Özel Ağaçlandırma Projeleri

Özel Ağaçlandırmaya Konu Edilebilecek Sahalar

– Özel ağaçlandırma çalışmalarına; 

§  Orman kadastrosu yapılmamış orman alanlarında;

– Amenajman planında, bozuk orman alanı olarak gösterilen ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,

 – Amenajman planında, orman toprağı (OT) olarak gösterilen ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,

§  Orman kadastrosu yapılan orman alanlarında;

 – Kesinleşen orman sınırları içinde kalan, amenajman planına ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler, 

 – Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan yerler, 

 – Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, 

 – Sahipli arazilerde tapu senedi ve tapu çapı olan yerler, 

§   (Değişik: 28.04.2010 tarih ve Tamim No: 19-Ek:1İzin talep edilen orman alanının içinde veya bitişiğinde bulunan korunması zor küçük orman alanlarının ağaçlandırılmaya uygunluğuna bakılmaksızın izin talebinde bulunulan orman alanı ile birlikte izne konu edilir. İzin alanının sınırları mümkünse tabii sınırlara dayandırılır.

Özel Ağaçlandırmaya Konu Edilemeyecek Sahalar (Değişik: 28.04.2010 tarih ve Tamim No: 19-Ek:1)

Özel ağaçlandırma çalışmalarına;

·       0,5 hektardan küçük olan yerler,

·       6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 23 ve 24 ncü maddeleri gereği muhafaza ormanı olarak ayrılmış yerler, 

·       Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

·       Dava sonuçlanıncaya kadar mülkiyet problemi sebebiyle davaya konu olan yerler,

·       Dört tarafı verimli orman ile çevrili ve mevcut kotlu yol bağlantısı bulunmayan, 15 hektardan küçük bozuk orman alanları ile yaban hayatının devamı için zorunlu orman içi açıklıklar,

·       Örnek avlak olarak tescil edilmiş sahalar,

·       Maden arama veya işletme ruhsatı kapsamında Bakanlıkça muvafakat veya izne konu edilmiş alanlar,

·       Yanan sahalar, konu edilemez. 

Ayrıca;

·       İl, ilçe, belde ve köy yerleşim yerlerinin mevcut veya gelişim planları bitiminden itibaren yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

·       Baraj ve göletlerde kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

·       Yaz-kış akan nehir ve ırmak gibi büyük akarsuların orta çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

·       Korunan alanlar ve sulak alanlar bitiminden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

·       Otoyol sınır çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

·       Şehir ve beldelerde imar planı içerisinde kalan ve imar planında “Ağaçlandırılacak alan” olarak gösterilen yerler,

Köy tüzel kişilikleri, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile köye hizmet götürme birlikleri dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere özel ağaçlandırma amacıyla tahsis edilemez.

Ancak; 

Turizm Alan ve Merkezleri ile Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri kapsamında bulunan alanlar, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları, toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen yerler ise ilgili kurumların uygun görmesi halinde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilebilir.

b) Hazine Arazilerinde;

§  Yerleşim yerlerinin gelişimi açısından iskâna açılabilecek yerler,

§  Tescilli mera, yaylak ve kışlaklar,

§  Deniz, tabii göl ve akarsularda kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan alanlar ile baraj ve gölet alanları (DSİ Genel Müdürlüğü’nün uygun görüş verdiği alanlar hariç)

§  İmar planları dışında 2,0 hektardan küçük alanlar,

§  Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen kültür ve turizm alanları, konu edilmez.

c) Sahipli Arazilerde;

§   0,5 hektardan küçük araziler,

§   Tapu senedi olmayan taşınmazlar,

§   Tapu senedi olmasına rağmen tapu çapı veya tapuya uygun olarak tapu müdürlükleri tarafından onaylanmış krokisi olmayan yerler, konu edilmez.

Başvuru 

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel-imar ihya çalışması yapmak üzere saha tahsisi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler

Orman alanlarında müracaatta bulunacakları sahanın yeri ve mevkisini gösteren harita veya krokiyle birlikte işletme şefliği, işletme müdürlüğü veya bölge müdürlüklerine,

Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerde en son duruma göre düzenlenmiş tapu senedi ve çaplı tasarruf belgesi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde de müracaat sahasına ait kroki veya harita ile birlikte illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara,

Sahipli arazilerde tapu senedi, tapu kayıt örneği ve çaplı tasarruf belgesi (tapu çapı) veya tapu müdürlüklerince onaylı tapuya uygun kroki ile birlikte il müdürlüğüne, müracaatta bulunurlar.

Birden fazla kişinin ortak olarak müracaatta bulunması halinde, başvuru dilekçesinde tüm müracaatçıların isim, adres ve imzaları bulunur. Ayrıca tebligatın kim adına yapılacağı hususu belirtilir.

Köy tüzel kişiliği adına yapılan müracaatlarda köy kararı aranır.

Belediye tüzel kişiliklerinde müracaatı, belediye başkanı veya belediye meclisinin yetki vereceği kişi veya kişiler yapar. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında müracaat birim amiri veya birim amirinin yetki verdiği, diğer tüzel kişiliklerde ise (şirket, holding, dernek, vakıf v.b.) yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerce yapılır. Yetki belgesi dilekçeye eklenir. 

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya amacıyla müracaatta bulunan tüzel kişiliğe sahip şirket ve holdingler faal olduklarına dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alacakları belgeyi, vakıf, dernek ve tarımsal kalkınma kooperatifleri faal olduklarına dair yetkili mercilerden almış oldukları belgeyi, diğer tüzel kişilikler ise ilgili mercilerce düzenlenecek belgeyi ve ana sözleşmeleri ile imza sirkülerini müracaat dilekçelerine eklerler.

Özel ağaçlandırmaya konu sahipli arazinin mülkiyeti hisseli ise; hissedarlardan hissedarı oldukları sahada projede kullanılacak türlerin idare müddeti sonuna kadar özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya yapılabileceğine dair noter onaylı muvafakatname, vekaletname veya kira sözleşmesi aranır.

Sahipli arazilerde kiralama yolu ile yapılacak özel ağaçlandırmalarda noter onaylı kira sözleşmesine kiralamanın, özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu veya özel imar-ihya amacıyla yapıldığı ve projede belirtilen türlerin idare müddeti sonuna kadar süreli olduğu hükmü konulur.

Projelendirme ve Yer Teslimi

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya çalışmaları ve özel orman fidanlıklarında;

a- Orman Alanlarında: 

Saha tahsisleri, Orman Genel Müdürlüğü veya bölge müdürlüklerince sonuçlandırılarak izne konu sahanın izin raporu, 1/25000 ölçekli meşcere ve memleket haritası, vaziyet planı ve koordinat özet çizelgeleri ile birlikte il müdürlüklerine gönderilir. 

İl müdürlükleri saha tahsisi yapılan gerçek veya tüzel kişilerden 90 gün içerisinde ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarına tamim ekindeki dispozisyona uygun ağaçlandırma, erozyon kontrolu veya imar-ihya projelerini tanzim ettirerek il müdürlüğüne teslim etmesi için yazılı tebligatta bulunur. 

Projenin verilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde 30 gün ek süre verilerek ikinci defa tebligat yapılır. Bu süre zarfında da uygulama projesinin il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde il müdürlüğü, ilgiliye yapılan tebligatları da ekleyerek bölge müdürlüğüne saha tahsisinin iptali için teklifte bulunur. 

İl müdürlüğü, teslim edilen projeleri 15 gün içerisinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde projede herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. 

Uygun görülen projeler il müdürlüğünce onaylanarak birer nüshaları bilgi için Genel Müdürlüğe ve bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünden noter onaylı taahhüt senedi ve saha teslim tutanağının birer suretlerinin il müdürlüğüne gönderilmesi istenir. 

Saha teslimi; projenin bölge müdürlüğüne ulaşmasından itibaren tahsisi yapılan sahada değerlendirilebilecek emval yoksa 15 gün içerisinde, değerlendirilebilecek emvallerin olması halinde ise idarece kabul edilebilir mazeret haricinde 60 gün içerisinde yapılır. 

b- Hazine Arazilerinde: 

İl müdürlükleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ön izin veya ön tahsis yapılan gerçek veya tüzel kişilere ön izin veya ön tahsis süresi içerisinde tamim ekindeki dispozisyona uygun olarak projelerini ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarına tanzim ettirerek il müdürlüğüne teslim etmeleri için yazılı tebligatta bulunur. 

İl müdürlüğü, teslim edilen projeleri 15 gün içerisinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde projede herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek eksikliklerin giderilmesi istenir. Uygun bulunması halinde projeyi onaylayarak bir nüshasını kesin tahsis veya kiralama işlemi için mal müdürlükleri veya defterdarlıklara, bir nüshasını da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderir. İlgilisinden (EK:6 ) da belirtilen noter onaylı taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının birer nüshalarını il müdürlüğüne teslim etmesi istenir. 

c- Sahipli Arazilerde: 

İl müdürlüğü; müracaatçıya, tamim ekindeki dispozisyona uygun olarak projelerini ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarına yaptırarak teslim etmeleri için ilgilisine yazılı tebligatta bulunur.

İl müdürlüğü, teslim edilen projeleri 15 gün içerisinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde projede herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesi istenir. 

Uygun bulunması halinde il müdürlüğünce proje onaylanarak bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir. İlgilisinden proje onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde işe başlaması gerektiğini ve işe başlamadan önce (EK: 6)’da belirtilen noter onaylı taahhüt senedinin bir nüshasını il müdürlüğüne teslimi istenir.

Özel ormanlarda yapılacak özel ağaçlandırma, özel imar-ihya veya özel erozyon kontrolu müracaatları, varsa sorumlu müdür yoksa özel orman sahibi tarafından bölge müdürlüğüne yapılır. Bölge müdürlüğünün uygun görüşlerine istinaden aynen sahipli arazilerde olduğu gibi işlem yapılır. Projenin il müdürlüğünce onayından sonra birer nüshaları Genel Müdürlüğe ve bölge müdürlüğüne bilgi için gönderilir. 

Projelendirme Esasları

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından il müdürlüğü sınırları içinde aynı anda birden fazla özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolu talep edilmesi halinde ormanlık alanlarda işletme şefliği, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde ise ilçe sınırları baz alınarak birden fazla sahaya ait tek bir proje yapılabilir.

Her türlü projeye il müdürlüğü bazında başlangıçtan itibaren bir sıra numarası verilir. Örneğin; Mersin.09.1 (Mersin iline ait 2009 yılı 1. Özel Ağaçlandırma projesi), Mersin.09.2 (Mersin iline ait 2009 yılı 2. Özel İmar-ihya projesi…)

Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolu ve özel orman fidanlığı projeleri ekteki dispozisyonlara uygun olarak tanzim edilir.

Ağaçlandırma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte tanımlanan “Ormancılık Büroları”ndan, 5531 sayılı Yasanın 3’üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ve şirketleri kastedilmektedir.

Projeler Orman Mühendisleri Odası tarafından, özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolu veya özel orman fidanlığı projesi yapabileceğine dair ruhsat verilen ormancılık veya yeminli ormancılık büroları ve şirketleri ile bu bürolar ve şirketlerin özel ağaçlandırma projesi yapmaya yetkili ve ruhsatlı elemanları tarafından 6 (altı) takım olarak düzenlenir. 

Gerçek ve tüzel kişiliklerin özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık projeleri, ormancılık veya yeminli ormancılık büroları tarafından tanzim edilir. Köy tüzel kişiliklerinin projeleri talepleri halinde iş yoğunluğu da göz önünde bulundurularak il müdürlüklerince de tanzim edilebilir. Ancak, projelerin ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarına yaptırılması esastır. 

Ormancılık veya yeminli ormancılık büroları projelendirilecek sahayı, yetişme muhiti şartlarına göre etüt ederek değerlendirir. Proje tanzimi aşamasında ilgilinin özel ağaçlandırma talebinde bulunduğu tür veya türlerin yetişme muhiti şartlarına uygun olmaması halinde ilgili bilgilendirilerek projeyi, il müdürlüğünün de uygun görmesi halinde yetişme ortamına uyan türlere göre düzenler. 

Ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarınca müracaat sahalarında toprak örnekleri, on hektara kadar (on hektar dahil) en az 1 adet, on hektardan büyük alanlarda ise arazinin yapısına göre uygun yerlerde ve sayıda profil açtırılır. İl müdürlüğü teknik elemanları tarafından gerekli görüldüğü taktirde ek profil açtırılabilir.

Toprak örnekleri açılan profillerden, sulama suyu örneği de sulama yapılacak suyun kaynağından ormancılık veya yeminli ormancılık büroları tarafından alınır.

Toprak analizi tüm türler için, sulama suyu analizi ise projesinde sulama şartı öngörülen türler için istenir.

Ceviz, badem ve kavak türleri ile yapılacak özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu veya özel imar-ihya projelerinde, idare müddeti sonuna kadar su açığının olduğu dönemlerde sulama yapılacağı belirtilir.

Toprak ve su analizleri öncelikle bulunduğu ildeki Bakanlığa ait toprak laboratuarlarında, olmadığı yerlerde gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuarlarda yaptırılır. Toprak analiz raporlarında; tuzluluk, total kireç, PH değerleri ile bünye analizi (kum, kil ve toz oranları) belirtilmelidir. İhtiyaç halinde aktif kireç değeri istenir. Sulama suyu analiz raporunda ise; tuz ve PH değerleri ile sulama suyu sınıfı belirtilir. Tespit edilen bu değerler, genel ormancılık esasları çerçevesinde değerlendirilir. 

Toprak ve sulama suyu analiz ücretleri özel ağaçlandırma müracaatçısı tarafından karşılanır.

Ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarınca tanzim edilen projeler önce Orman Mühendisleri Odasına vize yaptırılır. Dosya bilgi ve oda vize sayfası, işlem raporu ve işlem raporuna ek olarak hazırlanan cetveller projeye eklenir. Vize edilen projeler, proje sahibi tarafından üst yazıyla il müdürlüğüne teslim edilir. 

Bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilen projeler incelenir. Projede eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliklerin giderilmesi hususu il müdürlüğüne bildirilir. Ancak kanun, yönetmelik ve genel ormancılık esaslarına açıkça aykırı olduğu tespit edilen projeler, işleme konulmadan il müdürlüğüne iade edilir ve iptali istenir. 

Tüm projelerin (EK:7)’de belirtilen yatırım giderleri cetveli, Genel Müdürlük birim fiyatları kullanılarak düzenlenir. 

Projelere ait haritalar sayısal ortamda tanzim edilir. Projeler ayrıca CD ortamında da düzenlenerek Genel Müdürlüğe bilgi için gönderilen projeye eklenir.

Özel ağaçlandırma çalışmalarında sahanın büyük olması halinde teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı uygulamanın yapılabilirlik durumuna göre yapılacak çalışmalar yıllık dilimlere bölünebilir.

Orman sayılan alanlardaki özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya sahalarının tamamı veya bir bölümünün 6831 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilen izinlere konu edilmesi halinde, tahsisin tamamı veya bir bölümü iptal edilebilir. Bu durumda, il müdürlüğünce tespit edilen masraflar, adına saha tahsisi yapılan gerçek ve tüzel kişilikler tarafından özel ağaçlandırma sahibine defaten ödenir. 

Saha Büyüklüğü

Orman alanlarında ve sahipli arazilerde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya çalışmalarında alt sınır 0,5 hektar, Hazine arazilerinde ise 2 hektardır. Ancak, Hazine arazilerinde imar planı içinde kalan ve ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan sahalarda 2,0 hektar saha büyüklüğü aranmaz.

(Değişik: 28.04.2010 tarih ve Tamim No: 19-Ek:1Hazine ve sahipli arazilerde tüm gerçek ve tüzel kişiler için üst sınır 300 hektardır. Orman alanlarında ise üst sınır köy tüzel kişilikleri, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile köye hizmet götürme birliklerine 300 hektar, şirketlere bir seferde 50 hektar olmak üzere tesisin tamamlanmasını müteakip 50’şer hektarı geçmemek şartı ile 300 hektar, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise 50 hektar saha tahsisi yapılanlara yeniden orman alanlarından özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya amaçlı saha tahsisi yapılmaz.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya amacıyla tahsis edilen veya kiralanan sahalarda idari veya hukuki nedenlerle yapılacak saha revizyonların da alt sınır aranmaz. Tahsis edilen/kiralanan sahada uygulamaya devam edilir. 

Saha, Proje ve İş Programı Revizyonu

Saha tahsisleri ve projeler aşağıdaki durumlarda revize edilebilir.

a) Tahsis edilen ormanlık alanlarda, proje tanzimi aşamasında veya il müdürlüğünce yapılan kontrollerde idari, teknik, hukuki nedenlerle veya ilgilisinin talebi halinde tahsis edilen sahanın bir kısmının iptali istenebilir.

Ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarınca, tahsis edilen sahada yukarıda belirtilen nedenlerle çalışılamayacak ve iptali halinde saha bütünlüğü bozulmayacak alanlar tespit edilirse, saha tahsisinin küçültülmesi için ilgilisinden il müdürlüğüne müracaat etmesi istenir. İl müdürlüğünce yapılan incelemede de ilgilinin talebi uygun görüldüğü takdirde, ilgiliden, tahsisi iptal ve devam edecek kısımların gösterildiği meşcere haritası ve koordinat özet çizelgeleri istenir. Meşcere haritası ve koordinat çizelgesi, il müdürlüğünce hazırlanan gerekçe raporu ile birlikte saha revizyonu için bölge müdürlüğüne gönderilir. 

b) Proje uygulamaları esnasında; idarece kabul edilebilir mazeretler, teknik nedenler veya ilgilinin talebinden dolayı saha büyüklüğünde bir değişme gerekebilir. Bu durumda;

– Revizyonu istenen saha ormanlık alanda ise saha revizyonu talebi il müdürlüğü elamanlarının düzenleyeceği gerekçe raporu, tahsisi iptal ve devam edecek kısımların gösterildiği meşcere haritası ve koordinat özet çizelgeleriyle birlikte il müdürlüğünce bölge müdürlüğüne iletilir. Orman Genel Müdürlüğü veya bölge müdürlüklerince saha revizyonu işlemi sonuçlandırılarak revize saha tahsis olurunun bir sureti il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü tarafından revizyon projesi tanzim edilerek onaylanır. Revizyon projesinin birer nüshası bölge müdürlüğüne ve bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir. Bölge müdürlüğünden yeni duruma göre tekrar düzenlenecek taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının bir sureti istenir.

– Revizyonu istenen saha hazine arazisinde ise il müdürlüğü tarafından revizyon projesi tanzim edilerek onaylanır ve onaylanan revizyon projesi mal müdürlüğü veya defterdarlık kanalıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğüne gönderilir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden revizyon projesine uygun olarak tahsis/kira sözleşmesinin ve saha teslim tutanağının yenilenerek birer suretlerinin il müdürlüğüne gönderilmesi istenir. İl müdürlüğünce ilgilisinden revizyon projesine göre taahhütname alınır. Revizyon projesi ile birlikte tahsis/kira sözleşmesi, saha teslim tutanağı ve taahhüt senedi bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

– Sahipli arazilerde yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı saha büyüklüğünde bir değişikliğe gerek duyulması halinde, İl Müdürlüğü tarafından revizyon projesi tanzim edilerek onaylanır ve ilgiliden revizyon projesine uygun olarak taahhütnamesinin yenilenmesi istenir. Revizyon projesi, taahhüt senedi ile birlikte bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

c) Bu tamim esasları dâhilinde idarece kabul edilebilir bir mazeret nedeni ile iş programında belirtilen sürelerde işin gerçekleştirilememesi halinde il müdürlüğünce iş programı revize edilebilir. Revize iş programı il müdürlüğünce onaylanarak bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir. İş programı revizyonlarında projelerin revize edilmesine ve taahhütnamenin yenilenmesine gerek yoktur. 

d) Orman alanlarında, Hazine ve sahipli arazilerde; saha miktarında değişiklik yapılmadan projede yer alan türlerde, aralık-mesafelerde, çalışılacak alan miktarında veya tesis edilen sahanın altında ikinci tür olarak ormanlık alanlarda tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler, hazine ve sahipli arazilerde ise bu türlerle birlikte tarım ürünü yetiştirilmek istenmesi durumunda proje revizyonu yapılır. Bunun için; proje revizyonu il müdürlüğünce yapılır ve onaylı revizyon projelerinin bir takımı bölge müdürlüğüne veya mal müdürlüğü/defterdarlığa, bir takımı da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Revizyon projeleri, yapılan çalışma ve gerçekleşmelerden bahsedilerek sahanın fiili durumuna göre tanzim edilir.

Saha revizyonları, sahanın küçültülmesi durumunda yapılabilir. Sahanın büyütülmesi için ek saha revizyonu yapılamaz.

Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolu ve Özel İmar-ihya Çalışmalarına Konu Edilecek Türler

Ormanlık alanlarda, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarına aşağıdaki türler konu edilecektir

a) Ormanlık alanlarda yapılacak özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya çalışmalarında; projesinde belirtilmek kaydıyla çam, sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, sofora, ıhlamur, kayın, gürgen, gladiçya vb. asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile ceviz, kestane, antepfıstığı, menengiç, sakız ağacı, harnup, kuşburnu, defne, alıç, ahlat, badem, mahlep, jojoba vb. odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri saf veya karışık olarak tesis edilebilir. 

Ormanlık alanlarda, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla oluşturulan tesisin altında projesinde belirtilmek kaydıyla ikinci tür olarak tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.

b) Hazine arazileri ve sahipli arazilerde yapılacak özel ağaçlandırmalarda, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya çalışmalarında; çam, sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, sofora, ıhlamur, kayın, gürgen, gladiçya vb. asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklar ceviz, zeytin, kestane, antepfıstığı menengiç, sakız ağacı, harnup, kuşburnu, defne, alıç, ahlat, badem, mahlep, jojoba vb. odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri saf veya karışık olarak tesis edilebilir. 

Asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla oluşturulan tesisin altında projesinde belirtilmek kaydıyla ikinci tür olarak tıbbi, aromatik, yumrulu, soğanlı bitkiler ile diğer tarım ürünlerinin yetiştirilmesine izin verilebilir.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya sahalarının altında tesis edilecek ikinci tür ekimi veya dikimi, mevcut fidanların en az 50 cm. yarıçapındaki alanı dışında yapılır. Ekim veya dikim yapılacak ikinci tür, dikilen asli türün gelişimini engellememelidir.

Özel İmar-ihya ve Erozyon Kontrolu Çalışma Esasları

İmar-ihya çalışmaları; mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılış aranmaksızın bozuk orman alanlarının, Hazine arazilerinin ve sahipli arazilerin koruma ile birlikte canlandırma kesimi, aşılama, boşlukların imar-ihyaya uygun, yörede doğal olarak yetişen ya da emekle yetiştirilen türlerle ekim veya dikim yoluyla verimli hale dönüştürülmesidir. 

Sahanın imar-ihyaya uygun olup olmadığına karar verilirken;

a)    Mevcut türlerin sürgün verme kabiliyetinin bulunup bulunmadığı,

b)    Aşılamaya uygun türlerin sahada bulunup bulunmadığına bakılır, mutlak toprak derinliği şartı aranmaz. Ancak, fizyolojik derinliğin yeterli olmasına dikkat edilir. Şayet boşlukların dikim yolu ile doldurulması gerekiyorsa, fidanların dikildiği yerlerde mutlak ve fizyolojik toprak derinliği şartı aranır.

İmar-ihyaya konu sahalarda sadece aşılanan fidanların etrafında diri örtü temizliği veya sürgün kontrolu yapılır.

İmar-ihyada boşluklara ekilecek ya da aşılı veya aşısız dikilecek türün havzada doğal olarak bulunması veya emekle yetiştirilmiş olması şartı aranır. 

İmar-ihya çalışmalarında dikim ya da ekim yapılacak alanlarda tam alanda makineli veya işçi ile toprak işleme ve çukur dikimi yapılabilir.

Ağaçlandırma Yönetmeliği kapsamında yer alan imar-ihyaya uygun türlerle saf veya karışık halde imar-ihya çalışması yapılabilir. 

Orman alanlarında, özel zeytin ağaçlandırması ve zeytin imar-ihyası yapılamaz.

Özel erozyon kontrolu çalışmalarında; erozyon, taşkın ve rusubat durumu göz önüne alınarak, nerelerde (yamaçlarda, ana ve tali derelerde) ne gibi ıslah tedbirleri (ağaçlandırma, mevcut bitki örtüsünün geliştirilmesi, otlandırma, örme çit, oyuntu tahkimi, harçlı ıslah sekileri vb.) alınacağı hususları belirlenir. Erozyon tedbirlerine yönelik tesisler, Genel Müdürlüğümüzün 14 nolu tamiminde belirtilen teknik esaslara uygun olarak yapılır.

Özel Ağaçlandırma, Özel İmar-ihya, Özel Erozyon Kontrolu ve Özel Orman Fidanlık Sahalarında Yapılabilecek Tesisler

Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolü ve özel orman fidanlıklarında projede belirtilmesi şartıyla;

a-) Ormanlık alanlarda üretim, bakım ve koruma amaçlı konteynır / karavan ile hangar-depo, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su isale hattı, su kuyusu, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yapılmasına izin verilebilir. İzinler, 6831 sayılı Orman Kanunun 57. maddesine göre yapılan saha tahsisleri ile birlikte özel ağaçlandırma kapsamı dahilinde verilir. Özel ağaçlandırma kapsamı içerisinde verilen izinler için herhangi bir bedel alınmaz. Ancak, özel ağaçlandırma çalışmaları için talep edilen tesislerin tahsis alanının dışında kalması durumunda verilecek izinler 6831 sayılı Orman Kanunun 17. maddesine göre değerlendirilir.

Her proje sahası için en fazla iki adet taşınabilir konteynır veya karavan konulabilir.

Hangar-depolar; 

Temel kullanılmadan toprak veya beton zemin üzerine, geçici olarak büyüklüğü 40 m2’yi geçmeyecek şekilde prefabrik veya sökülüp takılabilir malzemelerden (EK:8)’ de belirtilen tip projeye (çatı yapılıp-yapılmaması isteğe bağlıdır) uygun olarak her proje sahası için bir adet yapılabilir. 

Sulama havuzu, su deposu, su kuyusu, su isale hattı ve damlama-sulama tesisleri sulama şartı öngörülen ağaçlandırma sahalarının su ihtiyacının karşılanması ve yangınla mücadele için tesis edilebilir. Sulama havuzu ve su depoları toprak zemin üzerine polietilen vb. malzemeler serilerek yapılabilir.

Elektrik tesisleri; 

Depo-hangar, karavan ve konteynırın aydınlatılması ile sulama şartı olan sahalarda suyun başka yere nakli için kurulacak tesisler için yapılabilir.

b)Hazine ve sahipli arazilerde, ormanlık alanlarda müsaade edilen tesislerin yanında; mülkiyeti Hazineye ait olup imar planı dışında bulunan yerlerde proje sahası yatay alanının % 0,1’ine kadar ağaçlandırma, bakım ve koruma amaçlı yapılaşma izni verilebilir. Bu miktar 3000 m²’yi geçemez. 

c)Sahipli arazilerde proje sahası yatay alanının % 6’sına kadar ağaçlandırma, bakım, koruma ve üretim hizmetlerinde kullanılmak amacıyla ve ağaçlandırma faaliyetlerinin özendirilmesine yönelik sosyal amaçlı yapılaşma izni verilebilir.

Özel ağaçlandırma sahalarında yukarıda belirtilen tesislerin yapılacağı yerler ile taşınabilir konteynır veya karavanın konacağı yerlerin, nitelikleri, ebatları ve koordinatları projede belirtilerek yapılacak işler haritasında işaretlenir. Ayrıca bu durum taahhütnamede de belirtilir.

Yukarıda açıklanan hususlar, bu tamimin yayımlanmasından önce tesis edilmiş sahalarda revizyon yapıldıktan sonra uygulanabilir. 

Özel Orman Fidanlığı

Hazine arazilerinde özel orman fidanlığı kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, talep sahasına ait kroki ile birlikte illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara müracaat ederler. Müracaat neticesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğün’den alınacak ön izin/tahsis belgesi bir dilekçe ekinde il müdürlüğüne intikal ettirilir. 

İl müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından verilen ön izin/tahsiste belirtilen süre içerisinde (EK: 4) deki dispozisyona uygun fidanlık projesini orman fidanlığı kurmaya yetkili ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarına yaptırarak il müdürlüğüne teslim edilmesi için tebligatta bulunur. 

İl Müdürlüğü, teslim edilen projeleri 15 gün içerisinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde projede herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesini ister.

Uygun bulunması halinde projeyi onaylayarak bir nüshasını kesin tahsis veya kiralama işlemi için mal müdürlükleri veya defterdarlıklara, bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir. İlgilisinden (EK:6) de belirtilen noter onaylı taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının birer nüshalarının il müdürlüğüne teslimi istenir.

Sahipli arazilerde özel orman fidanlığı kurulması için; tapu, müracaat tarihi itibariyle tapu sicil müdürlüklerinden alınan tapu kayıt örneği ve tapu müdürlüklerince onaylanmış tapu çapı veya tapuya uygun kroki ile birlikte il müdürlüğüne başvurulur. İl müdürlüğü (EK:4) deki dispozisyona uygun fidanlık projesini orman fidanlığı kurmaya yetkili ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarına yaptırarak il müdürlüğüne teslim edilmesi için tebligatta bulunur. Sahipli arazilerde kiralama yolu ile de özel orman fidanlığı kurulabilir. Ancak noter onaylı kira sözleşmesinde, kira süresinin 7 (yedi) yıl veya projede belirtilen süre kadar olduğu ile kiralamanın amacının fidan üretimi olduğu belirtilmelidir.

İl müdürlüğü, teslim edilen projeleri 15 gün içerisinde arazide ve büroda inceler. İnceleme neticesinde projede herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi durumunda, proje ilgililere iade edilerek eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmesini ister.

Uygun bulunması halinde il müdürlüğünce proje onaylayarak ilgilisinden (EK:6) da belirtilen noter onaylı taahhüt senedinin proje onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde il müdürlüğüne teslimi istenir ve projenin bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilen Hazine ve sahipli arazilerdeki özel orman fidanlığı projeleri incelenir. Projede eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliklerin giderilmesi hususu il müdürlüğüne bildirilir. Ancak kanun, yönetmelik ve genel ormancılık esaslarına açıkça aykırı olduğu tespit edilen projeler işleme konulmadan il müdürlüğüne iade edilir ve iptali istenir. 

Özel orman fidanlığı kurulacak saha 0,2 hektar (2,0 dekar) dan küçük olamaz.

Özel orman fidanlığı tesisinde toprak örnekleri, bir hektarın altındaki alanlarda en az 1 adet, bir hektardan büyük alanlarda ise her hektar için en az bir veya sahanın durumuna göre il müdürlüğü elemanlarının uygun göreceği yerlerden yeterli sayıda alınır. 

Toprak profilleri 75 cm. eninde 100 cm. uzunluğunda ve 60 cm. derinliğinde dikdörtgenler prizması şeklinde açılır. Toprak örnekleri açılan profillerin 0-30 cm. ve 30-60 cm. derinliklerinden, sulamada kullanılacak su örneği ise su kaynağından ormancılık veya yeminli ormancılık büroları tarafından alınır. 

Alınan toprak ve su örnekleri, yetiştirilmesi planlanan fidan listesi ile birlikte (EK:4)‘de belirtilen toprak ve su analiz raporlarındaki bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgilisince konusunda uzmanlaşmış laboratuarlara analiz ettirilir. 

Kaplı fidan üretimi için de kullanılacak yetiştirme ortamının analizi istenir.

Özel Ağaçlandırma ile Tesis Edilen Ormanların İşletilmesi ve Faydalanma

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya sahaları, ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarının tanzim edeceği amenajman planlarına göre işletilir.

Ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarının düzenlemiş olduğu planlar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra uygulanabilir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan planların bir sureti il müdürlüklerine gönderilir.

Özel ağaçlandırma sahalarında, planlara göre elde edilen her türlü orman ürünü ile fidanlıklarda üretilen fidanlar ilgilisi tarafından değerlendirilir.

Uygulama, İzleme ve Denetim

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ile özel orman fidanlığı tesis çalışmaları, izin verilen gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilir.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya çalışmalarına orman alanlarında ve Hazine arazilerinde saha tahsisi/kiralanmasının yapıldığı tarihten itibaren, sahipli arazilerde ise uygulama projesinin il müdürlüğünce onayladığının ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren idarece kabul edilebilir sebepler dışında bir yıl içerisinde başlanması gerekir. 

Özel orman fidanlığı çalışmalarına, sahipli arazilerde fidanlık projesinin onaylandığının ilgilisine tebliğ tarihinden, hazine arazilerinde ise saha tahsisi/kiralanmasının yapıldığı tarihten itibaren, idarece kabul edilebilir bir mazeret dışında en geç bir yıl içerisinde başlanır. 

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı çalışmalarına başlanmadan önce noter onaylı taahhüt senedi ve saha teslim tutanaklarının il müdürlüklerine teslimi zorunludur.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel fidanlık sahalarında kanun, yönetmelik ve genel ormancılık esaslarına açıkça aykırı olan amaç dışı kullanımda bulunanlar il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İl müdürlüğünce, kabul edilebilir mazeret dışında 30 günü geçmemek şartıyla verilecek süre içerisinde amaç dışı kullanıma son verilmelidir.

İl müdürlüğü mühendisleri tarafından özel ağaçlandırma sahaları yılda en az bir defa kontrol edilerek (EK:9) deki dispozisyona uygun “uygulama izleme cetvel”i tanzim edilir. 

Onaylı projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmediği tespit edilenler, il müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir. İkaz gereğinin mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre bir yılı geçemez. 

İl müdürlüklerince her yıl düzenlenecek olan uygulama izleme cetvelleri varsa ikaz yazısı ile birlikte Genel Müdürlüğe ve ilgili saymanlığa gönderilir.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel orman fidanlığı, özel imar-ihya tesisi çalışmalarına ilişkin teknik esaslar yürürlükteki mevzuata aykırı olamaz.

Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolu, Özel İmar-İhya, Özel Fidanlık İzinlerinin ve Projelerinin İptali 

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel orman fidanlıklarında;

a) Orman ve Hazine arazilerinde saha tahsisinin/kira sözleşmesinin, sahipli arazilerde ise projenin onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde noter onaylı taahhüt senedini ve saha teslim tutanağını il müdürlüğüne teslim etmeyen ve işe başlamayan gerçek ve tüzel kişilere il müdürlüğünce 30 gün ek süre verilerek yazılı olarak ikaz edilir. Bu süre içerisinde de ikazın gereğini yerine getirmeyenlerin saha tahsisi/kira sözleşmesi ve projeleri iptal edilir.

b) İl müdürlüğü mühendisleri tarafından yapılan denetimlerde onaylı projesinde belirtilen teknik esaslara, iş programına ve taahhüt senedine uygun hareket etmediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler, il müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir. Bu süre idarece kabul edilebilir mazeret haricinde bir yılı geçemez. İkazın gereğini, idarece kabul edilebilir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirmeyenlerin saha tahsisi/kira sözleşmesi ve projeleri iptal edilir. 

c) Kanun, yönetmelik ve genel ormancılık esaslarına açıkça aykırı olan amaç dışı kullanımların tespit edilmesi halinde, il müdürlüğünce otuz günü geçmemek şartıyla verilen süre içerisinde, yapılan ikazın gereğini yerine getirmeyenlerin saha tahsisi/kira sözleşmesi ve projeleri iptal edilir. 

Ormanlık alanlardaki saha tahsisi ve proje iptalleri için il müdürlükleri, ikaz yazıları ve il müdürlüğü mühendislerinin hazırladığı gerekçe raporunu bölge müdürlüğüne göndererek saha tahsisinin iptalini ister. Saha tahsisi iptaline ait iş ve işlemler bölge müdürlükleri tarafından gerçekleştirilerek iptal olurunun bir sureti il müdürlüğüne gönderilir.

Hazine arazilerindeki saha tahsisi veya kira sözleşmelerinin iptali için il müdürlüklerince il müdürlüğü mühendislerinin hazırladığı gerekçe raporuna binaen mal müdürlükleri veya defterdarlıklardan saha tahsisi/kira sözleşmelerinin iptali istenir. Hazine arazilerindeki saha tahsisi veya kira sözleşmelerinin iptali Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. 

İl müdürlükleri, saha tahsisinin iptalinden sonra gerçek ve tüzel kişiliklere projelerinin iptal edildiğine dair yazılı tebligatta bulunarak saha tahsisine ait iptal olurunun bir suretini bilgi için Genel Müdürlüğe gönderir.

Sahipli arazilerde proje iptali il müdürlüğü mühendislerinin hazırladığı gerekçe raporuna binaen il müdürlüğü tarafından yapılır ve Genel Müdürlüğe bilgi verilir. 

Özel Ağaçlandırma Sahalarında Devir ve Mirasçılara İntikal

(Değişik: 28.04.2010 tarih ve Tamim No: 19-Ek:1Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel fidanlık sahalarının izin irtifak hakları üçüncü şahıslara veya ortaklar arasında birbirlerine devredilebilir. Bunun için devredilecek sahanın arazi hazırlığı ve dikim çalışmalarının tamamlanmasından itibaren beş yıl geçmesi gerekir.

Devir talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler;

– Devir almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin dilekçesi ile devretmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı dilekçesi ya da il müdürlüğü yetkililerinin nezaretinde imzaladıkları dilekçe, 

– Devir almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden alınacak noter onaylı taahhüt senedi,

– Kredi kullanılmış ise kullanılan kredi miktarı kadar borç senedi veya gayrimenkul ipoteği ile il müdürlüğüne müracaat ederler.

Devir talebinin uygun görülmesi halinde il müdürlüğünce ormanlık alanlardaki devir talepleri için bölge müdürlüğüne, hazine arazilerindeki devir talepleri içinde mal müdürlüğü veya defterdarlığa, devir almak ve devretmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin dilekçeleri ile taahhüt senetleri gönderilir. Ormanlık alanlardaki devir talepleri bölge müdürlüğünce, hazine arazilerindeki devir talepleri de Milli Emlak Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılır. Bölge müdürlüğü tarafından devir olurunu, mal müdürlüğü veya defterdarlıkta devire göre düzenlenen tahsis/kira sözleşmelerini il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü tarafından devir olurlarına göre projeler revize edilerek, revizyon projelerinin birer takımları sahanın mülkiyetine göre bölge müdürlüğüne veya mal müdürlüğü/defterdarlığa gönderilir. Bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Sahipli arazilerde taşınmaz satın alınmadan yapılacak devir veya ortaklık taleplerinde, yukarıda belirtilen evraklarla birlikte devir almak veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişiliğin ( Köy Tüzel Kişiliği hariç) ilgili taşınmazda, projedeki türlerin idare müddeti sonuna kadar özel ağaçlandırma yapılabileceğine dair muvafakatname veya vekâletnameyi il müdürlüğüne vermeleri gerekir. İl Müdürlüğünce devir veya ortaklık müracaatının uygun görülmesi halinde proje revize edilerek revizyon projesinin bir sureti bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

(Değişik: 28.04.2010 tarih ve Tamim No: 19-Ek:1) “Ormanlık alanlarda ve Hazine arazilerinde, projenin tanzimi esnasında ortak olarak adlarına saha tahsisi yapılan gerçek kişilerden birisinin veya birkaçının özel ağaçlandırmadan vazgeçmesi durumunda saha diğer ortaklara devredilebilir. Bu durumda tesisin tamamlanmış olması şartı aranmaz.” İbaresi tamimden çıkarılmıştır.

Köy ve belediye tüzel kişilikleri ormanlık alanlarda ve Hazine arazilerinde yapmış oldukları özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel fidanlık sahalarını üçüncü şahıslara devredemezler, ortak alamazlar. Ancak, köy veya belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin iptal edilerek il veya ilçe belediyelerine dahil olması durumunda köy veya belde belediye tüzel kişiliklerinin saha tahsisleri dahil oldukları belediye tüzel kişiliğine devredilebilir.

Özel ağaçlandırma sahaları bölünerek ortaklara veya üçüncü şahıslara devredilemez. Ortaklar tüm sahadan müştereken sorumludurlar.

Özel ağaçlandırma sahibinin ölümü halinde; özel ağaçlandırma sahası, mahkemeden alınacak veraset ilamında belirtilen mirasçılara devredilebilir.

Özel ağaçlandırma sahibinin ölümü resmi belgelerle il müdürlüğüne bildirildikten sonra il müdürlüğünce veraset ilamında belirtilen mirasçılara yapılacak tebligatta;

– Özel ağaçlandırma sahasının tüm varislerce ya da diğer varislerin noter onaylı vekâletini alan bir ya da birden fazla varis tarafından devam ettirilebileceği,

– Bir veya birden fazla varisin bu hakkından feragat ederek talipli olan diğer varislere bu hakkını devretmesinin mümkün olabileceği,

– Varislerden hiçbirinin özel ağaçlandırmayı devam ettirmeye talipli olmaması halinde saha tahsisi ve yapılmışsa kredi tahsisinin iptal edilerek, verilen kredinin yasal faizi ile birlikte varislerden tahsil edileceği hususları belirtilir.

Devir almayı talep eden varis veya varisler;

– Devir ile ilgili talep dilekçesi,

– Taahhüt senedi,

– Kredi kullandırılmış ise kullandırılan krediye karşılık borç senedi veya gayrimenkul ipoteği ile il müdürlüğüne müracaat ederler.

Devir talebinin uygun görülmesi halinde il müdürlüğünce ormanlık alanlardaki devir talepleri ve taahhüt senedi bölge müdürlüğüne, Hazine arazilerindeki devir talepleri taahhüt senedi ile birlikte mal müdürlüğü veya defterdarlığa gönderilerek sonucundan bilgi verilmesi istenir. Ormanlık alanlardaki devir talepleri Orman Genel Müdürlüğü veya bölge müdürlüğünce, Hazine arazilerindeki devir talepleri de Milli Emlak Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılır. Bölge müdürlüğü devir olurunu, mal müdürlüğü veya defterdarlıkta devire göre düzenlenen sözleşmeleri il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğünce devir olurlarına göre projeler revize edilerek revizyon projelerinin birer takımları sahanın mülkiyetine göre bölge müdürlüğüne veya mal müdürlüğü/defterdarlığa ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

Özel orman fidanlıklarının devrinde de yukarıdaki esaslar uygulanır.

EKLER:

Ek–1) Özel Ağaçlandırma Projesi Dispozisyonu

Ek–2) Özel İmar-ihya Projesi Dispozisyonu

Ek–3) Özel Erozyon Kontrolu Projesi Dispozisyonu

Ek–4) Özel Fidanlık Projesi Dispozisyonu

Ek–5) Onay Sayfası

Ek–6) Taahhüt Senedi

Ek–7) Yatırım Giderleri Cetveli

Ek–8) Hangar-Depo Planı

Ek–9) Uygulama-İzleme Cetveli 

Ek–10) Dikim Aralık-mesafe Cetveli

Ek–11) Özel Fidanlıklarında Üretilebilecek Fidan Listesi

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s