30 Kasım 2021 SALI                        Resmî Gazete                            Sayı : 31675

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 18 inci maddesine göre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 18 inci ve ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alan üzerinden bir defaya mahsus alınan bedeli,

b) Ağaç röleve planı: İzin verilen alan üzerinde bulunan boyu 5 metre ve daha uzun ağaçlarla sık ağaçlık alanlarda yapılacak işlemler, çıkarılacak ve özelliği gereği kalması gereken ağaçların koordinatları ile gösterildiği planı,

c) Alt yapı tesisi: Bu Yönetmelikte tanımlanan faaliyetler için zorunlu yol, su, elektrik, haberleşme, doğalgaz, enerji nakil hattı, trafo ve benzeri tesisleri,

ç) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden orman idaresince alınacak kullanım bedelini,

d) Avan proje: Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden, kesit ve görünüşleri içeren mimari proje ile taban alanı, katlar alanı, yapı inşaat alanı hesaplarına ilişkin tüm ölçü ve kotları bulunan projeleri,

e) Başvuru bedeli: Genel Müdürlük tarafından orman bitkisi fidanlığı kuruluşu ile mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izni başvuruları için her yıl belirlenecek ve başvuru sırasında bir kere alınacak olan bedeli,

f) Bedel Artış Katsayısı (BAK): Her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını,

g) Bekçi evi: Koruma ve sığınma maksadıyla, toprak veya demirli ya da demirsiz, beton zemin üzerine, ahşap imalat ve prefabrik olarak yapılan ve çatı dâhil yüksekliği 4,5 metreyi (hmax ≤ 4,5 m), çatı yüksekliği 1,8 metreyi, alanı ise 100 metrekareyi geçmeyen, zemin üzerindeki tek katlı geçici tesisleri,

ğ) Bozuk orman alanı: Amenajman planlarında ve aktüelinde, tepe kapalılığı %10 ve daha aşağı olan boşluklu kapalı veya ağaçsız orman alanlarını,

h) Bölge müdürlüğü: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman bölge müdürlüklerini,

ı) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararını,

i) Depo ve hangar: İzne konu edilen yetiştirme alanlarında ürünlerin muhafaza edildiği, malzemelerin, araç, makine ve ekipmanların saklandığı toprak veya beton zemin üzerine temelsiz ve geçici olarak yapılan, toplamda 4.000 m² yi geçmeyen prefabrik tesisleri,

j) E-başvuru: İzin taleplerine ilişkin olarak e-Devlet üzerinden yapılan başvuruyu,

k) E-başvuru yetkilisi: Talep sahiplerince izin işlemlerine ilişkin başvuru yapmak üzere yetkilendirildiği yazılı olarak orman idaresine bildirilen ve ORBİS sisteminde gerekli yetki tanımlaması yapılan kişiyi,

l) Elektronik ortam: e-Devlet portalı ve kurum resmî portalını,

m) Erozyon bedeli: 11/1/2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre alınacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirini,

n) Fidan: Gerek tabii olarak yetişmiş gerekse generatif veya vejetatif yolla üretilmiş kök ve gövdesi bulunan 1 ila 10 yaş arası olan iğne yapraklı, 1 ila 6 yaş arası olan yapraklı bitkileri, bu bitkilerden daha üst yaşlara boylandırılanları yaşlı fidanı,

o) Fizibilite raporu: Odun dışı ürün işleme tesisi izinlerinde, tesisin faaliyete geçmeden önce işlenecek ürün/ürünler, yatırımın maliyeti, sektörel analizi, ürün tedariki ve satışı gibi makro ve mikro bilgileri içerir raporu,

ö) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareleri,

p) Genel Müdür: Orman Genel Müdürünü,

r) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

s) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, ilgili şube müdürü/fidanlık müdürü, mühendis veya ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili orman işletme müdür yardımcısı, ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya fidanlık/ağaçlandırma şefi ve/veya mühendisten oluşturulan en az üç kişilik komisyonu,

ş) İdari büro: Toprak veya demirli ya da demirsiz, beton zemin üzerine, ahşap imalat ve prefabrik olarak yapılan ve çatı dâhil yüksekliği 6,5 metreyi (hmax ≤ 6,5 m), çatı yüksekliği 1,8 metreyi, taban alanı ise 120 metrekareyi geçmeyen, zemin üzerindeki tek veya iki katlı geçici tesisleri,

t) İzin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Genel Müdürlükçe verilen ön izni veya kesin izni,

u) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte tanımlanan genel bütçe kapsamı dışında yer alan kamu idarelerini,

ü) Kesin izin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Genel Müdürlükçe amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilen izni,

v) Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde, su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların tabii sınırlarını,

y) Kira bedeli: İzne konu orman sayılan alandaki tesislerin bir kısmının veya tamamının işletme hakkının kiralanması halinde, kiralayan ile kiracı arasında düzenlenen sözleşmede belirtilen ve kiralama işleminden dolayı kiralayan tarafından tahsil edilen tüm bedelleri,

z) Kuruluş raporu: Orman bitkisi fidanlığı kurulması ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapılmak istenilen alanın genel ve özel tanıtımı, orman bitkisi türlerinden hangilerinin nasıl yetiştirileceği, yetiştirme tekniği, uygulanacak yöntemler ve rotasyon süreleri ile sahada yapılması planlanan üretim, bakım ve koruma amaçlı tesislerin büyüklük, özellikleri ve kaplayacağı alan miktarının belirtildiği, kuruluş amaç ve hedeflerini içeren ormancılık bürolarınca hazırlanan raporu,

aa) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği: İzne konu alanlarda; saha etüdünden başlayarak proje yapımı, arazi hazırlığı, tohum-misel temini, yetiştirme materyali olarak fidan üretimi, dikim, ekim, bakım ve hasat faaliyetlerinin tamamı,

bb) Mantar ve tıbbi aromatik bitkiler: Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen; baharat, ilaç, kozmetik, gıda ve gıda katkıları, boya, aroma verici ve benzeri amaçla kullanılmak üzere yetiştiriciliği yapılan bitki türlerini ve mantarları,

cc) Odun dışı ürün işleme tesisi: Orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla bozuk orman alanlarında kurulacak tesisi,

çç) ORBİS: İzin taleplerinin elektronik ortamda yükleneceği Orman Bilgi Sistemini,

dd) Orköy bedeli: 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre alınacak orman köylüleri kalkınma gelirleri tahsis payını,

ee) Orman bitkisi: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait canlı bitkiler, yumrular, soğansılar, soğanlar, rizomlar, yapraklı dallar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile tohumları,

ff) Orman bitkisi fidanlığı: Gerçek veya tüzel kişilerce bozuk orman alanlarında orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidanlıkları,

gg) Ormancılık bürosu: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre kurulan büroyu veya şirketi,

ğğ) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

hh) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için verilen ve sahada çalışma hakkı vermeyen izni,

ıı) Saha analiz raporu: İzin talep edilen alanın mülkiyet durumu, alandaki mevcut ağaç türleri, kapalılık ve gelişim çağlarını, alanı yansıtır görselleri içerir raporu,

ii) Sulama tesisi: Su isale hattı, su kuyusu, yağmurlama ve damlama sulama sistemleri ve toprak zemin üzerine veya toprağa gömülü olarak betonarme blok, geomembran, polietilen, fiberglas ve galvanizli çelik kullanılarak, alanın topoğrafik yapısına, büyüklüğüne ve sulanacak ürün miktarına uygun olarak yapılan su deposu ve katlanabilir su deposunu da içeren tesisleri,

jj) Teknik rapor: Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, orman bitkisi fidanlığı ve odun dışı ürün işleme tesisi faaliyetlerinde iznin veriliş amacına ve uygulama projesine /fizibilite raporuna uygun çalışıldığını, cari yıl bedellerinin ödendiğini kontrol etmek amacıyla her yıl düzenlenecek raporu,

kk) Teminat: Tedavüldeki Türk parasını, bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektuplarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,

ll) Toplam proje bedeli: İzne konu edilecek tüm tesislerin yapım maliyetini,

mm) Uygulama projesi: Orman bitkisi fidanlığı ile mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izin sahalarında, saha etüdünden başlayarak proje, arazi hazırlığı, tohum-misel temini, yetiştirme materyali olarak fidan üretimi, dikim, ekim ve bakım faaliyetlerini kapsayan yetiştirme projelerini,

nn) Vaziyet planı: İzin sahalarının koruma kullanma dengesi içerisinde, üzerinde hangi alanların ne şekilde ve ne maksatla kullanılacağının özel işaretler ile gösterildiği, koordinatlı, 1/1000 veya uygun ölçekli planları,

oo) Yeraltında depolama alanı: Hayvansal ve bitkisel gıdaların depolandığı yer altındaki alanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzinler

İzin verilecek yerler ve uygulamalar

MADDE 4 –

(1) Devlet ormanlarında; arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere ve giriş-çıkış kontrol noktası, tanıtım ofisi ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarının sağlanması için gerekli geçici tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı kurulmasına; bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına ve bunlarla ilgili zorunlu alt yapı tesislerine Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

(2) Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılması için yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığına izin verilebilir.

(3) Baraj, göl ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi ile ilgili olarak ormanlık alanda bekçi kulübesi, depo, ağ serme yeri, kayık çekek yeri ve kuluçkahane yapımına izin verilebilir.

(4) Orman bitkisi fidanlığında, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde kullanılabilecek türler ile hangi odun dışı ürünler için işleme tesisi kurulabileceği Genel Müdürlükçe belirlenir.

(5) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde 1 hektardan, orman bitkisi fidanlığı kurulması izinlerinde 3 hektardan küçük alanlar izne konu edilemez. Saha büyüklüğü ile ilgili üst sınır Genel Müdürlükçe belirlenir.

(6) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği alanlarında en fazla 2 adet taşınabilir konteyner veya karavan olmak üzere, bekçi evi, depo, sulama tesisleri, don kırıcı tesisler, elektrik tesisleri, ihata, yol gibi alt yapı tesisleri yapılmasına izin verilebilir. Bekçi evi birden fazla yapılamaz. Su deposu, kapasitesi 1.000 metreküpü aşmayacak şekilde bir veya birden fazla yapılabilir. Ancak, heyelan riski bulunan ve göçme ihtimali olan zemin üzerinde yapılacak su depolama ünitelerinde, göçebilecek kısımların duvarını veya tabanını güçlendirmek gayesiyle, projesinde belirtilmesi kaydıyla beton kullanılmasına izin verilebilir. Projesinde belirtmek ve alan büyüklükleri ile orantılı olmak üzere 5 hektara kadar olan sahalarda tüm geçici tesis ve yapıların toplam alanı 2.000 metrekareyi, 5 hektar ve üzeri sahalarda 4.000 metrekareyi geçemez.

(7) Orman bitkisi fidanlığı yapılacak alanlarda projesinde belirtmek kaydıyla;

a) Fidan üretim, bakım ve koruma amaçlı, su deposu, su isale hattı, su kuyusu, sulama, elektrik, drenaj gibi zorunlu alt yapı tesisleri ile yol yapılmasına,

b) Üretim alanı yanında ihtiyaç halinde sera, sabit olmayan prefabrik ve ahşap satış ofisi, idari büro, teşhir, tanıtım ve satış alanı, bekçi evi gibi geçici tesislere, taşınabilir tuvalet, konteyner ve karavan ünitesine,

c) Fidan üretiminde kullanılan malzemelerin, araç, makine ve ekipmanların saklandığı toprak veya beton zemin üzerine temelsiz ve geçici olarak yapılan toplamda 4.000 metrekareyi geçmeyen prefabrik depo, hangara,

izin verilebilir.

ç) Alan büyüklükleri ile orantılı olmak üzere 5 hektara kadar olan sahalarda tüm geçici tesis ve yapıların toplam alanı 6.000 metrekareyi, 5 hektar ve üzeri sahalarda 10.000 metrekareyi geçemez.

(8) Orman bitkisi fidanlıklarında mevcut toprağın yerinden taşınmaması esas olup, yere repikaj, çıplak köklü veya sepetli ve kaplı üretimlerde yetiştirme materyalleri izne konu saha dışından temin edilir.

(9) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve orman bitkisi fidanlığı alanlarında tesislerin yapılacağı yerler, nitelikleri, ebatları ve koordinatları vaziyet planında ve uygulama projesinde gösterilir.

(10) Odun dışı ürünlerin işlenmesine yönelik tesislerle birlikte kurulması zorunlu bekçi kulübesi, depo, idari büro gibi tesislere de izin verilebilir.

(11) Tünel şeklinde yer altında yapılacak depolama tesislerine, tünel girişinde ve tünel izdüşümünün üzerindeki orman örtüsünün zarar görmemesi kaydıyla izin verilebilir. Yer altında inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümleri için izin alınır.

Kısıtlamalar ve izin verilmeyecek alanlar

MADDE 5 –

(1) Ormanlık alanda lojman ve sosyal tesislere izin verilmez.

(2) Ormanlık alanda yapılması zorunlu olan yollar çevreye zarar vermeyecek şekilde ekskavatörle yapılır, yol yapımından çıkan malzeme ormana zarar vermeyecek şekilde izinli alanlara taşınır.

(3) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı izni verilmeyecek yerler şunlardır:

a) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerler.

b) 6831 sayılı Kanunun 23 üncü ve 24 üncü maddeleri kapsamında muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler, yaban hayatı geliştirme sahaları, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki korunan alanlar, verimli orman niteliğindeki makilikler, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar.

c) Maden ruhsatı kapsamında muvafakat verilmiş veya izne konu edilmiş alanlar.

ç) Genel Müdürlük görevleri kapsamında projesi tanzim edilip, programa alınmış alanlarda Genel Müdürlükçe olumlu görüş verilmeyenler.

d) Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler.

(4) Mülkiyeti açısından mahkemelere intikal etmiş ve hukuki süreçleri devam eden alanlar izne konu edilemez.

(5) Bu Yönetmeliğe göre izin verilen saha sınırları içinde ve izin veriliş maksadına uygun uygulama imar planı yaptırılabilir. Ancak izin verilen ormanlık alan bağlı olduğu orman parselinden ifrazen ayrılamaz.

(6) Yeraltı depolama alanlarında, hayvansal ve bitkisel gıdaların haricinde depolama yapılmasına müsaade edilmez.

(7) Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda 6831 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.

(8) İzin raporunu hazırlayan heyetçe, talebin ormanlık alanda yapılmasında kamu yararı olup olmadığı hususu irdelenerek tespit edilir.

Müracaat

MADDE 6 –

(1) Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı ve odun dışı ürün işleme tesisi izinlerinde talep sahibi, e-başvurusuna, talep yazısı ile beraber;

a) Saha analiz raporunu,

b) Tesis ve altyapı tesislerine ilişkin avan projesini,

c) Koordinat özet çizelgesini,

ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

d) Altyapı tesisi olarak talep edilecek su izinlerinde yeraltı suyu arama belgesini veya su kiralama/kullanma/tahsis kullanma belgesini,

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve il tarım ve orman müdürlüğünün uygun görüş yazılarını,

f) Odun dışı ürün işleme tesisi izin taleplerinde fizibilite raporunu,

g) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,

ğ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planını veya ilgili idareden alınacak imar planı gerektiren yapı ve tesislerden olmadığına dair yazıyı,

h) ÇED Yönetmeliği kapsamına giren tesisler için ÇED belgesini,

ı) Bedelli izinlerde talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri, ekleyerek ön izin için müracaatta bulunur.

(2) Mevzuat gereği alınması gereken ilgili kurum görüş yazıları, talep sahibi tarafından müracaat evrakına eklenir. Müracaat sahibinin kurum görüş yazılarını temin edemediğini belgelendirmesi halinde, ilgili kurum görüş yazıları orman idaresi tarafından istenir. Gerek görülmesi halinde idare birinci fıkranın (e) bendinde yer alan kurumlar haricindeki kurumlardan da görüş isteyebilir.

(3) İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler e-başvuruya eklenir.

(4) Bölge müdürlüğü yapılan e-başvuruyu öncelikle evrak üzerinde inceler, eksiklikler varsa on işgünü içinde müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talebin devlet ormanlarına isabet eden kısımları için ön izin veya ön izin süresi içerisinde istenilen bilgi ve belgelerin tamamlanması halinde kesin izin raporu düzenlenir.

(5) Tesis izinlerinde, izin sahibi saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesisin işletmeye alındığına dair belgeleri idareye bildirmek zorundadır.

(6) Bünyesinde en az on kişi çalışan odun dışı ürün işleme tesislerinde, tesisin işletmeye alındığının idareye bildirim tarihi itibari ile 5531 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde meslek odasınca verilen, serbest meslek mensupluğu ruhsatına sahip orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi çalıştırılması, tam zamanlı olarak zorunludur. İzin sahibinin bu hükme aykırı davrandığının tespiti halinde yazılı bildirim yapılarak, 90 gün içerisinde orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi çalıştırılması zorunluluğunun yerine getirilmesi istenir. Yazılı bildirim tarihinden itibaren 90 gün sonunda zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde izin iptal edilir.

Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı müracaatları

MADDE 7 –

(1) Gerçek ve tüzel kişiler izin başvuru dilekçelerine, başvuru bedelini yatırdığına dair belge, saha analiz raporu, koordinat özet çizelgesini ekleyerek elektronik ortamda e-başvuru yaparlar.

(2) Müracaat tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenebilir.

(3) İşletme müdürlüğünce müracaatın alınması aşağıdaki şekildedir:

a) İşletme müdürlüğüne e-başvuru yapılarak gelen müracaatlar; müracaatın sayı numarası, yapıldığı tarih ve saat dikkate alınarak başvuru sırası oluşturulur.

b) Müracaat sahalarının bu Yönetmelik uyarınca izni verilmeyecek yerlerden olup olmadığı, mülkiyeti ve yeri, amenajman planı ve aktüel meşcere tipi, alanı, bir başka mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı kurulmasına ilişkin müracaatıyla çakışıp çakışmadığı, müracaat evraklarının tam olup olmadığı hususları işletme müdürlüğünce, işletme müdür yardımcısı başkanlığında en az 3 teknik personelden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Bütün bu değerlendirmelerin ardından başvuru sırası dikkate alınarak ilk müracaatçı tespiti yapılır.

c) Talebe konu sahaya tek müracaatın olması durumunda müracaatçı, birden fazla müracaatın olması durumunda ise ilk müracaatçı, ilk müracaatçıya verilen sahanın bir kısmını kapsayan başka bir müracaatın olması durumunda ise ilk müracaatçının müracaatı dışında kalan kısım için o sahaya müracaat eden ilk müracaatçı, ön izin başvuru sahibi olarak tespit edilir. Değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar işlemden kaldırılarak ilgililere işletme müdürlüğünce tebliğ edilir. İşletme Müdürlüğünce ilk müracaatçı olarak belirlenen kişiye ve bölge müdürlüğüne bildirim yapılır.

(4) İlk müracaatçı ön izin raporu için; fidanlık kuruluş veya tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kuruluş raporu, tesis ve altyapı tesislerin gösterildiği 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını içeren belgeleri bölge müdürlüğüne e-başvuru yolu ile teslim eder.

(5) İlk müracaatçı tarafından ön izin raporu tanzimi için istenilen belgelerin, ilk müracaat sahibi olarak belirlendiğine ilişkin bildirimin yapıldığı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde bölge müdürlüğüne e-başvuru yolu ile teslim edilmemesi halinde izin işlemleri iptal edilir.

(6) İşletme müdürlüğünün ön izin sahibini bölge müdürlüğüne bildirmesini ve ilk müracaatçının ön izin için istenilen belgeleri bölge müdürlüğüne teslimini müteakip, bölge müdürlüğünce oluşturulacak heyet marifetiyle, 15 gün içerisinde ön izin raporu tanzim edilir. Bölge müdürlüğünce hazırlanan ön izin raporu, Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde uygulama projesi yapılması istenir.

(7) Heyet tarafından, müracaat sahasının idari, teknik ve hukuki yönden mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı kurulmasına engel bir durumunun tespiti halinde, bu husus işletme müdürlüğünce müracaat sahibine gerekçeleri ile birlikte tespit tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığının izni ve projelendirmesi

MADDE 8 –

(1) Bölge müdürlüğü, izin sahibinden ön izin raporuna uygun olarak en geç 60 gün içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun uygulama projesi, tesis ve alt yapı tesislerini de içeren avan projesini ve ağaç röleve planını ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesi, avan projesi ve ağaç röleve planının verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama projesi, avan projesi ve ağaç röleve planının verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde bölge müdürlüğünce ön izin iptal edilir.

(2) Üretim, bakım ve koruma amaçlı yapılacak tesisler ve bu tesislere ait metraj cetveli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetleri, avan projesi, ağaç röleve planı ile birlikte uygulama projesinde belirtilir. Alan üzerinde mevcut bulunan ağaçların korunması esas olmakla beraber, tesislerin yapımı ile birlikte yetiştiricilik ve fidanlık faaliyetlerinin yapılabilmesi için zorunlu olan münferit ağaç ve ağaççıklar projesinde belirtilmek şartıyla alandan çıkartılabilir.

(3) Bölge müdürlüğü, uygulama projesi, avan projesi ve ağaç röleve planını, oluşturulacak heyet marifetiyle en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler. Uygulama projesi ile projede yer alan tesislerin uygun bulunması halinde bölge müdürlüğü tarafından kesin izin raporu düzenlenir. Uygulama projesi, avan projesi, ağaç röleve planı ile kesin izin raporu ve ekleri Genel Müdürlüğe gönderilir. İzin raporu ve eklerinin Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde uygulama projesinde belirtilen tür/türlerin yetiştiriciliğine veya fidanlık kurulmasına dair Genel Müdürlükçe kesin izin verilir.

(4) Talep edilmesi ve orman idaresinin uygun görmesi halinde idari, hukuki ve teknik nedenlerle alan izinlerinde veya uygulama projelerinde revizyona gidilebilir. Revizyon projeleri ormancılık büroları tarafından hazırlanır.

(5) Orman bitkisi fidanlığı, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde, izin sahibi saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesisin işletmeye alındığına dair belgeleri idareye bildirmek zorundadır.

(6) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde, tesisin işletmeye alındığının idareye bildirim tarihi itibari ile ormancılık bürolarından danışmanlık hizmeti almaları zorunludur. 5 hektar ve daha büyük mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde ise 5 inci yıldan sonra danışmanlık hizmeti yerine 5531 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde meslek odasınca verilen, serbest meslek mensupluğu ruhsatına sahip orman mühendisi çalıştırılması tam zamanlı olarak zorunludur. Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde danışmanlık hizmeti alınmadığının veya 5 hektar ve daha büyük mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde ise 5 inci yıldan sonra danışmanlık hizmeti yerine orman mühendisi çalıştırılmadığının tespiti halinde yazılı bildirim yapılarak, 30 gün içerisinde ormancılık bürolarından danışmanlık hizmetinin alınması, 90 gün içinde orman mühendisi çalıştırılması zorunluluğunun yerine getirilmesi istenir. Yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün sonunda ormancılık bürolarından danışmanlık hizmetinin alınmaması, üç ay sonunda orman mühendisi çalıştırma zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde izin iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bedeller ve Teminat

Alınacak bedeller

MADDE 9 –

(1) Bu Yönetmelik kapsamında ön izinlerde ön izin bedeli, kesin izinlerde ise;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) Arazi izin bedeli,

c) Orköy bedeli,

ç) Erozyon bedeli,

alınır.

(2) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı izinlerinde, izne konu edilecek alanlardan yetiştiricilik yapılan kısım için ağaçlandırma bedeli alınmaz. Tesis izni verilmesi halinde, tesis alanları için birinci fıkrada belirtilen bedellerin tamamı alınır.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine verilecek izinlerden bedel alınmaz.

(4) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı ön izinlerinden bedel alınmaz.

(5) Yer üstünü bozmadan yer altında yapılacak tesislerden arazi izin bedeli alınır, ağaçlandırma, orköy ve erozyon bedeli alınmaz. Tünel giriş ve çıkışları ile yer üstünü bozan kısımlarından tüm bedeller alınır.

Bedellerin tespiti

MADDE 10 –

(1) Alınacak bedeller aşağıdaki şekilde tespit ve tahsil edilir:

a) Ağaçlandırma bedeli: Genel müdürlükçe, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar bedelinin, izin alanı ile çarpımı sonucu.

b) Arazi izin bedeli: İzin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedeli, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı (Ek-1), ekolojik denge katsayısı (Ek-2) ve il katsayısının (Ek-3) çarpımlarının sonucu.

c) Orköy bedeli: Toplam proje bedelinin yüzde üçü (%3).

ç) Erozyon bedeli: Toplam proje bedelinin yüzde ikisi (%2).

d) Başvuru bedeli: Cari yıl ağaçlandırma bedelinin 1/30’unu aşmayacak şekilde Genel Müdürlükçe belirlenecek bedel.

(2) Bedel hesaplarında devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınır.

(3) Bu bedellerden arazi izin bedeli her yıl, diğer bedeller izin başlangıcında bir defaya mahsus defaten alınır.

(4) Yılı birim fiyatları yayınlanıncaya kadar bir önceki yıl birim fiyatlarına göre hesaplanan proje maliyet bedelleri BAK oranında arttırılmak suretiyle güncellenir.

(5) Ön izin bedeli; izin alanının metrekaresi ile cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedelinin 1/10’u ile çarpımı sonucu bulunacak bedel olup bir defaya mahsus alınır. Süre uzatımlarında ayrıca bedel alınmaz.

(6) Arazi izin bedeli, izin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her yıl defaten tahsil edilir. Müteakip yıllara ait arazi izin bedeli BAK oranında artırılmak suretiyle tespit edilerek bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir.

(7) Sonraki yıl bedellerinin peşin ödenmesinin talep edilmesi halinde, ödenmesi talep edilen yıllara ait bedeller ödemenin yapıldığı yıl bedeli üzerinden defaten tahsil edilebilir.

(8) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınacak tüm bedeller ve teminat Genel Müdürlüğün özel bütçe hesabına yatırılır.

(9) Ek-1’de yer alan izin türü katsayısı tablosunda izin türlerinin dışında farklı bir taleple karşılaşılması durumunda bedel hesaplamasına esas olacak izin türü katsayısını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(10) Verilecek iznin, birden çok izin türünü kapsaması halinde arazi izin bedeli, her bir izin türü için ayrı ayrı hesaplanır ve toplamı arazi izin bedeli olarak alınır.

(11) İzin verilen alanın bir kısmının iptali halinde; iznin devam eden kısmı için arazi izin bedeli, kısmi iptalden önceki taahhüt senedinde belirtilen bedel üzerinden oranlanarak hesap edilir.

(12) İzin süresinin 1 yıldan az ve izin bitim tarihi belli olanlar için arazi izin bedeli bu süreler dikkate alınarak oranlanır.

Hizmet giderleri ve başvuru bedeli

MADDE 11 –

(1) Hizmet gideri olarak; arazi incelemelerine katılacak personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek harcırahları ile zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri, talep sahibince Genel Müdürlük özel bütçesinin hizmet ve işletme gelirleri hesabına yatırılır. Bu tutarlar özel bütçeye gelir kaydedilir. Hizmet giderleri yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet gideri ve başvuru bedeli alınmaz.

(3) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve orman bitkisi fidanlığı kurulması izinlerinde, başvuru sırasında Genel Müdürlük tarafından her yıl belirlenen başvuru bedeli alınır. Bu tutarlar Genel Müdürlük özel bütçe hesabına gelir kaydedilir.

Gecikme zammı

MADDE 12 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde, zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirime gerek kalmaksızın 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Kısmen ödeme yapılması halinde yapılan ödeme öncelikle faize mahsup edilir.

Teminat

MADDE 13 –

(1) Teminat; bir hektar için belirlenen cari yıl ağaçlandırma bedelinin yirmide biri, odun dışı ürün işleme tesislerinde ise 1 hektar için cari yıl ağaçlandırma bedelinden az olmamak kaydıyla cari yıl ağaçlandırma bedelinin onda biri ile izin alanının çarpımı sonucu bulunur. İzin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından ve ön izinlerden teminat alınmaz.

(2) Alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.

(3) Teminat olarak alınan değerler, teminat olarak kabul edilen değerler ile değiştirilebilir.

Teminat ve bedellerin iadesi

MADDE 14 –

(1) İznin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kesin izinde alınan bedeller iade edilmez. Teminat ise, taahhüt senedinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda iade edilir. Aksi halde alınan teminat idarece irat kaydedilir. Teminat borca mahsup edilmez.

(2) İzin sahibinin kesin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idaresine yazılı olarak bildirdiği durumlarda orman idaresince sahanın geri teslim alındığı tarihte tahakkuk eden bedellerin tamamı tahsil edilir, müteakip yıllara ait bedel tahakkuk ettirilmez.

(3) Ancak;

a) İzin sahibinin kesin izin başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içinde vazgeçmesi nedeniyle iznin iptal edilmesi ve yatırılan bedellerin ve teminatın iptal tarihinden itibaren en geç üç ay içinde iadesinin talep edilmesi halinde; izin verilen saha içinde hiçbir noktada çalışma yapılmamış olması ve izin öncesi doğal yapının bozulmamış olmasının heyetçe düzenlenecek raporla tespiti ve bölge müdürlüğünün onayı ile arazi izin bedeli dışındaki bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.

b) Verilen kesin iznin her ne şekilde olursa olsun izin sahibinin kusur ve/veya ihmalinin bulunmadığı durumlar nedeniyle iptal edilmesi ve iptalini müteakip altı ay içinde izin sahibinin talep etmesi halinde; izin verilen sahada çalışma yapılmadığının, izin öncesi doğal yapının bozulmadığının heyetçe düzenlenecek raporla tespiti halinde, alınan tüm bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.

(4) Kesin izin verilen sahanın bir kısmı üzerindeki iznin iptal edilmesi halinde alınan bedeller iade edilmez. Ancak arazi izin bedeli ve teminat yeni duruma göre güncellenir.

(5) Ön izin bedeli ve başvuru bedeli iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müracaat şekli

MADDE 15 –

(1) Müracaatta istenen belgelerle birlikte;

a) Çevre koruma birlikleri, mahalli idare birlikleri ile köylere hizmet götürme birlikleri ve kooperatifler, yönetim kurulu kararını,

b) Köy muhtarlıkları, kaymakam veya vali tarafından onaylanmış köy ihtiyar heyeti kararını,

c) Özel hukuk tüzel kişileri ise vekaleten müracaatlarda vekaletname, temsilen müracaatlarda yetki belgesini ve faal olduğuna ilişkin ilgili kurumlardan alınacak belgeyi ve sicil tasdiknamesini,

ç) Gerçek kişiler ise vekâleten müracaatlarda vekâletname ve sicil tasdiknamesini,

izin taleplerine eklerler.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bağlı oldukları bakanlıklarının veya genel müdürlüklerinin resmi yazısı ile müracaat eder veya yetki devri kapsamında taşra birimlerinin müracaatı sağlanır.

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması

MADDE 16 –

(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bünyelerinde görevli orman mühendisi veya orman yüksek mühendislerince düzenlenenler hariç olmak üzere, talep alanlarının koordinat özet çizelgeli harita üzerinde gösterilmesi, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı uygulama projesi, uygun ölçekli vaziyet ve yerleşim planı, saha analiz raporu ve ağaç röleve planı ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır.

(2) Uygulama projesi, saha analiz raporu, ağaç röleve planı, vaziyet planı ile koordinat özet çizelgeleri heyet tarafından kontrol edilir ve uygunluğu onaylanır.

(3) Fizibilite raporu, keşif özetleri ve keşif özetlerinin vaziyet planlarına uygunluğu kontrol edilerek bölge müdürlüğü makine ikmal şube müdürlüğünce onaylanır.

(4) Bedelsiz izinlerde metraj ve keşif özeti istenmez.

(5) Taahhüt senetlerinin her sayfası noter tarafından onaylanır. Ancak; Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden alınacak taahhüt senedinin her sayfası kurum yetkilisi tarafından onaylanır, noter onayı aranmaz.

Ön izin ve ön izin süre uzatımı

MADDE 17 –

(1) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı izinlerinde 2 ay, uygun görülen diğer taleplere 24 aya kadar ön izin verilebilir. Ön izin sahibinin ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde bulunması ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi vermesi halinde, ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı izinlerinde 1 ay, diğer izinlerde 12 ay süreyle ön izin ve sorumlulukları devam eder.

(2) Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edilmez.

(3) Ön izin; izin süresi son günü mesai bitimine kadar süre uzatımı talebiyle bölge müdürlüğüne müracaat edilmemesi, izin sahibinin vazgeçmesi veya istenen belgelerin süresi içinde tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde resen iptal edilmiş sayılır.

(4) Süre uzatmaları dahil, ön izin süresi içinde herhangi bir sebeple kesin izne dönüşmemiş ön izinler için herhangi bir hak iddia edilemez.

(5) Ön izin süresi içinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen değişiklik olması halinde ön izin iptal edilir.

Kesin izin ve süre uzatımı

MADDE 18 –

(1) Kesin izin süresi yirmi dokuz yılı geçemez.

(2) Ormanlık alandan verilen izin, müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınır. Tebligat tarihinden itibaren altı ay içerisinde bedellerin yatırılmaması, teminatın veya onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yapılmaz, bildirime gerek kalmaksızın izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak değerlendirilir.

(3) Devam eden yıl bedellerinin son ödeme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmemesi halinde kesin izin iptal edilir. Ancak 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faizi ile birlikte ödeyeceğini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi verilmesi kaydıyla bir yıl daha ek süre verilebilir.

(4) İzin başlangıç tarihi, izin olurunda ayrıca izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin olurunun verildiği tarihtir.

(5) İzin verilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin, görüş, muvafakat alınması gereken yerlerden olması halinde izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve görüşler alınarak çalışma yapılır.

(6) Saha tesliminden itibaren iki yıl içinde izin sahasında faaliyete başlanmaması veya vazgeçilmesi, uygulama esnasında, onaylı uygulama projesinde/fizibilite raporunda belirtilen teknik esaslara uyulmadığının tespiti halinde alan izinleri ve uygulama projesi iptal edilir. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak değerlendirilir.

(7) Taahhüt senedinin verilmesini müteakip, alan üzerinde çıkarılması gereken münferit ağaç ve ağaççıklar orman idaresi tarafından çıkarıldıktan sonra uygulama projesi ve ağaç röleve planına uygun olarak saha teslimi yapılır.

(8) Saha teslimi yapılmadan, projelendirme çalışmaları dışında herhangi bir faaliyette bulunulamaz.

(9) İzin süresinin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerine aykırı davranılması halinde kesin izin iptal edilerek ilgiliye tebliğ edilir.

(10) İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; sahalar orman idaresince teslim alınır.

(11) İzinlerin uzatılması halinde arazi izin bedeli bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenir, bir defaya mahsus alınan bedeller alınmaz.

İzin devri

MADDE 19 –

(1) Ön izin devredilemez.

(2) Kesin iznin; taahhüt senedi hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlükçe devir işlemine izin verilebilir. Ancak odun dışı ürün işleme tesisleri, orman bitkisi fidanlığı ile mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinleri gayesiyle verilen izinler işletmeye alındıktan 2 yıl sonra devir edilebilir. Devir alanın, devir eden adına olan uygulama projesi, yetiştirme belgesi ve benzeri belgelerinin de devrini alması, taahhüt senedi ve teminat vermesi zorunludur. Aksi halde devir edenin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.

(3) İzinlerin devir edilmesi halinde arazi izin bedeli bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenir, bir defaya mahsus alınan bedeller alınmaz.

(4) Bedelsiz verilen izinler devredilemez.

Mülkiyet uyuşmazlığı

MADDE 20 –

(1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde hükmün kesinleşmesine kadar izin verilmez. Kesin izin verildikten sonra dava konusu olan izin alanının yargılama sonucunda orman sınırları dışında kaldığının tespit edilmesi durumunda verilen izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

İzni iptal edilen sahaların yeniden izne konu edilmesi ve tesislerin değerlendirilmesi

MADDE 21 –

(1) Herhangi bir sebeple izni iptal edilen ancak üzerinde tesis bulunmayan sahalar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir. Üzerinde tesis bulunanlar ise eksiksiz ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer, sabit kıymetlere alınarak orman idaresince değerlendirilir. Orman idaresinin teslim almak istemediği tesisler ise izin sahibince yerinden kaldırılarak orman sınırları dışına çıkartılır.

İzne konu tesislerin kiraya verilmesi

MADDE 22 –

(1) İzinlere konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün kiralanmasının izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde heyetçe konu incelenir. Uygun görülenlere Genel Müdürlükçe izin verilir. Genel Müdürlükçe izin verilmesi halinde, izin sahibi;

a) Kiracı ile arasındaki sözleşmenin noter onaylı bir suretini,

b) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, kira sözleşmesinde belirtilen tarihten itibaren kira bedelinin yüzde ellisinin en geç bir ay içinde olmak üzere her yıl Genel Müdürlük özel bütçe hesabına yatırılacağına, kira sözleşmesinin sona ermesi halinde en geç bir ay içinde orman idaresine bildirileceğine, aksi halde doğacak her türlü hukuki ve mali yükümlülüklerden sorumlu olacağına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu hususları içeren ek taahhüt senedini, orman idaresine verir.

(2) Kira bedelinin aylık ödenmesi halinde aylık kira bedeli on iki ile çarpılır bulunan bedelin yüzde ellisi kira sözleşmesinde belirtilen ilk kira ödeme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ödenir.

(3) Aksi halde verilen kiralama izni resen iptal edilir.

İzin süresi sona eren tesislerin kiraya verilmesi

MADDE 23 –

(1) Genel Müdürlük sabit kıymetlerine alınmak suretiyle tasarrufuna geçen her türlü bina ve tesisler Genel Müdürlük ihtiyaçları için kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir.

İzin sahalarının kontrolü, sorumluluk ve ilave tesis yapılması

MADDE 24 –

(1) İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa dosya ve arazi üzerinde heyetçe kontrol edilerek tutanak tanzim edilir.

(2) Takvim yılı içinde kontrol edilen izinler bölge müdürlüğünce ayrıca incelemeye tabi tutulabilir.

(3) İzin sahaları koruma ekiplerince ilgili mevzuat hükümlerine göre periyodik olarak kontrol edilir.

(4) İzin sahasında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir.

(5) İznin dayanağı olan bilgi ve belgelerden doğacak her türlü sorumluluk izin sahibine aittir.

(6) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İzinli saha içinde yapılacak ilave tesisler için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması ve bedellerin ödenmesi mecburidir. İzinsiz yapılan tesislere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

(7) Verilen izinler maksadı dışında kullanılamaz. Verilen izinlerde orman yangınlarına karşı her türlü tedbir izin sahibince alınır.

(8) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, odun dışı ürün işleme tesisi ve orman bitkisi fidanlığı izin sahibi her yıl Ekim ayında faaliyet yaptığı alandaki çalışma alanlarının altyapı ve diğer tesislerin durumunu, izin sınırları dahilinde ve uygulama projesine/fizibilite raporuna uygun çalışılıp çalışılmadığını ve cari yıl bedellerin kontrolünü içerir teknik raporunu bünyesinde çalıştırdığı sorumlu meslek mensubu ile imzalayarak veya danışmanlık hizmeti satın aldığı ormancılık bürosuna hazırlatarak bölge müdürlüğüne verir.

(9) Orman bitkisi fidanlığı kuruluşu, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliğine göre kayıt sertifikası almak, meslek mensubu çalıştırmak veya danışmanlık hizmet alımı yapmak ve diğer koşulları sağlamakla yükümlüdür.

(10) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, odun dışı ürün işleme tesisi ve orman bitkisi fidanlığı izinlerinin kontrol ve denetimine ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlükçe belirlenir.

Aynı alana isabet eden izinler

MADDE 25 –

(1) Talep sahasının bir bölümünün veya tamamının 6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 18 inci maddesine göre verilen bir başka izin alanına isabet etmesi halinde daha önce verilen izin sahibinin muvafakati aranır, muvafakat verilmemesi halinde idarece resen izin verilebilir. Talep sahibince mevcut izinle ilgili gerekli tedbirler alınarak çalışılır. Talep sahibinden her türlü zarar ziyandan sorumlu olacağına dair ek taahhüt senedi alınır.

(2) İzin alanlarının tamamı veya bir bölümü, 6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 18 inci maddesinin diğer hükümlerine göre izne konu edilebilir. Verilen izin alanına isabet eden kısım için orman idaresi tarafından hesaplanan bütün giderler, 6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 18 inci maddesine göre yeni izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, izin sahibine defaten ödenir.

Mevcut izinlerin devamı

MADDE 26 –

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin sahibinin talebi halinde; bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun taahhüt senedi alınır.

Yürürlük

MADDE 27 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s