14 Ekim 2008 SALI                      Resmî Gazete     Sayı : 27024

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUMLUK ÜRETİMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/57)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için tohumluk üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren özel sektör tohumculuk kuruluşlarının desteklenmesini amaçlamaktadır.

(2) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesini, sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren tohumculuk kuruluşlarının 2008 yılı yurtiçi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi ve yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve 31/3/2008 tarihli ve 2008/13488 sayılı Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar’a istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

c) Bilgi işlem merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığını,

ç) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) İcmal-1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan tohumluk üreticisi kuruluşların yaptığı tohumluk üretimlerine ait sertifika bilgilerinin yer aldığı ve ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren belgeyi,

f) İcmal-2: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan tohumluk üreticisi kuruluşlarının yaptığı tohumluk üretimlerine ait ödemeye esas hakedişleri gösteren belgeyi,

g) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ğ) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

h) Sertifikalandırılan tohumluk: Yurt içinde üretilen elit, orijinal ve sertifikalı kademede sertifikalandırılan tohumluğu,

ı) Tohumluk: Bitkisel üretimde kullanılan tohum ve yumruyu,

i) Tohumluk bayii: 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

j) Tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip Bakanlıkça 2008 yılında yayınlanan Ülkesel Tohumluk Tedarik, Dağıtım ve Üretim Programında yer alan, yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel kişileri,

k) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

l) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

m) Tohumluk yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak, tohumluk üreticileri adına üretim yapan gerçek veya tüzel kişileri,

n) Tohumluk üreticisi: Tohumları üreten veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak ürettiren, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişileri,

o) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 4 –

(1) Yurtiçi sertifikalı tohumluk üretimi desteklerinden, Bakanlıkça tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen ve ÇKS’ye kayıtlı arazilerde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren özel sektör tohumculuk kuruluşları yararlandırılır.

Desteklenecek türler ve ödeme şekli

MADDE 5 –

(1) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen buğday, arpa, tritikale, çavdar, yulaf, çeltik, nohut, mercimek, kuru fasulye, patates, soya, susam, aspir, kanola (kolza), yer fıstığı, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları için kg başına destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 –

(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen türlerin tohumluklarını yurt içinde üretip sertifikalandıran tohumculuk kuruluşlarına, ürettikleri tohumluklara aşağıda belirtilen birim miktarlara göre üretim desteği ödenir.

 ÜRÜNLERDESTEKLEME MİKTARI (YTL/Kg)
1BUĞDAY0,14
2ARPA0,14
3TRİTİKALE0,14
4YULAF0,14
5ÇAVDAR0,14
6ÇELTİK0,30
7NOHUT0,50
8MERCİMEK0,50
9K. FASULYE0,50
10PATATES0,11
11SOYA0,35
12KANOLA1,20
13ASPİR0,56
14SUSAM0,60
15YERFISTIĞI0,80
16YONCA1,50
17KORUNGA0,50
18FİĞ0,50

Müracaat yeri ve şekli

MADDE 7 –

(1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen tohumculuk kuruluşları ve bunlar adına üretim yapan tohum yetiştiricilerinin ÇKS’ye kayıtlı olmaları ve bilgilerini güncellemeleri esastır.

(2) Tohumculuk kuruluşları, üretimi gerçekleştireceği ildeki il müdürlüğüne, üretecekleri tohumlukların sertifikalandırılması için Tohumluk Beyannamesi verdikten sonra, ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne desteklemeden yararlanmak için başvuru yaparlar.

(3) Tohumculuk kuruluşu, birden fazla ilde tohumluk üretimi gerçekleştirecekse, ÇKS’ye kayıtlı olduğu ili/ilçeyi bir yazıyla tohumluk beyannamesi verdiği il müdürlüklerine bildirir. Tohumluk beyannamesi verilen il müdürlükleri o tohumculuk kuruluşuna ait üretim ve destek verilerini (ek-2ek-3), kuruluşun ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(4) 2008 yılı üretimleri için başvurular, tebliğin yayım tarihinde başlar 31 Aralık 2008 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.

Müracaatta istenilecek belgeler

MADDE 8 –

(1) Başvuru sırasında, tohumculuk kuruluşlarından aşağıdaki belgeler istenir. 

a) Sertifikalı tohumluk üretim desteği müracaat formu (ek-1),

b) Tohumculuk kuruluşu ve kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin, tohum üretilecek araziye ait ÇKS belgesi,

c) Tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise, onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (ek-2),

ç) Tohumluk sertifikasının, ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi  (Sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra istenir.),

d) Tohumluk Beyannamelerinin onaylı sureti (İlgili il müdürlüğü tarafından onaylanacak),

e) Tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir (TÜGEM tarafından verilen) belge,

f) Tohum satış faturası (Satış işleminden sonra istenir).

Sertifikaların sistemde eşleştirilmesi,  kontrollerin yapılması ve icmallerin oluşturulması

MADDE 9 –

(1) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler.

(2) Tohumculuk kuruluşunca üretimi yapılan tohumluklara ait sertifikalar, destekleme için müracaat ettiği il/ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS kaydı ile eşleştirilir. Sertifikanın sistemde yer aldığı teyit edildikten ve başvuruda alınan belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, destekleme müracaat dosyasındaki bilgilerle ÇKS’ye destekleme kaydı yapılır. 

(3) Tohumculuk kuruluşunun desteklemeye konu ettiği sertifikalara ait tohumlukların üretildiği araziler, müracaatı alan il/ilçe müdürlüğü tarafından çiftçi kayıt sisteminden kontrol edilip doğrulandıktan sonra, sertifikanın ön tarafına “Bu sertifikaya ait…….kg tohum, üretim desteğinden faydalanmıştır, ihraç edilemez” ibaresi koyarak onaylar.

(4) Tohumculuk kuruluşu destekleme bilgilerini içeren İcmal-1’ler (ek-4) il müdürlüklerince ÇKS vasıtasıyla oluşturulur. 2008 yılı üretimleri için İcmal-1’ler 31 Ocak 2009 tarihinde il müdürlüklerinde 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz. Ancak askıya çıkış tarihine kadar sertifikasyon işlemleri ve satış faturaları tamamlanmamış olanlar askıda yer almazlar. Bu kuruluşlar sertifika işlemlerinin tamamlanmasından sonra sertifikaları ve faturaları 30 Haziran 2009 tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim ederler. İl müdürlüğü ilgili kuruluş veya kuruluşlara ait sertifika bilgilerini işleyerek alınan İcmal-1’leri kuruluşa haber vermek kaydıyla uygun görülen bir tarihte askıya çıkarır. Diğer işlemler aynı şekilde devam eder.

(5) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç 1 hafta içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Sürenin bitiminden sonra ÇKS’den İcmal-2’ler (ek-5) alınır.

(6) İcmaller il müdürlüklerince bir hafta içinde kontrol edilip onaylandıktan sonra TÜGEM’e gönderilir.

(7) Ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İlçe tahkim komisyonunda çözülemeyen konular il tahkim komisyonuna, il tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 10 –

(1) Aynı alana, güzlük ve yazlık ekim yaparak sertifikalı tohumluk üreten tohumculuk kuruluşları, her iki dönem üretim için de desteklemeden faydalandırılır.

(2) 2008 üretim sezonunda (2007 güzlük ve 2008 yazlık ekilişler) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde üretilen tohumluklar destekleme kapsamındadır.

(3) Sözleşmeli üretimler, 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.

Destekleme ödeme planı

MADDE 11 –

(1) Ödemeler, başvurunun yapıldığı il müdürlüklerince ÇKS kayıtları üzerinden oluşturulan onaylı ödeme icmalleri (ek-5) esas alınarak sertifikalı tohumluk üretim desteği ödemeleri ile ilgili talimat ve kaynağın Bankaya gönderilmesinden sonra, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde tohumculuk kuruluşları adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 12 –

(1) Aşağıda belirtilen hususlarda çiftçiler sertifikalı tohumluk üretim desteğinden yararlanamazlar.

a) ÇKS’ye esas müracaat formu ve eklerinde özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olmayan,

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz eden,

c) Kamu kurum ve kuruluşları,

ç) İhraç amaçlı üretilen tohumluklar,

d) ÇKS’ye kayıtlı olmayan arazilerde üretilen tohumluklar.

Denetim

MADDE 13 –

(1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

Hukuki ve cezai sorumluluklar

MADDE 14 –

(1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere bu Tebliğde belirtilen desteklemelerin ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Ödeme yapılmadan önce haksız yere destekleme ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlediği ve kullandığı iddiası ile hakkında kanuni işlem başlatılanların ait olduğu yıla ilişkin hak edişleri aksi sübut bulunana kadar ödenmez.  

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Ödemenin finansmanı

MADDE 15 –

(1) Ödemeler için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Tohumculuk kuruluşlarına yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

Yetki

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğ’de yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğ, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s