30 Ocak 2011 PAZAR       Resmî Gazete     Sayı : 27831

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK BELGESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI TARIMSAL ÜRÜNLERİN İHRACAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/22)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, 06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/33) çerçevesinde, ekli listede (Ek–1) yer alan ürünlerin Ek–2’de sayılan Grup Başkanlıkları görev alanında faaliyet gösteren firmaların Sorumlu Denetçileri tarafından düzenlenecek “e-Denetim Beyanı ve Belgesi” işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2  – (1) Bu Tebliğ, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 1 inci maddesi ile Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2009/33) 21 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi’ni,

b) e-Denetim Beyanı ve Belgesi: 2009/33 sayılı DTS Tebliği kapsamında ürünün ilgili mevzuatına uygunluğunu gösterir belgeyi,

c) Devir: Kontrolü yapılan partinin, e-Denetim Beyanı ve Belgesi’nin geçerlilik süresi içinde başka bir firmaya satılması durumunda yapılacak olan işlemi,

ç) Fiili Denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuar testini,

d) Grup Başkanlıkları: Müsteşarlık Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

e) İfraz: e-Denetim Beyanı ve Belgesi’nin birden fazla belgeye bölünmesi işlemini,

f) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

g) Müsteşarlık web sayfası: Müsteşarlığın internet üzerinden hizmet verdiği «www.dtm.gov.tr» adresinden ulaşılan web sayfasını,

ğ) Sorumlu Denetçi: 2009/33 sayılı DTS Tebliği’nde tanımlanan Sorumlu Denetçiyi,

h) TKDYB: 2009/33 sayılı DTS Tebliği’nde tanımlanan Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi’ni,

ı) Ülke Değişikliği: Denetimi yapılan partinin, gideceği ülkede değişiklik olması durumunda yapılan işlemi,

ifade eder.

TKDYB sahibi firmaların tanımlanması ve Sorumlu Denetçilerin yetkilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler için TKDYB sahibi firmaların, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı “Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” çerçevesinde DTVS’de tanımlanması ve firma adına DTVS’de işlem yapacak Sorumlu Denetçilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmiş olması gerekir.

e-Denetim Beyanı ve Belgesi’nin düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlere dair e-Denetim Beyanı ve Belgesi, TKDYB sahibi firmalar bünyesinde çalışan Sorumlu Denetçiler tarafından Müsteşarlık web sayfasındaki “DTM E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümü kullanılarak DTVS üzerinden gerçekleştirilir.

(2) e-Denetim Beyanı ve Belgesi’nin DTVS vasıtasıyla doğrudan düzenlenebilmesi için, söz konusu ürünlerin TKDYB ve Sorumlu Denetçi Belgesi kapsamında olması gereklidir.

(3) Sorumlu Denetçiler tarafından DTVS aracılığıyla düzenlenen belgelerin ve analiz raporlarının bir örneği firma tarafından 5 yıl süreyle saklanır.

e-Denetim Beyanı ve Belgesi’nin gümrüklere beyanı

MADDE 6 – (1) İhraç edilecek ürüne dair e-Denetim Beyanı ve Belgesi’nin oluşturulduğu durumlar için firmaya, DTVS tarafından bir referans numarası verilir. Referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından e-Denetim Beyanı ve Belgesi’nin geçerlik süresi içerisinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ihracatına izin verilmez.

(2) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının talebi halinde, e-Denetim Beyanı ve Belgesi kapsamı ürünün ilgili standarda uygunluğunu belirten Kontrol Belgesi kağıt ortamında ilgili Grup Başkanlığı tarafından düzenlenir.

Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri

MADDE 7 – (1) Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri kullanıcı olarak yetkilendirilmiş Sorumlu Denetçiler tarafından e-Denetim Beyanı ve Belgesi üzerinde belirtilen miktarı aşmamak ve firma bilgileri değiştirilmeksizin DTVS aracılığıyla gerçekleştirilir.

Müeyyideler

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ve “Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/33)” ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ’de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 10 (on) gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek – 1

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında DTVS üzerinden İhracatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

GTİPMadde Adı
0808.10.80.00.11Elma (golden cinsi)
0808.10.80.00.13Starking Elma
0808.10.80.00.14Starkrimson Elma
0808.10.80.00.19Diğerleri (Elma)
0702.00.00.00.00Domates
0802.22.00.00.00Kabuksuz fındıklar (Yalnızca iç fındık)

Ek – 2

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları

Dış Ticarette Standardizasyon DenetmenleriGrup Başkanlıkları AdresiMerkezi
Batı Anadolu Bölge MüdürlüğüDTS Denetmenleri İzmir Grup BaşkanlığıAdres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:3, Basmane/İzmirTel: 0232 441 66 21Faks: 0232 441 44 01İzmir
Doğu Karadeniz Bölge MüdürlüğüAdres: Valilik Binası, Üst Zemin Kat, C Blok, TrabzonTel: 0462 230 19 82Faks: 0462 229 73 09Trabzon

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s