10 Ekim 2008 CUMA        Resmî Gazete     Sayı : 27020

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2008/6)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı uluslararası banka hesap numarasının bankalarca uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (f) bendine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

b) EFT Sistemi: Elektronik Fon Transfer sistemini,

c) IBAN-(International Bank Account Number): ISO 13616 No.lu standarda göre oluşturulmuş Uluslararası Banka Hesap Numarasını,

ç) ISO-(International Organization for Standardization): Uluslararası Standardizasyon Teşkilatını,

d) Müşteri: Bankalardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

IBAN yapısı

MADDE 4 –

(1) Bankalar tarafından müşterilere verilecek IBAN yalnızca bir hesabı işaret eden 26 sayısal/alfabetik karakterden oluşur. Soldan sağa karakter dizilimi bu Tebliğin 1 numaralı ekinde gösterilen şekilde aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

Karakter SayısıKarakter ŞekliAçıklama
2Alfabetik Karakter (A-Z)Ülke Kodu
2Sayısal Karakter (0-9)IBAN Kontrol Basamakları
5Sayısal Karakter (0-9)Banka Kodu
1Sayısal Karakter (0-9)Rezerv Alan
16Sayısal/Alfabetik KarakterHesap Numarası

(2) Oluşturulan IBAN içinde “İ,Ç,Ğ,Ö,Ş,Ü” harfleri ve küçük harf kullanılmaz.

(3) Türkiye’nin ülke kodu ISO 3166 No.lu standarda göre “TR”dir.

(4) Banka kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir ve duyurulur.

(5) Hesap numarası için standart bir format yoktur. Ancak hesap numarası olarak tespit edilen 16 hanenin sağa dayalı olarak yazılması ve varsa sol tarafındaki boşlukların sıfır ile doldurulması zorunludur.

(6) Rezerv Alan Bölümü, tüm hesap numaraları için sıfır olarak doldurulur.

(7) Kontrol basamaklarının hesaplanması ve doğrulanması, bu Tebliğin 2 ve 3 numaralı ekinde gösterilen ISO 7064 No.lu standarda göre oluşturulan MOD 97-10 yöntemi kullanılarak yapılır.

IBAN oluşturulması

MADDE 5 –

(1) Bankaların nezdlerindeki para transferine konu her bir müşteri hesabı için bu Tebliğde belirtilen esaslar doğrultusunda, IBAN üretmeleri ve hesap sahiplerine bildirmeleri zorunludur.

IBAN gösterimi

MADDE 6 –

(1) Bankaların yazılı ve elektronik ortamda para transferine konu olan hesaplara ilişkin olarak müşterileri için üretecekleri ve üzerinde hesap numarası bulunması gereken belgelerde IBAN’ın gösterilmesi zorunludur.

(2) Elektronik ortamda IBAN’ın kullanım formatı tümü bitişik karakterlerden oluşur. Karakterlerin arasında boşluk bırakılmaz ve ayraç konulmaz.

(3) IBAN yazılı belgeler üzerinde, soldan başlamak üzere dörder haneden oluşan ve aralarında boşluk olan gruplar şeklinde gösterilir.

IBAN kullanımı ve doğrulanması

MADDE 7 –

(1) Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN’ın doğrulanması ve kullanılması zorunludur. Ancak, bankalar ile yurtdışında sınır ötesi ödemeleri gerçekleştiren kuruluşlar arasında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirilen işlemler ile talep edilmesine rağmen müşteri tarafından alıcıya ait IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin yazılı beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluk aranmaz.

(2) Bankalara gelen ve alıcı hesap numarası IBAN olarak belirtilen para transferlerinde IBAN’ın doğrulanması zorunludur.

(3) Bankalarca müşteri hesabından yapılan para transferlerinde göndericiye ait IBAN’ın kullanılması zorunludur.

(4) EFT Sistemi aracılığı ile hesaba yapılan para transferlerinde, talep edilmesine rağmen müşteri tarafından alıcıya ait IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin yazılı beyanının alındığı işlemler hariç olmak üzere, alıcıya ait IBAN’ın doğrulanması ve kullanılması zorunludur.

MADDE 8 –

(1) Bankalarca, bu Tebliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine göre yapılan kontrol sonrasında IBAN’ı yanlış olduğu tespit edilen transfer emirleri iade edilebilir veya reddedilebilir.

Yürürlük

MADDE 9 –

(1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrası 1/1/2009 tarihinde, 7 nci maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkraları ile 8 inci maddesi 1/1/2010 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s