Karar Sayısı: 6655 2023-2024 YILLARINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

10 Ocak 2023 Salı Resmî Gazete Sayı: 32069

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6655

2023-2024 YILLARINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Karar, çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, 2023-2024 yıllarında uygulanacak olan çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususları kapsar. 

Çiğ süt desteği 

MADDE 2-

(1) Üretmiş olduğu çiğ sütü 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve 4 üncü maddede tanımlanan bir üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, koyun, keçi ve niteliğine ve pazarlama şekline göre inek sütü ve 25/1/2020 tarihli ve 31 O 19 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında sınıflandırılan inek sütünün sınıfına göre, Tarım ve Orman Bakanlığının (Bakanlık) belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılır. 

(2) Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır. 

(3) 27/4/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemine (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura/müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır. 

Çiğ süt piyasasının düzenlenmesi 

MADDE 3-

(1) Çiğ süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanır. 

Kesinti oram 

MADDE 4-

(1) Merkez birliğini kurmuş olan, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ile Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (P ANKOBİRLİK) ve bağlı kooperatiflerinin ortaklarının hak ettikleri desteklerden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında veri girişi yapanlara sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştiricilerin/üreticilerin hesabına ödenir.

Birlik/Kooperatif

Oran(%)

Üretici ve yetiştirici birlikleri üzerinden yapılan desteklemelerde

%3 ‘ü il/ilçe üretici birliklerine, il yetiştirici birliklerine, bu bedelin içinden %5’i merkez birliklerine

Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25’i merkez birliğine

Pancar ekicileri kooperatifleri üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü kooperatife, bu bedelin içinden %25’i kooperatif üst birliğine

(2) Birden fazla merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri destekleme yılı için çiftçi örgütlerini güçlendirme bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Pancar ekicileri kooperatifleri üzerinden yapılan desteklemelerde ise pancar ekicileri kooperatifleri, pancar ekicileri kooperatifi üst birliğine taahhütname verir. Bu taahhütnameler, merkez birlikleri/pancar ekicileri kooperatifleri birliği üst birliğince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Çiftçi örgütlerini güçlendirme bedeli, merkez birlikleri/pancar ekicileri kooperatifleri birliği üst birliğinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir. 

Finansman ve ödemeler 

MADDE 5-

(1) Bu Karar kapsamında yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak Bakanlığın 2023-2024 yıllan bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanır. 2024 yılından kalan ödemeler takip eden yıl bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır. 

(2) Bakanlık, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (Banka) ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir. 

(3) Destekleme ödemeleri, tebliğ ile belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Bankaya iletilmesi ve gerekli kaynağın Bakanlık tarafından Bankaya aktarılmasından sonra yapılır. 

(4) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, Bankaya hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının o/o 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir. 

(5) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz. 

(6) 3’üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılacak ödeme, ESK tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, destekleme bütçesinin hayvancılık desteklemeleri ödeneğinden ESK’ya aktarılır.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 6-

(1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar bu Karar kapsamındaki desteklemelerden yararlandırılmaz:

a) Bu Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler.

c) Kamu kurum ve kuruluşları.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti 

MADDE 7-

(1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır. 

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunı faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. 

(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8-

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 9-

(1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 10-

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2023 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR

10 Aralık 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32039

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6490

Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Aralık 2022

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2023 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR

Teminat altına alınacak ürünler ye riskler

MADDE 1- 

(1) Bu Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ve kara, hava, deniz taşıtının çarpma riskleri ile tarla ürünlerinde, sebzelerde ve çilek ürününde yaban domuzu zararı, pamuk ürününde hasat döneminde miktar kaybına yol açan yağmur zararı, ayçiçeği ürününde kuş zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilir. Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere;

Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağgülü ve enginar için don riski,

Dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemlerinde ve bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde; dolu, dolu ağırlığı, kar ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması riskleri,

Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,

ç) Şekerpancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun ürünlerinde yeniden ekim dikim masrafı olarak ödenecek don zararı,

Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında paket halinde: dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri, sadece fidanlarda yaban domuzu zararı riski ile meyve ve bağ fidanlarında don riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Seralar için dolu ana riski ile birlikte: fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı ek riskleri, seranın örtü malzemesi, konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları paket halinde; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına             alınır.

Tarını ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yan açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere;

Kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

Su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski,

Terör, grev, lokavt, ka rgaşa ve halk hareketleri riskleri,

ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri; ilgili genel şaı1lar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır. 

Risk incelemesi sonucunda, Tanın Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler sigorta edilmez.

(11) Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler ile ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17 nci maddesindeki uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmaz.

Prim desteği

MADDE 2- 

(1) Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2023 yılında, sigorta priminin% 50’si oranında prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağgülü, enginar, şekerpancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun ürünleri ile meyve ve bağ fidanlarında, birinci fıkrada belirtilen orana ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin l /3’ü oranında ek prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili terkibinden aktarılarak karşılanır.

Köy bazlı kuraklık verim sigortasında ise; sigorta priminin %60’ı oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

Meteorolojik veri paylaşımı

MADDE 3- 

(1) 5363 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde, tarım sigortalarında teminatların geliştirilmesi, risklerin değerlendirilmesi, aktüerya ve hasar tespit çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve/veya aylık meteorolojik verileri; radar tek saha kapsama alanlı görüntüleri, arşiv verileri ve radar extranet erişimi; yıldırım tespit ve takip sistemi erişimi ve arşiv verileri; MeteoUyarı web servis verileri; köy/ilçe bazlı kuraklık indisleri verileri ve kuraklık haritaları; meteorolojik uyarı/alarm web servis verileri, erken uyarı sistemi web servis verileri gibi verileri/hizmetleri Tarım Sigortaları Havuzu ile dijital ortamda ücretsiz olarak paylaşır.

Cezai hükümler

MADDE 4- 

(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) 5363 sayılı Kanun ile belirlenen sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Yürürlük

MADDE 5- 

(1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6– 

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR (5061)

4 Ocak 2022 SALI Resmî Gazete Sayı: 31709

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKARLARA

KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 1-

(1) Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan kararlar kapsamında Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler ile l /1/2022-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK’ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere, l/l/2022-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranları uygulanır. 

(2) TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK’lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için de 3’üncü maddede belirlenen faiz indirim oranlan uygulanır. 

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Banka şubelerince doğrudan veya ESKKK kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler ile l/l/2022-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2022-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, 3’üncü madde uyarınca belirlenen faiz indirim oranları uygulanır.

Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 2-

(1) Bankanın, bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranlan ile esnaf ve sanatkarlara uygulanan indirimli faiz oranlan esas alınarak hesaplanır. Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Bakanlık) karşılanır. Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(2) Banka, bu Karar ile önceki yıllara ait kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Bakanlığa iletir. Ödemeler, Bankanın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarını ve yılın kalan aylarına ilişkin aylık projeksiyonları Bakanlıkça bildirilen formatta iletmesini müteakip Bakanlıkça gerçekleştirilir.

Faiz indirim oranı

MADDE 3

(l) Bu Karar kapsamında, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden kredilere, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında kullandırılan krediler hariç olmak üzere %50 faiz indirim oranı uygulanır. Ayrıca, önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle bu kredilere uygulanan faiz oranlan arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutan da 31/12/2024 tarihine kadar 2’nci maddenin birinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça karşılanır. 

(2) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kalana ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, Hile ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için% 100 faiz indirim oranı uygulanır. 

(3) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara, bu Karar kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanır. Bu destekten son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamaz. 

(4) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde (Değişik İbare RG: 22.10.2022 31991) 35 yaşım tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda (Değişik İbare RG: 22.10.2022 31991) 300.000 TL’ye kadar %100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilir. Ancak, bu imkândan bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamaz. Bu Karar kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için%100 faiz indirim oranı uygulanır.

(5) Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanır.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 4-

(1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Bakanlık ve Banka tarafından esas alınır. 

(2) 2022, 2023 ve 2024 yıllan ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Banka tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Bakanlığın ilgili hesabına nakden ödenir. Bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Bakanlıkça nakden karşılanır. 

(3) Uygulamanın sona ermesini müteakiben, raporlarla tespit edilen tutarlar üzerinden taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Diğer hükümler

MADDE 5-

(1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, vadesi/taksit vadesi geçmiş borcu bulunması durumunda, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunanlara ise söz konusu borç tamamen ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi kullandırılmaz. Esnaf ve sanatkarların mevcut kredilerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde tasfiye olunacak alacaklar hesabına alınmaları halinde bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılır. Vade tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esasları uyarınca talısil ve tasfiye edilir. (2) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için gelir kaybı hesaplanmaz.

(3) Bu Karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde (Değişik İbare RG: 22.10.2022 31991) en fazla üç defa faiz indirimli kredi kullandırılabilir ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli (Değişik İbare RG: 22.10.2022 31991) kredi hesap sayısı üçü geçemez. Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (Değişik İbare RG: 22.10.2022 31991) devam eden üçten fazla faiz indirimli kredisi bulunan esnaf ve sanatkarların bu kredileri Karar kapsamında izlenmeye devam olunur, durumları bu maddeye uygun hale gelene kadar yeni kredi kullandırılmaz. 2020 ve 2021 yıllarında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi kapsamında esnaf ve sanatkarlara kullandırılan krediler, kullandırım tarihinden itibaren bu fıkra hükmünden istisnadır. 

(4) Başvuru tarihi itibarı ile son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlardan, son yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır. 2016 yılında uygulamaya konan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkârlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle “KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı” kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkârlar bu fıkra hükmünden istisnadır. 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar, 5/2/2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar ile 20/5/2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karardan faydalanan esnaf ve sanatkarlar bu fıkra hükmünden istisnadır. 

(5) Bu Karar kapsamında kullandırılacak krediyi talep eden esnaf ve/veya sanatkardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmadığını beyan eden bir taahhütname alınır. 

(6) Kredinin tahsisi aşamasında esnaf ve sanatkarlardan bu Karar kapsamında tahsis edilen kredinin; faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda, harcama yapılıncaya kadar Bankada tutulanlar hariç vadeli mevduatta, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda ya da bunlar dışında herhangi bir kredi verende ve herhangi bir yatırım aracında kullanılmayacağına dair taahhütname alınır. Kredinin amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi, gelir kaybı uygulamasından çıkarılır. 

(7) Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarında Bankanın usul ve esasları uygulanır.

(8) Bakanlık, gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6-

(1) Bu Karar, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7-

(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

6 Eylül 2022 SALI                       Resmî Gazete                                   Sayı : 31945

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6004

Ekli “Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 13 üncü ve 19 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

5 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

      CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- 

(1) Bu Kararmevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılmasıkırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıüreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amacıyla, yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

Sözleşmeli besicilik

MADDE 2- 

(1) 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındabu Kararın yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süre zarfında besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında, karkas ağırlığı;

 1. 201- 250 kg olanlara 2,5 TL/kg,
 2. 251- 300 kg olanlara 3,5 TL/kg,
 3. 301 kg ve üzeri olanlara 5 TL/kg,

 destekleme ödemesi yapılır.

 1. Sözleşme şartları, sözleşme yapılacak yetiştiricilerin tespitikesim, sağlık vkarkas kalitesi kriterlerinin belirlenmesi, duyurulması, uygulanması, takibi ve yaptırımların yerine getirilmesinin sağlanması ESK tarafından yapılır.
 2.  Sözleşme yapılan yetiştiriciler, en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilir.
 3.  Kesim anındaki karkas ağırlığı en az 201 kilogram olmalıdır.
 4. Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) gerek gördüğü hallerde, destekleme birim fiyatlarında değişiklik yapabilir.
 5. Sözleşmeli besicilik kapsamında kesimi yapılan hayvankarkas ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanarak Bakanlığa (Hayvancılık Genel Müdürlüğü) gönderilir. Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumludur.
 6. Hayvancılık Genel Müdürlüğü, destekleme uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemlerde ve karşılaşılabilecek sorunların çözümünde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya ve uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.
 7. Hayvancılık Genel Müdürlüğü, ESK'dan gelen icmali; kesilen hayvan, karkas bilgileri ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkanları çerçevesinde, T.CZiraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yetiştiricilerin hesabına aktarır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- 

(1) Bu Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden sağlanır.

 1. Hayvancılık Genel Müdürlüğü, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeyeödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.CZiraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilidir.
 2.  Destekleme ödemeleri, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.CZiraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.
 3. Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın %0,2'si komisyon olarak ayrıca ödenir.
 4. Bu Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK'ca oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme bütçesi ödeneğinden yetiştiricilerin hesabına aktarılır.
 5. Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemez.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4- 

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemeden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri yararlanamaz.

 1. Yetiştiriciler, sözleşme kapsamına giren hayvanları için Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konuda verdiği desteklerden yararlandırılmaz.
 2. Sözleşmeden vazgeçen veya sözleşme hükümlerinden herhangi birini yerine getirmeyen yetiştiriciler desteklemeden yararlandırılmaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 5- 

(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 6- 

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- 

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ALIM PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

21 Temmuz 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 31899

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ALIM PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Karar, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere destekleme ödemesi yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2-

(1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-

(1) Bu Kararda geçen;

a) Alım satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından TMO’ya ürünün satıldığım gösteren fatura, müstahsil makbuzu veya ELÜS alım satım belgesini,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş’yi,

ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

e) Karar kapsamındaki ürünler: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak 2022 üretim yılında hasat edilen ve TMO’ya satışı yapılan arpa, buğday ürünlerini,

f) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

Destekleme ödemesinin kapsamı ve müracaat

MADDE 4- 

1) 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, 5488 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (g) bendi hükümleri kapsamında buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL “TMO Alım Primi Desteği” ödenir.

(2) 2022 yılında üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre belirlenen verim değerlerinin maksimum iki katına kadar ve alım satım belgesinde yer alan miktar esas alınarak destekleme ödemesi yapılır.

(3) Bu desteklemeden yararlanan üreticiler, Bakanlık tarafından 2022 üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılır.

(4) (Değişik Fıkra RG: 01.09.2022 31940) Bu destekleme ödemesinde;

a) Ekli listede yer alan ilçeler için 6/6/2022 ile 21/9/2022 tarihleri arasında, diğer ilçeler için 6/6/2022 ile 1/9/2022 tarihleri arasında TMO’ya ürün satışlarını gösteren alım satım belgeleri dikkate alınır.

b) Lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda; takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, bu Kararın ekinde yer alan ilçelerdeki lisanslı depolardan 21/9/2022 tarihine kadar, ekte yer almayan il ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1/9/2022 tarihine kadar TMO’ya satış onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda 30/9/2022 tarihine kadar düzenlenen ve TMO tarafından uygun görülen ELÜS alım satım belgeleri dikkate alınır.

c) Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından tanzim edilerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri gerekli kontrollerin yapılması için ÇKS kaydının bulunduğu yerleşim biriminin sorumluluk alanı içerisinde bulunduğu TMO Başmüdürlüğüne gönderilir, kontroller sonrası ödeme gerçekleştirilir.

(5) (Değişik Fıkra RG: 01.09.2022 31940) Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin alım satım belgeleri ile birlikte 30/9/2022 tarihine kadar ÇKS’de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.

Ödeme esasları ve finansman

MADDE 5-

(1) Destekleme ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS’ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Banka aracılığı ile yapılır.

(2) Ödemeler, bütçe imkânları dâhilinde 2022 yılı içinde Bakanlık bütçesinden Banka aracılığı ile yapılır.

(3)   Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında Bankaya hizmet komisyonu ödenir.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 6-

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemeden, kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

(2) 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler, bu Kararda yer alan destekleme ödemesinden faydalanamaz.

(3) 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan ancak ürettikleri ürünlerini TMO’ya satmayanlar için bu Kararda belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve cezai hükümler

MADDE 7

(l) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemelerine ilişkin desteklenen kısmın bedeli, desteklemenin yapıldığı tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ile destekten yararlananlar, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

(3) Bu Karar ile belirtilen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8

(l) Bu Kararda yer alan desteklemeye ilişkin ödeme icmalleri il müdürlükleri tarafından ÇKS’den alınarak oluşturulur. îl/ilçe müdürlüklerince ilçeye ait desteklemeye esas icmaller, ilçe müdürlüğü ve ilgili köy/mahallede ilgili il/ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle beş iş günü süre ile askıya çıkarılır.

(2) Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler ile bu Karar kapsamında destekleme ödemelerine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 9-

(1) Bu Karar, 6/6/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10-

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

21 EYLÜL 2(122 TARİHİNE KADAR SATIŞA KONU ALİM SATIM BELGESİ KABUL EDİLECEK İLÇELER

İl Adı

İlçe Adı

Ağrı

Diyadin, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Merkez, Patnos, Taşlıçay, Tutak

Ardahan

Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Merkez, Posof

Bayburt

Aydıntepe, Demirözü, Merkez

Bitlis

Ahlat

Bolu

Dörtdivan, Gerede

Çankırı

Atkaracalar

Erzincan

Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Merkez, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü

Erzurum

Aşkale, Aziziye (Ilıca), Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye

Gümüşhane

Köse, Şiran

Kars

Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Merkez, Sarıkamış, Selim, Susuz

Kayseri

Bünyan, Pınarbaşı, Talaş, Tomarza

Muş

Bulanık, Malazgirt

Sivas

Altmyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Merkez, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara

Yozgat

Akdağmadeni

Van

Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray, Tuşba

 

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLAR

16 Haziran 2022 PERŞEMBE          Resmî Gazete     Sayı: 31868

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5738

Ekli “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (i) bendi ile ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN 

CUMHURBAŞKANI 

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1– 

(1) Bu Usul ve Esasların amacı, korunması gerekli kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirilmesi, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– 

(1) Bu Usul ve Esaslar, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri, teşhir tanzim projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları ihalelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3– 

(1) Bu Usul ve Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (i) bendi ile ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Bakım: Sadece yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen çatı aktarımı, oluk onarımı, boya-badana işleri gibi müdahaleleri,

ç) Basit onarım: Yapıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzemeyle değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini,

d) Bilim Komisyonu: Yurt dışında gerçekleştirilecek uygulama işleri bakımından ilgili ülkede rölöve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projelerinin onaylanması için yetkili makam bulunmaması durumunda projelere onay verme yetkisi bulunan, her bir proje için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakanlık Onayı ile oluşturulan ve tercihen taşınmaz kültür varlıklarının onarımına ilişkin çalışmalarda görev almış restorasyon uzmanı mimar, mimar, inşaat mühendisi, sanat tarihçisi, arkeolog, jeoloji mühendisi, şehir plancısı gibi projenin niteliğinin gerektirdiği en az beş meslek uzmanından müteşekkil komisyonu,

e) Çevre düzenleme projesi: Ören yerlerinin arkeolojik potansiyelini koruyacak şekilde, denetimli olarak ziyarete açmak, tanıtımını sağlamak, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunlarını çözmek, alanın ihtiyaçlarını çağdaş, teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donatılarla gidermek amacıyla her ören yerinin kendi özellikleri göz önüne alınarak hazırlanacak 1/500, 1/200 ve 1/100 ölçekli düzenleme projesini,

f) Değerlendirme: Kültür varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasını,

g) Esaslı onarım (Restorasyon): Yapının rölöveye dayanan restitüsyon ve/veya restorasyon projeleri ile diğer ilgili belgelerin içerikleri ve ölçekleri Koruma Kurulunca belirlenen müdahaleleri,

ğ) Hizmet: 2863 sayılı Kanun kapsamındaki kültür varlıklarının bakımı, makine ve ekipmanın bakım ve onarımı, danışmanlık, kontrollük, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, sergileme, değerlendirme ve benzeri diğer hizmetleri,

h) İdare: İhaleyi yapan kurum, kuruluş veya birimi,

ı) İhale: Mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

i) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

j) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

k) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklıklarını,

l) Kanun: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,

m) Kültür varlığı: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıkları,

n) Mal: 2863 sayılı Kanun kapsamındaki kültür varlıklarının değerlendirme, muhafaza ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hakları,

o) Muhafaza: Kültür varlıklarının bulunduğu veya nakledileceği yerde korunmasını,

ö) Nakil: 2863 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince taşınmaz kültür varlıklarının gerektiğinde sökülerek korunacağı veya sergileneceği yere taşınmasını,

p) Restitüsyon projesi: Kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün veya belli bir dönemine ilişkin belgeleri ve çizimleri olan öneri projesini,

r) Restorasyon projesi: Kültür varlıklarının korunması amaçlı onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen müdahale teknikleri biçimlerinin rapor ve projesini,

s) Restorasyon teknikleri: Sağlamlaştırma (konsilidasyon), temizleme (liberasyon), bütünleme (reinteğrasyon), yenileme (renovasyon), yeniden yapma (rekonstrüksiyon) ve taşımayı (Moving),

ş) Rölöve projesi: Kültür varlıkları ve yakın çevresinin mevcut durumlarının rapor ve ölçekli projesini,

t) Sokak sağlıklaştırma projesi: 2863 sayılı Kanun kapsamında belirlenen kentsel sit alanları ve koruma alanlarında, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları, koruma bölge kurulu kararları ve koruma amaçlı imar planları veya imar planları doğrultusunda, tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakıveren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme ve benzeri mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasının yanı sıra sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon, kentsel tasarım projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü projeyi,

u) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ü) Teşhir tanzim projesi: Kültür varlıklarının teşhir tanzimi için iç mimari, tefriş, sergi ve müze tasarımları, bilimsel araştırma işlemlerinin yapılması ile her türlü teknolojik, görsel, video, grafik ve animasyon, donanım ve otomasyonların içerik ve senaryolarını içeren projeleri,

v) Uygulama işleri: 2863 sayılı Kanunun 10, 12 ve 18 inci maddelerinde tarif edildiği üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca yurt dışında yapılacak işler bakımından ilgili ülkenin yetkili makamlarınca, ilgili ülkede projelerin onaylanmasına yönelik yetkili onay makamının bulunmaması durumunda bilim komisyonu tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme ve teşhir tanzim projelerine yönelik tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzer işleri,

y) Yaklaşık maliyet: Mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere öngörülen bedeli,

z) Yurt dışı teşkilatı: Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışındaki iş ve işlemlerini yürütmek üzere kurulmuş teşkilatları,

aa) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Şartname ve Yetkili Kurullar

Uygulama ilkeleri

MADDE 5– 

(1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasındaki temel ilkeler şunlardır:

a) Kültür varlıklarıyla ilgili esaslı onarımlar mesleki ve teknik yeterliliği ile ekonomik ve mali güçleri idarelerce kabul edilen yükleniciler eliyle yapılır.

b) Kültür varlıklarının bir il dahilinde veya yurt dışı projelerinde ülke dahilinde ayrı ayrı veya gruplanarak her türlü bakım ve onarımları için yıllara yaygın sözleşmeler yapılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması temel bir gerekliliktir. Bu tür sözleşmelerde yükleniciye, sözleşmelerinde belirtilen esaslara ve rayice göre ödeme yapılır.

c) Kültür varlıklarının her türlü projesinin hazırlanması ve esaslı onarım ihalesi bir il dahilinde veya yurt dışı projelerinde ülke dahilinde ayrı ayrı veya gruplanarak birlikte yapılabilir.

ç) Proje hazırlanması ve esaslı onarım işlerinin birlikte uygulanmasında yüklenici, idarece tespit edilen müdahale tekniklerini de içeren restorasyon ön raporu, mesleki deneyimleri ve mevzuat ilkeleri doğrultusunda restorasyon projelerini hazırlar. Yüklenici, yurt içindeki eserlerin projelerini Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının onayına sunar. Gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlar. Yurt dışında bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili projelere ilişkin olarak ise yüklenici, projeyi bulunduğu ülkenin mevzuatı kapsamında ilgili makamların onayına, ilgili ülkede projelerin onaylanmasına yönelik yetkili makam bulunmaması durumunda bilim komisyonunun onayına sunar, gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlar.

d) Yurt dışındaki kültür varlıklarının korunması projelerinin hazırlanması, uygulama esas ve usulleri ile diğer işlemler Bakanlıkça yürütülür.

e) Şartnamelerde; detay, yöntem ve tekniklere yer verilir.

f) İhaleye çıkmadan önce idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur:

1) Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olmaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılmaz.

2) İhalelerde ihale dokümanı hazırlanmadan ilan veya davet yapılamaz.

g) Kültür varlıklarının bulundukları alanlardaki yapısal ve bitkisel düzenlemelere ilişkin projeler ve uygulamalar, çevre düzenleme projesi kapsamında değerlendirilerek aynı usul ve esaslara göre yapılır.

ğ) Yurt dışındaki restorasyon işinin yapılmasına ilişkin ihale yapılmasına yönelik hazırlanan onay belgesi, gerekçeli raporlar ile beraber Bakan Onayına sunulur. Onay alındıktan sonra ihale işlemleri başlatılır.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 6– 

(1) Aşağıdaki sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

f) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler. 

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeni ile bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

MADDE 7– 

(1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Usul ve Esaslar hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalı, rekabeti engelleyici hususlar içermemeli ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez.

(4) Ancak ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(5) İdari şartnamelerde genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İşin adı, yeri, niteliği, türü ve miktarı.

c) İhale yöntemi, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) Teklif geçerlilik süresi, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ile ihale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen hususlar.

d) İşin yapılma yeri, teslim etme- teslim alma şekli ve şartları.

e) İhaleye girebilme şartları ve ihaleye giremeyecek olanlar.

f) İsteklilerde aranacak şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

g) İşe başlama ve bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar.

ğ) Ödeme yeri ve şartları.

h) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

ı) Sözleşmenin yapılması ve uygulanması sırasında ödenmesi gereken vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği.

i) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farklarının ne şekilde ödeneceği.

j) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onayının veya iptal edildiğinin kaç gün içinde istekliye bildirileceği.

k) Teklif ve sözleşme türü, sözleşmenin noter onaylı olup olmayacağı.

l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

m) Geçici ve kesin teminata ilişkin şartlar ile belirlenen süre içinde kesin teminatın verilmemesi ve sözleşmenin akdedilmemesi halinde geçici teminatın gelir kaydedileceği.

n) Taahhüt konusu işin; önceden öngörülmeyen hallerde sözleşme bedelinin % 50’si kadar artması veya eksilmesi halinde, yüklenici tarafından süre hariç sözleşme fiyatı ve hükümleri çerçevesinde yapılması zorunluluğu.

o) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları, miktarı ve geri alma şekli.

ö) İhzarat bedelinin verilip verilmeyeceğinin belirtilmesi, verilecekse şartları.

p) Geçici ve kesin kabul şartları.

r) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.

s) Şartname eklerinin neler olduğu.

ş) İhalelerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayıp bu Usul ve Esasların uygulanacağı.

t) Şartnameye eklenmesi ihale konusu işin niteliği gereği zorunlu görülen diğer hususlar.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 8– 

(1) İsteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere istenen bilgi ve belgeler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İsteklinin ekonomik ve malî yeterliklerinin belirlenmesinde istenecek bilgi ve belgeler ihale dokümanında gösterilir.

b) İsteklinin mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, mal veya hizmet alımları için son beş yıl içinde, uygulama işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istenir. İsteklinin mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesinde gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler ihale dokümanında gösterilir.

(2) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen uygulama ve uygulama ile ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınan belgelerde gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ihale ilan veya davet tarihinden önce kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe % 50 – % 50 ortak olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

(3) İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

(4) İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen personelin konuda uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancıları için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir.

(5) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki hizmet, mal alımı ve yapım uygulamalarında iş deneyim belgesinin değerlendirilmesi; iş durum ve iş bitirme belgeleri ile gerçek şahıslarca alınmış iş denetleme belgeleri tam olarak, gerçek şahıslarca alınmış iş yönetme belgelerinden mimar veya mühendis olmak şartıyla; denetim ve yapımdan sorumlu kontrol amiri sıfatıyla alınanlar 1/1, yapım ve teknik işlerden sorumlu olan şube müdürü, rölöve ve anıtlar müdürü, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapma sıfatı ile alınanlar 1/2, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve teknik işlerden sorumlu daire başkanı, genel müdür yardımcısı sıfatıyla alınanlar 1/3, genel müdür sıfatıyla alınanlar 1/5, diğer sıfatlarla alınanlar 1/10 oranında dikkate alınır.

(6) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri gereğince kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar.

ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri gereğince kesinleşmiş vergi borcu olanlar.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenler.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler.

ğ) 6 ncı maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar.

h) 38 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.

(7) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(8) İsteklilerin kendisi veya temsilcilerinin ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az üç gün öncesine kadar satın almaları veya idarece öngörülmesi halinde EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilemez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır.

(9) Yurt dışındaki kültür varlıklarına ilişkin ihalelerde; ilgili ülkenin koşullarının elverdiği ölçüde, ihaleye katılacak isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeler istenebilir. Bunların neler olacağı ihale dokümanında belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale İşlemleri

Yaklaşık maliyetin tespiti

MADDE 9– 

(1) Yaklaşık maliyet, ihale yapılmadan önce idare tarafından, bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere göre ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımı ile uygulama işinin yaklaşık maliyeti her bir iş kalemi için fiyat teklifi alma usulüne göre tespit edilir.

(2) Yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hesaplanır:

a) Yaklaşık maliyet, ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle dayanakları ile birlikte tespit edilerek hesap cetvelinde gösterilir.

b) İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

c) İdarelerde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden veya kamu kurum ve kuruluşlarından personel alınabilir. Ayrıca ihale yetkilisinin onayı ile yaklaşık maliyet tespiti için hizmet satın alınabilir.

ç) Bu Usul ve Esaslar hükümlerine uygun biçimde iş kalemi veya iş grubu şeklinde tespit edilen miktarların, yüklenici kârı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar Katma Değer Vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kâr ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak ve onay belgesi ekine konulmak suretiyle ihale yetkilisine sunulur. Yaklaşık maliyet hesap cetveli ile onay belgesi ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

d) İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, makine, teçhizat gibi unsurların idarece verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet hesabı idarenin vereceği unsurların bedeli hariç tutularak belirlenir ve bu unsurların listesi ihale yetkilisine sunulacak yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(3) Uygulama işlerinde yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır:

a) Restorasyon projesi bulunması durumunda, projesine dayalı olarak, uygulama işinin bünyesindeki imalat kalemleri ile yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.

b) İhale konusu uygulama işine ait proje ile mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.

(4) Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır:

a) Hizmet alımlarında her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır.

b) Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir. Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(5) Mal alımlarında yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır:

a) Yaklaşık maliyeti tespit edilirken tedarik edilecek malın özelliğine göre malın cinsi, sınıfı, miktarı, teslim süresi, teslim edilecek parti miktarları, nakliye, sigorta, diğer özel şartlar gibi unsurlar, varsa uyulması gereken standart ile kısa teknik özellikler belirtilerek veya teknik şartnamenin eklenmesi suretiyle Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat istenebileceği gibi, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de proforma fatura istenebilir. Bu araştırmaların sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler topluca değerlendirilerek, yaklaşık maliyet tespiti yapılır. Ancak gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları değerlendirmeye alınmaz. Buna ilişkin gerekçeler hesap cetvelinde belirtilir.

b) İhtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki dönemlerde yapmış oldukları alımları ve piyasa fiyat araştırması verileri bir hesap cetvelinde gösterilir. Kıyaslama yöntemiyle en uygun fiyat tespit edilir. Döviz cinsinden yapılmış olan alımlarda ise geçmiş yılların fiyatlarının aritmetik veya ağırlıklı ortalaması esas alınır.

c) Alınacak malın niteliği ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle; bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre elde edilen veriler ayrı ayrı veya birlikte değerlendirilebilir. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

(6) Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır:

a) Her ihalede yapılacak iş kalemleri veya grupları ve uygulama teknikleri ile mekan ve mahalleri açıklayan detaylı birer proje veya restorasyon ön raporu hazırlanır. Bu raporlar doğrultusunda maliyet;

1) Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından,

2) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan,

3) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değerinden,

4) Piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden,

5) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer mal veya hizmet alımı ile uygulama işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlardan,

biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.

b) Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturaları dikkate alınmaz.

c) Yaklaşık maliyet hesabında yukarıda belirtilen fiyat belirleme yöntemleri herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanılabilir.

(7) Yurt dışındaki kültür varlıklarımız ile ilgili ihale dosyası eki olarak yaklaşık maliyetin tespiti bakımından;

a) İşin bulunduğu ülkede aşağıdaki imkânların bulunması halinde yaklaşık maliyet;

1) Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından,

2) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değerinden,

3) Piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden (en az üç teklif),

biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.

b) İşin bulunduğu ülkede (a) bendinde belirtilen imkânların bulunmaması durumunda, yurt içi birim fiyat tarif ve fiyatları kullanılarak hazırlanacak yaklaşık maliyetin belirlenmesinde aşağıdaki esaslar doğrultusunda hareket edilir.

1) Yapının bulunduğu ülkenin koşullarına göre yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin hususlar ihale dokümanında belirlenir.

2) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değeri dikkate alınır.

c) (a) ve (b) bentlerine göre hazırlanan ihaleye esas maliyet, ülkenin durumuna göre Amerikan Doları, Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde ise Avro para birimine çevrilerek düzenlenir.

Yaklaşık maliyetin belirlenememesi

MADDE 10– 

(1) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özellikleri ile yaklaşık maliyetinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda, bu durumu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilir ve ihaleyi yapan idarenin üst yöneticisinin onayı alınmak suretiyle 22 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ihale yapılabilir.

Onay belgesi

MADDE 11– 

(1) İhalesi yapılacak her iş için idarelerce bir onay belgesi hazırlanır. Bu onay belgesinde; ihale konusu işin nev'i, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, varsa proje numarası, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi belirtilir. Onay belgesi, yurt dışındaki kültür varlıkları için bulunulan ülke koşullarına göre belirlenecek ayrıntıları ve gerekli diğer hususları ihtiva eder.

(2) Onay belgesinde ihale dokümanının bedelinin ne olacağı gösterilir. İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ihale usulünün gerektirmesi halinde davet edilen istekli listesi ve hazırlanmış diğer dokümanlar onay belgesine eklenir.

İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 12– 

(1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(2) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini karar altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(6) Yurt dışındaki kültür varlıkları için yapılacak ihaleler, ihale yetkilisi makamca, biri başkan olmak ve en az üç ve tek sayıda kişiden oluşmak üzere mahallinde kurulacak ihale komisyonu tarafından yapılır. Komisyon üyeleri Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatından veya yabancı ülkelerdeki kuruluşlarında görevli personelinden seçilir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde yurt dışı teşkilatlarından komisyona üye alınır.

(7) İhale komisyonunun kararları yetkili makam tarafından onaylanarak kesinleşir.

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi

MADDE 13– 

(1) Bu Usul ve Esaslardaki ihale usulleriyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir.

(2) Bu dosyada; yapının mülkiyet durumu, ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İhalenin ilanı ve şekli

MADDE 14– 

(1) İşlerin özellik ve niteliklerine göre ihalenin hangi şekil ve yerlerde ilan edileceği tespit edilir ve onay belgesinde belirtilir.

(2) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmek için yeterli süre tanınarak;

a) Yaklaşık maliyeti 2.217.536.-TL (ikimilyon iki yüz on yedi bin beş yüz otuz altı Türk Lirası)’ye kadar olan mal ve hizmet alımları ile 8.870.195.-TL (sekiz milyon sekizyüzyetmişbinyüzdoksanbeş Türk Lirası)’ye kadar olan uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az on gün önce, Kamu İhale Bülteninde, işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il ayrı ise her iki ilde de günlük gazetelerden birinde birer defa; işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il aynı ise o ilde çıkan günlük gazetelerden birinde bir defa yayımlanır. Günlük gazete çıkmayan yerlerde ilanlar; işin ihale edileceği günden en az yedi gün önce ihaleyi yapacak idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtasına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.

b) Yaklaşık maliyeti;

1) 2.217.536.-TL (ikimilyonikiyüzonyedibinbeşyüzotuzaltı Türk Lirası) ile (2.217.536.-TL (ikimilyonikiyüzonyedibinbeşyüzotuzaltı Türk Lirası) dahil) 4.435.097.-TL (dörtmilyondörtyüzotuzbeşbindoksanyedi Türk Lirası) arasında (4.435.097.-TL (dörtmilyondörtyüzotuzbeşbindoksanyedi Türk Lirası) hariç) olan mal ve hizmet alımları ile 8.870.195.-TL (sekizmilyonsekizyüzyetmişbinyüzdoksanbeş Türk Lirası) ile (8.870.195.-TL (sekizmilyonsekizyüzyetmişbinyüzdoksanbeş Türk Lirası) dahil) 17.740.411.-TL (onyedimilyonyediyüzkırkbindörtyüzonbir Türk Lirası) arasında (17.740.411.-TL (onyedimilyonyediyüzkırkbindörtyüzonbir Türk Lirası) hariç) olan uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden en az on yedi gün önce,

2) 4.435.097.-TL (dörtmilyondörtyüzotuzbeşbindoksanyedi Türk Lirası)’ye eşit ve üzerindeki mal ve hizmet alımı ihaleleri ile 17.740.411.-TL (onyedimilyonyediyüzkırkbindörtyüzonbir Türk Lirası)’ye eşit ve üzerindeki uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden en az yirmi dört gün önce,

Kamu İhale Bülteninde ve o ilde çıkan günlük gazetelerden birinde bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Günlük gazete çıkmayan yerlerde ilanlar; işin ihale edileceği günden en az on yedi/yirmi dört gün önce ihaleyi yapacak idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtasına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.

(3) İhaleler ayrıca varsa idarelerin web sayfasında yayınlanmak suretiyle ilan edilir.

(4) Yabancı ülkelerde ise; idareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. Bu durumda ilan süresine on iki gün eklenir.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 15– 

(1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhale konusu işin adı, niteliği, türü ve miktarı.

c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

ç) İhalenin nerede, hangi tarihte ve saatte yapılacağı ve tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

d) İhale dokümanının nerede görüleceği ve bedeli.

e) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

f) İhalelerde, 2886 sayılı Kanun ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayıp bu Usul ve Esasların uygulanacağı.

g) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi.

h) Teklif ve sözleşme türü.

ı) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve uygulama işleri ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

i) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

j) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

İlanın uygun şekilde yapılmaması

MADDE 16– 

(1) 14 ve 15 inci maddelerde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersiz sayılır. Bu durumda ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz. Ancak 14 üncü maddede belirtilen ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, ilanın 14 ve 15 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ihale tarihinden en az yedi gün önce hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak ilanın hatalı yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır. İlanın geçersizliğinin ihale tarihinden önceki altı gün içinde anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

(2) İlanın geçersizliğinin ihale yapıldıktan sonra anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

İhale dokümanında değişiklik yapılması

MADDE 17– 

(1) İlan veya davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilir ve ihale yetkilisinden onay alınarak önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak ilan veya davet yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(2) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on iki gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

İhalenin tatil gününe rastlaması

MADDE 18– 

(1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır. Yurt dışındaki ihaleler gerekmesi halinde ihalenin yapılacağı ülkenin tatil gününde de yapılabilir.

Geçici teminat

MADDE 19– 

(1) İsteklilerden teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 20– 

(1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

(5) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(7) Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları

MADDE 21– 

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin tespitinde 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

İhale usulleri

MADDE 22– 

(1) 2 nci maddede yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

(2) İşin özelliğine ve niteliğine göre, ihalede yukarıdaki usullerden hangisinin uygulanacağı bu Usul ve Esaslar hükümlerine uyularak idarece tespit edilir.

(3) Kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma çevre düzenleme ve teşhir tanzim projelerinin yaptırılması, bakım, basit onarım, restorasyon uygulama ve değerlendirme projeleri ve bunların uygulama işleri ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilir.

(4) Yurt dışındaki taşınmaz kültür varlıklarının proje ve uygulama işlerinde birinci fıkradaki ihale usulleri ve 27 nci maddedeki doğrudan temin usulü kullanılır ve pazarlık usulünde üst limitler aranmaz. Bu Usul ve Esaslara istinaden Bakanlıkça çıkarılacak olan ihale dokümanı idarece, söz konusu proje ve uygulama işlerinde işin yapılacağı ülkenin mesafesi, coğrafyası, siyasi, mali, beşeri durumu, gayrisafi milli hasılanın ülkemize göre durumu, mevzuatı ve işin özellikleri gibi ülke koşullarının gerektirdiği değişiklikler yapılarak uygulanabilir.

Açık ihale usulü

MADDE 23– 

(1) Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) Açık ihale usulünde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması:

1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

b) Tekliflerin geçerlilik süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

c) Tekliflerin alınması ve açılması:

1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu fıkranın (a) bendinin birinci paragrafına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile yaklaşık maliyet ve teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

ç) Tekliflerin değerlendirilmesi:

1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı (c) bendine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin teklifleri, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ve yaklaşık maliyetin        % 40’ına eşit ve % 40’ından düşük tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Birim fiyat teklif cetveli ve eklerindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilir ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılır. Ancak elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, Libre Office Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin ve teklif cetveli eki tüm analizlerin (fiyat, nakliye, özel analizler ve benzerleri) çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmez ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde ve teklif cetveli eki tüm analizlerde (fiyat, nakliye, özel analizler ve benzerleri) yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilir.

d) Tekliflerin aynı olması: En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ihale komisyonu bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen ihalelerde kura çekilir.

e) Aşırı düşük teklifler:

1) İhale komisyonu verilen teklifleri (ç) ve (d) bentlerine göre değerlendirdikten sonra, idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.

2) Bu tekliflerden aşırı düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılır değerlendirme içinde kalan tekliflerden en düşük olan teklif ihale komisyonunca uygun teklif olarak belirlenir.

f) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali:

1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.

3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

g) İhalenin karara bağlanması ve onaylanması:

1) (d) ve (e) bentlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen bedellerin en düşüğüdür.

2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

3) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

4) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

5) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

6) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre Kamu İhale Kurumuna teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

7) İhale kararının isteklilere bildiriminden itibaren itiraz süresi beş gündür. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren itiraz olmaması halinde itiraz süresi dolmadan, itiraz olması halinde ise itiraz idarece sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanmaz.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 24– 

(1) Belli istekliler arasında ihale usulü; 2863 sayılı Kanun kapsamındaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının; özgün niteliklerini kaybetmeden korunmalarını sağlamak üzere mimari, tarihi, kültürel, sanatsal, bölgesel, estetik, arkeolojik nitelikleri ile kullanım amacı, durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu dikkate alınarak rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri, taşınır kültür varlıklarının teşhir tanzim projeleri ve bunların uygulama işleri ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek üzere mesleki ve teknik yeterlilikleri ile ekonomik ve mali güçleri idarece kabul edilmiş belli istekliler davet edilerek ayrıca ilan yapılmaksızın ihale edildiği usuldür.

(2) Belli isteklilerin tespiti için Bakanlıkça yayınlanacak ilan ile duyuruda bulunularak isteklilerden dosya halinde başvurular alınır, kurulacak komisyon tarafından değerlendirilir ve yeterli görülen isteklilerin listesi Resmî Gazete’de yayınlanır. İdareler bu madde kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde her bir işin özellik ve niteliklerine göre Resmî Gazete’de yayınlanan listelerde yer alan en az beş istekliyi belirleyerek ihaleye davet eder. Teklif belgelerini hazırlamalarına imkân sağlayacak şekilde şartname ve eklerini, davet belgeleriyle birlikte teklif verme son başvuru tarihinden en az on dört takvim günü önce, davet edilen isteklilere verir veya ihale dokümanını nereden ve nasıl temin edeceğini bildirir.

(3) İdarelerce davet edilmeyen isteklilere Resmî Gazete’de yayımlanan ön yeterlik listelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın ihale dosyası satılamaz ve bu istekliler ihaleye katılamazlar. Bu durumun ihale aşamasında tespit edilmesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(4) İdare tarafından davet edilen istekliler; davet edilen veya Resmî Gazete’de yayımlanan ön yeterlik listelerinde yer alan veya yer almayan diğer istekliler ile ortaklık kurarak ihaleye katılamazlar. Bu durumun ihale aşamasında tespit edilmesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, isteklilerin ihale dokümanında belirtilen ihaleye katılım koşullarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirerek geçerli teklifleri belirler. Geçerli tekliflerden en düşük teklif sahibi istekli üzerine ihale bırakılarak sonuçlandırılır.

(6) Teklif sayısına göre ihale iptali değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. İhalenin iptali halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

b) Açıldıktan sonra teklif mektubu içermediği tespit edilen dosyalar, teklif olarak kabul edilmez. Tüm dosyalar açıldıktan sonra teklif veren istekli sayısının üçten az olduğunun tespit edilmesi halinde yaklaşık maliyet açıklanmaksızın ihale iptal edilir. İhale kararı onaylanmadan isteklilerin sunmuş oldukları dosyalar ve evraklar isteklilere iade edilmez. İhalenin iptal edilmesi halinde herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(7) Bu usulle yapılan ihalede, 23 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki esaslara uyularak işlemler tamamlanır.

Pazarlık usulü

MADDE 25– 

(1) Pazarlık usulü; ihale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekli davet edilmek suretiyle iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ihale usulüdür. İdarelerin, KDV hariç 1.650.876.-TL (birmilyonaltıyüzellibinsekizyüzyetmişaltı Türk Lirası) (bu bedel dahil) tutarına kadar olan her türlü işleri, pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

(2) Pazarlık usulü ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. İhale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekli davet edilerek yeterlik belgeleri ve fiyat tekliflerini içeren ilk tekliflerini vermeleri istenir.

(3) İhalenin aşamaları:

a) Birinci aşamada; ihale komisyonu 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerine göre değerlendirme yaparak isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını kontrol ederek yaklaşık maliyeti açıklamadan oturumu kapatır.

b) İkinci aşamada; isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınıp 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f), (g) bentlerine göre değerlendirme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Güncelleme

MADDE 26– 

(1) 14 üncü ve 25 inci maddeler ile 27 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan parasal limitler her yıl ocak ayı sonuna kadar Bakanlıkça Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir önceki yılın genel Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak yayımlanacak bir tebliğ ile güncellenir.

Doğrudan temin

MADDE 27– 

(1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

ç) İdareler acil durumlarda ve gerekli görülen hallerde ihale usullerinin dışında harcama yetkilisinin onayı ile Katma Değer Vergisi hariç tutarı 660.346.-TL (altıyüzaltmışbinüçyüzkırkaltı Türk Lirası) (bu bedel dahil) tutarına kadar olan mal ve hizmet alımları ile uygulama işleri.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 8 inci maddede sayılan yeterlik kurallarını arama ve sözleşme düzenleme zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(3) Sözleşmede belirtilmesi kaydıyla 33 üncü madde çerçevesinde iş miktarında artma veya eksiltme yapılabilir. İş miktarında artış meydana gelmesi halinde toplam sözleşme bedeli birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan parasal tutarı geçemez.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 28– 

(1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, sözleşmeler iş ortaklığının bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Kesin teminat

MADDE 29– 

(1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

(2) Kesin teminat, taahhüt konusu işin; önceden öngörülmeyen hallerde sözleşme bedelinin % 50’si kadar artması durumunda artan tutar veya fiyat farkı ödenen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek tutarla orantılı olarak artırılır.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 30– 

(1) İstekli, ihale kararının onaylanmasının kendisine bildirilmesinden itibaren yurt içi işlerde beş gün içinde, yurt dışı işlerde on gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, ihaleye yetkili makam; ihaleyi yenilemeye veya en uygun fiyat veren ikinci teklif sahibine tebligat yaparak yurt içi işlerde beş günlük bir süre içinde, yurt dışı işlerde on gün içinde bu teklif sahibi istekli ile bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalamaya yetkilidir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren yurt içi işlerde beş gün, yurt dışı işlerde on gün içinde kesin teminatı vermek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşmeyi imzalamaması halinde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 31– 

(1) İhale kararının kesinleşmesini izleyen üç iş günü içinde; tebliğ tarihini izleyen yurt içi işlerde beş gün içinde yurt dışı işlerde on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde kalan istekliye tebliğ edilir.

(2) Ön mali kontrole tâbi işlerde ise ön mali kontrol işlemlerinin tamamlanmasını izleyen üç iş günü içinde; tebliğ tarihini izleyen yurt içi işlerde beş gün içinde, yurt dışı işlerde on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde kalan istekliye tebliğ edilir.

(3) İdare, 30 uncu maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, yurt içi işlerde on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile yurt dışındaki işlerde yazılı olarak bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin sebep olduğu fesih hali

MADDE 32– 

(1) Sözleşme yapıldıktan sonra 33 üncü maddede yazılı hükümler dışında yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerden herhangi birisine uymaması durumunda, idarece; ihale dokümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere kendisine ihtarname yazılarak yurt içi işlerde en az on günlük, yurt dışı işlerde en az yirmi günlük bir süre verilir. Bu süre içinde yüklenici ihtarnameye rağmen yükümlülüklerini yerine getirmezse başka bir ihtar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi feshetmeye ve hesap kesme hak edişi yapmaya yetkilidir. Bu takdirde yüklenicinin kesin teminatı idarece gelir kaydolunur.

(2) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İş miktarının artma veya eksilmesi

MADDE 33– 

(1) Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, imalat veya imalat miktarlarında öngörülemeyen durumlar nedeniyle zorunlu olarak revizyon yapılması halinde bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme meydana geldiği takdirde, artışa konu olan işin, sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde yüklenici sözleşme bedelinin % 50’si içinde kalan fazlasını veya eksiğini aynı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapmaya mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında ek teminat almak kaydıyla arttırılacak işe gerekli süre verilir. Yüklenici bu suretle işin artmış veya eksilmiş olmasından dolayı süre hariç hiç bir istek ve iddiada bulunamaz.

(2) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları

MADDE 34– 

(1) İdareler; sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı ödenmesini öngörmeleri halinde; alımın niteliğine göre idari şartname ve sözleşmelerinde fiyat farkı ödemelerinin 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılacak olan alımlar için 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağını düzenlerler.

Sözleşmenin devri

MADDE 35– 

(1) Sözleşme idarenin uygun görüşü ve en üst ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir.

(2) Ancak; işi devir alacaklarda da ilk ihaledeki şartlar aranır. İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. Kısmen veya tamamen izinsiz devir yapılması halinde sözleşme feshedilir ve kesin teminatı gelir kaydolunarak 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti

MADDE 36– 

(1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Birden fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, yüklenicilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına engel değildir.

(3) Birlikte yapılan taahhütlerde yüklenicilerden biri idareye pilot firma olarak bildirilmiş ise pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak diğer yüklenicilerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir. Pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin iflası ya da herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubundan diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

Kesin teminatın geri verilmesi

MADDE 37– 

(1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve kesin hesap onaylandıktan sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Uygulama işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağı ile kesin hesabın onaylanmasından sonra kalanı,

b) Uygulama işleri dışındaki işlerde ise Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesinden ve kesin hesabın onaylanmasından sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

yükleniciye iade edilir.

(2) İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 38– 

(1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) 6 ncı maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

ç) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

d) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak.

e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

f) 35 inci madde hükmüne aykırı olarak sözleşmeyi devretmek veya devralmak.

(4) Sözleşmenin uygulanması sırasında üçüncü fıkrada belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlere ilişkin ihalelere katılmaktan yasaklama aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Sözleşmenin uygulanması sırasında üçüncü fıkrada belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

b) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

c) Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.

ç) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk beş gün içinde verilir. Verilen bu karar, Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

d) İdareler, üçüncü fıkrada belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(5) İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, üçüncü fıkrada belirtilen fiil veya davranışlardan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Kanun hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece dördüncü fıkraya göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla dördüncü fıkranın (b) bendinde sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. Belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Bu hükümlere göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen on beş gün içinde Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Muayene ve kabul işlemleri

MADDE 39- 

(1) Yurt içindeki işlerde;

a) İhale konusu iş bitirilince muayene ve kabul işlemleri; idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır.

b) Muayene ve kabul işlemleri çıkarılacak şartnamelerdeki hükümler çerçevesinde uygulanır.

(2) Yurt dışındaki işlerde;

a) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarece kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Kabul komisyonlarına Bakanlığın yurt dışı temsilciliğinin bulunduğu ülkelerde, yurt dışı temsilciliğinin veya Bakanlığın belirlediği Bakanlık personeli başkanlığında, yurt dışı temsilcilikte görevli Bakanlık personeli ve yurt içinde işin yürütüldüğü ilgili idareden görevlendirilen personel, Türk büyükelçilikleri ile konsolosluklarında veya herhangi bir kamu kuruluşu adına yararlanıcı ülkede bulunan kamu görevlileri ile projeyle ilgili ülke kurumundan işin niteliğine uygun uzman kişiler görevlendirilebilir.

b) Kabul komisyonlarına Bakanlığın yurt dışı temsilciliğinin bulunmadığı ülkelerde Türk büyükelçilikleri ile konsoloslukları veya Bakanlığın belirlediği Bakanlık personeli tarafından başkanlık edilir. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arkeolojik Kazılarda Kullanılacak Aletlerin Alınmasında Uygulanacak Esaslar

Satın alma veya kiralama

MADDE 40– 

(1) Bakanlıkça mali destek sağlanan arkeolojik kazı, sondaj veya yüzey araştırmalarında kullanılmak üzere lüzumlu alet, araç ve gereçlerin satın alınması veya kiralanması, kurulacak bir satın alma komisyonunca yapılır.

(2) Satın alma komisyonları; kazı başkanının teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile, kazı, sondaj veya yüzey araştırmasını yürüten heyet başkanının heyet üyeleri arasından seçeceği bir üye başkanlığında, Bakanlık temsilcisi ile yine heyet başkanı tarafından seçilen bir mutemet üyeden oluşur.

(3) Satın alma veya kiralamalarda, heyet başkanı heyet üyeleri arasından seçeceği bir üyeyi gerçekleştirme memuru olarak görevlendirir.

(4) Gerekli görülen alet, araç ve gereçlerin satın alınması veya kiralanması, ihale yetkilisinin onayını müteakip satın alma komisyonunca yapılır.

(5) Satın alma komisyonu, ihtiyaç duyulan malzemeyi satın almak veya kiralamak üzere bu işlerle uğraşanlardan teklif alır. Teklifleri fiyat, nitelik, kalite gibi hususları göz önüne alarak değerlendirir ve en uygun olanını ihale yetkilisinin onayına sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı İşlerine İlişkin Çeşitli Hükümler

Koordinasyon

MADDE 41– 

(1) Yurt Dışı Kültür ve Tanıtma Müşavirliği bulunan ülkelerde ihaleler Müşavirlikte yapılacak olup, ihale yetkilisi makam Müşavirlik ile ihale işlemleri, onayı ve ihale konusu iş ile ilgili her türlü yazışmaları doğrudan yapabilir. Müşavirlik, ihale konusu ile ilgili olarak, bulunduğu ülkedeki ilgili makamlar ile ihale yetkilisinin ihtiyacı olan konularda koordinasyon ve işbirliğini sağlar.

İhtiyarilik yetkisi

MADDE 42– 

(1) Yapılacak uygulamalarda, bulunulan ülkenin iktisadi durumu, siyasi rejimi, mevzuatı, örf ve adetleri gibi özel şartları dikkate alınarak, yaklaşık maliyet tespiti, ilan yapılması, teminat alınması, ihale dokümanı hazırlanması hususlarında;

a) Her yıl belli limitler dahilinde Bakanın onayı ile ihtiyarilik yetkisi alınabilir. Bu yetkinin miktarı, ülkelerin özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

b) Belirlenen limitlerin üzerinde kalmakla birlikte işin özelliğinin gerektirdiği durumlarda Bakanın onayı alınmak suretiyle o işe münhasır olmak üzere söz konusu zorunluluklara uyulmayabilir.

(2) İhtiyacın karşılanmasında, taahhüdün sözleşmeye bağlanması ve teminat alınması esastır. Ancak ülke koşulları veya hizmetin gerektirdiği hallerde, Bakandan onay alınmak suretiyle, o işe münhasır olmak üzere ve bu Usul ve Esaslarda belirlenmiş ilkeler çerçevesinde kalmak kaydıyla teminat alınmayabilir.

Parasal değerler döviz karşılıklarının tespiti

MADDE 43– 

(1) Bu Usul ve Esaslarda yurt dışındaki proje ve uygulama işlerinde yer alan parasal değerlerin belirlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereğince güncellenen tutarlar esas alınır.

(2) Parasal değerlerin döviz karşılığının tespitinde, her yıl 2 Ocak tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 44- 

(1) Bakanlık bu Usul ve Esasların uygulamasını sağlamak üzere Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kamu İhale Kurumunun uygun görüşünü alarak her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45- 

(1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sözleşmesi imzalanmış işler, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmelerin feshi

GEÇİCİ MADDE 1- 

(1) Bu Usul ve Esasların yayımı tarihinden önce 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre ilan edilerek duyurulmuş veya sözleşmeye bağlanmış ihale işlemlerine, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) 1/12/2021 tarihinden önce 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile uygulama işlerinde, 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan işlere ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ek fiyat farkı verilebilir. Ek fiyat farkı 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara göre hesaplanır.

(3) 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile uygulama işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler, 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara göre devredilebilir.

(4) 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde;

a) 1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara göre artırılır, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de söz konusu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın verilecek ek fiyat farkı, 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı   Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara göre verilir.

(5) 1/4/2022 tarihinden önce Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilir.

(6) 1/1/2022 tarihinden önce Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerden 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin % 15’ine kadar olanlar (bu oran dahil) yüklenicinin başvurusu halinde 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara göre feshedilip tasfiye edilir.

Alt mevzuatın uygulanması

GEÇİCİ MADDE 2- 

(1) 41 inci madde gereğince Bakanlık tarafından alt düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği ile yürürlüğe konulan alt mevzuatın uygulanmasına devam edilir.

(2) 24 üncü maddeye göre gerçekleştirilecek ihalelerde, ihalelere davet edilecek isteklilere ilişkin yeni istekli listeleri yayımlanıncaya kadar Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü başlıklı 24 üncü maddesine göre;

a) 27/2/2022 tarihli ve 31763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;

1) 2022 Yılı Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi,

2) 2022 Yılı Proje İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi,

b) 1/4/2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;

1) Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan Ek İstekli Listesi,

2) Proje İşleri İçin Ön Yeterlik Alan Ek İstekli Listesi,

uygulanmaya devam eder.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulanmasına devam edilecek alt mevzuat ve yeterlik alan istekli listelerinde Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine yapılmış atıflar bu Usul ve Esaslara yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 46- 

(1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47- 

(1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların ve Hisselerin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5591)

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5591

 

Mülkiyeti Maliye Hâzinesi, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) adına kayıtlı olan ve ekli listede yer alan taşınmazların ve hisselerin;

1)      Özelleştirme kapsam vc programına alınmasına,

2)       Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,

3)       Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına,

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

18 Mayıs 2022

 

         Recep Tayyip ERDOĞAN

        CUMHURBAŞKANI

 

18/5/2022 TARİHLİ VE 5591 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARANINI EKİ

 

Taşınmaz Listesi

 

Sıra

No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hisse

Mülkiyet

1

Adana

Yüreğir

Misis(Yakapınar)

232

5

50.325,55

Tam

Maliye Hazinesi

2

Afyonkarahisar

Merkez

Beyyazı

4062

162.915,47

Tam

Maliye Hazinesi

3

Afyonkarahisar

Merkez

Beyyazı

4258

16.945,13

Tam

Maliye Hazinesi

4

Afyonkarahisar

Merkez

Beyyazı

177

1

15.039,54

Tam

Maliye Hazinesi

5

Afyonkarahisar

Merkez

Beyyazı

178

1

28.281,65

Tam

Maliye Hazinesi

6

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1073

1.122,76

Tam

Maliye Hazinesi

7

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1074

3.080,92

Tam

Maliye Hazinesi

8

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1076

3.294,98

Tam

Maliye Hazinesi

9

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1080

685,20

Tam

Maliye Hazinesi

10

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1081

22.666J3

Tam

Maliye Hazinesi

11

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1084

20.468,61

Tam

Maliye Hazinesi

12

Afyonkarahisar

Merkez

Susuz-Sakarya

258

1136

2.680,00

Tam

Maliye Hazinesi

13

Ankara

Çankaya

Alacaatlı

60938

4

2.407,00

Tam

Maliye Hazinesi

14

Ankara

Çankaya

Alacaatlı

951

144.167,00

Tam

Maliye Hazinesi

15

Ankara

Çankaya

Çayyolu-1

29629

1

28.570,16

Tam

Maliye Hazinesi

16

Ankara

Çankaya

Çayyokı-1

29631

1

32.773,01

Tam

Maliye Hazinesi

17

Ankara

Çankaya

Çayyolu-1

63578

 

3.778,57

Tam

Maliye Hazinesi

18

Ankara

Çankaya

Çayyolu-1

63594

6

920,08

Tam

Maliye Hazinesi

19

Ankara

Çankaya

Çayyolu-1

63603

3

6.075,48

Tam

Maliye Hazinesi

20

Ankara

Çankaya

Dodurga

29871

1

4.338,00

Tam

Maliye Hazinesi

21

Ankara

Çankaya

Dodurga

29872

2

18.197,00

Tam

Maliye Hazinesi

22

Ankara

Çankaya

Lodumu (Me)

80142

1

6.740,00

Tam

Maliye Hazinesi

23

Ankara

Çankaya

Lodumu (Me)

80142

2

2.536,00

Tam

Maliye Hazinesi

24

Ankara

Etimesgut

Eryaman

16556

1

28.833.00

Tam

Maliye Hazinesi

25

Ankara

Gölbaşı

Tuluntaş

1257

497.773,95

Tam

Maliye Hazinesi

26

Ankara

Polatlı

Beyceğiz

131

78

236.009,56

Tam

Maliye Hazinesi

27

Ankara

Yenimahalle

Yuva

166

36

169.696,02

Tam

Maliye Hazinesi

28

Ankara

Yenimahalle

Yuva

268

13

682.916,62

Tam

Maliye Hazinesi

29

Antalya

Muratpaşa

Çağlayan

28360

3

6.358,02

Tam

Maliye Hazinesi

30

Antalya

Muratpaşa

Güzeloluk

28289

6

4.161,81

Tam

Maliye Hazinesi

31

Antalya

Muratpaşa

Kırcami

28279

6

7.032,04

Tam

Maliye Hazinesi

32

Antalya

Muratpaşa

Kırcami

28284

2

2.938,44

Tam

Maliye Hazinesi

33

Antalya

Muratpaşa

Kırcami

28287

13

3.723,15

Tam

Maliye Hazinesi

34

Antalya

Muratpaşa

Kırcami

28292

4

3.743,62

Tam

Maliye Hazinesi

35

Antalya

Muratpaşa

Zümrütova

28367

3

1.195,86

Tam

Maliye Hazinesi

36

Antalya

Muratpaşa

Zümrütova

28392

3

5.222,68

Tam

Maliye Hazinesi

37

Aydın

Didim

Çamlık

1676

50

111.717,13

Tam

Maliye Hazinesi

38

Aydın

Didim

Yalıköy

3042

23

3.558.166,33

Tam

Maliye Hazinesi

39

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy

321

33

10.635,94

Tam

Maliye Hazinesi

40

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy

355

29

172.467,16

Tam

Maliye Hazinesi

41

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy

355

36

27.853,52

Tam

Maliye Hazinesi

42

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy

365

21

33.798,78

Tam

Maliye Hazinesi

43

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy

365

22

11.226,01

Tam

Maliye Hazinesi

44

Bursa

Karacabey

Kurşunlu

928

800,00

Tam

Maliye Hazinesi

45

Bursa

Karacabey

Kurşunlu

 

1011

1.204,36

Tam

Maliye Hazinesi

46

Bursa

Karacabey

Kurşunlu

1012

4.504,93

Tam

Maliye Hazinesi

47

Çanakkale

Merkez

Karacaören

173

1

7.728,08

Tam

Maliye Hazinesi

48

Diyarbakır

Lice

Kelvan

434

1

9,768,50

Tam

Maliye Hazinesi

49

Diyarbakır

Lice

Kelvan

434

3

13312,54

Tam

Maliye Hazinesi

50

Gaziantep

Şahinbey

Abdulhamidhan

6871

1

14.263,51

Tam

Maliye Hazinesi

51

Gaziantep

Şahinbey

Bağlarbaşı

8461

27

6.198,33

Tam

Maliye Hazinesi

52

Gaziantep

Şahinbey

Güzelvadi

1212

27

2.900,00

Tam

Maliye Hazinesi

53

Gaziantep

Şahinbey

Kahveli Pınar

2606

47

2.791,00

Tam

Maliye Hazinesi

54

Gaziantep

Şahinbey

Kahveli Pınar

2606

48

2.711,00

Tam

Maliye Hazinesi

55

Gaziantep

Şahinbey

Kahveli Pınar

2606

49

3.391,00

Tanı

Maliye Hazinesi

56

Gaziantep

Şehitkamil

Aydınlar

7308

1

9.742,00

Tam

Maliye Hazinesi

57

Gaziantep

Şehitkamil

Beylerbeyi

772

8

6.153,81

Tam

Maliye Hazinesi

58

Gaziantep

Şehitkamil

Burak

2189

20

25.124,00

Tam

Maliye Hazinesi

59

Gaziantep

Şehitkamil

İbrahimli

5721

4

17.721,89

Tam

Maliye Hazinesi

60

Gaziantep

Şehitkamil

Küllü

7321

1

13.477,45

Tam

Maliye Hazinesi

61

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

217

138

17.701,01

Tam

Maliye Hazinesi

62

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7786

44

19.349,96

Tam

Maliye Hazinesi

63

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7786

57

4.790,37

Tam

Maliye Hazinesi

64

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7786

60

12.750,94

Tam

Maliye Hazinesi

65

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7786

96

9.100,48

Tam

Maliye Hazinesi

66

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7786

348

3.700,47

Tam

Maliye Hazinesi

67

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

103

7.728,35

Tam

Maliye Hazinesi

68

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

i 36

10J 19,85

Tam

Maliye Hazinesi

69

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

139

11.542,89

Tam

Maliye Hazinesi

70

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

141

12.121,43

Tam

Maliye Hazinesi

71

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

159

14.879,81

Tam

Maliye Hazinesi

72

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

161

4.432,69

Tam

Maliye Hazinesi

73

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

162

8.294,47

Tam

Maliye Hazinesi

74

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

194

857,15

Tam

Maliye Hazinesi

75

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

195

6.174,31

Tam

Maliye Hazinesi

76

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

204

7.226,11

Tam

Maliye Hazinesi

77

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

221

6.374,63

Tam

Maliye Hazinesi

78

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

225

3.687,76

Tam

Maliye Hazinesi

79

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

324

6.568.58

Tam

Maliye Hazinesi

80

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

325

5.605,10

Tam

Maliye Hazinesi

81

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

343

7.271,88

Tam

Maliye Hazinesi

82

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

344

6.437,68

Tam

Maliye Hazinesi

83

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

345

5.436,52

Tam

Maliye Hazinesi

84

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

346

1.488,07

Tam

Maliye Hazinesi

85

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

348

7.256,18

Tam

Maliye Hazinesi

86

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

349

14.235,46

Tam

Maliye Hazinesi

87

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

372

4.727,98

Tam

Maliye Hazinesi

88

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

442

5.615,33

Tam

Maliye Hazinesi

88

Gaziantep

Şehitkamil

Sam

7790

442

5,615,33

Tam

Maliye Hazinesi

89

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

5

918,06

Tam

Maliye Hazinesi

90

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

6

920,54

Tam

Maliye Hazinesi

91

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

7

1.050,00

Tam

Maliye Hazinesi

92

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

8

1.202,99

Tam

Maliye Hazinesi

93

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

9

924,08

Tam

Maliye Hazinesi

94

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6599

10

917,32

Tam

Maliye Hazinesi

95

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6648

2

1.205,17

Tam

Maliye Hazinesi

96

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6648

3

1.204,44

Tam

Maliye Hazinesi

97

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6648

16

949,72

Tam

Maliye Hazinesi

98

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6648

17

947,97

Tam

Maliye Hazinesi

99

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6653

1

1.012,68

Tam

Maliye Hazinesi

100

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6653

2

1.012,68

Tam

Maliye Hazinesi

101

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6657

4

914,43

Tam

Maliye Hazinesi

102

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6657

11

869,17

Tam

Maliye Hazinesi

103

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6657

12

891,55

Tam

Maliye Hazinesi

104

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6657

13

918,78

Tanı

Maliye Hazinesi

105

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6660

5

1.476,18

Tam

Maliye Hazinesi

106

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

1

1.464,75

Tam

Maliye Hazinesi

107

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

2

1.176,30

Tam

Maliye Hazinesi

108

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

3

1.124,93

Tam

Maliye Hazinesi

109

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

4

912,59

Tam

Maliye Hazinesi

110

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

5

880,89

Tam

Maliye Hazinesi

111

Gaziantep

Şehitkamil

Taşlıca

6661

6

1.279.62

Tam

Maliye Hazinesi

112

İstanbul

Beykoz

Çayağzı(Riva)

164

391,90

Tam

Maliye Hazinesi

113

İstanbul

Beykoz

Çayağzı(Riva)

166

438,70

Tam

Maliye Hazinesi

114

İstanbul

Beykoz

Çayağzı(Riva)

167

449,35

Tam

Maliye Hazinesi

115

İstanbul

Beykoz

Çayağzı(Riva)

168

512.00

Tam

Maliye Hazinesi

116

İstanbul

Beykoz

Çayağzı {Riva)

169

797,00

Tam

Maliye Hazinesi

117

İstanbul

Büyükçekmece

Güzelce

34

51.320,00

Tam

Maliye Hazinesi

118

İstanbul

Büyükçekmece

Kumburgaz

756

3.200,00

Tam

Maliye Hazinesi

119

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

330

34

4.046.98

Tam

Maliye Hazinesi

120

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

335

24

3.230,28

Tam

Maliye Hazinesi

121

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

335

33

10.766,77

Tam

Maliye Hazinesi

122

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

342

10

2.898,85

Tam

Maliye Hazinesi

123

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

342

12

1.345,66

Tam

Maliye Hazinesi

124

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

343

15

2.286.96

Tam

Maliye Hazinesi

125

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

343

16

1.197,45

Tam

Maliye Hazinesi

126

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

343

17

4.841,25

Tam

Maliye Hazinesi

127

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

343

23

3.234,28

Tam

Maliye Hazinesi

128

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

343

24

6.118,26

Tam

Maliye Hazinesi

129

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

363

5

6.263,27

Tam

Maliye Hazinesi

130

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

384

26

10.002.10

Tam

Maliye Hazinesi

131

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

409

4

2.460,76

Tam

Maliye Hazinesi

132

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

410

10

8.732,07

Tam

Maliye Hazinesi

133

İstanbul

Eyüpsultan

Kemerburgaz

411

20

4.001,79

Tam

Maliye Hazinesi

134

İstanbul

Pendik

Kuma

1348

79.000,48

Tam

Maliye Hazinesi

135

İstanbul

Kâğıthane

Merkez

7696

16

113.478,38

1.436.450/

5.673.919

Maliye Hazinesi

136

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

43

13.640,00

Tam

Maliye Hazinesi

137

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

61

8.720,00

Tam

Maliye Hazinesi

138

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

131

9.120,00

Tam

Maliye Hazinesi

139

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

136

5.720.00

Tam

Maliye Hazinesi

140

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

138

3.640,00

Tam

Maliye Hazinesi

141

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

166

2.660.00

Tam

Maliye Hazinesi

142

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

230

5.400,00

Tam

Maliye Hazinesi

143

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

374

1.340,00

Tam

Maliye Hazinesi

144

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

535

1.680.00

Tam

Maliye Hazinesi

145

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

537

5.560,00

Tam

Maliye Hazinesi

146

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

540

3.440,00

Tam

Maliye Hazinesi

147

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

712

420,00

Tam

Maliye Hazinesi

148

İstanbul

Sarıyer

Gümüşdere

745

6.242.00

Tam

Maliye Hazinesi

149

İstanbul

Şile

Çayırbaşı

230

8.180,00

Tam

Maliye Hazinesi

150

İstanbul

Şile

Meşrutiyet

9

1

9.763,00

Tam

Maliye Hazinesi

151

İstanbul

Tuzla

Tepeören

245

2

7.768.61

Tam

Maliye Hazinesi

152

İstanbul

Tuzla

Tepeören

245

9

2.517.83

Tam

Maliye Hazinesi

153

İstanbul

Tuzla

Tepeören

294

3

1.000,00

Tam

Maliye Hazinesi

154

İstanbul

Tuzla

Tepeören

303

4

4.290,18

Tam

Maliye Hazinesi

155

İstanbul

Tuzla

Tepeören

330

2

4.878,90

Tam

Maliye Hazinesi

156

İzmir

Bornova

Ergene

238

6

61.690,00

Tam

Maliye Hazinesi

157

İzmir

Bornova

Ergene

238

7

41.150,00

Tam

Maliye Hazinesi

158

İzmir

Çeşme

Alaçatı

269

1

21.210,93

Tam

Maliye Hazinesi

159

İzmir

Çeşme

Alaçatı

356

24

93.490,75

Tam

Maliye Hazinesi

160

İzmir

Çeşme

Alaçatı

405

41

3.734,23

Tam

Maliye Hazinesi

161

İzmir

Çeşme

Alaçatı

405

42

105,84

Tam

Maliye Hazinesi

162

İzmir

Çeşme

Alaçatı

405

48

41,36

Tam

Maliye Hazinesi

163

İzmir

Çeşme

Alaçatı

405

50

427,23

Tam

Maliye Hazinesi

164

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1608

1

8.562/12

Tam

Maliye Hazinesi

165

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1609

1

1.283,74

Tam

Maliye Hazinesi

166

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1620

2

12.615,27

Tam

Maliye Hazinesi

167

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1620

3

5.547,82

Tam

Maliye Hazinesi

168

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1620

4

13.957,82

Tam

Maliye Hazinesi

169

İzmir

Güzelbahçe

Kahramandere

1668

1

19.476,73

Tam

Maliye Hazinesi

170

Kayseri

Kocasinan

Cırkalan

6293

18

1.849,07

Tam

Maliye Hazinesi

171

Kayseri

Kocasinan

Talatpaşa

6382

12

7.125,26

Tam

Maliye Hazinesi

172

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

1

622,35

Tam

Maliye Hazinesi

173

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

2

62L40

Tam

Maliye Hazinesi

174

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

3

614,00

Tam

Maliye Hazinesi

175

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

4

612,50

Tam

Maliye Hazinesi

176

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

5

610,75

Tam

Maliye Hazinesi

177

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

6

604,35

Tam

Maliye Hazinesi

178

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

7

602,55

Tam

Maliye Hazinesi

179

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

8

598,80

Tam

Maliye Hazinesi

180

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

102

9

564,75

Tam

Maliye Hazinesi

181

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

103

3

600,55

Tam

Maliye Hazinesi

182

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

103

4

865,55

Tam

Maliye Hazinesi

183

Kayseri

Melikgazi

Aydınlar

106

7

579,45

Tam

Maliye Hazinesi

184

Kayseri

Melikgazi

Erenköy

10456

8

6.372,23

Tam

Maliye Hazinesi

185

Kayseri

Melikgazi

Germir

13581

3

1,917,29

Tam

Maliye Hazinesi

186

Kayseri

Melikgazi

Germir

13582

2

2.000,00

Tam

Maliye Hazinesi

187

Kayseri

Melikgazi

Gökkent

11403

10

4.290,23

Tam

Maliye Hazinesi

188

Kayseri

Melikgazi

Gökkent

11403

11

2.653,70

Tam

Maliye Hazinesi

189

Kayseri

Melikgazi

Gökkent

11417

1

24.723,18

Tam

Maliye Hazinesi

190

Kayseri

Melikgazi

Gökkent

14240

3

4.025.97

Tam

Maliye Hazinesi

191

Kayseri

Melikgazi

Gökkent

14237

1

2.000,00

Tam

Maliye Hazinesi

192

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

176

25

914,90

Tam

Maliye Hazinesi

193

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

401

1

1.157,76

Tam

Maliye Hazinesi

194

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

401

2

900,00

Tam

Maliye Hazinesi

195

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez

401

3

900,00

Tam

Maliye Hazinesi

196

Kayseri

Melikgazi

Hisarcık

Merkez