6 Ağustos 2009 PERŞEMBE            Resmî Gazete     Sayı : 27311

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –

25/10/2005 tarihli ve 25977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin sonuna aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

h) Tesis kapasitesinde, tesisin düzenlenecek belgesinde yer alacak mahal ve düzenlemelerin isimleri,”

“Tesis belge sahibi adına yetki verilen şahsa ait imza beyannamesi, ayrıca tanıtım raporlarında yetkili imzası istenir.

Birden fazla ticaret şirketinin, bir ortaklık yapısı ile işlettikleri işletmelerin belgesine belge sahibi veya işletici olarak şerhi taleplerinin bulunması halinde; her şirketi kapsayan gerekli belgeler ile birlikte temsil ve ilzama ortak yetkilinin veya her birinin Bakanlığa karşı müteselsilen sorumluluklarının bulunduğunu açıkça belirten şirketlerce düzenlenecek sözleşme Bakanlığımıza gönderilir. Tesis tahsisli ise, tahsis yapan kurumun uygun görüşü alınır.”

MADDE 2 –

Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

“İşyeri açma ve çalışma ruhsatı; “beyana göre düzenlenmiştir, geçicidir, sürelidir, kısmidir” şeklinde şartlı olmamalıdır.”

“Konaklama tesisleri için verilen İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarında, faaliyet konusunun talep edilen tür için düzenlenmiş olması şartı aranır. Ancak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin Yönetmelikte tanımlanmamakla birlikte Bakanlığımızca belgelendirilen tesis türleri için yapılan belge taleplerinde; Bakanlığımıza sunulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında yer alan faaliyet konusunun talep edilen tür için Yönetmelikçe zorunlu faaliyet konularından bir tanesinin yazması halinde uygun görülür.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı geçerliliği hakkında şüpheye düşülmesi durumunda, geçerli olduğuna dair ilgili kurum yazısı istenebilir.”

MADDE 3 –

Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki iki alt bent eklenmiştir.

“3- Yapılan denetim sonrasında sadece evrak eksiğinin bulunması halinde, “30 gün” içerisinde eksik evrakın gönderilmesi için süre verilir. İstenilen evrakın gönderilmemesi halinde talep reddedilmiş kabul edilir ve dosya işlemden kaldırılarak iade edilir. Talebi uygun görülmeyen tesislere ait yapılan tebligatın üzerinden 60 gün geçmiş olması halinde, söz konusu tesislere ilişkin talep reddedilir ve dosya işlemden kaldırılarak iade edilir.”

4- Talep edilen tür veya sınıfında farklılık tespit edilmesi halinde, bu hususa ilişkin girişimcinin talebi aranır. Aksi takdirde talep reddedilir.”

MADDE 4 –

Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin 2 nci ve 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki dört fıkra eklenmiştir.

“Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan üstün hizmet düzeyindeki işletmelere; yeni sınıfının gerektirdiği nicelik ve niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıf verilebilir. Ancak, 4 ve 5 yıldızlı otellerde lokanta şartı aranır. Yapılan sınıflandırma formu uygulaması sonucunda alınan puan esastır. Bu puanın sağladığı sınıfın altında bir sınıfın verilmesinin talep edilmesi halinde bu talep değerlendirmeye alınmaz. Sınıflandırma Komisyonunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilişkin belirlenen puanını tutmaması, tesisin işletme döneminde belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olduğu şeklinde değerlendirilir ve tesisin durumu denetim raporuna bağlanarak 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) fıkrası hükmü gereği belgesi iptal edilir. Sınıflandırma Komisyonunun sınıf yükseltme, düşürme ve belgeli olarak faaliyet göstermesinde fayda görülmediğine ilişkin kararları, alınacak makam olurları ile sonuçlandırılır. Sınıflandırma formu uygulaması sonucu belge düzenlemesi işlemi tamamlanmadan tesise ilişkin yeni sınıflandırma talebi işleme konulmaz.”

“Sınıflandırma form uygulaması esnasında tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar sınıflandırma formunun işleme konulmasını ve yeni belge düzenlenmesini engellemez.”

“Belgesinde birden fazla tesis türü veya sınıfının yer aldığı bileşik tesislerde Yönetmelikte yer alan her tür ve sınıf için kendi tür ve sınıfına ilişkin Yönetmelikçe istenilen hususlar ayrı ayrı aranır.”

“Denetim/sınıflandırma raporlarında değerlendirilen tüm mahaller tanımlanır ve/veya kapasitesi belirtilir. Sınıflandırma çalışmalarında da uygulama kapasitesi dikkate alınarak form uygulaması yapılır.”

“Tespit edilen mahaller için Yönetmelikte yer alan ifadeler kullanılır. Mahal veya düzenlemeler sadece Yönetmelikte tanımlandığı şekilde isimlendirilir.”

“Tesiste tadilat/yenileme çalışmaları bulunması veya tesisin belgesinde yer alan bir kısım ünitelerinin işletmeye kapalı olması nedenleriyle tesiste denetim/sınıflandırma formu uygulaması yapılamaması durumlarında; Bakanlığımıza bilgi verilip verilmediği, denetim/sınıflandırma yapılamama sebebi, yenileme ve tadilat çalışmaları, işletme faaliyetini etkileyip etkilemediği ayrıntılı olarak düzenlenecek raporda belirtilir.”

MADDE 5 –

Aynı Tebliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Belge devri taleplerinde, belge devrinin uygun görülmesi sonrasında, verilen süre içerisinde harçların yatırılmaması halinde 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) fıkrası hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.”

MADDE 6 –

Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve madde sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Başvurularda istenilen evrakın gönderilmemesi veya gönderilmiş olan evrakın uygun bulunmaması durumunda mevcut belge sahibine bilgi, talep sahibine gereği için tebligat yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenilir. Verilen süre içerisinde uygun belgenin gönderilmemesi durumunda 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.”

“Talep olmaksızın yatırım veya işletmenin devredildiğinin tespiti durumunda 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uygulanarak belge devri için gerekli evrakın gönderilmesi amacıyla altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (d) ve/veya (e) fıkrası hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.”

“Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde; tesisin belge sahibi dışında başka bir kişiye kiralanması veya belge sahibi dışında başka bir kişi tarafından işletilmesi durumunda “Kiracı” veya “İşletmeci” olarak belgeye şerh edilir.”

“Ancak, tesis bünyesinde farklı bir işletmeci tarafından işletilen satış yeri, berber, kuaför, sauna vb. alt ünitelerin işletmecilerinin belgeye şerh edilmesi hakkında Bakanlığımıza ulaşmış her hangi bir talep bulunmaması halinde, söz konusu alt ünite işletmecileri belgeye şerh edilmeksizin diğer işlemler yürütülür.”

“Belge devri taleplerinde, belge devrinin uygun görülmesi sonrasında, verilen süre içerisinde harçların yatırılmaması halinde, 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) fıkrası hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.”

MADDE 7 –

Aynı Tebliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yatırım belgeli tesislerle ilgili şikayet vb. nedenlerle denetim yapılması halinde, yapılan denetimde şikayet konularının incelenmesi ile birlikte son durum tespiti de yapılır ve yatırım süresi dikkate alınmaksızın belgelendirme için gerekli evraklar istenir.”

MADDE 8 –

Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin sonuna aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

“Tahsisli arazilerde yer alan tesislerin, bulunduğu parselden farklı ve bağımsız bir parselde yer alan personel lojmanları, işyeri açma ve çalışma ruhsatı gerektirmeksizin yapı kullanma izin belgesi ile turizm işletmesi belgesi kapasitesine dahil edilir.

Tahsisli tesislerde, süre ve tahsisin devam edip etmediğine ilişkin hususlar hariç, denetim ve tahsis yapan kurum görüşü gereken durumlarda, denetim sonucuna göre söz konusu görüş tahsis yapan birimden istenir.”

MADDE 9 –

Ek-2 de yer alan “Tesis Kapasitesi”ne ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(Tesisin düzenlenecek belgesinde yer alacak mahal ve düzenlemelerin isimlerinin belirtildiği kapasite)”

MADDE 10 –

Ek-3 de yer alan 5 yıldızlı otellere ilişkin hizmet artırıcı unsurların; 3 üncü ve 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Odalarda boy aynası, yatak örtüsü,”

“Odalarda en az beş adet amblemli malzeme”

MADDE 11 –

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 –

Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s