24 Aralık 2019 SALI                 Resmi Gazete Sayı: 30988

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1843

Ekli “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapilmasına ilişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOGAN

CUMHURBAŞKANI

 

TARIMSAL ÜRÜNLERİN 5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU ÇERÇEVESİNDE LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLMESİ HALİNDE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 

(1) Bu Karar, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sisteminin beş yıl süreyle desteklenmesine ilişkin hususları kapsar.

Kira desteği verilecek ürünler ve destekleme miktarları

MADDE 2- 

(1) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen; tablo 1’de yer alan ürünler için karşılarında belirtilen miktarda, tablo 2’de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere  Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin % 50’si oranında kira desteği verilir. Bu destege ilişkin ödemeler lisanslı depo işletmelerine yapılır.

Tablo 1

Ürünler

Destek Miktarı

(TL/Ton/Ay)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği

3

Pamuk

7

 

Tablo 2

Ürünler

Destek Miktari

(TL/Ton/Av)

Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru Kayısı, Antepfıstığı, Kuru Üzüm, Kuru İncir

10 TL’yi geçmemek üzere kira ücretinin % 50’si

İlave kira, analiz ve nakliye desteği

MADDE 3- 

(1) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı üreticiler ile ürünlerini ÇKS’ye kayıtlı Üreticilerden alan 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerine, üreticilerden aldıkları veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini, 5300 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerine depolanmak üzere teslim etmeleri halinde, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen üst sınırları geçmemek ve 17/10/2019 tarihinden başlamak üzere, her üretim yılına ait ürün için en fazla altı ay süre ile ilave kira desteği verilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca ilave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici Örgütlerine, ürünlerini 5300 sayılı Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL’yi geçmemek üzere her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği verilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca ilave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini 5300 sayılı Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 TL’yi geçmemek üzere, Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 4- 

(1) 2 nci ve 3 üncü maddeler uyarınca yapılacak ödemeler için, 2019 yılı ve sonraki yıllarda gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili bütçesinden karşılanır.

(2) Kira, ilave kira, analiz ve nakliye destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

(3) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 5- 

(1) Uygulama tebliğlerinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak, hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Kira, ilave kira, analiz ve nakliye destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir. Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi Ticaret Bakanlığı, lisanslı depo işletmeleri, Elektronik Kayıt Kuruluşu, yetkili sınıflandırıcılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. İstenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak istenilen süre içerisinde Bakanlığa verilir.

(3) Haksız yere yapılan kira, ilave kira, analiz ve nakliye destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasına neden olan, belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

(4) Bu Kararla belirlenen kira, ilave kira, analiz ve nakliye destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6- 

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7- 

(1) Bu Karar, 17/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- 

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s