9 Mayıs 2020 CUMARTESİ            Resmî Gazete                                            Sayı : 31122

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 2502

 

Ekli “2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

8 Mayıs 2020

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

2020 YILINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 

(1) Bu Karar, çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, 2020 yılında uygulanacak olan çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususları kapsar.

Çiğ süt desteği

MADDE 2-

 1. Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve 4 üncü maddede tanımlanan bir üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütüne, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne ve sözleşme yapılarak 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında sınıflandırılan inek sütüne Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılır.
 2. Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)’ne satan üreticiler, çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır.
 3. 27/4/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS)’ne kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip (BSKS)’ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura/müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır.

Süt piyasasının düzenlenmesi

MADDE 3- 

(1) Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) Süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin uygulama iki yıl süre ile devam ettirilir.

Kesinti oranı

MADDE 4- 

(1) Merkez birliğini kurmuş olan, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin hak ettikleri desteklerden, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştiricilerin/üreticilerin hesabına ödenir.

Birlik/Koo eratif

Oran(%)

Üretici ve yetiştirici birlikleri üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü il/ilçe üretici birliklerine, il yetiştirici birliklerine, bu bedelin içinden %5’i merkez

birliklerine,

Kooperatifler üzerinden yapılan

desteklemelerde

%3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu

bedelin içinden% 25’i merkez birliğine,

(2) Birden fazla merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri destekleme yılı için çiftçi örgütlerini güçlendirme bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Bu taahhütnameler, merkez birliklerince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Çiftçi örgütlerini güçlendirme bedeli, merkez birliklerinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 5- 

 1. Bu Karar kapsamında yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak Bakanlığın 2020 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanır. 2020 yılından kalan ödemeler 2021 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır.
 2.  Bakanlık; ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (Banka) ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.
 3. Destekleme ödemeleri, tebliğ ile belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Bankaya iletilmesi ve gerekli kaynağın Bakanlık tarafından Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.
 4. Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, Bankaya hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının% 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.
 5. Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.
 6. Bu Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak ödeme, ESK tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, destekleme bütçesinin hayvancılık desteklemeleri ödeneğinden ESK’ya aktarılır.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 6- 

(1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar bu Karar kapsamındaki desteklemelerden yararlandırılmaz:

 1. Bu Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar.
 2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler.
 3. Kamu kurum ve kuruluşları.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 7- 

 1. Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.
 2. Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.
 3. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
 4. Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8- 

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 9- 

(1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- 

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s