ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK KÂR PAYI ORANLI YATIRIM VE İŞLETME FİNANSMANI KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

23 Şubat 2023 PERŞEMBE            Resmî Gazete                                   Sayı : 32113

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6832

Ekli “Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Kâr Payı Oranlı Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğü konulmasına, 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK KÂR PAYI ORANLI YATIRIM VE İŞLETME FİNANSMANI KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 1- 

(1) Üreticilerin tarımsal Üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’nin (Katılım Bankası) finansman kullandırımına ilişkin usul, esas ve kriterlerine uygun olmak koşuluyla, bu Kararda belirtilen usul, esas, limit ve oranlar dikkate alınarak;

a) Gerçek ve tüzel kişi üreticilere,

b) Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere,

c) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere,

ç) Tarımsal amaçlı üretici birliklerine,

d) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM),

e) Yalnızca lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmelerine,

            f) Yalnızca ruhsatlı kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara ve tarımsal elektrik bedeli ödemelerine münhasır olmak üzere 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerine,

Katılım Bankası tarafından, 1/1/2023 -31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil), Katılım Bankasınca tarım finansmanlarına uygulanmakta olan cari kâr payı oranlarından, finansman konuları itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve finansman üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım finansmanı kullandırılabilir.

(2) Bu Karar kapsamında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları (kara sınırı ve karasuları) içerisinde yapılan tarımsal üretim faaliyetleri için yatırım ve işletme finansmanı kullandırılabilir.

(3) Birden fazla üretim konusunda finansman talebinde bulunan üreticilere bu kapsamda kullandırılabilecek finansman üst limiti, finansmana konu ürünlerden en yüksek finansman üst limitine sahip ürüne göre belirlenir. Bu kapsamda;

a) Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve/veya besiciliği konularında faaliyet gösteren ve bu konularda finansman kullanan üreticilerin mevcut kapasiteleri ile uyumlu yem bitkisi üretimi için kullanacakları finansmanlar,

b) Modern basınçlı sulama sistemi alımına yönelik kullandırılacak finansman ürünleri,

c) Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek veya tüzel kişilere, kendi adlarına sözleşmeli üretime konu ürünle aynı ya da farklı konularda yaptıkları tarımsal üretime yönelik kullandırılacak finansmanlar,

finansman üs t limiti hesaplamasına dahil edilmez.

(4) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu Karar kapsamında kullandırılacak finansmanların toplamı, üretim konuları itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen finansman üst limitlerini aşamaz. Risk grubuna giren işletmeler bu Karar kapsamında tek bir işletme kabul edilir.

(5) Finansman üst limitlerinin hesaplanmasında, T.C. Ziraat Bankası AŞ. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ve bu kapsamdaki kredilerin ertelenmesine ilişkin olarak yayımlanan kararlar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin riskler de dikkate alınır.

(6) İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı geleneksel (yaygın) hayvansal üretim ve geleneksel (yaygın) bitkisel üretim konularında finansman kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları finansman tutarına göre kademeli olarak yararlanırlar.

(7) Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik finansmanlarda da, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ve finansman üst limitleri dikkate alınır.

(8) Her üretim konusu için aşağıdaki tabloda belirtilen standart indirim oranları uygulanır. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler standart indirim oranlarına ek olarak bu indirim oranlarından da yararlandırılır. Her halükârda üreticilere uygulanacak indirim oranı %100’ü aşamaz.

(9) Bu Kararda her bir üretim konusu için belirlenen finansman üst limitleri ile 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konuları T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda her bir üretim konusu için belirlenmiş kredi üst limitleri tek bir üst limit olarak dikkate alınır.

üretim konuları

İNDİRİM ORANI (%)

FİNANSMAN ÜST LİMİTİ (TL)

Yatırım Finansmanı

İşletme Finansmanı

SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

50

50

40.000.000

Öncelikli bölge yatırımı

10

10

Atıl işletme alımı

10

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

10

10

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

10

Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı

10

10

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

75

75

20.000.000

Öncelikli bölge yatırımı

10

10

Atıl işletme alımı

10

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

10

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ

50

50

20.000.000

Öncelikli bölge yatırımı

10

10

Atıl İşletme alımı

10

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

10

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

90

100

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

75

75

25.000.000

Öncelikli bölge yatırımı

10

10

Atıl işletme alımı

10

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

10

10

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

ARICILIK

50

50

5.000.000

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

70

80

KANATLI SEKTÖRÜ

25

50

7.500.000

Atıl işletme alımı

10

Sözleşmeli üretim

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

55

80

KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİ

75

75

15.000.000

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

50

50

15.000.000

Su ürünleri yetiştirme

10

10

Genç çiftçi/girişimci (< 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

80

80

GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM

 

 

5.000.000

200.000 TL’ve kadar olan finansman (200.000 TL dâhil)

100

100

200.000 TL’nin üzerindeki finansman

50

50

Atıl işletme alımı

10

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

10

10

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

10

Sözleşmeli üretim

10

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

90

100

KONTROLLÜ ÖRTÜ ALTI TARIMI

50

50

50.000.000

Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı

20

20

Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı

20

20

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

YEM BİTKİSİ ÜRETİMİ

75

75

10.000.000

Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı

10

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

20

Sözleşmeli üretim

20

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

95

100

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ

100

100

35.000.000

SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ

50

50

15.000.000

STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM

75

75

20.000.000

Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı

10

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

20

20

Sözleşmeli üretim

20

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BAĞCILIK

75

75

20.000.000

Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı

10

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

20

20

Sözleşmeli üretim

20

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

100

GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM

 

 

5.000.000

200.000 TL’ye kadar olan finansman ürünleri (200.000 TL dâhil)

100

100

200.000 TL’nin üzerindeki finansman ürünleri

50

50

Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı

10

Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı

20

20

Sözleşmeli üretim

.

20

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

10

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

90

100

TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık)

50

5.000.000

Yurt içinde üretilen makine alımı

25

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

75

TRAKTÖR

25

1.000.000

Yurt içinde üretilen makine alımı

25

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

50

MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI

75

7.500.000

Yurt içinde üretilen makine alımı

25

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

TARIM MAKİNELERİ PARKI

75

10.000.000

Yurt içinde üretilen makine alımı

25

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

100

ARAZİ ALIMI (BİRLEŞTİRME)

25

5.000.000

LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARI

50

75.000.000

ELÜS KARŞILIĞI FİNANSMAN

100

7.500.000

SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI

50

20.000.000

TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ

50

50

15.000.000

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi)

50

100.000.000

Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı

20

Stratejik bitkisel ürün

10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

80

ÖZEL ORMANCILIK

50

50

20.000.000

TARIMSAL ELEKTRİK BEDELİ

100

10.000.000

(10) Bu Karar kapsamında finansman tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve finansman tahsis kriterlerinin belirlenmesi, finansman limitleri, vadeleri, yatırım ve ödemesiz dönemlerinin tespit edilmesi, finansmanların teminatlandırılması, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil vb. işlemleri Katılım Bankasının kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür.

(11) Finansman kullandırımlarındaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikasyona ilişkin tanımlamalar gibi), özellikli kriterler ile bu kriterlerin uygulanmasına ilişkin esaslar ve bunlarla ilgili değişikliklerde, 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No.2020/4) esas alınır.

(12) Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği ve küçükbaş hayvancılık konularında belirlenen öncelikli bölgeler için on birinci fıkrada belirtilen tebliğ esas alınır.

(13) Bu Karar kapsamında finansman kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri), finansmana konu tarımsal ürünler ve doğrudan finansman konusu olmamakla birlikte, bu faaliyetin yapılabilmesi için gerekli girdilerin alınması amacıyla finansman kullanılan tarımsal varlıkların (örneğin, yalnızca yem giderlerinin finansmanı amacıyla finansman kullanılan hayvancılık faaliyetlerinde finansmana konu olmasa da yem alımına konu hayvanlar ve benzeri) finansman tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Finansman konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olması halinde Devlet Destekli Tarım Sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) finansman kullandırımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, finansman kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır. Hayvansal üretim faaliyetleri ile ilgili sigortalar, Katılım Bankasının kendi esas ve usulleri çerçevesinde geniş ya da dar kapsamlı olarak yapılabilir.

(14) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerinin, aynı Kanuna dayanarak hazırlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğine göre düzenlediği elektronik ürün senetleri (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere üretim kapasitesine göre; tarımsal amaçlı kooperatif ve birliklere ise ortaklarının/üyelerinin üretim kapasitesine göre, yukarıda tabloda belirlenen finansman üst limitleri içerisinde kalmak kaydıyla , senet tutarının %75’ine kadar ve azami 9 ay vadeli finansman kullandırılabilir.

ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak yukarıdaki tabloda ELÜS’e konu üretim konusu (ürün) için belirlenen indirimler ile ELÜS karşılığı finansman için belirlenen indirimlerden aynı zamanda faydalanılamaz. Bu nedenle ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak, evvelce kullanılmış faiz/kâr payı indirimli tarım kredisi/finansmanı bulunması halinde, öncelikle söz konusu risk, tahsil ve tasfiye edilir. Bu işlem, ELÜS karşılığı kullandırılabilecek finansmandan mahsup edilmek suretiyle de yapılabilir.

(15) Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla tabloda belirtilen tutara kadar sözleşmeli üretim finansmanı kullandırılabilir. Sözleşmeli üretim yaptıran kişilerle, sözleşmeli üretim yapan kişilere aynı üretim konusu için mükerrer finansman kullandırılmaz.

(16) Lisanslı depo kriterlerine uygun şekilde depo yaparak söz konusu depoyu işletmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne kiralayan işletmelerin yatırımları da tabloda yer alan ilgili başlık kapsamda değerlendirilebilir.

(17) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, bir tarımsal ürünün fiziksel durumunda ya da görünümünde değişiklik yapılarak yeni bir ürün elde edilmesi faaliyetlerini ifade eder. Bu kapsamdaki finansmandan, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilir.

(18) a) 6172 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama birliklerinin, ruhsatlı kuyulardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak,

b) Modem basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin, kullandıkları/kullanacakları sulama sistemi için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak,

amacıyla yapacakları güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin yatırım finansmanı Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları başlığından değerlendirilir.

(19) 1163 sayılı Kanun kapsamında faali yet gösteren sulama kooperatifleri ve 6172 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin tarımsal elektrik tarifesine tabi elektrik fatura ödemeleri, üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, Tarımsal Elektrik Bedeli başlığından değerlendirilir.

Sulama kooperatifi ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin birikmiş /normal ödeme günü geçmiş/ödenmemiş/taksitlendirilmiş tarımsal elektrik borçları ile ilgili ödemeleri de bu kapsamda değerlendirilir. Bu maddede belirtilen ödemeler Katılım Bankası kendi esas, usul ve mevzuatları uygun olması halinde yerine getirilir.

Tarımsal Elektrik Bedeli başlığından yararlanmak isteyen sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin yeni faturalarını ödemek amacıyla bu finansmandan yararlanabilmesi için birikmiş/normal ödeme günü geçmiş/ödenmemiş /taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen/ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitinin bulunmaması gerekir.

Gelir kaybı tutarlarının hesaplanması, karşılanması ve tespiti

MADDE 2-

(1) Katılım Bankası tarafından bu Karar kapsamında kullandırılan finansmanlar ile 3 üncü madde kapsamında ertelenen/taksitlendirilen finansman nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, finansmanların kar payı tahakkuk tarihlerinde, Katılım Bankasının tarım finansmanına uyguladığı kar payı oranları ile finansman konuları itibarıyla indirim oranları uygulanarak üreticilere yansıyan kar payı oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır, Bu kapsamda finansmanı kullanan üreticiler adına yapılan gelir kaybı ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Katılım Bankası, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Katılım Bankası, bu Karar kapsamında kullandırılan finansmanlara ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletir.

(3) Ödemeler, Katılım Bankasının, bu Karar kapsamında kullandırılan finansmanlara ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.

(4) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Katılım Bankası tarafından esas alınır. Bu Karar kapsamında incelemesi henüz tamamlanmamış gelir kayıplarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca kâr payı hesabı yapılmaksızın ödenir. Raporlar sonucu Katılım Bankasına fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kurum tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili hesabına aktarılır/yatırılır. Katılım Bankasına eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten karşılanır.

(5) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini dördüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Doğal afetler nedeniyle finansmanların ertelenmesi/taksitlendirilmesi

MADDE 3-

(1) Bu Karar kapsamında kullandırılan tarımsal finansmanlar, finansmana konu ürünlerin/varlıkların 1/l/2023-31/12/2023 tarihleri arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, aşağıdaki esas ve usuller kapsamında kalmak kaydıyla, Katılım Bankasının kendi esas, usul ve mevzuatları çerçevesinde, vade tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren ertelenebilir ya da taksitlendirilebilir. Bu Karar ile taksitlendirilen tutarlar erteleme kapsamında yer almaz.

(2) Finansmanların bu madde kapsamına alınabilmesi için, doğal afetler nedeniyle oluşacak hasarın finansman vadesinden/taksit tarihinden/hesap devresinden önce (vade/taksit tarihi/hesap devresi tarihi dahil) meydana gelmiş olması gereklidir.

(3) Bu madde hükümlerinden, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla, finansmanlarının vadesi/taksit tarihi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içerisinde dolacak olan gerçek ve tüzel kişi üreticiler faydalanabilir.

(4) Bu madde kapsamından yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üreticiler, TARSİM hasar raporu ya da il/ilçe hasar tespit komisyonu karar tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde Katılım Bankasına yazılı olarak müracaat ederler.

(5) Mücbir sebeplerle hasar tespitinde ve/veya müracaat süresinde gecikme olması ve bu nedenle finansmanların vadesi/taksit tarihi/hesap devresinin geçmesi halinde, mücbir sebebin sona ermesini takip eden 15 gün içerisinde üreticilerin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte başvurusu üzerine, Katılım Bankası tarafından gerekli değerlendirme yapılarak, finansmanların vadesinden/taksit tarihinden/hesap devresinden itibaren bu madde kapsamında ertelenebilir/taksitlendirilebilir.

(6) Ertelenen finansmanlar nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar; borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

(7) Erteleme işlemi borcun maddi ve şahsi teminatının sükûtunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(8) Hasar tespitlerinin ve hasar oranlarının üretici bazında belirlenmesi zorunludur. Doğal afetler nedeniyle oluşan hasarların tespitinde TARSİM tarafından hazırlanan raporlar esas alınır. TARSİM’e konu olamayan durumlarda bu tespitler il/ilçe basar tespit komisyonları tarafından yapılır.

(9) İl/ilçe hasar tespit komisyonlarında kimlerin yer alacağı, hasar tespitlerinin hangi esaslara göre yapılacağı, hangi doğal afetlerin bu kapsamda değerlendirileceği ve uygulamaya yönelik diğer hususlarda 1 inci maddenin on birinci fıkrasında belirtilen tebliğ esas alınır.

(10) Ertelenecek finansman tutarı, hasar oranına %10 oranında risk primi eklenmek suretiyle hesaplanacak oranı aşmamak kaydıyla, Katılım Bankası tarafından belirlenir. Yalnızca hasardan etkilenen ürünlere/faaliyete ilişkin finansmanlar bu madde kapsamına alınır. Hasar nedeniyle oluşan sigorta tazminatları ilgili üreticinin finansman borcundan düşülür (mahsup/tahsil edilir). Ertelenecek finansman tutan, kalan anapara tutarı üzerinden hesaplanır. Anapara ödemesi dışındaki borç ve ferileri ödenmeden erteleme/taksitlendirme yapılmaz.

(11) Yatırım finansmanlarında, yalnızca ilgili yılda ödenmesi gereken taksit/finansman tutarı bu madde kapsamında ertelenebilir ya da taksitlendirilebilir.

(12) Katılım Bankasının kendi esas, usul ve mevzuatlarına uygun olarak bu madde kapsamında değerlendirilecek finansmanların ilgili yılda ödenecek kısmı (işletme finansman ürünlerinin üçüncü fıkraya göre belirlenecek anapara tutarı; yatırım finansmanlarında ise yine üçüncü fıkraya göre belirlenecek ilgili yıldaki taksit tutarı) vade tarihinde n/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren bir yıl süreyle ertelenebilir ya da azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir.

(13) Bu madde kapsamındaki finansmanlara, bu Karar çerçevesinde; üretim konusuna bakılmaksızın bir yıl süreyle ertelenmesi halinde %25, taksitlendirilmesi durumunda ise %20 oranında kâr payı indirimi uygulanır.

(14) Bir gerçek ya da tüzel kişi bu madde hükümlerinden aynı üretim konusuyla ilgili olarak artlarda en fazla üç kez yararlandırılabilir.

(15) Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler bu madde hükümlerinden yararlanamaz.

Diğer hükümler

MADDE 4-

(1) Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında borcu bulunan üreticilere Katılım Bankası tarafından bu Karar kapsamında finansman kullandırılmaz ancak daha önce yayımlanmış, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında borçları ertelenmiş veya yapılandırılmış ya da Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Alacaklar Hesabına alınmış olan gerçek ve tüzel kişilere bu Kara r kapsamında finansman kullandırılabilir.

(2) Bu Karar kapsamında açılan finansmanlar, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar için gelir kaybı hesaplanmaz. Vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar Katılım Bankası mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

(3) Üreticilerin mevcut finansmanlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 1/l1/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İç-in Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınmaları halinde bu finansmanlar, gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılır. Vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar Katılım Bankası mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz/kâr payı desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda finansman kullandırılmaz. Finansman kullanacak işletmelerden aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz/kâr payı desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki kâr payı oranı desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

(5) Bu Kararda yer almayan hususlarda, 5411 sayılı Kamın hükümleri ile Katılım Bankasının finansman kullandırım esas, usul ve mevzuatı uygulanır.

(6) Katılım Bankası tarafından finansman ortaklığı haricindeki iştiraklerine bu kapsamda finansman kullandırılamaz.

(7) Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli hallerde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5-

(1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6-

(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

HAYVANSAL ÜRETİM

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

4,25

40.000.000

50

50

Öncelikli bölge yatırımı

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Atıl işletme alımı

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

3,40

4,25

10

0

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

4,25

3,40

0

10

Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

4,25

3,40

0

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

2,13

20.000.000

75

75

Öncelikli bölge yatırımı

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Atıl işletme alımı

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

1,28

2,13

10

0

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

2,13

1,28

0

10

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

2,13

1,28

0

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

 

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

4,25

20.000.000

50

50

Öncelikli bölge yatırımı

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Atıl işletme alımı

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

3,40

4,25

10

0

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

4,25

3,40

0

10

Kendi yemini Üretme/mera kullanımı

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

4,25

3,40

0

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

100

 

 

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

 

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Küçükbaş Hayvancılık

Küçükbaş Hayvancılık

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

2,13

25.000.000

75

75

Öncelikli bölge yatırımı

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Atıl işletme alımı

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

1,28

2,13

10

0

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

2,13

1,28

0

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

 

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Arıcılık

Arıcılık

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

4,25

5.000.000

50

50

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

4,25

3,40

0

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

80

 

 

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

r

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Kanatlı Sektörü

Kanatlı Sektörü

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

6,38

4,25

7.500.000

25

50

Atıl işletme alımı

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

5,53

4,25

10

0

Sözleşmeli üretim

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

6,38

3,40

0

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

5,53

3,40

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

5,53

3,40

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

80

 

 

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

2,13

15.000.000

75

75

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

75

 

 

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Su Ürünleri Sektörü

 

 

Su Ürünleri Sektörü

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

4,25

15.000.000

50

50

Su ürünleri yetiştirme

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

80

 

 

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM 200.000 TL’ye kadar olan krediler (200.000 TL dahil)

200.000 TL’ye kadar olan krediler (200.000 TL dahil)

8,50

0,00

8,50

0,00

8,50

0,00

8,50

0,00

0,00

5.000.000

100

100

200.000 TL’nin Üzerindeki krediler

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

4,25

50

50

Atıl işletme alımı

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

3,40

4,25

10

0

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Kendi yemini üretme/mera kullanımı

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

4,25

3,40

0

10

Sözleşmeli üretim

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

4,25

3,40

0

10

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

4,25

3,40

0

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

100

 

 

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI

KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

4,25

50.000.000

50

50

Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı

8,50

2,55

8,50

2,55

8,50

2,55

8,50

2,55

2,55

20

20

Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı

8,50

2,55

8,50

2,55

8,50

2,55

8,50

2,55

2,55

20

20

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

4,25

3,40

0

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Yem Bitkisi Üretimi

Yem Bitkisi Üretimi

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

2,13

10.000.000

75

75

Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

2,13

1,28

0

10

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

8,50

0,43

8,50

0,43

8,50

0,43

8,50

2,13

0,43

0

20

Sözleşmeli üretim

8,50

0,43

8,50

1,28

8,50

0,43

8,50

2,13

0,43

0

20

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

100

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi

Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi

8,50

0,00

8,50

0,00

8,50

0,00

8,50

0,00

0,00

35.000.000

100

100

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Süs bitkisi üretimi

Süs bitkisi üretimi

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

4,25

15.000.000

50

50

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

50

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Stratejik bitkisel üretim

Stratejik Bitkisel Üretim

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

2,13

20.000.000

75

75

Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

2,13

1,28

0

10

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

8,50

0,43

8,50

0,43

8,50

0,43

8,50

0,43

0,43

20

20

Sözleşmeli üretim

8,50

0,43

8,50

0,43

8,50

0,43

8,50

2,13

0,43

0

20

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

2,13

1,28

0

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BAĞCILIK

 

 

Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

8,50

2,13

2,13

20.000.000

75

75

Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

2,13

1,28

0

10

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

8,50

0,43

8,50

0,43

8,50

0,43

8,50

0,43

0,43

20

20

Sözleşmeli üretim

8,50

0,43

8,50

0,43

8,50

0,43

8,50

2,13

0,43

0

20

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

2,13

1,28

0

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

8,50

1,28

1,28

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

 

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM

 

 

200.000 TL’ye kadar olan krediler (200.000 TL dahil)

8,50

0,00

8,50

0,00

8,50

0,00

8,50

0,00

0,00

5.000.000

100

100

200.000 TL’nin üzerindeki krediler

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

8,50

4,25

4,25

50

50

Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

4,25

3,40

0

10

Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı

8,50

2,55

8,50

2,55

8,50

2,55

8,50

2,55

2,55

20

20

Sözleşmeli üretim

8,50

2,55

8,50

2,55

8,50

2,55

8,50

4,25

2,55

0

20

Organik tarım/iyi tarım uygulamaları

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

4,25

3,40

0

10

Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Kadın çiftçi/girişimci

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

8,50

3,40

3,40

10

10

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

100

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık)

TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık)

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

4,25

8,50

5.000.000

50

0

Yurt içinde üretilen makine alımı

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

2,13

8,50

25

0

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

0

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Traktör Desteği

TRAKTÖR

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

6,38

8,50

1.000.000

25

0

Yurt içinde üretilen makine alımı

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

25

0

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

0

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI

Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımı

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

2,13

8,50

7.500.000

75

0

Yurt içinde üretilen makine alımı

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

0,00

8,50

25

0

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

0

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

TARIM MAKİNELERİ PARKI

TARIM MAKİNELERİ PARKI

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

2,13

8,50

10.000.000

75

0

Yurt içinde üretilen makine alımı

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

25

0

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

0

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri

Limit

0-12 ay

1-4 yıl

4 yıldan uzun

Yatırım Dönemi (*)

İşletme Dönemi

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Cari Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

Arazi Alımı

Arazi Alımı

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

6,38

8,50

5.000.000

25

0

Uygulanabilecek En Yüksek İndirim Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

0

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

İndirim oranı (%)

Vade Süresi

İşletme Kredileri