31 Aralık 2022 CUMARTESİ             Resmî Gazete                            Sayı: 32060

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK 

BELGESİ TEBLİĞİ

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı, 29/7/2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında proje tanıtım dosyası, çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu ve proje ilerleme raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında dosya/rapor hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak şartlar, başvuruların değerlendirilmesi, çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesinin verilmesi, vize edilmesi, askıya alınması, iptali ve denetimi ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

b) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

c) Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-3’ünde yer alan genel format esas alınarak hazırlanan dosyayı,

ç) Çevresel etki değerlendirmesi raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu,

d) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreci,

e) Çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesi: Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu, proje tanıtım dosyası ve proje ilerleme raporu hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşlara Bakanlık tarafından verilen belgeyi,

f) Genel Müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,

g) Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı: Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlangıcından sonuna kadar, halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılacak her türlü etkinliği,

ğ) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,

h) Komisyon: Çevresel etki değerlendirmesi raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyonu,

ı) Proje ilerleme raporu: Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın inşaat öncesine ve inşaat dönemine ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren raporu,

i) Proje personeli: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında sunulan rapor veya dosyalarda, inceleme değerlendirme sürecinde projeye özgü Bakanlık/il müdürlüğünce talep edilen, mesleğinde en az beş yıl tecrübeli personeli,

j) Proje tanıtım dosyası (PTD): Çevresel etkileri ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-4’ünde yer alan genel format esas alınarak hazırlanan dosyayı,

k) Sistem: Bu Tebliğ uyarınca yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapıldığı, Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik ortamı,

l) Yer uygunluk yazısı: Çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar için verilen hizmetin özelliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv alanı ve hizmet aracı gibi fiziksel şartlarının Bakanlığın yayımladığı formata göre sağlandığını gösteren ve başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek hazırlanan uygunluk yazısını,

ifade eder.

ÇED yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar

MADDE 5-

(1) ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşun;

a) Kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve bu fıkranın (ç) bendi kapsamında en az yirmi beş PTD/nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış olan en az iki çevre mühendisini sürekli olarak istihdam etmesi,

b) Bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü alt bentlerinde belirtilen meslek gruplarından, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve bu fıkranın (ç) bendi kapsamında en az yirmi beş PTD/nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış, farklı meslek dallarından olmak üzere lisans düzeyinde mezun olmuş en az iki personeli sürekli olarak istihdam etmesi,

1) Çevre mühendisliği bölümü hariç olmak üzere mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olanlar.

2) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokul veya fen-edebiyat fakültelerinin; fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile ziraat, peyzaj mimarlığı, jeoloji, hidrojeoloji, zootekni, veterinerlik bölümlerinden mezun olanlar.

3) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokulların; arkeoloji, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümlerinden mezun olanlar.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirilen personel haricinde, bu fıkranın (a) bendi kapsamında; beş adet nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış ve en az üç yıl çalışmış olan en az bir koordinatörü sürekli olarak istihdam etmesi zorunludur. Koordinatörün bu madde kapsamında sahip olması gereken toplam ÇED tecrübe konusunun en az üç tanesinin farklı sektöre ait nihai ÇED raporu olması esastır.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen personel haricinde, bu fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen meslek gruplarından tecrübelerine bakılmaksızın en az bir personeli sürekli olarak istihdam etmesi mümkündür.

(2) Bakanlığın, Mülga Çevre Bakanlığının, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının ve Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez veya taşra teşkilatlarının çevre mevzuatı ile ilgili teknik birimlerinde en az sekiz yıl çalışmış personelinden;

a) Çevre mühendisi olanlar, birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

b) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen meslek gruplarına dahil olanlar, birinci fıkranın (b) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunun bu Tebliğ kapsamında en az sekiz yıl çalışmış personelinden;

a) Çevre mühendisi olanlar, birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

b) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen meslek gruplarına dahil olanlar, birinci fıkranın (b) bendi kapsamında görev alabilir.

(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen PTD’ler, PTD’lerin Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamına alındığı, 1/9/2008 tarihinden itibaren Bakanlığa sunulan projelere ilişkin PTD’leri kapsamaktadır.

(5) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, görevlendirme süresince çevre ile ilgili ölçüm ve analiz hizmetlerinin verildiği laboratuvarlarda görev alamaz.

(6) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, görev aldığı ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş bünyesinde bulunan çevre mevzuatına ilişkin diğer yetkilendirmeler kapsamında görevlendirilebilir; ancak bu personelin görev aldığı ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş dışında herhangi bir kurum veya kuruluşta çevre mevzuatı kapsamında veya diğer mevzuat kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz.

(7) Bu madde kapsamında görevlendirilen personelin, görev aldığı kurum/kuruluş bünyesinde çevre mevzuatının dışında başka bir mevzuata ilişkin yetkilendirmeler kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz. ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunda görevlendirilen personelde bu fıkra hükümleri aranmaz.

ÇED yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler

MADDE 6-

(1) ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluş; unvan, adres ve iletişim bilgilerini sistem üzerinden doldurarak başvurur. Başvuru esnasında aşağıdaki belgelerin ilgili resmi kurumlarca onaylanmış örnekleri eklenir. Bakanlık belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklemesini ister. Başvuruda;

a) Kurum/kuruluşun; çevre konusunda mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularını belgeleyen kuruluş senedini, ana sözleşmesini, esas sözleşmesini, şirket sözleşmesini veya tüzüğünü içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

b) Başvuru tarihi itibarıyla ilgili il müdürlüğünden en fazla 180 gün önce alınmış yer uygunluk yazısı,

c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında istihdam edilen personelin; mezuniyet belgesi, çevre ile ilgili konularda iş tecrübesini gösterir belge/belgeler, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerinde belirtilen sayıda nihai ÇED raporu/PTD hazırlanmasında görev aldığına dair belge, SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

ç) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında istihdam edilen personelin; mezuniyet belgesi, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tecrübe belgesi ve aynı fıkrada belirtilen sayıda nihai ÇED Raporu hazırlanmasında görev aldığına dair belge, SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında istihdam edilen personelin, mezuniyet belgesi ve SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

e) Başvuru bedelinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair belge,

istenir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşundan başvuru sırasında birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Bakanlık belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister. Kamu kurum ve kuruluşunda çalışan personelden SGK sigortalı işe giriş bildirgesi istenmez. Kamu kurum ve kuruluşundan bu madde kapsamında istenen belgelerde kurum onayı yeterlidir.

(3) 5 inci madde kapsamında istihdam edilen personelin, Ticaret Sicil Gazetesinde adı geçen şirket ortaklarının, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim organı olarak belirtilen şahıslar ile temsile yetkili kılınan şahısların kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7-

(1) Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ile belgeleri inceler ve değerlendirir. Başvurunun uygun bulunması durumunda kurum/kuruluşa ÇED yeterlik belgesi düzenlenir.

(2) 6 ncı maddede istenilen bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde, eksikliklerin otuz gün içerisinde tamamlanması başvuru sahibinden istenir, tamamlanmaması hâlinde başvuru reddedilir.

(3) Elektronik ortamda sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde Bakanlık asıllarını isteyebilir.

(4) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde kamu hizmetinin yürütülmesine yönelik arz ve talep dengesini dikkate alarak ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşların veya açılacak şubelerinin sayısına ilişkin bölgesel planlamalar yapabilir.

ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun yükümlülükleri

MADDE 8-

(1) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş;

a) Bakanlık veya il müdürlüğünce projenin yeri, türü ve özelliğine göre talep edilen proje personelini görevlendirmekle, bu personele sorumlu olduğu bölümü imzalatmakla ve istenilmesi halinde personelin komisyon toplantısına katılımını sağlamakla,

b) Personel sayısının eksilmesi halinde 5 inci maddede belirtilen asgari sayıdaki personeli, otuz gün içerisinde istihdam ederek Bakanlığa bildirmekle,

c) 6 ncı maddede sayılan belgelerde değişiklik olması durumunda, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde değişiklikleri Bakanlığa bildirmekle ve asgari şartları sağlamakla,

ç) Bu Tebliğ kapsamında hazırlayacakları tüm dosya/rapor için Ek-1’de örneği verilen personel tablosunu, 5 inci maddede belirtilen asgari sayıdaki personel ve varsa proje personeli için doldurup tabloda yer alan kişilerin imzası ile birlikte sunmakla ve personel tablosunu dosya/rapora eklemekle,

d) Bu Tebliğ kapsamında hazırlayacakları tüm dosya/raporları, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde ve ilgili alt düzenlemelerde belirtilen süreler içerisinde talep edilen düzenlemeleri yaparak ilgili belgeler ile birlikte sunmakla,

e) Hazırlayacakları tüm dosya/raporlarda yer alan bilgi ve belgelere ilişkin kaynak göstermekle, projeye ilişkin sunulacak olan tüm belgelerde doğru ve gerçek bilgi ve/veya belgelere yer vermekle, dosya/rapordaki bölümleri hazırlayan ilgilisi tarafından imzalanmasını sağlamakla,

f) ÇED başvuru dosyası/ÇED raporunda imzaları bulunan ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birinin halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısına ve komisyon toplantısına katılımını sağlamakla,

g) ÇED olumlu kararı verilen proje ile ilgili proje ilerleme raporunu hazırlamak üzere 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle, yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle ve hazırlanan proje ilerleme raporunu inceleme yapan personel ve proje sahibi imzası ile birlikte, ÇED olumlu karar tarihinden itibaren komisyonda belirlenen periyottan en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa sunmakla,

yükümlüdür.

(2) Koordinatör, ÇED başvuru dosyasının veya ÇED raporunun veya PTD’nin tamamında yer alan bilgilerin, diğer personel ise sorumlu olduğu bölümdeki bilgilerin doğruluğunu sağlamakla yükümlüdür.

(3) Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinde ÇED sürecini yürüten personelin bağlı olduğu şube müdürü ve daire başkanı tarafından her bir proje için Ek-2’de yer alan ÇED süreci değerlendirme formu doldurularak ilgili birime iletilir. ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, hazırlamış olduğu raporlara ait ÇED süreci değerlendirme formlarından en az yetmiş puan almalıdır.

(4) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş; ÇED başvuru dosyasını, çevre mevzuatı kapsamında ÇED başvuru dosyası hazırlanmasına gerek olmadan sunulan ÇED raporunu ve PTD’yi hazırlama aşamasında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle ve yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle yükümlüdür. ÇED sürecinde kurum/kuruluş değişikliği olması durumunda süreci devam ettirecek kurum/kuruluş, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle ve yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle yükümlüdür. Projelere ilişkin ÇED başvuru dosyası veya PTD’nin ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş tarafından proje alanı incelemesi yapıldığı tarih itibarıyla 180 gün içerisinde elektronik sistem üzerinden Bakanlığa/il müdürlüğüne sunulması gerekir. Süresi içerisinde sunulmayan ÇED başvuru dosyası veya PTD için yeniden proje alanı incelemesi yapılır.

(5) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş; resmi yazışmalarda kullanılmak üzere kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi temin etmek ve ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun faaliyetlerinin yer aldığı ve tanıtımının yapıldığı internet sitesi hazırlamakla yükümlüdür. Kamu kurum/kuruluşunda bu fıkrada belirtilen internet sitesi hazırlama yükümlülüğü aranmaz.

Diğer yükümlülükler ve hususlar

MADDE 9-

(1) Bakanlık ile yapılacak tüm yazışmalarda, Bakanlık kayıtları esas alınır.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşlar, Genel Müdürlüğün, ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşlara yönelik kapsamını belirleyeceği konularda düzenleyeceği eğitim, toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere uygun sayı ve nitelikte personelinin katılımını sağlamakla yükümlüdür.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, ÇED yeterlik belgesinin iptal edilmesi, askıya alınması veya kurum/kuruluşun kapanması halinde, bu durumun Bakanlıkça proje sahibine resmi yazıyla ve/veya sistem üzerinden bildirilmesinden itibaren, ÇED sürecine ait süreler de dikkate alınarak en fazla doksan gün içerisinde, proje sahibi istediği takdirde farklı bir ÇED yeterlik belgesi almış kurum/kuruluş ile sözleşme yapıp Bakanlığa bildirerek ÇED sürecini kaldığı yerden devam ettirebilir.

(4) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında genel formata uygun bulunan PTD inceleme değerlendirme sürecinde, Bakanlıkça veya il müdürlüğünce dosyada istenilen eksikliklerin giderilmesi amacı ile aynı konu ile ilgili iki defanın üzerinde eksiklik bildirilmesi durumunda ilgili ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşa ceza puanı uygulanır.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, kendisi ile aynı vergi numarasına sahip proje sahibine bu Tebliğ kapsamında hizmet veremez. ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş bünyesinde 6102 sayılı Kanun kapsamında yönetim organı olarak görev alan şahıslar, temsile yetkili kılınan şahıslar veya ortaklar; herhangi bir unvanla görev aldıkları veya ortağı oldukları proje sahiplerine hizmet veremezler.

(6) Proje sahibi bünyesinde görev alan hiçbir personel, ilgili projenin ÇED sürecinde proje personeli olarak görev alamaz.

(7) ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunda, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri aranmaz.

ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların denetlenmesi, belgelerinin iptali ve askıya alınması

MADDE 10-

(1) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş, Bakanlıkça ya da Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde il müdürlüğünce denetlenir. ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşa yapılan haberli denetimlerde, imzaya yetkili sorumlunun ve talep edilmesi halinde istenen personelin hazır bulundurulması, istenen bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesini almasına esas bilgi ve belgelerinin yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde ÇED yeterlik belgesi iptal edilir.

(3) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun Ek-3’de örneği verilen ceza puanı tablosuna göre, ceza puanının vize süresi içerisinde 100 puana ulaşması durumunda ÇED yeterlik belgesi 180 gün süre ile askıya alınır. ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun ceza puanının vize süresi içerisinde ikinci kez 100 puana ulaşması durumunda ÇED yeterlik belgesi iptal edilir. Kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesinin iptal edilmesi durumunda şubesinin/şubelerinin ÇED yeterlik belgesi de iptal edilir.

(4) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen ve belgesi askıya alınan kurum/kuruluş bu Tebliğ kapsamında devam eden iş ve işlemler dışında yeni iş ve işlemler gerçekleştiremez. Yedinci fıkrada belirtilen şartları sağlamadığından ÇED yeterlik belgesi askıya alınan, iptal edilen kurum/kuruluşların devam eden iş ve işlemleri için sistem üzerinden dosya/rapor sunmalarının gerektiği hallerde personel eksikliğinin giderilmesi gerekir.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesi almamış şube/temsilcilik/irtibat bürosu üzerinden bu Tebliğe konu faaliyetleri yürüttüğünün tespiti halinde ÇED yeterlik belgesi iptal edilir.

(6) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşun ortakları ve yönetim kurulu üyeleri; iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile yeni bir ÇED yeterlik başvurusunda bulunamaz, mevcut ve/veya yeni bir ÇED yeterlik kurum/kuruluşunda ortak olamaz, bu Tebliğe konu faaliyetleri yürütemez.

(7) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari şartları sağlayamayan kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesi 180 gün süre ile askıya alınır. Askı süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum/kuruluşun belgesi iptal edilir. Askı süresi içerisinde personel eksikliğinin giderildiğine ilişkin belgelerin Bakanlıkça onaylanmasını müteakip mevcut ÇED yeterlik belgesi vize süresi sonuna kadar tekrar devam eder. Bu fıkrada belirtilen personelin doğum iznine ayrılması nedeni ile asgari personel şartının sağlanamaması durumunda kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesi askıya alınmaz, kurum/kuruluşun sistem üzerinden dosya/rapor sunması gerektiği hallerde personel eksikliğinin giderilmesi gerekir.

(8) ÇED yeterlik belgesi alan, askıya alınan veya iptal edilen kurum/kuruluş, Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.

(9) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluş, iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile yeniden ÇED yeterlik belgesi başvurusu yapamaz.

(10) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamındaki personelin; Bakanlığa sunulan belgelerinin yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduklarının veya bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak çalıştığının tespit edilmesi durumunda ilgili personel, ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlarda iki yıl süreyle görev alamaz.

ÇED yeterlik belgesi süresi, vize edilmesi ve belgedeki değişiklikler

MADDE 11-

(1) ÇED yeterlik belgesinin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren dört yıldır.

(2) Vize işlemleri için mevcut ÇED yeterlik belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en fazla doksan gün, en az otuz gün öncesinden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen yeni başvuru yılına ait belgeler ile birlikte Bakanlığa başvurulması gerekir. Başvurular esnasında 5 inci maddede belirtilen şartların sağlanması gerekir. Vize başvurusunun, belgenin geçerlik süresinin son otuz günü içerisinde yapılması durumunda vize bedeli; ÇED yeterlik başvurusu belge bedelinin % 50 fazlasıyla alınır.

(3) Belgenin geçerlik süresi bitiminden itibaren altmış gün içerisinde vize başvurusu yapılması durumunda; ÇED yeterlik belgesi başvurusu belge bedelinin % 100 fazlasıyla alınır. Bu süre içerisinde başvuru yapanlarda 10 uncu maddenin altıncı ve dokuzuncu fıkralarındaki süreler aranmaz.

(4) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, unvan değişikliği olması durumunda, kamu kurumlarında resmi yazı, kuruluşlarda söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olduğuna dair belge ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgeyle birlikte otuz gün içerisinde Bakanlığa başvurması gerekir. Yeni unvan bilgilerini içerir ÇED yeterlik belgesi mevcut vize tarihi esas alınarak Bakanlıkça düzenlenir.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun adres değişikliği olması durumunda, kamu kurumlarında resmi yazı, kuruluşlarda söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olduğuna dair belge ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeyle birlikte otuz gün içerisinde Bakanlığa başvurması gerekir. Yeni adres bilgilerini içerir ÇED yeterlik belgesi mevcut vize tarihi esas alınarak Bakanlıkça düzenlenir.

(6) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası gereği ÇED yeterlik belgesi askıya alınan kurum/kuruluşun vize başvurusu yapması durumunda, başvurusu değerlendirilir. Ancak askı süreci, süre sonuna kadar devam eder.

Şube, devir, temsilcilik ve irtibat bürosu

MADDE 12-

(1) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, şube açabilmesi için ÇED yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyan en az iki personeli şubesinde sürekli olarak istihdam etmesi, ilgili il müdürlüğünden yer uygunluk yazısı alması ve şubenin kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması gerekir.

(2) ÇED yeterlik belgesi; herhangi bir kurum/kuruluşa, kişi ya da kişilere kiralanamaz, devredilemez, kullanımına izin verilemez, satılamaz.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, ÇED yeterlik belgesi almamış şube üzerinden, bu Tebliğe konu faaliyetleri yürütemez, temsilcilik ve irtibat bürosu açamaz.

Başvuru bedeli

MADDE 13– 

(1) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak ÇED yeterlik belgesi, vize, unvan değişikliği, adres değişikliği, kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle belge yenileme ve şube açma başvurularında Bakanlıkça tespit edilecek başvuru bedelinin yatırılması zorunludur.

(2) Başvuru bedeli; kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesi başvurusunu herhangi bir aşamada herhangi bir nedenle geri çekmesi veya başvurunun Bakanlıkça reddedilmesi durumunda iade edilmez.

Ceza puanı

MADDE 14-

(1) Ceza puanı uygulaması, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Ek-3 ceza puan tablosunda yer alan ceza puanları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15-

(1) 29/11/2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Önceki yeterlik belgelerine ilişkin düzenlemeler

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ÇED yeterlik belgesi alarak faaliyet gösteren kurum/kuruluş, 5 inci maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen şartları bu Tebliğin yayımı tarihinde vize sürelerinin bitimine doksan günden az kalmış olması halinde vize süresi sonuna kadar; vize süresinin bitimine doksan günden daha fazla süre olması halinde, bu Tebliğin yayımından itibaren doksan gün içinde sağlamakla yükümlüdür. Yeni vize başvurusunda bu Tebliğ hükümleri dikkate alınır.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde ilgili il müdürlüğüne yer uygunluk yazısı başvurusu yapmakla yükümlüdür. İl müdürlükleri bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 180 gün içerisinde yer uygunluk yazısı taleplerini değerlendirir.

(3) ÇED yeterlik belgesi almış kurum/kuruluşun bu Tebliğin yayımlandığı tarihte hali hazırda bulunan ceza puanları bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla bir defaya mahsus silinir.

(4) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yeterlik Belgesi Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında görev almış olan personelin Tebliğ kapsamında kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 16-

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s