3 Nisan 2012 SALI                                 Resmî Gazete                                    Sayı : 28253

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TOHUMLUK SERTİFİKASYON İŞLEMLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinin başlığı ve 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİ”

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça yürütülen tohumculuk hizmetlerinden tohumluk sertifikasyon işlemleri ve piyasa denetimiyle ilgili yetki devri esaslarını belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, alan kontrolleri, numune alma, laboratuvar analizleri ve belgelendirilme ile piyasa denetimi konularında yetki devrinin şartları, alan kontrolleri, numune alma, laboratuvar analizleri ve belgelendirme konularında yetki devredilecek birlik, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve üniversitelerle, piyasa denetiminde yetki devredilecek birlik, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerin teknik ve fiziki şartlarına ilişkin usul ve esaslar ile yetki devrinin geri alınmasında uygulanacak iş ve işlemleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (f), (g), (k) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (o), (ö) ve (p) bentleri eklenmiş ve aynı fıkranın (ı), (j), (l) ve (n) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,”

“f) Özel kontrolör: 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği hükümlerine göre, tohumluk kontrolörü kartı sahibi Bakanlık çalışanları dışındaki gerçek kişileri,

g) Resmi kontrolör: Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği hükümlerine göre, tohumluk kontrolörü kartı sahibi Bakanlık çalışanlarını,”

“k) Tohumluk üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum, fidan, fide, süs bitkisi üretici belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişileri,”

“m) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,”

“o) Birlik: Türkiye Tohumcular Birliğini,

ö) Bitki sağlığı kontrol kuruluşu: Bakanlıkça bitki sağlığı kontrolleri için yetkilendirilmiş kuruluşları,

p) EPPO: Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütünü,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Alan kontrol kuruluşları depo kontrolü yapmaya ve numune almaya da yetkilidir.

c) Alan kontrolleri yetkisi Genel Müdürlükçe belirlenen bitki grupları için verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yetki alan kuruluşlar aynı zamanda tohumluk üreticisi ise, yalnızca kendi ürettikleri tohumlukların analizlerini yapar ve belgelendirir.

c) Yetki devri Bakanlıkça belirlenen sertifikasyon sınıflarındaki tohumluk üretimleri için geçerlidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üzerinde çalıştığı bitki türünde analiz yapabilecek, ISTA veya EPPO kurallarına uygun bir laboratuvara sahip olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Denetim, 18 inci maddede belirtilen Komisyon tarafından, iki aşamada yapılır. Komisyon, yapılan denetimlere ilave olarak, hakem testleri sonuçlarını ve resmi sertifikasyon veya bitki sağlığı kontrol kuruluşlarının şahit numuneler üzerinde yaptığı analiz sonuçlarını da değerlendirir ve sonucu nihai bir raporla Genel Müdürlüğe bildirir. Yapılacak denetimler aşağıda belirtilmiştir:

a) Büro denetimi: Tutulan kayıtların izlenebilirliğini tespit etmek amacıyla şirket tarafından gösterilen arşivlerde, yılda en az bir kez yapılan denetimdir.

b) Laboratuvar denetimi: Bitki türleri üzerinde laboratuvarda yapılan analizlerin, komisyon tarafından izlenmesine yönelik denetimdir.

c) Şahit numunelerin denetimi: Resmi sertifikasyon veya bitki sağlığı kontrol kuruluşları tarafından yapılan denetimdir. Resmi sertifikasyon veya bitki sağlığı kontrol kuruluşu gönderilen şahit numunelerden yılda en az yüzde onunu analize tabi tutar ve yapılan analizlerin sonucunu komisyona sunulmak üzere Genel Müdürlüğe ve ilgili kuruluşa gönderir. Denetimler için yapılan analizler ücrete tabidir.

(2) Resmi sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılan analizlere itiraz edilmesi durumunda, nihai karar TTSM veya referans bitki sağlığı laboratuvarı tarafından verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe, 18 inci maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki Dördüncü Bölüm ile 18/A, 18/B, 18/C ve 18/Ç maddeleri eklenmiş; mevcut Dördüncü Bölüm, Beşinci Bölüm olarak değiştirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Piyasa Denetimine İlişkin Yetki Devri Esasları

Genel esaslar

MADDE 18/A – (1) Piyasa denetimi; tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

(2) Piyasa denetimine ilişkin yetki devri ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Piyasa denetim yetkisi devri birlik, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelere yapılır.

b) Bakanlık denetim yetkisini kısmen veya tamamen; süreli veya süresiz devredebilir.

c) Yetki devri yapılanın, belirlenen şartlara uymaması halinde, devredilen yetki Bakanlıkça geri alınır.

ç) Denetim yetkisini kullanan kişilerin veya kurumların, kasti olarak resmi kontrollerdeki kuralları ihlal ettiği belirlendiğinde, bunların düzenledikleri belgeler iptal edilir. Yetkileri Bakanlıkça geri alınır.

d) Belirli bir süreyle devredilen denetim yetkisi, süre bitiminde Bakanlıkça geri alınabilir veya belirlenen şartlarla yeniden devredilebilir.

e) Bakanlık denetim yetki devri yapılan kuruluşun, bu yetkiyi nasıl kullandığını denetleme hakkına sahiptir.

Yetki devredilecek denetim konuları

MADDE 18/B – (1) Bakanlık aşağıda belirtilen denetim konularını kısmen veya tamamen devredebilir:

a) Bakanlıkça yetkilendirme yapılmadan faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin tespiti.

b) İlgili alt birliğe üye olmayan gerçek veya tüzel kişilerin tespiti.

c) Piyasaya sürülen çeşitlerin mevzuat çerçevesinde kayıtlı olup olmadığının denetimi.

ç) Piyasaya sürülen tohumlukların standartlara uygun olup olmadığının denetimi.

d) Ticarete arz edilen tohumlukların ambalajlı ve etiketli olup olmadığı ve üzerindeki bilgilerin doğruluğunun denetimi.

e) Tohumlukların satıldığı, teşhir edildiği veya depolandığı ortamların teknik talimatlara uygun olup olmadığının tespiti.

Başvuru ve denetim yetki devri sözleşmesi

MADDE 18/C – (1) Denetim yetkisi devri talep eden kuruluşlar Genel Müdürlüğe aşağıdaki bilgi ve belgelerle müracaat eder:

a) Talep edilen denetim yetkisine ait detaylı başvuru dilekçesi.

b) Devredilen yetkilerin kaç personel ile hangi zaman dilimi içinde kullanılacağına dair ayrıntılı rapor.

(2) Genel Müdürlükçe uygun görülen denetim yetkisi devri başvuruları, bir sözleşme çerçevesinde devredilir. Yetki devri sözleşmesi, Genel Müdür ve yetki devri yapılan kuruluş yetkilisi tarafından imzalanır. Yetki devri sözleşmesinde; yetki devrinin içeriği, süresi, kapsamı, yetki devri yapılan kuruluş tarafından yapılacak iş ve işlemler, başvuru sahibinin taahhüdü gibi hususlar ile Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer hususlar yer alır.

Denetim yetki devri yapılan kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 18/Ç – (1) Denetim yetkisi devri yapılan kuruluş aşağıdaki hususları yapmakla yükümlüdür:

a) Yetki devri sözleşmesinde yer alan hususları, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak hazırlanan alt düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirmek.

b) Başvuru dosyasında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği hususları, süresinde gerçekleştirmek ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek.

c) Yetki devri yapılan konularla ilgili olarak Bakanlıktan gelen bilgi ve belge taleplerine cevap vermek.

ç) Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde Bakanlık görevlilerinin talep ettiği bilgi ve belgeleri sunmak.

d) Yetki devri kapsamında yapmış olduğu işlemlerle ilgili kayıtları, on yıl süreyle muhafaza etmek.

e) Bakanlık tarafından davet edilen eğitim ve toplantılara katılmak.

f) Piyasa denetimlerini yeterli sayıda ve Bakanlıkça eğitilmiş personel ile yürütmek.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Yetki Devri Yapılacak Bitki Türleri tablosu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
13/1/200826755
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
14/9/200826997

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s