Resmi Gazete Tarihi: 21.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27234

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/45)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilerin/tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti satın alınacak kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 8/9/2006 tarih ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 15/3/2009 ve 27170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2009/14772 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların “Arılık ve Koloni Bildirim Formu” beyanına istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,

b) AKS Belgesi: İl/ilçe Müdürlüğü onaylı AKS’nden alınan belgeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

e) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

f) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Çiftçi kayıt sistemi yönetmeliğiyle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve buna bağlı kayıt sistemlerini,

g) ÇKS Belgesi: 2009 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi,

ğ) Genel Müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

h) Hayvan Kayıt Sistemi: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına aldığı Turkvet veri tabanını,

ı) Hizmet alım/satım faturası: Tarımsal Danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere/çiftçilere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı,

i) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

j) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belgeyi,

k) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

l) Sertifika: Tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi sınavından başarılı olan kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifikasını,

m) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar ile gönüllü kuruluşları,

n) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı,Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

o) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

ö) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

p) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince veya çiftçiler tarafından, ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

r) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,

s) Tarımsal danışmanlık şirketi: Çiftçilere/tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık şirketlerini,

ş) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

t) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilere/tarımsal işletmelere ödenen desteği,

u) Uygulama esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını,

ü) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

v) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

y) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

z) Ziraat odaları: 6964 sayılı Kanuna göre kurulmuş,çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve Kuruluşlar, Sorumlulukları

MADDE 5 –(1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,

ç) Serbest tarım danışmanları.

(2) (Değişik: RG-27/9/2009-27359)Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle/tarımsal işletmelerle Uygulama Esasları ekinde yer alan hizmet sözleşmelerini esas alarak sözleşme imzalayacaklardır.

(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, Uygulama Esaslarının “Hizmet verilecek çiftçi sayısı ve alanlar” bölümünü düzenleyen 17 nci maddesi hükümleri doğrultusunda hizmet verecekleri çiftçi/tarımsal işletme sayısını ve alanı belirlerler ve İl/İlçe Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar bildirir. (Ek-2)

(4) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik ve Uygulama Esaslarında yer alan hükümler doğrultusunda verilecektir. Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin tek taraflı veya karşılıklı feshi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.

(5) Tarım danışmanları sadece bir İl sınırları içerisinde danışmanlık faaliyetinde bulunabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Satın Alacak Çiftçiler/Tarımsal İşletmeler, Destekleme Ödemesi Yapılacaklar ve Ödeme Miktarı

Destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alacak çiftçiler/tarımsal işletmeler

MADDE 6 – (1) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olmak,

(2) Aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olmak,

a) Örtü altı üretiminde en az 3 dekar,

b) Meyvecilikte en az 10 dekar,

c) Hayvancılıkta, süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 baş hayvana sahip olması,

ç) Tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak,

d) En az 50 adet arı kolonisi,

e) Su ürünleri üretim tesisi olması.

Ödeme miktarı

MADDE 7 –(1) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran çiftçilere/tarımsal işletmelere 225,00 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarımsal İşletmelerin Desteklenmesi İçin Çiftçilerden/Tarımsal İşletmelerden İstenecek Belgeler, Başvuru Tarihi ve İşlemleri, Askı İşlemleri ve Ödeme

Çiftçilerden/tarımsal işletmelerden istenecek belgeler

MADDE 8 –(1) Başvuru formu ve taahhütname (Ek-1) ,

(2) Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,

(3) (Değişik: RG-27/9/2009-27359) Hizmet alım/satım faturası veya serbest meslek makbuzu,

(4) Çiftçinin/tarımsal işletmenin almış olduğu danışmanlık hizmetinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.

(a) İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi,

(b) AKS belgesi,

(c) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi ,

(ç) Pasaportlarının il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti.

Başvuru tarihi ve işlemleri, askı işlemleri ve ödeme

MADDE 9 –(1) Başvuru tarihi ve işlemleri, askı işlemleri ve ödemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik: RG-27/9/2009-27359) TYDD’den faydalanmak isteyen çiftçiler/tarımsal işletmeler, istenen belgeler ile birlikte 30/10/2009 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat ederler.

b) Birden fazla İlde tarımsal üretim yapan ve danışmanlık hizmeti satın alan çiftçiler/tarımsal işletmeler sadece ÇKS’ne kayıtlı olduğu İlden TYDD için müracaat ederler.

c) (Değişik: RG-27/9/2009-27359) İl/İlçe Müdürlüklerince tarımsal yayım ve danışmanlık desteği icmalleri (Ek-3) 6/11/2009 tarihinde askıya çıkarılır. İcmaller 13/11/2009 tarihi mesai bitimine kadar askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Bu süre zarfında yapılacak itirazlar İl Teknik Komiteleri tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

ç) Ödemeler banka tarafından yapılır. İl/İlçe Müdürlüğü ödeme icmalini (Ek-3) ilgili banka şubesine gönderir. Tüm ödemeler, gerekli kaynakların Bakanlık tarafından Bankaya aktarılmasından sonra Ek-3’teki ödeme icmallerine göre ilgili Banka şubesince çiftçilerin/tarımsal işletmelerin hesabına aktarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İl Teknik Komitelerinin Görevleri, Desteklemelerin Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler

İl teknik komitelerinin görevleri

MADDE 10 –(1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar.

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemleri yapmaya yetkilidir. Komite başkanı aracılığı ile alınan kararların uygulanması yönünde ilgili mercilerde girişimde bulunur. Haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen çiftçilerin/tarımsal işletmelerin, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamı geri alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Destekleme ödemesinden faydalanmak üzere çiftçilerin/tarımsal işletmelerin başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

c) İl Teknik Komitesi bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin Kararlarına yapılan itirazlar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

ç) Ödeme icmallerinin (Ek-3) banka şubesine gönderilmesini müteakip, TYDD’den faydalandırılacak çiftçilere/tarımsal işletmelere ilişkin icmaller (Ek-4) il müdürlüğünce hazırlanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 11 –(1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin yapılacak inceleme ve denetimler Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tâbidir.

(3) Bu denetimler sırasında, kişi ve kuruluşların kayıt ettirdikleri bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi hâlinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

ALTINCI BÖLÜM

Desteklemeden Yararlanamayacaklar, Cezai Sorumluluklar ve Ceza Hükümleri

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 12 –(1) Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olmayan çiftçiler/tarımsal işletmeler,

(2) Bu Tebliğin 8 inci maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvurmayanlar,

(3) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler,

(4) Kamu tüzel kişileri,

(5) ÇKS’ de kayıtlı olduğu İl/İlçe dışında başka yerde TYDD’ne müracaat edenler,

(6) Tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olanlar, bu süre boyunca,

TYDD’den yararlanamazlar.

Cezai sorumluluklar

MADDE 13 –(1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.

(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 14 –(1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s