20 Temmuz 2022 Çarşamba Resmi Gazete Sayı:31898

TABİAT VARLIĞI OLARAK BELİRLENECEK ANIT AĞAÇLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN İLKE KARARI

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesince anıt ağaçların tespit edilmesine yönelik hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlardan yaş, gövde çapı, tepe çapı ve boy itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşan; ya da, yöre tarihinde, mistik kültüründe ve folklorunda özel yeri bulunan ağaç ve bazı ağaç formundaki çalı türlerinin anıt ağaç olarak tanımlanmasına.

A- ANIT AĞAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI

1.         Kültürel Anıt Ağaçlar: Yöre kültüründe olumlu veya olumsuz, gerçek veya hayal ürünü, mistik veya folklorik bir öyküye sahip olan veya ulusal tarihi olaylar ile özdeşleşmiş ve onlara tanıklık eden ağaçlardır. Kültürel anıt ağaçların;

1.1.       Tarihi Anıt Ağaçlar: Tarihî bir olaya veya şahsiyete ait geçmişe tanıklık etmiş olan ağaçlar,

1.2.       Mistik Anıt Ağaçlar: Dini bir inanışla yöre halkı tarafından yüceltilmiş olan ağaçlar,

1.3.       Folklorik Anıt Ağaçlar: Halkın geçmişten gelen gelenek ve göreneklerinin dönemsel olarak da olsa civarında yaşatıldığı ya da yörede yaşanan çok üzücü veya sevindirici bir olaya tanıklık ettiği için halk arasında özel bir yeri olan ağaçlar, olarak tanımlanmasına,

2.         Boyutsal Anıt Ağaçlar: Bulundukları yerde, yaş, boy, gövde ve tepe tacı gibi boyutsal özellikleri itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşmış, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü kurabilecek en az 100 yaşında ve doğal ömre sahip olan ağaçlar olarak tanımlanmasına,

3.         Görsel Anıt Ağaçlar: Doğal görünümden esaslı şekilde sapma gösteren çatal, şamdan, kıvrık, yatay ve farklı gövde kaynaşması gibi dikkat çekici görsel özelliklere sahip olan ağaçlar olarak tanımlanmasına,

B- ANIT AĞAÇLARIN TESPİT EDİLMESİNE DAİR HUSUSLAR

1. Boyutsal anıt ağaçların, tespit edilmesi aşamasında türlerin yaş, gövde çapı, boy, tepe çapı, bulunduğu yer ve pozitif özelliklere bağlı değerlendirmelerin yapılmasına,

1.1,    Yaş: Anıt ağaçların yaşının ağacın gövdesinde, yerden 130 cm yükseklikte uygun teknikte alınacak artım kalemine bağlı olarak yapılacak yıllık yaş halkası sayımıyla belirlenmesine,

1.2        Gövde Çapı Yerden 130 cm yükseklikte gövde çevresi ölçüldükten sonra çıkan sonucun 3.14’e bölünmesi ile santimetre cinsinden değerin belirlenmesine,

1.3        Boy: Metre cinsinden belirlenmesine,

1.4        Tepe Çapı: Metre cinsinden belirlenmesine.

1.5.Bulunduğu Yer: Ağacın bulunduğu alanın niteliğine göre belirlenmesine (Orman, meşcere, grup, küme, tek kırsal, tek kent İçinde gibi)

l.6.        Pozitif Özellikler: Ağacın sahip olduğu yapısal özelliklerin bu kategoride değerlendirilmesine,

2.         Bir ağacın kültürel anıt ağaç olarak tanımlanabilmesi için tarihi, mistik veya folklorik özeliklerden en az birine sahip olması gerekli olduğuna, kültürel özelliğin bulunmasının bir ağacı anıt ağaç olarak belirlemek için yeterli olacağına, bu durumda boyutsal. Özelliklere bağlı değerlendirme yapılmayacağına, ancak tespit fişinde ağacın boyutsal özelliklerinin, belirtilmesine,

3.         Bir ağacın görsel anıt ağaç olarak belirlenebilmesi için ağacın tanımda belirtilen yapısal
özelliklerden birine sahip olması gerektiğine, görsel özelliğin bulunmasının bir ağacı anıt ağaç olarak belirlemek için yeterli olacağına, bu durumda boyutsal özelliklere bağlı değerlendirme yapılmayacağına, ancak tespit fişinde ağacın boyutsal özelliklerinin eksiksiz belirtilmesine,

C- ANIT AĞAÇLARIN SEÇİMİ

Kültürel “tarihî”, “mistik” ve “folklorik” niteliği, olan ağaçların türü, yaşı, boyu, gövde ve tepe çapı ne olursa olsun, doğrudan “anıt ağaç” olarak seçilmesine; kültürel niteliği olmayan ağaçların ise “boyutsal anıt ağaç” olarak seçilebilmeleri İçin, ağaca dair Şimdiki Anıtsal Değer (ŞAD) puanının hesaplanarak, Asgari Anıtsal Değer (AAD) ile mukayesesinin yapılmasına,

Şimdiki anıtsal değer (ŞAD); Boy+ Gövde çapı+ Tepe çapı+ Yaş+ Bulunduğu yer+ Pozitif özelliklere göre belirlenecek puanların toplanması ile elde edilen değer olup, puanlamada ağacın boyutsal verilerine karşılık gelen değerin kullanılacağına, bu değerlerin ekte yer alan (Ek 4) “Anıt Ağaç Değerlendirme Tablosu” baz alınarak belirlenmesine,

Asgari Anıtsal Değerin (AAD). her ağaç ve ağaç formundaki çalı türleri için standart olarak belirlendiği tablo 1,2,3’de belirtilen değerlerin kullanılmasına, (Ek 1,2 ve 3).

Bir ağacın, boyutsal özelliklerine göre anıt ağaç olarak tespit edilebilmesi için Şimdiki Anıtsal Değerinin (ŞAD), bu ağacın ait olduğu takson için standart olarak belirlenmiş Asgari Anıtsal Değer (AAD) e, eşit veya bu değerden daha büyük olmasının zorunlu olduğuna,

D- ANIT AĞAÇLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ

Anıt ağaçların koruma alanları, ağacın tepe tacının tamamını kapsayacak şekilde UTM 3° EL) 50 projeksiyon ve datumunda koordinatlandırılarak belirlenmesine ve, koruma alanının ve uygun, ölçekli kadastral paftaya işlenmesine, m2 cinsinden büyüklüğünün hesaplanarak gösterilmesine, koordinat listesi ve uygun ölçekli kadastral paftaya işlenen koruma alanının ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu taralından karar eki yapılmasına; anıt ağacın bulunduğu alana bağlı olarak korama alanının, tepe tacını tamamen kapsayacak şekilde belirlenmesine olanak sağlanmadığı durumlarda, yerinde yapılacak inceleme sonucunda, ağacın hayatiyetini koruyacak büyüklükte koruma alanının ilgili Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Komisyonu üyeleri tarafından belirlenmesine; aynı alanda tepe çapı izdüşümü çakışan anıt ağaçlar için bütüncül koruma alanı belirlenebileceğine, bu iki durumda da koruma alanına esas koordinatların, UTM 3° ED 50 projeksiyon ve datumunda ölçekli krokide alansal olarak gösterilerek bu krokinin ve koordinat listesinin de Bölge Komisyonunca onaylanmasına,

Belirlenen koruma alanı içerisinde ağacın kök yapısını, beslenmesini olumsuz etkileyebilecek ve taban suyunun kök sistemine ulaşmasını engelleyecek türden zemin kaplaması, kazı ve inşaii faaliyetlerin yapılmamasına; ağacın tepe, gövde ve kök yapılarına zarar verebilecek hiçbir faaliyete izin verilmemesine, bunların dışında korama alanı içerisinde yapılmak istenen faaliyetlerin Bölge Komisyonları tarafından ağacın türü, bulunduğu alanın özelliği ve koruma alanı durumu kapsamında değerlendirilmesine;

E- ANIT AĞAÇLAR VE TESCİLLİ AĞAÇ TOPLULUKLARI İÇİN TANITIM LEVHALARI

Anıt ağaçlar ve daha önceden tescil edilmiş olan ağaç toplulukları İçin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlü tarafından tasarlanacak tabelaların standart olarak kullanılmasına,

F- 666 Sayılı Korunması Gerekli Tabiat Varlıklarından Anıt Ağaçların Tanımı ve Korunması îlke Kararının yürürlükten kaldırılmasına;

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

-Ekler

I-Türkiye’nin Birinci Sınıf Orman Ağacı Türleri ile Meyve Ağacı Türleri 

2- Türkiye’nin İkinci Sınıf Orman Ağacı Türleri ile Meyve Ağacı Türleri 

3- Türkiye’nin Üçüncü Sınıf Orman Ağacı Türleri ile Meyve Ağacı Türleri 

4- Anıt Ağaç Değerlendirme Tablosu 

5-Kaynakça

EK 1: Birinci Sınıf Orman ve Meyve Ağacı Türleri (Ortalama Boy 25m.’den büyük)

TÜRLER

AAD

İĞNE YAPRAKLILAR

 

Kızılçam

18

Karaçam

21

Sarıçam

21

Toros Sediri

30

Kafkas Göknarı

13

Uludağ Göknarı

13

Kazdağı Göknarı

13

Toros Göknarı

13

Himalaya Sediri

26

Atlas Sediri

26

Ladin

28

Geniş Yapraklılar

 

Kestane

21

Kayın

15

Saplı Meşe

27

Sapsız Meşe

24

Macar Meşesi

18

Kasnak Meşesi

21

Istıranca Meşesi

21

Saçlı Meşe

24

Doğu Çınarı

29

Ceviz

30

Yalankoz

21

Yaz Ihlamuru

18

Dişibudak

12

Sivri Dişibudak

12

Londra Çınarı

39

Batı Çınarı

39

Tablo 2: İkinci Sınıf Orman ve Meyve Ağacı Türleri(Ortalama Boy 11-25m)

TÜRLER

AAD

İĞNE YAPRAKLILAR

 

Fıstık Çamı

39

Halep Çamı

34

Servi

38

Boz Ardıç

37

Kokar Ardıç

42

Porsuk

40

Geniş Yapraklılar

 

Ova Karaağacı

40

Felamur

41

Günlük Ağacı

32

Çitlenbik

47

Gürgen

46

Firek

34

Türk Fındığı

36

Tüylü Meşe

37

Palamut Meşesi

45

Lübnan Meşesi

37

Pırnal Meşesi

22

Kafkas Akçaağacı

32

Çınar Akçaağacı

38

Beşparmak Akçaağacı

30

Ova Akçaağacı

19

Zeytin

42

Akdut

27

Karadut

27

Manolya

40

Sakız Ağacı

46

At Kestanesi

44

Gümüşi Ihlamur

48

 

Tablo 3: Üçüncü Sınıf Orman ve Meyve Ağacı Türleri(Ortalama Boy 5-10m)

TÜRLER

AAD

İĞNE YAPRAKLILAR

 

Finike ardıcı

28

Katran ardıcı

28

Geniş Yapraklılar

 

İstiriç

41

Kara meşe

54

Makedonya meşesi

54

Kermes meşesi

44

Taraklık akçaağacı

38

Tatar akçaağacı

38

Fransız akçaağacı

38

Menengiç

64

Çiçekli dişbudak

64

Huş ağacı

51

Tüylü huş

41

Kızılağaç yapraklı huş

28

Keçi boynuzu

61

Erguvan

64

Ahlat

64

Şimşir

42

 

Tablo 4: Anıt Ağaç Değerlendirme Tablosu

ÖĞELER

VERİLECEK EN BÜYÜK PUAN

DEĞERLENDİRME BASAMAKLARI

SINIFLARINA GÖRE AĞAÇLARA VERİLECEK PUANLAR

VERİLEN PUAN

I.SINIF

II.SINIF

III.SINIF

Boy (m)

20

5,0-7,5

0

0

10

 

8,0-10,0

0

0

20

 

10,5-15,0

0

6

 

15,5-20,0

0

13

 

20,5-25,0

0

20

 

25,5-30,0

3

 

30,5-35,0

6

 

35,5-40,0

9

 

40,5-45,0

12

 

45,5-50,0

16

 

>50,0m

20

 

Gövde Çapı (cm)

30

<50

0

0

10

 

50-74

0

6

20

 

75-99

0

12

30

 

100-124

3

18

 

125-149

6

24

 

150-174

9

30

 

175-199

12

 

200-224

15

 

225-249

18

 

250-274

22

 

275-299

26

 

>=300

30

 

Tepe Çapı (m)

10

<5,0

0

3

 

5,0-9,5

2

6

 

10,0-14,5

4

10

 

15,0-19,5

7

 

>=20

10

 

Tahmini Yaş (yıl)

30

100-200

3

 

201-300

6

 

301-400

9

 

401-500

12

 

501-600

15

 

601-700

18

 

701-800

21

 

801-900

14

 

901-1000

17

 

>1000

30

 

Bulunduğu Yer

10

Ormanda (ağaçlık çağındaki bir toplum içinde ve bulunduğu alan meşçereden (1 hektardan) büyük

2

 

Meşçerede (kırsal-kentsel alanda)

10

 

Grupta (kırsal-kentsel alanda)

9

 

Kümede (kırsal-kentsel alanda)

8

 

Tek (kırsal alanda)

4

 

Tek (kent içinde)

6

 

Diğer Pozitif Özellikleri

10

Ağaç için zorunlu yetişme ortam faktörlerinin korunması mümkün

10

 

Sağlıklı

6

 

En az bir anıtsal özelliği (boyu, çapı, yaşı 3gibi) b0akımından dünyada veya Türkiye’de sayılı bir ağaç olması

9

 

Özellikli (doğal halinin dışında kabuk, yaprak veya kozalak, dallanma, çatallarınca gövde şekillenmesi vb.

 

 

Hiçbiri

 

 

-Kaynak

1- TS 13137 Anıt Ağaçlar Envanter, Seçim Kuralları ve İşaretlenme Mart 2001

2- Genç, M., Güner, Ş.T., Göller Bölgesinin Anıt Ağaçları, Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü Yayını, (2003) Isparta

3- Genç, M. 2003: Anıt Ağaç ve Ağaç Toplulukları Tespiti ve Tescili Eylem Planı 04.02.2003 tarihinde TC Orman Bakanlığına sunulan kişisel rapor

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s