30 Mart 2006 PERŞEMBE – Sayı : 26124

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YUMURTACI ÇIKMA TAVUKLARIN KESİLMESİ, RENDERİNG TESİSLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İLE YETİŞTİRİCİLERİNİN VE TESİS SAHİPLERİNİN DESTEKLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006 / 14 )

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Destek Miktarı, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç

MADDE 1 –

(1) Salgın kanatlı hayvan hastalıklarını önlemek için mahalli pazarlarda canlı olarak satışları yasaklanan ekonomik ömrünü tamamlamış yumurtacı çıkma tavukların Bakanlığımızdan çalışma izni almış kanatlı hayvan kombina, kesimhane ve rendering tesislerinde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tavuk üreticilerini ve tesis sahiplerini teşvik etmektir.

Kapsam

MADDE 2–

(1) Bakanlıktan çalışma izni almış yumurtacı çıkma tavuk kesimi yapan kanatlı hayvan kombina ve kesimhaneleri ile rendering tesis sahipleri ve yumurta üretimi yapan yetiştiricileri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3–

(1) Bu Tebliğ, 24/2/2005 tarih ve 25737sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararın 17/1/2006 tarih ve 26052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

Genel müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İl Müdürlüğünü,

İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İlçe Müdürlüğünü,

Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

Banka şubesi: T. C.Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

Yumurta üretimi yapan yetiştirici: Sofralık, yemeklik yumurta üretimi yapan işletme sahibini,

Yumurtacı tavuk: Aves sınıfında bulunan,yumurta üretimi amacıyla yetiştirilen kanatlıyı,

Yumurtacı tavuk yetiştiricisi: İşletmelerinde bulunan yumurtacı tavuklardan sorumlu ve bunların yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri veya bunlara ait hayvanların geçici veya daimi olarak sorumluluğu ile sevk ve idarelerini üstlenen temsilcilerini,

Yumurtacı tavuk işletmesi: İl/İlçe Müdürlüklerince kayıt altına alınan ve İşletme Numarası ile Kümes Numarası verilmiş yumurtacı tavukların barındırıldığı ve beslendiği çiftlikleri,

Tesis: Bakanlığımızca çalışma izni verilmiş kanatlı hayvan kombina, kesimhane ve rendering tesislerini ifade eder.

Tesis yetkilisi: Tesis sahibi ile sözleşme yaparak tesiste görev yapan sorumlu yönetici, muayene veteriner hekimi ile tesis sahibi veya kanuni temsilcisini,

ifade eder.

Destek miktarı, kaynak aktarımı ve ödemeler ile kanatlı hayvan kombina ve kesimhane tespiti.

MADDE 5–

(1) Kesimi yapılacak yada renderingte değerlendirilecek altmış-yüz kırk hafta arasında yaşta olan beher tavuk için kesimin yapıldığı tesislerin yada yumurtacı çıkma tavukların değerlendirileceği rendering tesislerinin sahiplerine 0.1YTL, çıkma yumurtacı tavuk yetiştiricisine 0.3 YTL ödenir. Destekleme primi ödemesi için gerekli kaynak 2006 yılı bütçesinden bütçe kanunu ile hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten karşılanır. Banka icmaller doğrultusunda ödemeleri yapmak üzere Bakanlıktan kaynak aktarımını talep eder. Bakanlık yumurtacı çıkma tavukların kesiminin yapılacağı kanatlı hayvan kombina ve kesim hanelerini tespit eder.

İKİNCİBÖLÜM

Destekleme Primi Uygulaması, Kesim Fişleri ve İcmallerin Düzenlenmesi, Teşvik Priminden Yararlanılamayacak Durumlar ile Cezai Hükümler ve Sorumluluklar

Destekleme primi uygulaması ile kesim fişi ve icmallerin düzenlenmesi

MADDE 6–

(1) Destekleme primi uygulaması aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Destekleme primi ödemesi; 8/1/2005 tarihve25694 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Bakanlıkça çalışma izni verilmiş olan ve Bakanlıkça tespit edilen kombina ve kesimhanelerde kesilen veya Bakanlıkça çalışma izni verilen rendering tesislerinde değerlendirilen ve İl/İlçe Müdürlüklerince kayıt altına alınan ve İşletme Numarası ile Kümes Numarası verilmiş yumurtacı tavukların yetiştiricilerine ve tesis sahiplerine yapılır.

b) Kümesin bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüğü tarafından; yumurtacı tavuk işletmelerine civciv, yarka veya damızlık yumurtanın giriş tarihini belgeleyen fatura, sevk irsaliyesi, benzeri mali belgeleri veya menşe şahadetnamesi, veteriner sağlık raporu üzerinden hayvanlarının yaşları tespit edilir. Tespitte kullanılan bu belgeler ile kümes numarası ve işletme numarasının belirtildiği belge yumurtacı çıkma tavukların sevklerinde kullanılan veteriner sağlık raporu ve/veya menşe şahadetnamesi ekinde tesise gönderilir.

c) Alım Fişleri (Ek-1) kombina, mezbaha veya rendering tesisleri yetkililerince üç nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası yetiştiriciye verilir. Bir nüshası, kümesin bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüğünce alınan ve hayvanların yaşlarının tespitinde kullanılan belgeler ile kümes numarası ve işletme numarasının belirtildiği belge eklenerek, kesimin yada değerlendirmenin yapıldığı yerin il/ilçe müdürlüklerine gönderilir, diğer nüshası ise kombina veya mezbahalarca saklanır.

ç) Bakanlıktan çalışma izni almış tesislerin yetkililerince, kesimini yaptıkları hayvanlara ait Destekleme Primi İcmal Formu (Ek-2) kesimi yapılan yada renderingte değerlendirmeyi takip eden her ayın ilk haftası içerisinde iki nüsha düzenlenerek bir nüshası kesimin yada değerlendirmenin yapıldığı yerin il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. Bir nüshası ise tesiste saklanır.

d) Kesim süresince kesime refakat eden ve il/ilçe müdürlüklerince görevlendirilen veteriner hekimler tarafından kesime yada renderingte değerlendirmeye getirilen hayvanlara ait veteriner sağlık raporu ve/veya menşe şahadetnamesi ile kümesin bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüğünce gönderilen belgeler kontrol edilir. Ayrıca tesis yetkilileri tarafından düzenlenen Alım Fişi (Ek-1) ve Destekleme Primi İcmal Formu (Ek-2) kesime yada renderingte değerlendirmeye refakat eden veteriner hekimler tarafından kontrol edilerek imzalanır.

e) Destekleme primi ödenmesi uygun olanlar için tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüğü yetkililerince Tesis Destekleme Primi İcmal Formu (Ek-3) ve Yetiştirici Destekleme Primi İcmal Formu (Ek-4) düzenlenip tasdik edilerek ödemenin yapılacağı ilgili banka şubesine gönderilir.

f) Destekleme primi ödemesi hayvanın kesiminin yapıldığı yada değerlendirildiği yerde bulunan ziraat bankası şubelerinden yapılır.

g) Alım Fişi (Ek-1) ve Destekleme Primi İcmal Formları (Ek-2) kesilen yada değerlendirilen hayvanlara ait yetiştiriciler adına düzenlenir.

ğ) Tesislere yapılacak destekleme prim ödemeleri Alım Fişinde (Ek-1) belirtilen miktar üzerinden yapılır.

h) Destekleme primi ödemesi döneminde kesim yaptıran yada renderingte değerlendirilen ancak işlemleri bu tarihten sonraya kalan yetiştiricilere, destekleme primi ödemesi Müsteşarlık tarafından kaynak aktarılmasını müteakiben ilgili banka şubesi tarafından yapılır.

ı) Destekleme primi ödemesi yapan banka şubeleri ödenen prim tutarı üzerinden% 0.5 oranında hizmet komisyonu alır.

Destekleme priminden yararlanılamayacak durumlar

MADDE 7–

(1) Destekleme priminden yararlanılamayacak durumlar aşağıda belirtilmiştir.

a) 8/1/2005 tarihve25694 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Bakanlıktan çalışma izni almamış tesislerde kesilen veya renderingte değerlendirilen hayvanların yetiştiricilerine ve tesis sahiplerine,

b) Veteriner sağlık raporu ve/veya menşe şahadetnamesi ile yaş tespitinde kullanılan belgeleri bulunmayan hayvanların yetiştiricileri ile bu şekildeki hayvanları kesen yada renderingte değerlendiren tesis sahiplerine,

c) Yumurtacı tavuk işletmesinin bulunduğu yerin dışından alınmış menşe şahadetnamesi veya sevk raporu ile kesim yaptıran yada renderingte değerlendirilmesini sağlayan hayvanların yetiştiricilerine ve bu şekildeki hayvanları kesen yada renderingte değerlendiren tesis sahiplerine,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler ile yumurtacı tavuk işletmelerinin yetkililerine,

d) Yumurtacı çıkma tavukları satın alarak ticaretini yapan kişiler ile bu tavukları kesen yada renderingte değerlendiren tesis yetkililerine,

e) Altmış haftanın altı ve yüz kırk haftanın üzerinde yaşta olan yumurtacı çıkma tavukları kesen yada renderingte değerlendiren tesis yetkilileri ile hayvanların yetiştiricilerine,

f) İşletmeleri il/ilçe müdürlüklerince kayıt altına alınmamış ve işletme numarası ile kümes numarası verilmemiş yumurtacı tavukların yetiştiricileri ile bu gibi işletmelerden gelen tavukları kesen yada renderingte değerlendiren tesis yetkililerine,

g) Bakanlıkça tespit edilen kombina ve kesimhaneler dışında kesimi yapılan hayvanların yetiştiricileri ile bu hayvanları kesen tesis yetkililerine,

destekleme primi ödemesi yapılmaz.

Cezai hükümler ve sorumluluklar

MADDE 8 –

(1) Cezai hükümler ve sorumluluklar aşağıdaki esaslara göre uygulanır;

a) Haksız yere destekleme primi aldıkları tespit edilen yetiştiriciler hakkında 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde işlem yapılarak, haksız yere aldıkları destekleme primi yetiştiriciler ile tesis sahiplerinden kanuni faizleri ile birlikte tahsil edilir.

b) Tesisler,destekleme primi ödemesi yapılan yetiştiriciye ve hayvanlara ait her türlü belge ile fatura, irsaliye, tesellüm fişleri, tartım fişleri gibi belgeleri istendiğinde ibraz etmek üzere arşivlerinde on yıl süre ile saklayacaklardır. Bu belgeleri saklamayan veya sahte belge düzenleyen bu tesislerin sorumlu yöneticileri ile sahipleri, bu fiillerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük süresi

MADDE 9 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 10–

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11–

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s