10 Temmuz 2008 PERŞEMBE         Resmî Gazete     Sayı : 26932

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2008-02)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE1 –

(1) Bu Tebliğin amacı; 8/9/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Madde 4’de tanımlanan “Teknik Şartnameler” in yayımlanma ve iptaline ilişkin hususları açıklığa kavuşturmaktır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, CE işaretinin malzemelere iliştirilmesini temin edecek Teknik Şartnameleri kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar

MADDE 4 –

(1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında ortaya konan, Teknik Şartnamelerin yayımlanma esasları Yönetmelik ile belirlenmiştir.

(2) Bunun dışında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde 6, fıkra 4/c’de belirtilen “ulusal düzeydeki standartlar” ile tüm Teknik Şartnamelerin iptaline ilişkin hususlar ve Yönetmelik Madde 6’da ortaya konan CE işaretinden muaf olarak, CE işareti taşımasına gerek olmadan piyasaya sürülebilen yapı malzemelerine ilişkin uygulamalar bu Tebliğ ile ortaya konmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Standartların Yayımlanması

Uyumlaştırılmış Standartların Yayımlanması

MADDE 5 –

(1) AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, CE işareti taşımasının zorunlu kılındığı tarihleri içeren listeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanır.

(2) 4/12/2007 tarihli AB Resmî Gazete’si (Official Journal) C serisi 290 numara altında yayımlanan ve AB Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü’nün Yapı Malzemeleri Direktifi ile ilgili web sitesinde (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs) yayımlanan listeler esas alınmak üzere, TSE’nin 27/6/2008 tarihine kadar yürürlüğe koyduklarının listesi, çalışmaları henüz TSE tarafından sonuçlandırılmamış olanlar da dahil olarak bu Tebliğ eki EK-1’de yayımlanmaktadır.

Ulusal Düzeydeki Standartların Yayımlanması

MADDE 6 –

(1) Yönetmelik Madde 6 da, uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumda, temel gerekleri karşılayacak şekilde hazırlanan ulusal düzeydeki standartların AB Komisyonuna iletileceği ve Komisyon tarafından söz konusu standardın “uygunluğun ön kabulü”nden faydalanıp faydalanamayacağının Yapı Daimi Komitesi’nin görüşü doğrultusunda üye ülkelere bildirileceği ve AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanacağı belirtilmiştir.

(2) Buna göre, AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan ulusal standartlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Şartnamelerin İptal Edilmesi

Uyumlaştırılmış Standartlar ve Avrupa Teknik Onaylarının İptali

MADDE 7 –

(1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yönetmelik Madde 6’da anılan uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onay’larının ya da bunların oluşturulması için AB Komisyonu tarafından verilen talimatların, Yönetmelik Madde 5 ve 6’nın hükümlerini karşılamakta yetersiz olduğu kanısındaysa; bu görüşünü AB Komisyonu’na iletir. AB Komisyonu görüşünü gerekçesi ile birlikte Yapı Daimi Komitesi’ne iletir. Yapı Daimi Komitesi’nden gelen görüş doğrultusunda AB Komisyonu, söz konusu standart ve onayların yürürlükten kaldırılıp, kaldırılmayacağı konusunu Üye Ülkelere bildirir.

Ulusal Düzeydeki Standartların İptali

MADDE 8 –

(1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bir standardın, Yönetmelik Madde 5 ve 6 daki “uygunluğun ön kabulü”nden yararlanma şartlarını artık taşımadığı fikrinde ise, standart iptal teklifini AB Komisyonu’na bildirir. Komisyon, Yapı Daimi Komitesi’nin görüşü doğrultusunda, söz konusu standardın “uygunluğun ön kabulü”nden faydalanmaya devam edip etmeyeceğini üye ülkelere bildirir ve etmeyecekse, AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan standart numarasını geri çeker.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CE İşareti Taşımadan Piyasaya Arz Edilebilecek Yapı Malzemeleri

MADDE 9 –

(1) AB Komisyonu, Yapı Daimi Komitesi’nin görüşünden faydalanarak sağlık ve emniyet açısından büyük öneme haiz olmayan malzemeleri liste halinde hazırlayarak düzenli aralıklarla revizyondan geçirecektir. Bu tür malzemelerin piyasaya arz edilebilmesi için üreticinin yerleşik teknolojik kurallara uygun olarak yaptığı uygunluk beyanı yeterli olacaktır. Söz konusu yapı malzemeleri CE işareti taşımayacaktır.

(2) Bu yapı malzemelerinin listesi için, AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanma zorunluluğu yoktur. Bu amaçla, AB Komisyonu, internet sitesi gibi diğer duyuru olanaklarından faydalanmaktadır. Bakanlık da, eş değerde bir duyurma yöntemi ile bu listeyi duyuracaktır.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 10 –

(1) 23/6/2004 tarih ve 25501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004 – 003”, ek ve değişiklikleriyle birlikte, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s