11 Kasım 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 31656

CUMHURBAŞKANIKARARI

Karar Sayısı: 4760

Ekli “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

2021 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER VE 2022 YILINDA UYGULANACAK GÜBRE VE SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE1-

(1) Bu Karar, tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, verim ve kalitenin arttırılması, ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve bilginin yerli imkanlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynaklarının korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amacıyla 2021 yılında uygulanacak tarımsal desteklemeler ile 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklemelerine ilişkin hususları kapsar.

Alan bazlı destekler

MADDE 2- 

(1) 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için aşağıda belirlenen miktarda destek ödemesi yapılır.

(Ek cümle: RG-11.03.2022-31775) Türkiye Tanm Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekara 50 TL ek girdi desteği ödenir.

Ürünler

Mazot

(TL/da)

Gübre

(TL/da)

Toplam

Destek(TL/da)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

22

20

42

Çeltik,KütlüPamuk

68

8

76

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

24

8

32

Kanola, Aspir

20

8

28

Patates, Soya

30

8

38

Yağlık Ayçiçeği

29

8

37

DaneMısır

27

8

35

KuruSoğan,Yem Bitkileri

19

8

27

YaşÇay,Fındık

18

8

26

Zeytin

17

&

25

DiğerÜrünler

17

8

25

Nadas

8

8

 1. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane Mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf,tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, Nohut, yaş çay, fındık, Yem Bitkileri, patates, kurusoğan ve Zeytin ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, birinci fıkra kapsamındaki tabloda yer alan “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

2022 üretim yılı gübre desteği buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekara 32 TL,diğer tüm ürünler için dekara 16TL olarak ödenir.

 1. Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50dekara kadar bir analiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40TL olarak ödenir.
 2. 2021 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik tarım faaliyeti yapmış, geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yeralan tarım arazilerinde ürettiği ürüne “ürün sertifikası” düzenlenmiş çiftçilere aşağıda belirtilen birim destek miktarları üzerinden ödeme yapılır.

2021 üretim yılında Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlariçin arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıdaki tabloda belirtilen birim destek miktarı üzerinden ödeme yapılır.

OrganikTarımDesteği

Sertifika Türü

(TL/da)

BirinciKategoriÜrünler

Ürün Sertifikası (Bireysel)

100

ÜrünSertifikası(Üretici Grubu)

50

İkinciKategoriÜrünler

Ürün Sertifikası (Bireysel)

40

ÜrünSertifikası(ÜreticiGrubu)

20

ÜçüncüKategoriÜrünler

ÜrünSertifikası(Bireysel/ÜreticiGrubu)

10

OrganikHayvancılık Desteği

(TL/Kovan)

ArılıKovan

15

 1. İyi tarım uygulamaları yapan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2021 üretim yılında bireysel veya Grup Sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan çiftçilere Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

İyiTarımUygulamalarıDesteği

SertifikaTürü

(TL/da)

Birinci Kategori Ürünler

Örtüaltı Üretim

Bireysel Sertifikasyon

150

Grup Sertifikasyonu

75

Açıkta Üretim

Bireysel Sertifikasyon

50

Grup Sertifikasyonu

25

İkinci Kategori Ürünler

Bireysel Sertifikasyon

40

Grup Sertifikasyonu

20

Üçüncü Kategori Ürünler

Bireysel/Grup Sertifikasyonu

10

 1. Küçük aile işletmesi desteği kapsamında dekara 100 TL ödeme yapılır.
 2. Ekli listede belirtilen tarım havzalarında; 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılıFındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2021 üretimyılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.
 3. Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20TL ödeme yapılır.
 4. Geleneksel Zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100TL ödeme yapılır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri

MADDE 3- 

 1. 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tanın Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar kapsamında yeralan tarım havzalarında, 2021 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri, her bir havza için ekli listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.
 2. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda,2021 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane Mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve Nohut, ürünlerine tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, dane Zeytin ve Zeytinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, kütlü pamukta yurtiçinde üretilip sertifikalandırılan tohum kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılır.
 3. Yaş çay ürününe aşağıda belirlenen miktarlarda kg bazlı fark ödemesi desteği verilir.
 4. Fark Memesi desteği ödemeleri 2022 yılı bütçesinden karşılanır.2021 yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden kaynak arttığı takdirde 2021 üretim yılı hububat ve baklagil ürünlerine destekleme ödemesi yapılır.
 5. Ödemeler için alım satım belgesi [fatura, müstahsil makbuzu, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) satış kaydı ve benzeri] istenir.
 6. Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği

(kr/kg)

Yağlık Ayçiçeği,Kuru Fasulye,Nohut,Mercimek

50

KütlüPamuk

110

Soya

60

Kanola(Kolza)

80

Aspir

55

DaneMısır

3

Buğday,Arna,Yulaf,Çavdar,Tritikale,Çeltik

10

Zeytinyağı

80

YaşÇay

13

DaneZeytin

15

 1. Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2021 üretim yılında ekilen Nohut, mercimek ürünlerine ilave %50 destek ödenir. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane Mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.
 2. 2 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin ekli listelerde belirlenen havzası dışında yetiştirilmesi durumunda mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım, Yem Bitkileri ve fındık alan bazlı gelirdesteği ödemeleri yapılmaz.
 3. Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sistemind eözlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olanve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde  Bdesteklemebaşvurularınıyapankamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.
 4. Ekli listede belirtilen tarım havzalarında;2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yaş çay fark ödemesi yapılır.
 5. Hasat makineleri ile hasadı yapılan ürün ve üretim alanları için hasat zamanında uygun hasat makinelerinde, uzaktan izleme ve verim tespiti yapan sistemlerin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır.

Hayvancılık destekleri

MADDE4-

(1)Yem Bitkileri desteğinde;

 1. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre Yem Bitkileri desteğinde, ekli listede yer alan havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık Yem Bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.

Yem Bitkileri Üretim Desteği

TL/da/Yıl

Korunga(Sulu/Kuru)

90

TekYıllık Yem Bitkileri(Sulu/Kuru)

60

SilajlıkEkilişler (Sulu)

100

YapayÇayırMera

150

ÇokYıllıkYem Bitkileri(Sulu)

90

KuruEkilişler

40

 1. Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiğihavzalarda 2021 yılında ekilen yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yembitkisidesteğineilave%50ödemeyapılır.
 2. Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlıörtüaltıünitelerinde,bombusarısıkullanançiftçilerekolonibaşına60TLödenir.
 3. Büyükbaşhayvancılıkdesteklemelerinde;
 4. Buzağı/malak/dişimandadesteği:
  1. Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla810 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 370TL/baş, etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırklarınBakanlıkçaizinliboğalarıiletabi tohumlamasındandoğanbuzağılarına600TL/başödenir.
  2. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun,Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Vanillerindedoğan buzağılarailave100TL/başödenir.
  3. Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birimfiyatveşartlardoğrultusundayapılır.
  4. DölKontrolüProtokolükapsamındakiboğalardan,sunitohumlamasonucudoğanbuzağılarailave50TL/başödenir.
  5. Buzağıdesteklemesişartlarınıkarşılayanlariçin;buzağıbaşınaödemebirimmiktarlarının1-20 başa kadar tamamı, 21-100başa kadar%75’i, 101-500baş için %50’siödenir.
  6. Dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 200 TL/baş, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/baş, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250TL/baş deste ködenir.
 5. Islah amaçlı süt içerik analizi desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan,suni tohumlamadan doğan saf sütçüveyakombineırkherbirinekiçin100TL/başdesteködenir.
 6. Düve alımı desteği:En az 1 baş,en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına,Bakanlıkçabelirlenecekdüvebedelinin%40’ıkadardesteklemeödemesiyapılır.

ç)Hastalıktan ari işletme desteği:Sağlıksertifikasınasahipolanişletmelerde(yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki altıay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için yetiştiricilere 450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığırbaşınaödemebirimmiktarları500başakadartam,501başveüzeriiçin%50’sinekarşılıkgelen tutar ödenir. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için,ilave olarakhayvanbaşına100TLödemeyapılır.

 1. Besilik erkek sığır desteği: Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesim hanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş dahil), Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim fiyatüzerinden250TL/baş ıgeçmeyecekşekildeödemeyapılır.BuKararınyayımlandığı tarihten sonra besiye alınan hayvanlarda besi başlangıcı ve tahmini kesimtarihiniKırmızıEtKayıtSisteminekayıtettirmeşartıaranır.
 2. Küçükbaşhayvancılıkdesteklemelerinde;
 3. Sürü yöneticisi istihdam desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun-keçi varlığına sahipişletmelereveyasürüyöneticilerine6.000TLolaraködenir.
 4. Anaçkoyun-keçidesteği:Damızlıkkoyun-keçiyetiştiricileribirliklerineüyeyetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyunlarına30 TL/baş,anaçkeçilerine 35 TL/baş, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL/baş, göçer yetiştiricilerin anaç koyun­keçilerineilave2TL/başdesteködenir.
 5. Sürü büyütme ve yenileme desteği: Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan vedestekleme yılında anaç koyun-keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir öncekiyılın kuzu veoğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun-keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artışoranınıaşmamakkaydıyla125TL/başdesteködenir.

ç) Küçükbaş soy kütüğü desteği: Islah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy KütüğüBilgiSistemi(SOYBİS)ve Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine 100 TL/baş, soykütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alany etiştiricilere 500TL/baş destek ödenir.

 1. Diğer hayvancılık desteklemelerinde;
 2. Tiftik üretimi desteği: Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım SatışKooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun KeçiYetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerinemüstahsil makbuzukarşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilerin, oğlaktiftiğine 35 TL/kg, anamal tiftiğine 30 TL/kg ve tali tiftiğine 22 TL/kg, sözleşmeli üretimkapsamındaüretilentiftiğineilave10 TL/kgdesteködenir.
 3. İpek böceği desteği: İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza TarımSatış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 120 TL, ürettiği yaş ipekböceğikozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olantüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 80 TLdesteködenir.
 4. Arıcılık desteği: Bakanlık Kayıt Sistemine kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye veya üye olmayan üreticilere;arılı kovan başına 20 TL, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık anaarı üreticilerinden satınalıp kullandıkları damızlık anaarı başına 80TL destek ödenir.

2021 yılında yaşanan doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından yapılan tespit sonucunda; kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına30 TL, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için 30TL/kg ödeme yapılır.

ç) Aşı, atık ve küpe desteği: Bakanlıkça programlananaşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1000 TL/baş, küçükbaşhayvan atıkları için 150 TL/baş, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkçabelirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 1,5TL/baş, küçükbaş hayvanlar için 1TL/baş destek ödenir.

 1. Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) platformu desteği: Bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere ve besilik hayvanını bu platform üzerinden temin eden ve üçüncü fıkranın (d) bendinde yer alan şartları sağlayan yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenen dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödenir.
 2. Ülkemizde bitkisel üretime arız olanzararlı organizmalara karşıbiyolojik ve/veyabiyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması vekalıntının önlenmesi amacıyla örtüaltında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemesi yapılır.

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

(TL/da)

1

Ôrtüaltında Biyoteknik Mücadele Desteği

135

2

ÔrtüaltındaBiyolojikMücadeleDesteği

500

Örtüaltı Paket Toplamı

635

3

Biyoteknik Mücadele Desteği

100

4

Biyolojik Mücadele Desteği

70

Açık Alanda Paket Toplamı

170

 1. Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram/adetbaşına aşağıdabelirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır. 

Kapalı sistemde üretim yapanlar ile kilogram üstü alabalık üretimi yapanlara aşağıdabelirtilenmiktardadesteklemeödemesiyapılır.

Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölündeveya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere aitbirden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna göre yapılır.

Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğinde 30.000 kg/yıl, diğerlerinde 350.000 kg/yıl ile sınırlıdır. Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) platformu desteklemelerinde kapasite sınırı bulunmamaktadır.

Kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına aşağıdabelirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bir kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar, 10.000 adet/yıl damızlık anaç ile sınırlıdır.

Su Ürünleri Desteği

(TL/kg-Adet)

Alabalık(kg)

350.000kg’akadar(350.000kgdahil)

0,75

YeniTürler(kg)

350.000kg’akadar(350.000kgdahil)

1,50

KapalıSistemÜretim(kg)

350.000kg’akadar(350.000kgdahil)

1,50

Kilogram Üstü AlabalıkÜretimi(kg)

350.000kg’akadar(350.000kgdahil)

1,50

Midye(kg)

350.000kg’akadar(350.000kgdahil)

0,10

Sazan(kg)

350.000kg’akadar(350.000kgdahil)

1,50

Kuluçkahane DamızlıkAlabalık(Adet)

10.000adet’ekadar(10.000adetdahil)

60,00

Toprak Havuzlarda BalıkYetiştiriciliği(kg)

30.000kg’akadar(30.000kgdahil)

1,00

DİTAP(kg)

 

0,25

 1. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri içinbüyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına,ipekböceğinde kilogram başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

HayvanGenKaynakları Desteği

(TL/Baş/Kovan/kg)

Büyükbaş Hayvan Koruma(Baş)

600

Küçükbaş Hayvan Koruma(Baş)

90

Sığır Pedigrili Koruma(Baş)

800

Arı Koruma(Kovan)

45

İpekböceği Konuna(kg)

115

Islah Programındaki; Koyun/Keçive Yavrularına Halk ElindeIslah(Baş)

Elit Sürüde

80

Taban Sürüde

40

Halk Elinde Manda Islahı (AnaçManda)(Baş)

Boğa ve Yılİçerisinde Doğuran Anaç Manda

960

YılİçerisindeDoğurmayan AnaçManda

600

Damızlığa Ayrılan Manda(Düve/Tosun)(Baş)

225

Damızlık Erkek Materyal (Koç-Teke)(Baş)

225

Telafiediciödemedestekleri

MADDE 5- 

(l)Bitki karantinası tazminatı desteği olarak; yeni zararlı organiz maların ülkemize bulaşmasını engellemek,mevcu tolanların eradikasyonuve mücadelesinin yapılması ile yayılmasını önlemek amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerekli karantina tedbirleri kapsamında, fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereyemahsus olmak üzere 26,5 TL/kg, taş çekirdekli meyvelerde yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere 6 TL/kg olarak ödenir.

Diğer tarımsal amaçlı destekler

MADDE 6- 

(l) 2020 yılı güz dönemi ile 2021 yılında ekimi/dikimi yapılan ve 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt edilen ekim/dikimler için sertifikalı tohum kullanım ve sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım destekleri, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan çiftçilere ödenir.

 1. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre sertifikalı tohumkullanım desteği kapsamında 2021 üretimyılında susam ve yerfıstığı için tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünler için ise ekli listede yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanan çiftçilere aşağıdaki tabloda belirtilen birim destekleme miktarlarına göre ödeme yapılır.

SertifikalıTohumKullanımDesteği

(TL/da)

Aspir

5

Kanola(Kolza)

20

Susam

4

Arpa,Buğday,Çavdar,Tritikale,Yulaf,Çeltik

16

Kuru Fasulye,Mercimek

30

Nohut,

20

Patates

100

Fiğ,Yem Bezelyesi,Korunga,Soya

22

Yonca

30

YerFıstığı

17

(Değişik: RG-11.03.2022-31775) 2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği dekara; arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltiğe 24 TL, aspire 5 TL, nohut ve kanolaya (kolza) 20 TL, susama 4 TL, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 TL, patatese 100 TL, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 TL, yer fıstığına 17 TL olarak ödenir.

 1. Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği uygulamalarında 2021 üretim yılı için aşağıdaki tabloda belirtilen birim destekleme miktarlarına göre ödeme yapılır.

Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Standart(TL/da)

Sertifikalı(TL/da)

Antepfıstığı, Ceviz, Badem, Maviyemiş ve Aronya

100

400

Armut, Ayva, Elma, Kiraz, Nektarın, Şeftali, Erik, Limon, Mandalina, Portakal, Kayısı, Vişne, Zeytin, Diğer Meyve Türleri ve Asma(NarveMuzhariç)

100

280

Sertifikalı Çilek Fidesi ile Bahçe Tesisi

400

 1. Yurtiçinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurtiçinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2021 yılında ürettikleri sertifikalı tohumluklar ile orijinal/temel ve üstü tohumluk üretimlerine aşağıda belirtilen miktarlarda yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği ödenir.

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Orijinal (TemelveÜstüKademe) (TL/kg)

Sertifikalı Kademe (TL/kg)

Arpa

0,10

0,08

Buğday

0,12

0,10

Aspir

0,80

0,50

Çavdar

0,16

0,08

Çeltik

0,35

0,25

Fiğ

1,60

1,50

Kuru Fasulye

0,60

0,50

Kanola(Kolza)

1,80

1,20

Korunga

1,60

1,50

Mercimek

0,60

0,50

Nohut,

0,60

0,50

Patates

0,20

0,10

Soya

0,70

0,35

Susam

1,80

0,60

Tritikale

0,10

0,08

YemBezelyesi

1,60

1,50

Yerfıstığı

1,00

0,80

Yonca

5,00

4,00

Yulaf

0,16

0,08

 1. Sertifikalı sınıfında fidan üretimi yapan, bunların satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş fidan üreticisi kabul edilen, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2021 yılında ürettikleri aşılı ve aşısız fidanlar için fidan başına aşağıda belirtilen miktarlarda sertifikalı fidan üretim desteği ödenir.

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

(Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler)

TL/Adet

Aşılı Fidan

0,50

Aşısız Fidan

0,25

 1. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilir ve 2020 yılında kayıt altına alınan 6.000 işletmede işletme başına 600 TL ödenir.
 2. (Değişik: RG-11.03.2022-31775) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği: Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 52.000 TL danışmanlık desteği ödemesi yapılır. Danışmanlık desteği iki eşit dilim halinde ödenir. Tarımsal yayım ve danışmanlık ödemesi kriterleri, denetleme ve cezaların uygulanması, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemesinden yararlanacak tarım danışmanı sayısı bütçe miktarlarına göre Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. 

Kesinti oranı

MADDE7-

(1)Üretici/yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna görekurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin, hak ettikleri desteklerden “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda kesinti yapılır. Kalan miktar ise yetiştiricilerin hesabına ödenir. Söz konusu tabloda belirtilmeyen uygulamalar için Bakanlıkça oran belirlenir. Birden fazla merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri, destekleme yılı için hizmet bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Bu taahhütnameler, merkez birliklerince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Hizmet bedelleri merkez birliklerinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir. 

HizmetBedelineKonuDestek

Oran(%)

Buzağı, ıslahamaçlı sütiçerik analizi, besilik erkek sığır,anaç koyun-keçi, sürü büyütme, küçükbaş soykütüğü desteğinde

%3’üil/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %5’i merkez birliğine

Malak/dişi manda ve arıcılık desteğinde

%3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %25’i merkez birliğine

Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü kooperatif üstbirliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25’i kooperatif merkez birliğine

Üretici/yetiştirici birlikleri aracılığı ile DİTAP üzerinden pazarlanan ürünlerde

%3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %5’i merkez birliğine

Kooperatifler aracılığı ile DİTAP üzerinden pazarlanan ürünlerde

%3’ü kooperatif üstbirliği veya bölgebirliğine, bu bedelin içinden %25’i kooperatif merkez birliğine

Su ürünleri desteğinde(Balon balığı avcılık desteklemesi hariç)

%2’si birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %20’si üst kooperatif veya merkez birliğine, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere %1 oranında merkezbirliğine,

 1. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projelerinde, ıslah verileri alınan hayvanlar için ödeme yapılır. Verilerin toplanmasına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiricilertarafından, proje hesabınayatıracakları ödemelerlekarşılanır.Bu ödemeler, projedekiyetiştiricinin aldığı toplam desteğin, manda ıslah projelerinde %15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde %20’sini geçemez. Bu hesaba ilişkin tüm harcamalar Bakanlık talimatıyla  belirlenir ve ilgilibirlik/yetiştirici temsilcisi tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, birlik/yetiştirici temsilcisi üzerinden yetiştiricilere ödenir. Bu projelerden ayrıca, birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen hizmet bedeli kesilmez.
 2. 2020 yılı bitki karantinası tazminatı desteği kapsamında fındık üretim alanlarında; eradikasyon işlemleri üreticiler tarafından gerçekleştirilen ancak ÇKS kaydı olmadığı için destekten yararlanamayan üreticilerin ÇKS kayıtlarını yaptırmaları ve 2021 yılı bitki karantinası tazminatı desteğine başvurmaları durumunda destek ödemesi yapılır. Eradikasyonişlemleri Maçka Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen ancak ÇKS kaydı olmadığı için destekten yararlanamayan üreticilere, ÇKS kayıtlarını yaptırmaları ve 2021 yılı bitki karantina sı tazminatı desteğine başvurmaları durumunda, eradikasyon masraflarının karşılanması amacıyla destek ödemesinin %18’lik kısmı Trabzon ili Maçka Ziraat Odasına, geri kalan miktarda üreticiye ödenir.

Finansmanveödemeler

MADDE 8- 

(1) 2 nci maddede yer alan destekleme ödemeleri için gerekli finansman2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. 2 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci paragrafında belirtilen destekler ise 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

 1. 3 üncü maddede yer alan fark ödemesi destekleri 2022 yılı bütçesinden ödenir.2021yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden kaynakarttığı takdirde 2021 üretim yılı hububat ve baklagil ürününün de ödemelerine başlanır.
 2. 3 üncü maddede yer alan yaş çay ödemesi ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerdendolayıüreticilereödenen destektutarının %0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR’a ayrıca ödenir.
 3. 4 üncü maddenin; hastalıktan ari işletme, besi, düve alımı, tiftik, ipekböceği, atık,aşı, küpe, hayvan gen kaynakları, biyolojik ve biyoteknik mücadele ve DİTAP desteklemeleriuyarıncayapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığınyılıbütçesinden hayvancılıkdesteklemeleri için ayrılan kaynaktan karşılanır. Diğer desteklemelerin ödemeleri ile yılındankalan ödemeler 2022 yılı ve sonrasındaki destekleme bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır. 2021 yılı bütçe imkanları uygun olduğu takdirde bu ödemelere 2021 yılında başlanılır.
 4. 5 inci maddede yer alan destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2021 ve 2022 yılı tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanır.
 5. 6 ncı maddede yer alan sertifikalı tohum kullanım desteği ve sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği kapsamında, 2020 yılı güz dönemi ile 2021 yılında ekimi/dikimi yapılan ve 2021üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt edilen ekilişlere/dikilişlere ait destekleme ödemeleri, Bakanlığın 2021 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanır. Sertifikalı fidan üretim desteği ve yurtiçi sertifikalı tohumü retim desteği 2021 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(Değişik: RG-11.03.2022-31775) 2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği ödemelerine 2022 yılında bütçe imkânları dâhilinde başlanır

 1. 6 ncı maddeninyedinci fıkrasında yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi ödemeleri 2022 yılı bütçesinden karşılanır.
 2. Bakanlık; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerinegöre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, desteklemeye esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum vekuruluşlarıile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

(10) Destekleme ödemeleri; tebliğlerle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak işve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

 1. Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının %0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.
 2. Bu Karar kapsamında yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.  

Desteklerdenyararlanamayacakolanlar

MADDE 9- 

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden, 2 nci maddenin üçüncüfıkrasındaki toprak analizi desteği ve 6 ncı maddenin sekizinci fıkrasındaki Ar-Ge proje destekleri hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Denetim,haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10- 

(1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almayaBakanlıkyetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler,ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

 1. Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.
 2. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 incimaddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumludur.
 3. Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 11- 

(1) Bu Kararın uygulanmasınailişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE12-

(1)Bu Karar,1/1/2021tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE13-

(1)Bu Karar hükümlerini TarımveOrmanBakanıyürütür.

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ LİSTESİ

ADANA

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Adana-Aladağ

Arpa,Buğday,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Adana-Ceyhan

Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Nohut, Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

Adana-Çukurova

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Adana-Feke

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Adana-İmamoğlu

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Nohut,Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Adana-Karaisalı

Arpa, Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Nohut,Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı,Patates

Adana-Karataş

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

Adana-Kozan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Adana-Pozantı

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Adana-Saimbeyli

Arpa,Buğday,Çavdar,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Adana-Sarıçam

Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü), Nohut,Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

Adana-Seyhan

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

Adana-Tufanbeyli

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Adana-Yumurtalık

Buğday,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri, Zeytin•Zeytinyağı,Patates

Adana-Yüreğir

Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Soya, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

ADIYAMAN

HavzaAdı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Adıyaman-Besni

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü), Mercimek, Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Adıyaman-Çelikhan

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri

Adıyaman-Gerger

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Adıyaman-Gölbaşı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek,Nohut, TritikaJe, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Adıyaman-Kahta

Arpa,Buğday,Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Tritikale,YemIlitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Adıyaman-Merkez

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Adıyaman-Samsat

Arpa, Buğday, Pamuk (Kütlü), Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Adıyaman-Sincik

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Yem Bitkileri

Adıyaman-Tut

Arpa,Buğday,Pamuk(Kütlü),Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin-Ze)1İnyağı

AFYONKARAHİSAR

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Afyonkarahisar-Başmakçı

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Nohut,Soya,Tritikale,Yem Bitkileri

Afyonkarahisar-Bayat

Arpa,Aspir, Buğday,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık), Soya,Yem Bitkileri,Yulaf,Tritikale

Afyonkarahisar-Bolvadin

Arpa,Aspir,Buğday,Çavdar,Mısır(Dane),Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Soya,Yem Bitkileri, Patates,Tritikale

Afyonkarahisar-Çay

Arpa,Buğday,Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Soya, Yem Bitkileri,Patates

Afyonkarahisar-Çobanlar

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık), Soya,Yem Bitkileri,Patates

Afyonkarahisar-Dazkırı

Buğday,Mısır (Dane), Tritikale, Soya,Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Afyonkarahisar-Dinar

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Soya,Yem Bitkileri,Yulaf, Patates,Soğan(Kuru)

Afyonkarahisar-Emirdağ

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), KanolaMercimekNohut,Ayçiçeği(Yağlık),Soya,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Tritikale

Afyonkarahisar-Evciler

Arpa,Buğday, Mısır(Dane),Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık)SoyaYem Bitkileri,Yulaf

Afyonkarahisar-Hocalar

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale,Yem BitkileriSoyaAyçiçeği(Yağlık),Yulaf,

Afyonkarahisar-İhsaniye

Arpa,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık)Soya,Yem Bitkileri,Patates,Yulaf

Afyonkarahisar-İscehisar

Buğday,Çavdar,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Soya,Yem Bitkileri

Afyonkarahisar-Kızılören

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Patates,Soğan(Kuru)

Afyonkarahisar-Merkez

Arpa,Buğday,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık},Soya,Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

Afyonkarahisar-Sandıklı

Buğday, Çavdar,Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Soya, Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Afyonkarahisar-Sinanpaşa

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Soya,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Afyonkarahisar-Sultandağı

Arpa,Aspir,Buğday,Çavdar,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf, Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Patates

Afyonkarahisar-Şuhut

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Soya,Yem Bitkileri,Patates

AĞRI

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Ağrı-Diyadin

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Ağrı-Doğubeyazıt

Arpa, Buğday, Mercimek,Nohut,Patates,Ayçiçeği (Yağlık),Tritikale,Yem Bitkileri

Ağrı-Eleşkirt

Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri

Ağrı-Hamur

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Yem Bitkileri

Ağrı-Merkez

Arpa, Aspir, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Patates,Tritikale,Yem Bitkileri

Ağrı-Patnos

Arpa, Buğday,Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Ağrı-Taşlıçay

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Ağrı-Tutak

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

AKSARAY

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Aksaray-Ağaçören

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Aksaray-Eskil*

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır(Dane), Kanola, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Aksaray-Gülağaç*

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,

Aksaray-Güzelyurt*

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Aksaray-Merkez*

Arpa,Aspir,Buğday,Çavdar,Mısır(Dane),Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Aksaray-Ortaköy

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Aksaray-Sarıyahşi

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Aksaray-Sultanhanı*

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar,Kanola,Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

*SukısıtıkapsamındabelirlenenilçelerdeMısır(Dane)üretimindeDamlamaSulamaşartıaranmaktadır.

AMASYA

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeli KapsamındaDesteklenenÜrünler

Amasya-Göynücek

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

Amasya-Gümüşhacıköy

Arpa, Buğday, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri, Patates, Soğan(Kuru)

Amasya-Hamamözü

Arpa,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

Amasya-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday,Mısır (Dane),Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

Amasya-Merzifon

Arpa,Aspir,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Amasya-Suluova

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf, Patates,Soğan(Kuru)

Amasya-Taşova

Arpa,Buğday,Çeltik,Kuru Fasulye,Mısır(Dane),Nohut,Ayçiçeği(Yağlık), Tritikale,Yem Bitkileri,Soğan(Kuru)

ANKARA

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenen Ürünler

Ankara-Akyurt

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),KumFasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri, Yulaf

Ankara-Altındağ

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,TritikaJe,Yem Bitkileri,Yulaf

Ankara-Ayaş

Arpa, Aspir, Buğday, KumFasulye, Mercimek,Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Ankara-Bala*

Arpa,Aspir,Buğday,Mısır(Dane),Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan (Kuru)

Ankara-Beypazarı

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

Ankara-Çamlıdere

Arpa,Buğday,Mercimek,Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

Ankara-Çankaya

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Ankara-Çubuk

Arpa, Aspir,Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Ankara-Elmadağ

Arpa, Aspir, Ayçiçeği (Yağlık),Buğday, Mercimek,Nohut, Tritikale,Soğan(Kuru),Yem Bitkileri,Yulaf

Ankara-Etimesgut

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Ankara-Evren

Arpa,Aspir,Ayçiçeği(Yağlık),Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Patates,Yem Bitkileri

Ankara-Gölbaşı*

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Ankara-Güdül

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Soğan(Kuru)

Ankara-Haymana*

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

Ankara-Kalecik

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

Ankara-Kazan

Arpa, Buğday, Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

Ankara-Keçiören

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

Ankara-Kızılcahamam

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Soğan(Kuru)

Ankara-Mamak

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Ankara-Nallıhan

Arpa,Aspir,Buğday,Çavdar,Çeltik,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

Ankara-Polatlı

Arpa,Buğday,Çavdar,Mısır(Dane),Kanola,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Ankara-Pursaklar

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

Ankara-Sincan

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye, Mısır(Dane),Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf;Patates,Soğan(Kuru)

Ankara-Ş.Koçhisar*

Arpa, Aspir, Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek, Mısır(Dane), Nohut,Ayçiceği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

Ankara-Yenimahalle

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

*SukısıtıkapsamındabelirlenenilçelerdeMısır(Dane)üretimindeDamlamaSulamaşartıaranmaktadır.

ANTALYA

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Antalya-Akseki

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Antalya-Aksu

Arpa,Buğday, Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin-Zeytinyağı

Antalya-Alanya

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Antalya-Demre

Arpa,13uğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Antalya-Döşemealtı

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf, Zeytin – Zeytinyağı

Antalya-Elmalı

Arpa, Aspir, Buğday,Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates, Soğan(Kuru)

Antalya-Finike

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Antalya-Gazipaşa

Arpa, Buğday, Mısır(Dane), Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin- Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Antalya-Gündoğmuş

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin- Zeytinyağı

Antalya-İbradı

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Antalya-Kaş

Arpa,Buğday, Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytinyağı

Antalya-Kemer

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Antalya-Kepez

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Antalya-Konyaaltı

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Antalya-Korkuteli

Arpa,Aspir, Buğday, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Antalya-Kumluca

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut,Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin – Zeytinyağı

Antalya-Manavgat

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Antalya-Muratpaşa

Buğday,Mısır(Daae),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Antalya-Serik

Arpa,Buğday,Mısır(Daae),Kuru Fasulye,Pamuk(Kütlü),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

ARDAHAN

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Ardahan-Çıldır

Arpa,Buğday,Çavdar,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Ardahan-Damal

Arpa,Buğday,Çavdar,Yem Bitkileri,Yulaf

Ardahan-Göle

Arpa,Buğday,Çavdar,Yem Bitkileri,Yulaf

Ardahan-Hanak

Arpa,Buğday,Çavdar,Yem Bitkileri,Yulaf

Ardahan-Merkez

Arpa,Buğday,Çavdar,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Ardahan-Posof

Arpa,Buğday,Çavdar,Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Patates

ARTVİN

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamında DesteklenenÜrünler

Artvin-Ardanuç

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

Artvin-Arhavi

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Artvin-Borçka

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Artvin-Hopa

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Artvin-Kemalpaşa

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Artvin-Merkez

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Artvin-Murgul

Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Artvin-Şavşat

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Patates

Artvin-Yusufeli

Arpa, Buğday, Çeltik,Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

AYDIN

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Aydın-Bozdoğan

Arpa, Buğday,Ayçiçeği(Yağlık), Çavdar, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Aydın-Buharkent

Arpa, Buğday,Ayçiçeği(Yağlık), Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Aydın-Çine

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Aydın-Didim

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),Soya, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Aydın-Efeler

(Değişik: RG-11.03.2022-31775) Arpa,  Ayçiçeği (Yağlık), Buğday,  Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin-Zeytinyağı

Aydın-Germencik

Buğday,Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü),Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Aydın-İncirliova

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Aydın-Karacasu

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Mısır(Dane),Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Aydın-Karpuzlu

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Aydın-Koçarlı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Aydın-Köşk

(Değişik: RG-11.03.2022-31775) Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin- Zeytinyağı

Aydın-Kuşadası

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Aydın-Kuyucak

Arpa,Buğday,Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü),Tritikale,Yem BitkileriZeytin – Zeytinyağı

Aydın-Nazilli

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü), Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Aydın-Söke

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Soya,Ayçiçeği(Yağlık)Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Aydın-Sultanhisar

(Değişik: RG-11.03.2022-31775) Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),Yem Bitkileri, Zeytin- Zeytinyağı

Aydın-Yenipazar

(Değişik: RG-11.03.2022-31775) Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin- Zeytinyağı

BALIKESİR

HavzaAdı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Balıkesir-Altıeylül

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Balıkesir-Ayvalık

Arpa, Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Balıkesir-Balya

Arpa,Aspir,Buğday,Çavdar,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Balıkesir-Bandırma

Arpa,Buğday, Çeltik, Mısır (Dane),Kanola, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Balıkesir-Bigadiç

Arpa,Buğday,Çavdar,Mısır(Dane),Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),YemBitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Balıkesir-Burhaniye

Arpa;Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Balıkesir-Dursunbey

Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Balıkesir-Edremit

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Pamuk(Kütlü),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Balıkesir-Erdek

Buğday, Mısır (Dane),Kuru Fasulye, Ayçiçeği(Ya lık), Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Balıkesir-Gömeç

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Balıkesir-Gönen

Arpa,Buğday,Çeltik,Kanola,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Balıkesir-Havran

Arpa,Buğday,Çavdar,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin –

Zeytinyağı

Balıkesir-İvrindi

Arpa,Buğday,Çavdar,Mısır(Dane),Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

Balıkesir-Karesi

Arpa,Buğday, Çavdar,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Balıkesir-Kepsut

Arpa,Buğday,Çavdar,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Balıkesir-Manyas

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane),Kanola, Nohut,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Balıkesir-Marmara

Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Balıkesir-Savaştepe

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Balıkesir-Sındırgı

Arpa, Buğday, Çavdar,Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Balıkesir-Susurluk

Arpa, Aspir, Buğday,Çeltik, Mısır (Dane), Nohut,Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

BARTIN

HavzaAdı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler

Bartın-Amasra

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Bartın-Kurucaşile

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Bartın-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri,Fındık

Bartın-Ulus

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

BATMAN

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeli

KapsamındaDesteklenenÜrünler

Batman-Beşiri

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Batman-Gercüş

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Batman-Hasankeyf

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Batman-Kozluk

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Batman-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü), Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Batman-Sason

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

BAYBURT

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Bayburt-Aydıntepe

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Patates,Yulaf

Bayburt-Demirözü

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Patates,Yulaf

Bayburt-Merkez

Arpa,Buğday,Çavdar, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale.Yem Bitkileri,Patates,Yulaf,

BİLECİK

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Bilecik-Bozüyük

Arpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan(Kuru)

Bilecik-Gölpazarı

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Bilecik-İnhisar

Arpa,Buğday, Çavdar,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Bilecik-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Bilecik-Osmaneli

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Bilecik-Pazaryeri

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Bilecik-Söğüt

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Bilecik-Yenipazar

Arpa,Buğday,Kanola,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

BİNGÖL

HavzaAdı

Türkiye Tarım Havzaları Üretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Bingöl-Adaklı

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Bingöl-Genç

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Patates,Tritikale,Yem Bitkileri

Bingöl-Karlıova

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Patates,Yem Bitkileri

Bingöl-Kiğı

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Bingöl-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday,Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale,Patates,Yem Bitkileri

Bingöl-Solhan

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Patates,Yem Bitkileri

Bingöl-Yayladere

Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Bingöl-Yedisu

Arpa,Buğday,KumFasulye,Nohut,Yem Bitkileri

BİTLiS

HavzaAdı

Türkiye Tanın Havzaları Üretimve DesteklemeModeliKapsamındaDestek1enen Ürünler

Bitlis-Adilcevaz

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Patates

Bitlis-Ahlat

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Bitlis-Güroymak

Arpa,Buğday, Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

Bitlis-Hizan

Buğday, Kuru Fasulye,Yem Bitkileri

Bitlis-Merkez

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Patates

Bitlis-Mutki

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Patates

Bitlis-Tatvan

Arpa,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

BOLU

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Bolu-Dörtdivan

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Bolu-Gerede

Arpa,Buğday.Nohut,Yem Bitkileri

Bolu-Göynük

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye,Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Fındık

Bolu-Kıbrıscık

Arpa,Buğday,Çeltik,Nohut,Yem Bitkileri

Bolu-Mengen

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

Bolu-Merkez

Arpa,Buğday, Mısır (Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Soya, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Bolu-Mudurnu

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Fındık,Patates

Bolu-Seben

Arpa,Buğday,Çeltik,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Bolu-Yeniçağa

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

BURDUR

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Burdur-Ağlasun

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Burdur-Altınyayla

Arpa,Buğday,Çavdar,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

Burdur-Bucak

Arpa, Buğday,Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri, Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Burdur-Çavdır

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri, Yulaf,Patates

Burdur-Çeltikçi

Arpa,Buğday,Çavdar,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Burdur-Gölhisar

Arpa, Buğday,Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf

Burdur-Karamanlı

Arpa, Buğday, Çavdar,Mısır(Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf

Burdur-Kemer

Arpa,Buğday,Çavdar, Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Burdur-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Burdur-Tefenni

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Burdur-Yeşilova

Arpa,Buğday,Çavdar,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

BURSA

HavzaAdı

TürkiyeTanınHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Bursa-Büyükorhan

Arpa,Buğday,Çavdar,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Bursa-Gemlik

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Bursa-Gürsu

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Bursa-Harmancık

Arpa,Aspir,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

Bursa-İnegöl

Arpa,Buğday,Mısır (Dane),Kanola,Kuru Fasulye,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Bursa-İznik

Buğday,Mısu(Dane),Kuru Fasulye,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Bursa-Karacabey

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Kanola,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Bursa-Keles

Arpa,Buğday,Çavdar,KuruFasıılye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Bursa-Kestel

Arpa, Buğday, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin –Zeytinyağı

Bursa-M.Kemalpaşa

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Bursa-Mudanya

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Bursa-Nilüfer

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kanola,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin- Zeytinyağı

Bursa-Orhaneli

Arpa,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Bursa-Orhangazi

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Bursa-Osmangazi

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Yem Bitkileri, Zeytin –Zeytinyağı

Bursa-Yenişehir

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola,Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin-Zey1inyağı,Patates,Soğan(Kuru)

Bursa-Yıldırım

Arpa,Mısır(Dane),Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

ÇANAKKALE

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretim ve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Çanakkale-Ayvacık

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Ze)1İn-Zeytinyağı

Çanakkale-Bayramiç

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf:Zeytin-Zeytinyağı

Çanakkale-Biga

Arpa, Buğday, Ç11vdar,Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Çanakkale-Bozcaada

Arpa, Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Çanakkale-Çan

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola,Tritikale,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Çanakkale-Eceabat

Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Kuru Fasulye, Ayçiçeği {Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Çanakkale-Ezine

Arpa, Buğday, Çeltik,Mısır (Dane),Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü),Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Çanakkale-Gelibolu

Arpa, Aspir, Buğday,Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Çanakkale-Gökçeada

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Çanakkale-Lapseki

Arpa,Aspir,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Kanola, Kuru Fasulye,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf, Zeytin – Zeytinyağı

Çanakkale-Merkez

Arpa, Buğday,Çeltik, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık),Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Çanakkale-Yenice

Arpa,Buğday, Çavdar,Çeltik,Kuru Fasulye,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

CANKIRI

HavzaAdı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Çankırı-Atkaracalar

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale, Yem Bitkileri, Patates

Çankırı-Bayramören

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Patates

Çankırı-Çerkeş

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Çankırı-Eldivan

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Çankırı-Ilgaz

Arpa,Aspir,Buğday, Çeltik,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Çankırı-Kızılırmak

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Patates

Çankırı-Korgun

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Çankırı-Kurşunlu

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Patates

Çankırı-Merkez

Arpa,Aspir,Buğday,Çeltik,Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Çankırı-Orta

Arpa,Aspir, Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Çankırı-Şabanözü

Arpa,Aspir,Buğday,KumFasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Çankırı-Yapraklı

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates1

ÇORUM

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Çorum-Alaca

Arpa,Aspir,Buğday,Mısır(Dane),Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kum)

Çorum-Bayat

Arpa, Buğday, Çeltik,Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Mercimek, Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Çorum-Boğazkale

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Çorum-Dodurga

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Çorum-İskilip

Arpa,Aspir,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Tritikale,Yem Bitkileri

Çorum-Kargı

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Mercimek,Mısır (Dane), Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Çorum-Laçin

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Soğan (Kuru)

Çorum-Mecitözü

Arpa,Aspir,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Soğan (Kuru)

Çorum-Merkez

Arpa,Buğday, Mısır(Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Çorum-Oğuzlar

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Yulaf

Çorum-Ortaköy

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Soğan(Kuru)

Çorum-Osmancık

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır(Dane),Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Çorum-Sungurlu

Arpa,Buğday, Çeltik, Mısır(Dane), Mercimek,Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Soğan(Kuru)

Çorum-Uğurludağ

Arpa,Aspir, Buğday,Çeltik,Mısır (Dane), Mercimek,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

DENİZLİ

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Denizli-Acıpayam

Arpa, Aspir, Buğday,Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Denizli-Babadağ

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı

Denizli-Baklan

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Denizli-Bekilli

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Denizli-Beyağaç

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Denizli-Bozkurt

Arpa,Aspir,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Denizli-Buldan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Denizli-Çal

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Denizli-Çameli

Arpa,Buğday,Mısır(Dane), Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Denizli-Çardak

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Denizli-Çivril

Arpa,Aspir,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Denizli-Güney

Arpa,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Denizli-Honaz

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı,Patates

Denizli-Kale

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Denizli-Merkezefendi

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı

Denizli-Pamukkale

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya, Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Denizli-Sarayköy

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü), Soya, Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Denizli-Serinhisar

Arpa,Aspir,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Denizli-Tavas

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

DİYARBAKIR

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Diyarbakır-Bağlar

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri

Diyarbakır-Bismil

Arpa, Buğday,Ayçiçeği (Yağlık),Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri

Diyarbakır-Çermik

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık},Yem Bitkileri,Soğan(Kuru)

Diyarbakır-Çınar

Arpa, Buğday, Çeltik,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri,Soğan(Kuru)

Diyarbakır-Çüngüş

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Diyarbakır-Dicle

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri

Diyarbakır-Eğil

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk (Kütlü),Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri

Diyarbakır-Ergani

Arpa, Buğday, Çeltik, Pamuk (Kütlü),Mercimek,Nohut,Mısır (Dane),Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Diyarbakır-Hani

Arpa, Buğday, Jv1ısır (Dane), Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri, Soğan(Kuru)

Diyarbakır-Hazro

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Diyarbakır-Kayapınar

Arpa, Buğday, Çeltik,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri

Diyarbakır-Kocaköy

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri

Diyarbakır-Kulp

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri,Soğan(Kuru)

Diyarbakır-Lice

Arpa,Buğday,Mısır(Dane},Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Diyarbakır-Silvan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut, Soya, Yem Bitkileri

Diyarbakır-Sur

Arpa, Buğday, Çeltik,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek,Nohut,Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Diyarbakır-Yenişehir

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek, Nohut,Soya,Yem Bitkileri

DÜZCE

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretim ve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Düzce-Akçakoca

Mısır(Dane),Yem Bitkileri, Fındık

Düzce-Cumayeri

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri, Fındık

Düzce-Çilimli

Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Düzce-Gölyaka

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Düzce-Gümüşova

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Düzce-Kaynaşlı

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık

Düzce-Merkez

Buğday,Çeltik,Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık

Düzce-Yığılca

Buğday,Mısır (Dane),Yem Bitkileri,Fındık

EDİRNE

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Edime-Enez

Arpa,Buğday,Çeltik, Mısır(Dane),Kanola,Kuru Fasulye,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Edime-Havsa

Arpa, l3Buğdayy,Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Edirne-İpsala

Arpa,Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Edime-Keşan

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Kanola,Kuru Fasulye,Nohut,Soya,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Edime-Lalapaşa

Arpa,Buğday,Çeltik,Kanola,Kuru Fasulye,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Edime-Meriç

Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola,Kuru Fasulye, Tritikale,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Edime-Merkez

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Kanola,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Edime-Süloğlu

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kanola,Kuru Fasulye,Soya,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Edime-Uzunköprü

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır(Dane), Kanola,Kuru Fasulye, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Yulaf

ELAZIĞ

Havza Adı

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme ModeliKapsamında Desteklenen Ürünler

Elaağ-Ağuı

Arpa, Aspir. Buğday, Mercimek. Nohut,Yem Bitkileri

Elazığ-Alacakaya

Arpa, Aspir, Buğday, Nohut,Yem Bitkileri

Elazığ-Arıcak

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yen Bitkileri

Elazığ-Baskil

Arpa. Aspir, Buğday, Kum Fasulye, Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri

Elazığ-Karakcrçaıv

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri

Elazığ-Kcban

Arpa. Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri

Elazığ-Kovancılar

Arpa, Aspir. Buğday. Kuru Fasulye. Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri

Elazığ-Maden

Arpa, Aspir. Buğday. Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri

Elazığ-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday. Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri,Soğan (Kuru)

Elazığ-Palu

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri

Elazığ-Sivrice

Arpa, Aspir, Buğday. Kum Fasulye. Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri

ERZİNCAN

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Erzincan-Çayırlı

Arpa, Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Nohut, Soya, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Erzincan-İliç

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

Erzincan-Kemah

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Erzincan-Kemaliye

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Erzincan-Merkez

Arpa, Buğday,Kuru Fasulye, Nohut, Soya, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Erzincan-Otlukbeli

Arpa,Buğday, Çavdar,Kuru Fasulye,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Erzincan-Refahiye

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Erzincan-Tercan

Arpa, Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye, Nohut, Soya, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Erzincan-Üzümlü

Arpa,Buğday, Kuru Fasulye,Nohut, Soya, Soğan(kuru),Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf

ERZURUM

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Erzurum-Aşkale

Arpa,Buğday, Çavdar,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Erzurum-Aziziye(Ilıca)

Arpa,Buğday,Çavdar, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Erzurum-Çat

Arpa,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale,YemBitkileri

Erzurum-Hınıs

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Erzurum-Horasan

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Erzurum-İspir

Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır(Dane), Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Erzurum-Karaçoban

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Patates

Erzurum-Karayazı

Arpa,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Erzurum-Köprüköy

Arpa,Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Erzurum-Narman

Arpa,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Erzurum-Oltu

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık)Yem Bitkileri,Patates

Erzurum-Olur

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Patates

Erzurum-Palandöken

Arpa, Buğday,Çavdar, Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Yem BitkileriYulat;Patates

Erzurum-Pasinler

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

.Erzurum-Pazaryolu

Buğday,Çavdar, Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Erzurum-Şenkaya

Arpa, Buğday, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Erzurum-Tekman

Arpa,Buğday,Çavdar,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Erzurum-Tortum

Arpa, Buğday,Çavdar, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Patates

Erzurum-Uzundere

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,YemBitkileri,Patates

Erzurum-Yakutiye

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Yem BitkileriYulaf, Patates

ESKİŞEHİR

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Eskişehir-Alpu*

Arpa, Buğday,Çavdar, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Trıtıkale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Eskişehir-Beylikova*

Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

Eskişehir-Çifteler*

Arpa,Buğday,Mısır (Dane), Kanola,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Eskişehir-Günyüzü

Arpa,Buğday,Çavdar,Kanola,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

Eskişehir-Harı

Arpa,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Eskişehir-İnönü

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Eskişehir-Mahmudiye*

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Eskişehir-Mihalgazi

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Eskişehir-Mihalıçcık*

Arpa,Aspir,Buğday, Çavdar,Mısır (Dane),Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Eskişehir-Odunpazarı

Arpa, Buğday, Mısır(Dane),Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Eskişehir-Sarıcakaya

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Eskişehir-Seyitgazi

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Eskişehir-Sivrihisar*

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane),Kanola,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Eskişehir-Tepebaşı

Arpa,Buğday, Mısır(Dane), Nohut,Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Kanola,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kunı)

 • SukısıtıkapsamındabelirlenenilçelerdeMısır(Dane)üretiminde DamlamaSulama şartıaranmaktadır.

GAZİANTEP

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Gaziantep-Araban

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü), Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Gaziantep-İslahiye

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü),Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Gaziantep-Karkamış

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Gaziantep-Nizip

Arpa,Buğday, Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),YemBilkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Gaziantep-Nurdağı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü), Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Gaziantep-Oğuzeli

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek, Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Gaziantep-Şahinbey

Arpa, Buğday,Mısır(Dane), Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Gaziantep-Şehitkamil

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Gaziantep-YaY\lzeli

Arpa,Buğday,Pamuk(Kütlü),Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

GİRESUN

HavzaAdı

TürkiyeTanınHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Giresun-Alucra

Arpa,Buğday,Çavdar,KumFasulye,Tritikale,Yem Bitkileri,Patates

Giresun-Bulancak

Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay,Patates

Giresun-Çamoluk

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

Giresun-Çanakçı

Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Giresun-Dereli

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Fındık

Giresun-Doğankent

Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Giresun-Espiye

Yem Bitkileri,Fındık,Yaş Çay

Giresun-Eynesil

Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Giresun-Görele

Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Giresun-Güce

Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Giresun-Keşap

Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Giresun-Merkez

Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Giresun-Piraziz

Yem Bitkileri,Fındık

Giresun-Ş.Karahisar

Arpa,Buğday,KumFasulye,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Patates

Giresun-Tirebolu

Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Giresun-Yağlıdere

Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

GÜMÜŞHANE

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Gümüşhane-Kelkit

Arpa,Aspir, Buğday, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Gümüşhane-Köse

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Gümüşhane-Kürtün

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Gümüşhane-Merkez

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Patates

Gümüşhane-Şiran

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Gümüşhane-Torul

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Patates

HAKKARİ

HavzaAdı

Türkiye Tanm HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Hakkari-Çukurca

Buğday,Çeltik,Yem Bitkileri

Hakkari-Derecik

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Hakkari-Merkez

Arpa,Aspir,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Soğan(Kuru)

Hakkari-Şemdinli

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Hakkari-Yüksekova

Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

HATAY

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Hatay-Altınözü

Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Yem Bitkileri,Zeytin

-Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Hatay-Antakya

Buğday,Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü), Soya, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

Hatay-Arsuz

Buğday,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),Yem Bitkileri, Zeytin -Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Hatay-Belen

Buğday,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),Nohut,Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Hatay-Defne

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

1Iatay-Dörtyol

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Hatay-Erzin

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin –Zeytinyağı

Hatay-Hassa

Arpa, Buğday,Mısır(Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin –Zeytinyağı

Hatay-İskenderun

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı, Soğan(Kuru)

Hatay-Kırıkhan

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Nohut,Soya,Soğan(kuru),Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Hatay-Kumlu*

Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Nohut,Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

Hatay-Payas

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Hatay-Reyhanlı*

Buğday, Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü), Nohut, Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

Hatay-Samandağ

Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

Hatay-Yayladağı

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Yem Bitkileri, Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

 • SukısıtıkapsamındabelirlenenilçelerdeMısır(Dane)üretimindeDamlamaSulamaşartıaranmaktadır.

IĞDIR

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Iğdır-Aralık

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Soya,Yem Bitkileri

Iğdır-Karakoyunlu

Arpa,Buğday, Mısır (Dane),Kuıu Fasulye,Pamuk(Kütlü), Soya,Yem Bitkileri

Iğdır-Merkez

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Pamuk(Kütlü), Soya,Yem Bitkileri

Iğdır-Tuzluca

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

ISPARTA

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Isparta-Aksu

Arpa,Buğday,Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri

Isparta-Atabey

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Isparta-Eğirdir

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri

Isparta-Gelendost

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Isparta-Gönen

Arpa,Aspir,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

Isparta-Keçiborlu

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Tritikale,Yem Bitkileri

Isparta-Merkez

Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar,Kuru Fasulye, Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Isparta-Senirkent

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Tritikale,Yem Bitkileri,Patates

Isparta-Sütçüler

Arpa,Buğday, Kuru Fasulye, Tritikale,Yulaf,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Isparta-Şarkikaraağaç

Arpa,Buğday,Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Tritikale,Yulaf,Yem Bitkileri

Isparta-Uluborlu

Arpa,Buğday,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Isparta-Yalvaç

Arpa,Aspir,Buğday, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Isparta-Yenişarbademli

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri

İSTANBUL

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

İstanbul-Arnavutköy

Arpa,Buğday,Kanola,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

İstanbul-Avcılar

Buğday,Kanola,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

İstanbul-Başakşehir

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

İstanbul-Beykoz

Buğday,Yem Bitkileri

İstanbul-Beylikdüzü

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri

İstanbul-Büyükçekmece

Arpa,Buğday,Kanola,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

İstanbul-Çatalca

Arpa,Buğday,Çeltik,Kanola,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

İstanbul-Esenyurt

Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

İstanbul-Pendik

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri

İstanbul-Sancaktepe

Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf

İstanbul-Silivri

Arpa,Buğday,Kanola,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

İstanbul-Şile

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf

İstanbul-Tuzla

Arpa,Buğday,Kanola,Yem Bitkileri,Yulaf

İZMİR

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimveDestekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

İzmir-Aliağa

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Balçova

Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Bayındır

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü), Tritikalc,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

İzmir-Bayraklı

Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Bergama

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

İzmir-Beydağ

Arpa,Buğday,Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

İzmir-Bornova

Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Buca

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Tritikale,Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Çeşme

Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Çiğli

Buğday,Pamuk(Kütlü),Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

İzmir-Dikili

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü), Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

İzmir-Foça

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Pamuk(Kütlü),Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

İzmir-Gaziemir

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri, Zeytin- Zeytinyağı

İzmir-Güzelbahçe

Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Karabağlar

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Karaburun

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

İzmir-Karşıyaka

Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Kemalpaşa

Arpa,Buğday,Tıitikalc,Yem Bitkileri,Zeylin-Zeytinyağı

İzmir-Kınık

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü), Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Kiraz

Arpa,Buğday,Çavdar,Tritikalc,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı,Patates

İzmir-Menderes

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Menemen

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

İzmir-Narlıdere

Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Ödemiş

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Pamuk(Kütlü),Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin-Zevtinyaı.Patates

İzmir-Seferihisar

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

İzmir-Selçuk

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

İzmir-Tire

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

İzmir-Torbalı

Arpa,Buğday, Mısır(Dane), Pamuk(Kütlü), Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

İzmir-Urla

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

KAHRAMANMARAŞ

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Kahramanmaraş-Afşin

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Kahramanmaraş-Andırın

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Kahramanmaraş-Çağlayancerit

Arpa,Buğday,Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut,Yem Bitkileri, Soğan(Kuru)

Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Kahramanmaraş-Ekinözü

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Kahramanmaraş-Elbistan

Arpa,Aspir, Buğday,Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Kahramanmaraş-Göksun

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,

Patates

Kahramanmaraş-Nurhak

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Kahramanmaraş-Onikişubat

Arpa,Buğday,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri,Zeytin•Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Kahramanmaraş-Pazarcık

Arpa, Buğday, Mısır(Dane),Pamuk (Kütlü),Mercimek,Nohut, Soya,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Kahramanmaraş-Türkoğlu

Arpa,Buğday,Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü),Nohut, Soya, Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

KARABÜK

HavzaAdı

TürkiyeTarım HavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Karabük-Eflani

Arpa,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Karabük-Eskipazar

(Değişik: RG-11.03.2022-31775) Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri

Karabük-Merkez

Arpa,Buğday,Çeltik,Tritikale,Yem Bitkileri

Karabük-Ovacık

Arpa,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Karabük-Safranbolu

Arpa,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Karabük-Yenice

Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri

KARAMAN

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeli

KapsamındaDesteklenenÜrünler

Karaman-Ayrancı*

Arpa, Buğday,Çavdar, Mısır(Dane),Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Karaman-Başyayla

Arpa,Buğday,Çavdar,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Karaman-Ermenek

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Karaman-Kazımkarabekir*

Arpa, Aspir, Buğday,Çavdar, Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Karaman-Merkez*

Arpa,Aspir, Buğday,Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Karaman-Sarıveliler

Arpa,Buğday, Çavdar,Nohut,Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı, Soğan(Kuru)

 • SukısıtıkapsamındabelirlenenilçelerdeMısır(Dane)üretimindeDamlamaSulamaşartıaranmaktadır.

KARS

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Kars-Akyaka

Arpa,Buğday, Çavdar, Mercimek,Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kars-Arpaçay

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kars-Digor

Arpa,Buğday,Mercimek,Yem Bitkileri,Yulaf

Kars-Kağızman

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf

Kars-Merkez

Arpa,Buğday,Mercimek,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kars-Sarıkamış

Arpa,Buğday,Çavdar,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kars-Selim

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kars-Susuz

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

KASTAMONU

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Kastamonu-Abana

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,Zeytin – Zeytinyağı

Kastamonu-Ağlı

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf

Kastamonu-Araç

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kastamonu-Azdavay

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Ylllaf,Patates

Kastamonu-Bozkurt

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Kastamonu-Cide

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf,Fındık

Kastamonu-Çatalzeytin

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık

Kastamonu-Daday

Arpa,Buğday,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kastamonu-Devrekani

Arpa,Buğday,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kastamonu-Doğanyurt

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Kastamonu-Hanönü

Arpa,Buğday,Çeltik,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri

Kastamonu-İhsangazi

Arpa,Buğday,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kastamonu-İnebolu

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık

Kastamonu-Küre

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf

Kastamonu-Merkez

Arpa,Buğday,Tritikale,Yem Bitkileri, Yulaf,Patates

Kastamonu-Pınarbaşı

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf

Kastamonu-Seydiler

Arpa,Buğday,Tritikale,Yem Bitkileri, Yulaf,Patates

Kastamonu-Şenpazar

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf

Kastamonu-Taşköprü

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kastamonu-Tosya

Arpa,Buğday,Çeltik,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

KAYSERİ

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzaları Üretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenen Ürünler

Kayseri-Akkışla

Arpa, Buğday, Çavdar,Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Kayseri-Bünyan

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar,Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kayseri-Develi

Arpa,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Mısır (Dane),Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kayseri-Felahiye

Arpa,Buğday, Ayçiçeği(Yağlık), Kuru Fasulye,Mercimek, Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Kayseri-Hacılar

Arpa,Buğday,Çavdar,Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf

Kayseri-İncesu

Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar,Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kayseri-Kocasinan

Arpa,Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kayseri-Melikgazi

Arpa,Aspir,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kayseri-Özvatan

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

.Kayseri-Pınarbaşı

Arpa, Aspir, Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kayseri-Sarıoğlan

Arpa,Aspir, Buğday,Çavdar, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kayseri-Sarız

Arpa,Aspir,Buğday,Çavdar,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kayseri-Talas

Arpa,Aspir,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kayseri-Tomarza

Arpa,Buğday,Çavdar, Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kayseri-Yahyalı

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Kayseri-Yeşilhisar

Arpa,Buğday, Çavdar, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

KIRIKKALE

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Kırıkkale-Bahşılı

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Kırıkkale-Balışeyh

Arpa,Aspir, Buğday, Mercimek,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Kırıkkale-Çelebi

Arpa,Buğday, Mısır (Dane),Mercimek, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Kırıkkale-Delice

Arpa,Aspir, Buğday, Mercimek,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Kırıkkale-Karakeçili

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Kırıkkale-Keskin

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Kırıkkale-Merkez

Arpa, Aspir,Buğday, Kuru Fasulye, Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Kırıkkale-Sulakyurt

Arpa,Aspir,Buğday,Çeltik,Nohut,Yem Bitkileri

Kırıkkale-Yahşihan

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Soğan{Kuru)

KIRKLARELİ

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Kırklareli-Babaeski

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Kırklareli-Demirköy

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Yulaf

Kırklareli-Kofçaz

Arpa,Buğday,Çavdar,Kanola,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Kırklareli-Lüleburgaz

Arpa,Buğday,Çeltik, Mısır(Dane), Kanola,Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kırklareli-Merkez

Arpa,Buğday,Çavdar,Çeltik,Mısır(Dane),Kanola,Kuru Fasulye,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Kırklareli-Pehlivanköy

Arpa,Buğday, Çeltik,Mısır (Dane), Kanola,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf

Kırklareli-Pınarhisar

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kanola,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Kırklareli-Vize

Arpa, Buğday,Kanola,Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

KIRŞEHİR

HavzaAdı

TürkiyeTarım HavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Kırşehir-Akçakent

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Kırşehir-Akpınar

Arpa, Buğday, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Kırşehir-Boztepe*

Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Kırşehir-Çiçekdağı

Arpa,Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Kırşehir-Kaman

Arpa, Buğday,Kuru Fasulye, Mısır(Dane), Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kırşehir-Merkez

Arpa,Aspir, Buğday, Kuru Fasulye,Mercimek, Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf;Patates

Kırşehir-Mucur*

Arpa, Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

 • SukısıtıkapsamındabelirlenenilçelerdeMısır(Dane)üretimindeDamlamaSulamaşartıaranmaktadır.

KİLİS

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Kilis-Elbeyli

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Kilis-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü), Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Kilis-Musabeyli

Arpa, Buğday, Pamuk(Kütlü), Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Kilis-Polateli

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,

Soğan(Kuru)

KOCAELİ

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenen Ürünler

Kocaeli-Başiskele

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Yulaf

Kocaeli-Darıca

Arpa,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Kocaeli-Derince

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Kocaeli-Dilovası

Buğday, Yem Bitkileri,Yulaf

Kocaeli-Gebze

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf

Kocaeli-Gölcük

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),KumFasulye,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Kocaeli-İzmit

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Kocaeli-Kandıra

Arpa,Buğday,Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri, Yulaf,Fındık

Kocaeli-Karamürsel

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Kocaeli-Kartepe

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Kanola,Kuru Fasulye, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Kocaeli-Körfez

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf

KONYA

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Konya-Ahırlı

Arpa,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Konya-Akören*

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Konya-Akşehir*

Arpa, Aspir, Buğday,Mısır (Dane),Kuru Fasulye, Nohut,Tritikale,Ayçiceği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Konya-Altınekin*

Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane),Kanola,Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Konya-Beyşehir

Arpa,Aspir,Ayçiçeği(Yağlık),Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,

Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Patates

Konya-Bozkır

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Konya-Cihanbeyli*

Arpa,Aspir, Buğday, Mısır(Dane),Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Konya-Çeltik

Arpa,Aspir,Buğday,Mısır(Dane),Kanola,Kuru Fasulye,Ayçiçeği

(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Konya-Çumra*

Arpa,Buğday, Mısır (Dane),Kanola,Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Konya-Derbent*

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),KumFasulye,Nohut,Tritikale,Yem

Bitkileri,Yulaf,Patates

Konya-Derebucak

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem

Bitkileri

Konya-Doğanhisar•

Arpa, Buğday,Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Patates

Konya-Emirgazi•

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Çavdar,Mısır(Dane),Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Konya-Ereğli*

Arpa,Buğday,Çavdar, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates,Soan(Kuru)

Konya-Güneysınır*

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Ayçiçeği

(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Konya-Hadim

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Konya-Halkapınar*

Arpa, Buğday,Çavdar, Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Konya-Hüyük

Arpa, Buğday, Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Patates

Konya-Ilgın

Arpa,Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale,Avçiceği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf.Patates

Konya-Kadınhanı*

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kanola,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Konya-Karapınar*

Arpa,Buğday,Çavdar,Mısır(Dane),Kanola,Kumfasulye,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Konya-Karatay*

Arpa,Aspir,Buğday,Mısır(Dane),Kanola,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Konya-Kulu*

Arpa,Aspir,Buğday,Çavdar,Kanola,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Konya-Meram*

Arpa,Aspir,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,YulatPatates

Konya-Sarayönü*

Arpa,Aspir,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Konya-Selçuklu*

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Kanola,Kuru Fasulye, Nohut,Tritikale,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Konya-Seydişehir

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği

(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Konya-Taşken!

Arpa,Buğday,Çavdar,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Konya-Tuzlukçu*

Arpa, Aspir,Buğday,Çavdar, Mısır (Dane), Soya,Kuru Fasulye, Nohut,Ayçiçeği(Yağlık, ),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Konya-Yalıhüyük

Arpa,Buğday,Kanola,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Konya-Yunak

Arpa,Aspir, Buğday,Mısır(Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

*Su kısıtıkapsamındabelirlenenilçelerdeMısır (Dane)üretimindeDamlamaSulamaşartıaranmaktadır

KÜTAHYA

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Kütahya-Altıntaş

Arpa, Aspir,Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kütahya-Aslanapa

Arpa, Aspir, Buğday,Mısır (Dane), Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf; Patates

Kütahya-Çavdarhisar

Arpa,Aspir,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kütahya-Domaniç

(Değişik: RG-11.03.2022-31775) Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

Kütahya-Dumlupınar

Arpa,Aspir,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Kütahya-Emet

Arpa,Buğday, Çavdar,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf;Patates

Kütahya-Gediz

Arpa,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

Kütahya•Hisarcık

Arpa,Buğday,Çavdar,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kütahya-Merkez

Arpa,Aspir,Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Kütahya-Pazarlar

Arpa,Buğday,Çavdar,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Kütahya-Simav

Arpa, Aspir, Buğday,Çavdar, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Kütahya-Şaphane

Arpa,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Kütahya-Tavşanlı

Arpa,Buğday,Çavdar,Mısır(Dane),Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

MALATYA

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Malatya-Akçadağ

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Malatya-Arapkir

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Malatya-Arguvan

Arpa,Aspir, Buğday,Mercimek, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Malatya-Battalgazi

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Mercimek, Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Malatya-Darende

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Malatya-Doğanşehir

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Malatya-Doğanyol

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Yem Bitkileri

Malatya-Hekimhan

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Malatya-Kale

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Malatya-Kuluncak

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Malatya-Pötürge

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Malatya-Yazıhan

Arpa,Aspir, Buğday,Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü), Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Malatya-Yeşilyurt

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

MANİSA

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretim ve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Manisa-Ahmetli

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Manisa-Akhisar

Arpa,Buğday,Mısır(Dane), Pamuk(Kütlü),Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Manisa-Alaşehir

Buğday,Mısır (Dane),Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Nohut,Yem Bitkileri,Zeytın-Zeytinyağı

Manisa-Demirci

Arpa,Buğday, Çavdar,Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Manisa-Gölmarmara

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Manisa-Gördes

Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Tritikale,Yem BitkileriZeytin – Zeytinyağı,Patates

Manisa-Kırkağaç

Buğday,Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü), Nohut, Soya, Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Manisa-Köprübaşı

Arpa,Buğday,Mercimek,Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Manisa-Kula

Arpa, Buğday, Çavdar, Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri, Zeytin.Zeytinyağı

Manisa-Salihli

Arpa,Buğday,Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü), Nohut, TritikaleYem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı                                                      

Manisa-Sarıgöl

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Mercimek,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Manisa-Saruhanlı

Arpa,Buğday, Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Manisa-Selendi

Arpa,Buğday,Çavdar,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Manisa-Soma

Arpa,Buğday,Mısır(Dane):Pamuk(Kütlü),Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Manisa-Şehzadeler

Arpa,Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale,Yem BitkileriZeytin – Zeytinyağı

Manisa-Turgutlu

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),TritikaleYem BitkileriZeytin – Zeytinyağı

Manisa-Yunusemre

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü), Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

MARDİN

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenen Ürünler

Mardin-Artuklu*

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü),Mercimek,Nohut, Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Mardin-Dargeçit

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Mardin-Derik*

Arpa, Buğday,Çeltik,Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek, Nohut,Soya,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Mardin-Kızıltepe*

Arpa, Buğday, Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü), Mercimek,Nohut, Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Mardin-Mazıdağı

Arpa, Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri

Mardin-Midyat

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Mardin-Nusaybin

Arpa, Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut, Soya,Yem Bitkileri

Mardin-Ömerli

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Mardin-Savur

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri

Mardin-Yeşilli

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut, Soya,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

 • SukısıtıkapsamındabelirlenenilçelerdeMısır(Dane)üretimindeDamlamaSulamaşanıaranmaktadır.

MERSİN

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Mersin-Akdeniz

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Mersin-Anamur

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Mersin-Aydıncık

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Mersin-Bozyazı

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Mersin-Çamlıyayla

Arpa, Buğday,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri, Zeytin-Zeytinyağı

Mersin-Erdemli

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Mersin-Gülnar

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Mersin-Mezitli

Buğday,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Mersin-Mut

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Mersin-Silifke

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Mersin-Tarsus

Arpa, Buğday,Çeltik, Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü), Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

Mersin-Toroslar

Arpa, Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Mersin-Yenişehir

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Zeytin-Zey1inyağı

MUĞLA

HavzaAdı

TürkiyeTarım HavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Muğla-Bodrum

Arpa,Buğday,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Muğla-Dalaman

Arpa,Buğday,Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı,Patates

Muğla-Datça

Buğday, Kuru Fasulye,Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı,Patates,Soğan(Kuru)

Muğla-Fethiye

Arpa, Buğday,Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Muğla-Kavaklıdere

Arpa, Buğday,Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri, Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Muğla-Köyceğiz

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Pamuk(Kütlü),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Muğla-Marmaris

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

Muğla-Menteşe

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut,Yem BitkileriYulafZeytin – Zeytinyağı

Muğla-Milas

Arpa, Buğday, Mısır(Dane), Pamuk(Kütlü), Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Muğla-Ortaca

Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Muğla-Seydikemer

Arpa,Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Patates

Muğla-Ula

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Tritika!e,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Muğla-Yatağan

Arpa,Buğday,Mısır (Dane),Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin-Zeytinyağı

MUŞ

HavzaAdı

TürkiyeTarım HavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenen Ürünler

Muş-Bulanık

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık), Patates,Tritikale,Yem Bitkileri

Muş-Hasköy

Arpa, Buğday,Kuru Fasulye,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Patates,Tritikale,Yem Bitkileri

Muş-Korkut

Arpa, Buğday,Kuru Fasulye,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Patates,Tritikale,Yem Bitkileri

Muş-Malazgirt

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Patates,Tritikale,Yem Bitkileri

Muş-Merkez

Arpa, Aspir, Buğday,Kuru Fasulye,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Patates,Tritikale, Yem Bitkileri

Muş-Varto

Arpa,Buğday, Kuru fasulye, Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Patates,Tritikale,Yem Bitkileri

NEVŞEHİR

HavzaAdı

TürkiyeTanınHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Nevşehir-Acıgöl*

Arpa,Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Nevşehir-Avanos

Arpa, Aspir,Buğday, Çavdar,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri, Yulaf,Patates

Nevşehir-Derinkuyu*

Arpa,Buğday, Çavdar,Kuru Fasulye, Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Nevşehir-Gülşehir*

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Nevşehir-Hacıbektaş

Arpa,Aspir, Buğday, Mercimek,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık)Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Nevşehir-Kozaklı

Arpa,Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, TritikaleYem Bitkileri,Patates

Nevşehir-Merkez

Arpa; Buğday,Çavdar, Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Nevşehir-Ürgüp

Arpa,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri, Yulaf,Patates

 • SukısıtıkapsamındabelirlenenilçelerdeMısır(Dane)üretimindeDamlamaSulamaşartı aranmaktadır.

NİĞDE

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Niğde-Altunhisar*

Arpa,Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale, Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

Niğde-Bor*

Arpa, Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Patates

Niğde-Çamardı

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Niğde-Çiftlik*

Arpa,Buğday,Çavdar,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Niğde-Merkez*

Arpa,Buğday, Çavdar,Kuru Fasulye,Nohut, Tiritikale, Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(kuru)

Niğde-Ulukışla

Arpa,Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

 • SukısıtıkapsamındabelirlenenilçelerdeMısır(Dane)üretimindeDamlamaSulamaşartıaranmaktadır.

ORDU

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Ordu-Akkuş

Arpa,Buğday, Çavdar,Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Yulaf,Fındık,Patates

Ordu-Altınordu

Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri, Fındık,Patates

Ordu-Aybastı

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Ordu-Çamaş

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Ordu-Çatalpınar

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Ordu-Çaybaşı

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Ordu-Fatsa

Mısır (Dane),Yem Bitkileri, Fındık

Ordu-Gölköy

Mısır(Dane),YemBitkileri,Fındık,Patates

Ordu-Gülyalı

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Ordu-Gürgentepe

Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Ordu-İkizce

Mısır(Dane), Yem Bitkileri,Fındık

Ordu-Kabadüz

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Ordu-Kabataş

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Ordu-Korgan

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Ordu-Kumru

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Ordu-Mesudiye

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Ordu-Perşembe

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Ordu-Ulubey

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Ordu-Ünye

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

OSMANİYE

HavzaAdı

Türkiye Tanın HavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Osmaniye-Bahçe

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Nohut,Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Osmaniye-Düziçi

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü), Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Osmaniye-Hasanbeyli

Arpa, Buğday, Nohut, Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Osmaniye-Kadirli

Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Osmaniye-Merkez

Arpa,Buğday,Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü), Soya,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Osmaniye-Sumbas

Buğday,Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Osmaniye-Toprakkale

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü), Soya,Ayçiçeği {Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

RİZE

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Rize-Ardeşen

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Rize-Çamlıhemşin

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Y<LŞÇay,Patates

Rize-Çayeli

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,YaşÇay

Rize-Derepazarı

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,YaşÇay

Rize-Fındıklı

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Rize-Güneysu

Mısır (Dane),Yem Bitkileri,YaşÇay

Rize-Hemşin

Mısır (Dane),Yem Bitkileri,YaşÇay,Patates

Rize-İkizdere

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,YaşÇay,Patates

Rize-İyidere

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,YaşÇay

Rize-Kalkandere

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,YaşÇay

Rize-Merkez

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,YaşÇay

Rize-Pazar

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

SAKARYA

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesleklenenÜrünler

Sakarya-Adapazarı

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Sakarya-Akyazı

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Sakarya-Arifiye

Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Sakarya-Erenler

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri, Fındık,Patates,Soğan(Kuru)

Sakarya-Ferizli

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Fındık

Sakarya-Geyve

Arpa,Buğday, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Fındık, Zeytin-Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Sakarya-Hendek

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Sakarya-Karapürçek

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Sakarya-Karasu

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Sakarya-Kaynarca

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Fındık

Sakarya-Kocaali

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Sakarya-Pamukova

Buğday,Yem Bitkileri,Fındık,Zeytin – Zeytinyağı,Soğan(Kuru)

Sakarya-Sapanca

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Sakarya-Serdivan

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf,Fındık

Sakarya-Söğütlü

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Fındık

Sakarya-Taraklı

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Fındık

SAMSUN

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenen Ürünler

Samsun-Alaçam

Arpa,Buğday,Çeltik,Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Fındık

Samsun-Asarcık

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Samsıın-Atakum

Arpa,Buğday, Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Samsun-Ayvacık

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık

Sanısını-Bafra

Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır(Dane),Kanola, Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Samsını-Canik

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf,Fındık

Samsun-Çarşamba

Arpa, Buğday,Çeltik,Mısır (Dane), Soya, Ayçiçeği {Yağlık), Yem Bitkileri,Fındık

Samsun-Havza

Arpa, Aspir,Buğday,Mısır (Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Samsun-İlkadım

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Yulaf, Fındık

Samsun-Kavak

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri

Samsun-Ladik

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri

Samsun-OndokuzMayıs

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Yem Bitkileri, Fındık

Samsun-Salıpazarı

Çeltik,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Samsun-Tekkeköy

Arpa, Buğday, Çeltik,Mısır (Dane},Soya, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Samsun-Terme

Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Soya,Yem Bitkileri,Fındık

Samsun-Vezirköprü

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Nohut, Soya,Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Patates

Samsun-Yakakent

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık

SİİRT

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Siirt-Baykan

Arpa,Buğday,Mercimek,Yem Bitkileri,Soğan(Kuru)

Siirt-Eruh

Arpa,Buğday,Mercimek,Yem Bitkileri

Siirt-Kurtalan

Arpa, Buğday, Mısır (Dane},Pamuk (Kütlü), Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Siirt-Merkez

Arpa, Buğday, Mısır(Dane), Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Siirt-Pervari

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri

Siirt-Şirvan

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri

Siirt-Tillo

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri

SİNOP

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Sinop-Ayancık

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık

Sinop-Boyabat

Arpa,Buğday,Çeltik,Yem Bitkileri,Yulaf

Sinop-Dikmen

Arpa,Buğday,Çeltik,Yem Bitkileri,fındık

Sinop-Durağan

Arpa,Buğday,Çeltik,Yem Bitkileri,Yulaf

Sinop-Erfelek

Arpa,Buğday,Mısır (Dane),Yem Bitkileri,Fındık

Sinop-rze

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,Zeytin – Zeytinyağı

Sinop-Merkez

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Sinop-Saraydüzü

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Yem Bitkileri

Sinop-Türkeli

Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık

SİVAS

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Sivas-Akıncılar

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),KumFasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Sivas-Altınyayla

Arpa,Buğday,Çavdar,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Sivas-Divriği

Arpa,Buğday,KutuFasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Sivas-Doğanşar

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri

Sivas-Gemerek

Arpa, Buğday,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Sivas-Gölova

Arpa,Buğday,KumFasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Yulaf

Sivas-Gürün

Arpa,Aspir, Buğday,Çavdar,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Sivas-Hafik

(Değişik: RG-11.03.2022-31775) Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf,  Patates

Sivas-İmranlı

Arpa,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri

Sivas-Kangal

Arpa, Aspir,Buğday, Mercimek,Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Sivas-Koyulhisar

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Patates

Sivas-Merkez

Arpa, Buğday, Ayçiçeği(Yağlık),Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Sivas-Suşehri

Arpa, Buğday,Çavdar, Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Sivas-Şarkışla

Arpa, Buğday,Çavdar, Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Sivas-Ulaş

Arpa,Buğday,Çavdar,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Sivas-Yıldızeli

Arpa, Buğday,Ayçiçeği(Yağlık), Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Sivas-Zara

Arpa,Buğday,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

ŞANLIURFA

HavzaAdı

Türkiye Tanın HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Şanlıurfa-Akçakale

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Şanlıurfa-Birecik

Arpa,Aspir, Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri, Zeytin-Zeytinyağı

Şanlıurfa-Bozova

Arpa,Buğday, Mısır(Dane),Pamuk (Kütlü), Mercimek, Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Şanlıurfa-Ceylanpınar

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Şanlıurfa-Eyyübüye

Arpa, Buğday, Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut, Soya,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Şanlıurfa-Halfeti

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Şanlıurfa-Haliliye

Arpa,Buğday, Mısır(Dane), Pamuk(Kütlü),Mercimek, Nohut, Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Şanlıurfa-Harran

Arpa,Buğday, Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü),Mercimek, Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Şanlıurfa-Hilvan

Arpa,Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Şanlıurfa-Karaköprü

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Pamuk(Kütlü),Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Şanlıurfa-Siverek

Arpa, Buğday, Çeltik,Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü), Mercimek,Nohut,Soya,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Şanlıurfa-Suruç

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü), Mercimek,Nohut, Soya,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Şanlıurfa-Viranşehir*

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Pamuk(Kütlü), Mercimek,Nohut, Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

 • SukısıtıkapsamındabelirlenenilçelerdeMısır(Dane)üretimindeDamlamaSulamaşartıaranmaktadır.

SIRNAK

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Şırnak-Beytüşşebap

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri

Şırnak-Cizre

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Pamuk (Kütlü),Mercimek, Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Şırnak-Güçlükonak

Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek,Yem Bitkileri,Zeytin –Zeytinyağı

Şırnak-İdil

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü), Mercimek,Yem Bitkileri,Zeytin-Zeytinyağı

Şırnak-Merkez

Arpa,Buğday,Mercimek,YemBitkilerZeytin-Zeytinyağı

Şırnak-Silopi

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Pamuk(Kütlü), Mercimek,Nohut,Soya,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Şırnak-Uludere

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri

TEKİRDAĞ

HavzaAdı

TürkiyeTarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Tekirdağ-Çerkezköy

Arpa,Buğday,Kanola,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Tekirdağ-Çorlu

Arpa, Buğday, Kanola, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Tekirdağ-Ergene

Arpa,Buğday,Mısır (Dane), Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Tekirdağ-Hayrabolu

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Kanola,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Tekirdağ-Kapaklı

Arpa, Buğday, Kanola, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Tekirdağ-M.Ereğlisi

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Kanola,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

Tekirdağ-Malkara

Arpa, Buğday, Çeltik, Kanola, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık)Yem Bitkileri,Yulaf

Tekirdağ-Muratlı

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kanola,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

Tekirdağ-Saray

Arpa, Buğday, Kanola,Nohut, Tritikale, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri, Yulat:Soğan(Kuru)

Tekirdağ-Süleymanpaşa

Arpa, Buğday , Mısır(Dane),Kanola, Kuru Fasulye,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Soğan(Kuru)

Tekirdağ-Şarköy

Arpa, Buğday, Çavdar,Kanola,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

TOKAT

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretim nDestekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Tokat-Almus

Arpa, Buğday, Ayçiçeği(Yağlık),Kuru Fasulye, Nohut, TritikaleYem Bitkileri

Tokat-Artova

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf;Patates

Tokat-Başçiftlik

Arpa, Buğday,Ayçiçeği(Yağlık), Kuru Fasulye,Nohut, TritikaleYem Bitkileri,Patates

Tokat-Erbaa

Arpa,Buğday,Çeltik,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Fındık,Patates,Soğan(Kuru)

Tokat-Merkez

Arpa, Aspir,Buğday, Mısır (Dane),Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

Tokat-Niksar

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates,Soğan (Kuru)

Tokat-Pazar

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Mısır(Dane),Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

Tokat-Reşadiye

Arpa, Buğday,Ayçiçeği(Yağlık),Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Patates

Tokat-Sulusaray

Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Tokat-Turhal

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates,Soğan(Kuru)

Tokat-Yeşilyurt

Arpa, Aspir, Ayçiçeği(Yağlık),Buğday, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Tokat-Zile

Arpa, Aspir, Buğday,Mısır(Dane), Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

TRABZON

HavzaAdı

TürkiyeTarım HavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Trabzon-Akçaabat

Buğday, Mısır(Dane), KumFasulye,Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay,Patates

Trabzon-Araklı

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Trabzon-Arsin

Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Trabzon-Beşikdüzü

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Trabzon-Çarşıbaşı

Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay,Patates

Trabzon-Çaykara

Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Trabzon-Dernekpazarı

Mısır(Dane),Kumfasulye,Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Trabzon-Düzköy

Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Trabzon-Hayrat

Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Trabzon-Köprübaşı

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Trabzon-Maçka

Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Trabzon-Of

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay

Trabzon-Ortahisar

Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay,Patates

Trabzon-Sürmene

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,Yaş Çay

Trabzon-Şalpazarı

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Trabzon-Tonya

Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,Patates

Trabzon-Vakfıkebir

Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay,Patates

Trabzon-Yomra

Mısır(Dane),Yem Bitkileri,Fındık,YaşÇay,Patates

TUNCELİ

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Tunceli-Çemişgezek

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Tunceli-Hozat

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Tunceli-Mazgirt

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri

Tunceli-Merkez

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri

Tunceli-Nazımiye

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri

Tunceli-Ovacık

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Tunceli-Pertek

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

Tunceli-Pülümür

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Nohut,Yem Bitkileri

UŞAK

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretimve Destekleme ModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Uşak-Banaz

Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Uşak-Eşme

Arpa,Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Uşak-Karahallı

Arpa, Aspir, Buğday,Kanola,Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Tritikale,Yem Bitkileri,Yulaf

Uşak-Merkez

Arpa, Buğday, Çavdar,Mısır (Dane),Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf,Patates

Uşak-Sivaslı

Arpa, Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

Uşak-Ulubey

Arpa, Aspir, Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut, Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Yulaf

VAN

HavzaAdı

Türkiye TarımHavza lan Üretim ve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Van-Bahçesaray

Arpa,Buğday,Kuru Fasulye,Yem Bitkileri

Van-Başkale

Arpa,Aspir,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri

Van-Çaldıran

Arpa,Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Van-Çatak

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Van-Edremit

Arpa, Buğday,Mısır (Dane),Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri

Van-Erciş

Arpa,Buğday,Mısır (Dane),Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Van-Gevaş

Arpa,Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Van-Gürpınar

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Van-İpekyolu

Arpa, Buğday,Mısır (Dane), Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Van-Muradiye

Arpa,Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Van-Özalp

Arpa,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Van-Saray

Arpa,Aspir,Buğday,Nohut,Yem Bitkileri

Van-Tuşba

Arpa,Buğday,Mısır(Dane),Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

YALOVA

HavzaAdı

Türkiye Tarım HavzalarıÜretimve DesteklemeModeliKapsamındaDesteklenenÜrünler

Yalova-Altınova

Arpa,Buğday, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin –Zeytinyağı

Yalova-Armutlu

Mısır(Dane),Tritikale,Yem Bitkileri,Zeytin – Zeytinyağı

Yalova-Çınarcık

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin•Zeytinyağı

Yalova-Çiftlikköy

Arpa, Buğday, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin-Zeytinyağı

Yalova-Merkez

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin•Zeytinyağı

Yalova-Termal

Arpa,Buğday,Yem Bitkileri,Yulaf,Zeytin – Zeytinyağı

YOZGAT

HavzaAdı

Türkiye TarımHavzalarıÜretimveDesteklemeModeliKapsamındaDesteklenen Ürünler

Yozgat-Akdağmadeni

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Yozgat-Aydıncık

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates,Soğan(Kuru)

Yozgat-Boğazlıyan

Arpa,Aspir,Buğday,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates

Yozgat-Çandır

Arpa,Aspir,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Yozgat-Çayıralan

Arpa,Buğday,Mercimek,Nohut,Yem Bitkileri,Patates

Yozgat-Çekerek

Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut,Ayçiçeği (Yağlık),Yem Bitkileri,Soğan(Kuru)

Yozgat-Kadışehri

Arpa, Buğday,Mercimek, Nohut, Tritikale,Yem Bitkileri, Soğan(Kum)

Yozgat-Merkez

Arpa, Aspir,Buğday, Mercimek, Nohut,Tritikale,Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri,Patates