1 Ekim 2011 CUMARTESİ  Resmî Gazete     Sayı : 28071

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Başvuru Süresi

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun, cemaat vakıflarıyla ilgili geçici 11 inci maddesinde yer alan hükümlerin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; cemaat vakıflarının 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup; malik hanesi açık olan, kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı olan taşınmazları ile kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmelerinin tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte vakıfları adına tescili ile cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların Maliye Bakanlığınca tespit edilen rayiç değerinin Hazine veya Genel Müdürlük tarafından ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Vakıflar Kanununun geçici 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başvurunun süresi

MADDE 4 ‒ (1) Vakıflar Kanununun geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak başvuruların süresi 27/8/2011 tarihinden itibaren on iki ay olup, ikinci fıkrası uyarınca yapılacak başvurular ise süreye tabi değildir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tescil Edilecek Taşınmazlar

Tescil edilecek taşınmazlar

MADDE 5 – (1) Cemaat vakıflarının 1936 Beyannamesinde kayıtlı olmak şartıyla; tapuda malik hanesi açık olan taşınmazlar, kamulaştırma satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına tapuda kayıtlı taşınmazlar ile kamu kurumları adına tescilli olup halen bu vasıflarını koruyan mezarlıklar ve çeşmelerdir.

Başvurunun şekli ve istenilen belgeler

MADDE 6 – (1) Cemaat vakıfları, 5 inci maddede belirtilen taşınmazların adlarına tescili için ek-1’deki formu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte vakfın bağlı olduğu vakıflar bölge müdürlüğüne başvururlar.

a) Gerekçeli vakıf yönetim kurulu kararı,

b) Taşınmazın işaretlendiği 1936 Beyannamesi,

c) Taşınmaza ait tapulama tutanağı veya kadastro beyannamesi dahil tüm tapu tedavül kayıtları.

Değerlendirme

MADDE 7 ‒ (1) Başvurular, vakıflar bölge müdürlüğünce incelenerek Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir. Vakıflar Meclisi tarafından yapılacak inceleme sonucunda verilecek karar vakıflar bölge müdürlüğünce cemaat vakfına tebliğ edilir.

Vakfı adına tescil

MADDE 8 ‒ (1) Vakıflar bölge müdürlüğünce, başvuruda bulunan cemaat vakfına, tescilin uygun bulunduğuna dair Vakıflar Meclisi kararı ile vakıf yetkilisi adına düzenlenen yetki belgesi verilir.

(2) Cemaat vakıflarının tescile ilişkin talepleri tapu sicil müdürlüğünce altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bedeli Ödenecek Taşınmazlar

Bedeli ödenecek taşınmazlar

MADDE 9 – (1) Cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapuda kaydedilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanlardır.

Başvurunun şekli ve istenilen belgeler

MADDE 10 – (1) Cemaat vakıfları 9 uncu maddede belirtilen taşınmazların rayiç değerinin ödenmesi için ek-1’deki formu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte vakfın bağlı olduğu vakıflar bölge müdürlüğüne başvururlar.

a) Gerekçeli vakıf yönetim kurulu kararı,

b) Taşınmaz satın alma yoluyla edinilmişse satın almaya ilişkin belgeler, vasiyet yoluyla edinilmişse vasiyetname, varsa tenfiz kararı, bağış yoluyla edinilmişse bağışı tevsik edici belgeler veya mahkeme kararı,

c) Taşınmaza ait tapulama tutanağı veya kadastro beyannamesi dahil tüm tapu tedavül kayıtları.

Değerlendirme

MADDE 11 ‒ (1) Başvurular, vakıflar bölge müdürlüğünce incelenerek Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir. Vakıflar Meclisi tarafından yapılacak inceleme sonucunda verilecek karar vakıflar bölge müdürlüğünce cemaat vakfına tebliğ edilir.

Bedele ilişkin başvuru

MADDE 12 – (1) Vakıflar Meclisince taşınmazın 9 uncu madde kapsamında olduğu ve bedelinin ödenmesi gerektiği yönünde tespit kararı verilmesi halinde, vakıflar bölge müdürlüğünce bu karar ile birlikte taşınmazın ödemeye esas kıymet takdirinin yapılması taşınmazın bulunduğu illerde defterdarlıklardan, ilçelerde malmüdürlüklerinden istenir.

Komisyon ve kıymet takdiri

MADDE 13 ‒ (1) Taşınmazların rayiç değerinin tespiti vakıflar bölge müdürlüğünün talebi üzerine; illerde defterdarlıklar, ilçelerde malmüdürlükleri bünyesinde 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan bedel tespit komisyonlarınca yapılır. Rayiç değer tespit işlemleri otuz gün içinde sonuçlandırılarak vakıflar bölge müdürlüğüne bildirilir.

(2) Tespit edilen bedel, vakıflar bölge müdürlüğü tarafından en geç on beş gün içinde cemaat vakfına tebliğ edilir.

(3) Tespit edilen bedele, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gerekçeleri ile birlikte vakıflar bölge müdürlüğüne itiraz edilebilir. Vakıflar bölge müdürlüğünce itirazlar merkezi denetim elemanlarına incelettirilmek üzere en geç on beş gün içinde defterdarlığa bildirilir. Yapılan itirazlar, en geç kırkbeş gün içinde rapora bağlanarak, sonucu cemaat vakfına tebliğ edilmek üzere vakıflar bölge müdürlüğüne gönderilir.

Bedelin ödenmesi

MADDE 14 ‒ (1) Tebliğ edilen bedel üzerinde uzlaşma sağlanması halinde veya ihtirazî kayıtla kabul halinde tespit edilen bedel, taşınmaz Hazine tarafından satılmış ise ilgili defterdarlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satılmış ise ilgili vakıflar bölge müdürlüğü tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde cemaat vakfına ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tapu sicil müdürlüklerince tapu kayıt örneklerinin ve diğer belgelerin verilmesi

MADDE 15 – (1) Tapu sicil müdürlüklerince; bu Yönetmelik kapsamında kalan taşınmazla ilgili tapu kayıt örnekleri veya diğer belgeler, talep eden cemaat vakfı yetkilisine veya vakıflar bölge müdürlüğü görevlisine verilir.

Yürürlük

MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yürütür.

Ek-1

5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK MÜRACAAT FORMU
MÜRACAATI YAPAN CEMAAT VAKFI:
TAPU VE TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İLİ 
İLÇESİ 
MAHALLESİ 
CADDESİ 
SOKAĞI 
KAPI NO 
PAFTA 
ADA 
PARSEL 
CİNSİ 
YÜZÖLÇÜMÜ 
HİSSE MİKTARI 
MALİKİ 
KAYITLARDA ŞERH OLUP OLMADIĞI 
FİZİKİ DURUMU VE HALİ HAZIR KULLANIM ŞEKLİ 
TALEP GEREKÇESİ a)1936 Beyannamesi 
b) Satın alma 
c) Vasiyet 
d) Bağış 
KİMİN TASARRUFUNDA OLDUĞU 
DAVA KONUSU OLUP OLMADIĞI VARSA DAVA BİLGİLERİ 
5737 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA MÜRACAAT EDİLİP EDİLMEDİĞİ 
VAKIF YETKİLİSİNİNADI SOYADI VE İMZASI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s