KOMPOST TEBLİĞİ

        Resmî Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29286

KOMPOST TEBLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – 

(1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların;

a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanarak yönetiminin sağlanmasına,

b) Geri kazanımının sağlanarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,

c) Kompost tesislerinin teknik kriterlerinin belirlenmesine,

ç) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Kompost tesislerinden elde edilen ürünlerin yönetimine,

ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – 

(1) Bu Tebliğ, işletmelerin faaliyetlerinden ve/veya tüketimden kaynaklanan, bu Tebliğin ek-1 atık listesinde yer alan biyobozunur atıkların kompost tesislerinde işlenmesi, oluşan ürünün özellikleri ve kullanımına ilişkin teknik esasları kapsar.

(2) Bu Tebliğ hükümleri,

a) Radyoaktif atıkları,

b) Atıksuları,

c) Hayvan kadavralarını, tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıyı,

ç) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) İşlenmek üzere kompost tesislerine gönderilen hayvansal atıklar hariç olmak üzere, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği hükümleri kapsamında yönetilen hayvansal yan ürünleri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 11 ve 12 nci maddeleri,

b) 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

c) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddeleri,

ç) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği,

d) 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,

hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – 

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Atık işleme: Ön işlemler ve ara depolama dâhil olmak üzere Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-2/A ve Ek-2/B’sindeki geri kazanım ya da bertaraf işlemlerini,

b) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-2/A ve Ek-2/B’deki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi,

c) (Değişik: RG-15/9/2022-31954) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

ç) Bakiye atık: İşlenmek üzere atık işleme tesisine kabul edilen atıklardan işlenemeyen veya işlenme sonucunda geriye kalan atıkları,

d) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Biyobozunur atık: Park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıkları,

e) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında düzenlenen lisansı,

f) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Geri kazanım: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-2/B’sinde listelenen işlemleri,

g) (Değişik: RG-15/9/2022-31954) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünü,

ğ) İşletmeci: Tesislerin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Kompost: Organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen ürünü,

ı) Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını,

i) Tesis sahibi: Aynı zamanda tesisin işletmecisi de olabilen, tesisinin mülkiyetine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Ürün: Atığın işlenmesi sonucunda elde edilen ve kullanım amacına uygun olarak belirli kriterleri sağlayan maddeyi,

k) Ürün biriktirme alanı: Ürünün tesiste bekletildiği yeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler

MADDE 5 – 

(1) Kompost ve kompost tesislerinin yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

a) Atık yönetim planları dahilinde biyobozunur atıkların, kaynağında veya üretildikleri yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı toplanması esastır.

b) (Değişik: RG-15/9/2022-31954) Atıklar; görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde taşınır.

c) Atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.

ç) Biyobozunur atıkların ön işleme tabi tutulması esastır.

d) Atığın kabulünden itibaren gerekli tedbirler alınarak işletmeden kaynaklanan ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturan kirlilik kaynaklarının ortaya çıkarabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi zorunludur.

e) Düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek biyobozunur atık miktarının azaltılması esastır. Atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesi ve depolanacak olan biyobozunur atık miktarı hedefleri için, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

f) (Değişik: RG-15/9/2022-31954) Kompost tesisinden kaynaklı bakiye atıkların ve/veya değerlendirilemeyen kompostun, atıktan türetilmiş yakıt üretiminde kullanılmasında, 20/6/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği hükümleri uygulanır.

g) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Kurulması planlanan kompost tesisleri için Ek-4’te yer alan formata uygun olarak hazırlanan fizibilite raporu ile Bakanlıktan uygun görüş alınır ve sonrasında çevresel etki değerlendirmesi süreci tamamlanır.

 ğ) (Değişik: RG-28/7/2017- 30137) Fizibilite raporu, çevresel etki değerlendirme yeterlilik belgesine haiz kurum ve kuruluşlar veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

h) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Kompost tesisleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre çevre izin ve lisansı alır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde piyasaya arz edilmesi esastır.

(3) Sorumlu olan taraflar, ürünlerin ve atıkların çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve güvenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili personeline eğitim vermek/verdirmekle, kamuoyunda farkındalık yaratmakla, sosyal sorumluluk projeleri ve çevre eğitim projeleri yapmakla veya katkı sağlamakla, yazılı ve görsel basında spot yayınlar yapmakla veya bu amaçla yapılan çalışmalara katkı sağlamakla yükümlüdürler.

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – 

(1) Bakanlık;

a) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği, koordinasyonu sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla,

b) (Değişik: RG-28/7/2017- 30137)   Kurulması planlanan kompost tesislerine ait fizibilite raporu ve işletme planını değerlendirmekle,

c) (Değişik: RG-28/7/2017- 30137) Tesis inşaatı bitiminde tesis onay yazısı başvurularını yerinde inceleme yapılması sonrasında değerlendirmekle,

ç) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre kompost tesislerine çevre lisansı vermek ve denetlemekle,

yükümlüdür.

(2) Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkrada belirtilen yetkilerini il müdürlüklerine devredebilir.

İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri;

a) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, denetim yapmakla,

b) Belediyelerin atık yönetim planı dahilinde toplanan biyobozunur atıklara ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa bildirmekle,

c) (Ek: RG-15/9/2022-31954) 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen kompost tesisleri için EK-7’de yer alan Kompost Tesisi Onay Yazısı vermekle ve onay verdiği kompost tesisini Bakanlığın çevrimiçi programına kayıt etmekle,

yükümlüdür.

Mahalli idarelerin, özel ve tüzel kişilerin görev ve yükümlülükleri

MADDE 8 – 

(1) Büyükşehir belediyeleri, mahalli idare birlikleri, il ve ilçe belediyeleri, özel ve tüzel kişiler;

a) Sorumlulukları çerçevesinde atık yönetim planı dahilinde, biyobozunur atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla,

b) (Mülga: RG-30/9/2020-31260)

c) Bu Tebliğ kapsamında yer alan biyobozunur atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

ç) Kurulması planlanan kompost tesisi için bu Tebliğin ek-4’ünde yer alan formata uygun olarak (Mülga ibare: RG-28/7/2017- 30137) (…) fizibilite raporu hazırlamakla ve Bakanlığa sunarak uygun görüş almakla,

d) (Mülga: RG-28/7/2017- 30137)

e) (Değişik: RG-28/7/2017- 30137) Tesis inşaatı bitiminde Ek-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanan işletme planı ile birlikte tesis onay yazısı için Bakanlığa başvuruda bulunmakla,

f) Biyobozunur atık yönetiminde görev alan personelin, periyodik olarak eğitimini sağlamakla, sağlık kontrolünden geçirmekle, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması ve organizasyonunun yapılması ile gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla ve diğer koruyucu, önleyici tedbirleri almakla,

yükümlüdürler.

(2) Mahalli idareler, bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere ek olarak, biyobozunur atıkların yönetimi kapsamında, bu Tebliğ ile sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla yükümlüdür.

İşletmecinin yükümlülükleri

MADDE 9 – 

(1) İşletmeci;

a) Tesisin işletilmesi ile ilgili işletme planını uygulamakla,

b) Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıkların ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla,

c) İşletme sürecinde sera etkisi de dâhil olmak üzere tesisten kaynaklanabilecek gazların toplanması, işlenmesi ve kullanılması işlemlerini çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapmakla,

ç) Tesise, işlenmeye uygun olmayan atıkları kabul etmemekle,

d) Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıklar ile tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürünleri ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf etmekle,

e) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Tesisin ömrünü tamamlamasını müteakip tesise atık kabul etmemekle ve Atık Yönetimi Yönetmeliği 10 uncu maddesi çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmekle,

f) Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa bilgi vermekle,

g) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamak, bu bölümlere yetkili kişilerin dışında ve izinsiz olarak girişleri önlemekle,

ğ) (Ek: RG-30/9/2020-31260) İşletmeci, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olarak tesise ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla,

yükümlüdür.

(2) Tesis sahibi ile işletmecinin farklı kişiler olması halinde tesislerin bulunduğu alanlarda, tesis hizmet süresini doldurduktan sonra olası çevresel kirliliğin engellenmesi amacıyla tesis sahibi tarafından gerekli tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kompost Tesislerinin Özellikleri

Kompost tesislerinin genel özellikleri

MADDE 10 – 

(1) Düzenli depolama tesisi sınırları içerisinde kurulanlar hariç olmak üzere, tesis sınırının yerleşim alanlarına en yakın mesafesinin 250 metre olacak şekilde, hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak yer seçimi yapılır. Alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde tasarımı yapılır.

(2) Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzeri olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü önleyici tedbir alınır.

(3) Atıklar, çevresel risk oluşturmayacak şekilde tesise kabul edilir ve atıkların işlendiğinin takip edilmesi için gerekli kontrol sistemleri kurulur.

(4) Tesiste, araç parkı, kantar, tekerlek yıkama ünitesi ve idari bina bulunması zorunludur. Tesislerin entegre tesis olması durumunda bu ünitelerden birer adet olması yeterlidir.

(5) Üretim öncesi, atıkların en az bir gün süre ile biriktirilebileceği büyüklükte, boşaltma, ön şartlandırma hattına yükleme işlemlerinin gerçekleştirileceği, atık kabul birimi yapılır.

(6) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Atık kabul birimleri yağış etkisine karşı üstü ve araç giriş çıkışı hariç diğer üç tarafı kapalı olarak inşa edilir. Atık kabul birimi tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde en az 30 cm kalınlığında, C30/37 beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Tabanda atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek şekilde ayrı toplama mekanizması geliştirilir. Atık kabul alanında oluşacak sızıntı suyunun toplanabilmesi için zemine uygun şekilde eğim verilir.

(7) Tesiste, atıkların işlenmesi sonucunda oluşan ürünün yağışlardan etkilenmeyecek şekilde biriktirileceği kapalı ürün deposu teşkil edilir.

(8) Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıklar ile tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürün ve bakiye atıklar için uygun alanlar oluşturularak ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf edilir.

(9) Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır.

(10) Tesise kabul edilen atığın kaynağı, kodu, miktarı, tesise erişim şekli gibi bilgileri içeren veri kayıt sistemi oluşturulur.

(11) Tesislerde, kokuya neden olan tüm emisyon kaynaklarında, 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.

(12) Tesislerin işletilmesi sırasında oluşan sızıntı suyu, yıkama suyu ve benzeri atıksular 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtılır.

(13) Sızıntı suyu arıtma tesisi bulunmayan tesislerde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak atıksu altyapı tesisi bulunan yerlerde kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulması şartıyla bağlantı izni alınır.

Kompost tesislerinin teknik özellikleri

MADDE 11 – 

(1) Kompost tesisleri, bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdür. Bu hükümlere ek olarak;

a) Ayırma işlemi, mikroorganizmaların gerçekleştirdikleri bozunma prosesinin kolaylaştırılması amacıyla boyut küçültme veya parçalama ve eleme işlemlerinin yapıldığı ön şartlandırma ünitesi,

b) Kompostlaştırma ünitesi,

c) Son şartlandırma ünitesi,

ç) Son eleme ünitesi,

d) Ürün biriktirme alanı,

bulunur.

(2) (Değişik: RG-15/9/2022-31954) Kompostlaştırma, teknolojisine ve mevsimsel şartlara bağlı olmakla birlikte gerekli koşulların sağlanması ile atığın en az 6 hafta süren fermantasyonu işlemidir. Kompostlaştırma sürecini kontrol etmek amacıyla yığın sıcaklığı günlük olarak, nem içeriği ise haftalık olarak takip edilir ve kayıt sistemi oluşturulur.

(3) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Kapalı veya yığın kompost tesisleri; havalandırma sisteminin, uçucu bileşikler, çürüme sonucu ortaya çıkabilecek kirleticiler, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama verilecek emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağlayacak şekilde kurulur ve çalıştırılır.

(4) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Mahalli idarelerce belediye atıklarının işlenmesi amacıyla kurulması planlanan kompost tesisleri hariç olmak üzere solucan tipi kompost sistemleri, mantar üretim kompost sistemleri ve her türlü atığın kaynağında işlendiği bahçe tipi kompost sistemleri/makineleri için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Ancak, bahçe tipi kompost sistemleri hariç olmak üzere diğer kompost sistemlerinde sızıntı suyu kontrol sistemi kurulur.

(5) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Hayvansal atığın hammadde olarak tesiste işlenmesi durumunda hijyenizasyon işlemine yönelik İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) (Ek: RG-15/9/2022-31954) Biyobozunur atıklar olarak tanımlanan atıklar arasında yer alan pazar yeri, hal, manavlardan kaynaklanan atıklar, yiyecek hazırlama atıkları ile park ve bahçe atıklarının kompostlaştırılmasında; 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile tanımlanan atık önleme ve azaltım faaliyetleri kapsamında, sıfır atık temel seviye belgesi olan mahalli idareler, organize sanayi bölgeleri, havalimanları ve üniversiteler tarafından yapılacak kompost tesislerinde;

a) Bu fıkrada belirtilen atıkların diğer atıklar ile karıştırılmayacak şekilde biriktirilerek toplanması sağlanır.

b) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına uyum şartı aranmaz. Sadece tesiste idari bina bulunması ve tesise hizmet vermek amacıyla kantar kullanılması şartı aranır.

c) 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen atık birimleri yağış etkisine karşı en az üzeri kapalı olarak inşa edilir. Atık kabul birimi tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Tabanda atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek şekilde ayrı toplama mekanizması geliştirilir. Atık kabul alanında oluşacak sızıntı suyunun toplanabilmesi için zemine uygun şekilde eğim verilir.

ç) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan fizibilite raporu hazırlanması şartı ile aynı fıkranın (e) bendinde yer alan işletme planı ve tesis onay yazısı şartı bu tesisler için aranmaz.

d) Bu tesislere kabul edilecek atıkların işlenmesi sonrasında oluşacak kompostun ilgili mevzuat şartlarının sağlanarak ürün olarak değerlendirilmesi ve atık işleme tesislerinde bertaraf edilmemesi esastır.

e) Mahalli idareler tarafından kurulacak olan entegre atık yönetim tesisleri bünyesinde yer alan kompost tesisleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ürünler ve Bakiye Atıklar

Kompostun kullanılması

MADDE 12 – (Değişik: RG-30/9/2020-31260)

(1) Biyobozunur atıkların işlenmesiyle elde edilen ürün özelliklerinin belirlenmesinde;

a) Beslenen hammadde özelliklerine,

b) Kompost tesisi proses şartlarına,

uyulur.

(2) Kompost tesisinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda elde edilen ürünün kullanılmasında 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte yer alan kriterler sağlanır.

Ürünün piyasaya arz edilmesi

MADDE 13 – (Değişik: RG-30/9/2020-31260)

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan kompostun piyasaya arz edilmesinde, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 14 – 

(1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 2872 sayılı Kanunun 12 ve 20 nci maddeleri ve 4703 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen müeyyideler uygulanır.

Düzenleme yetkisi

MADDE 15 – 

(1) Bakanlık bu Tebliğ kapsamındaki atıkların ve ürünlerin yönetimine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Mevcut kompost tesisleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga: RG-30/9/2020-31260)

Yürürlük

MADDE 16 – 

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare: RG-15/9/2022-31954) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

 Ekleri görmek için tıklayınız.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/3/2015

29286

Tebliğlerde Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

28/7/2017

30137

2

30/9/2020

31260

3

15/9/2022

31954

 

 

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2022/3 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

13 Eylül 2022 SALI                         Resmî Gazete                            Sayı : 31952

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2022/3 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1- (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022/3 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

                                                                   Yapının Birim

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                                                Maliyeti
   (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3.00 m yüksekliğe kadar)

2.  Basit kümes ve basit tarım yapıları

3.  Yumuşak plastik örtülü seralar

4.  Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları

5.  Geçici kullanımı olan küçük yapılar

6.  Kalıcı kullanımı olun yardımcı yapılar

7.  Gölgelikler- çardaklar

8. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları

9. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar

10. Bu gruptakilere benzer yapılar.

650.00

B GRUBU YAPILAR

1.  Cara veya sert plastik örtülü seralar

2.  Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

3.  Kâgir ve betonarme su depoları

4.     İş yeri depoları

5.  Bu gruptakilere benzer yapılar.

990,00

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Kuleler, ayaklı su depoları

2.  Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

3.  Kayıkhane

4.  Bu gruptakilere benzer yapılar

1.650,00

B GRUBU YAPILAR

1.  Şişirme (Pnömatik) yapılar

2.  Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler

3.  Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri

4. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

5.  Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

6.  Jeoloji, botanik ve tema parkları

7.  Mezbahalar

8.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

2 400.00

II. SINIF YAPILAR

C GRUBU YAPILAR       

1.  Hangar yapıları (küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)

2.  Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)

3.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

2.685,00

 

III. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme
 ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

2.  Katlı garajlar

3.  Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz. – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

4.  Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler ve benzeri)

5.  Basımevleri, matbaalar

6.  Soğuk hava depoları

7.  Konutlar (üç kala kadar- üç kat dâhil – asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

8.  Akaryakıt ve gaz istasyonları

9.  Kampingler

10. Semt postaneleri

11. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

12. Kreş ve gündüz bakımevleri, hobi ve oyun salonları

13. Bu guruptakilere benzer yapılar.

3.450,00

B GRUBU YAPILAR

1.  Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları

2.  Gençlik merkezleri, halk evleri

3.  Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

4.  Temel eğitim okulları

5.  Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

6.  Jandarma ve emniyet karakol binaları

7.  Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri

8.  Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)

9.  150 kişiye kadar cezaevleri

10.      Fuarlar

11. Sergi salonları

12. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)

13.  Marinalar

14. Gece kulübü, diskotekler

15.  Misafirhaneler, pansiyonlar

16.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

4.650.00

 

IV. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR 

1.  Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

2.  Poliklinikler

3.  Liman binaları

4.  İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri ve benzeri)

5.  İlçe belediyeleri

6.  150 kişiyi geçen cezaevleri

7.  Kaplıcalar, şifa evleri ve benzeri termal tesisleri

8.  İbadethaneler (1500 kişiye kadar)

9.  Aqua parklar

10. Entegre sanayi tesisleri

11. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)

12. Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

13. Büyük alışveriş merkezleri

14. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

15. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30.50 m’den az yapılar)

16. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

17. Bu guruptakilere benzer yapılar.

4.950.00

B GRUBU YAPILAR 

1.  Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri

2.  İl tipi belediyeler

3.  İl tipi idari kamu binaları

4.  Metro istasyonları

5.  Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

6.  Büyük postaneler (merkez, postaneleri)

7.  Otobüs terminalleri

8.  Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

9.  Banka binaları

10. Normal radyo ve televizyon binaları

11. Özelliği olan genel sığınaklar

 12. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 – 600 m2 villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi ve benzeri)

13. Bu guruptakilere benzer yapılar.

5.900,00

C GRUBU YAPILAR 

1.  Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

2.  Bakanlık binaları

3.  Yüksek öğrenim yurtları

4.  Arşiv binaları

5.  Radyoaktif korumalı depolar

6.  Büyük Adliye Sarayları

7.  Otel (3 yıldızlı) ve moteller

8.  Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

9.  İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

10. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21.50 m ile 30.50 m arası – 30,50 m dâhil yapılar)

11. Konutlar (Yapı yüksekliği 30.50 m ile 51,50 m arası – 51,50 m dâhil yapılar)

12.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

6.400,00

V. SINIF YATILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Televizyon. Radyo İstasyonları, binaları

2.  Orduevleri

3.  Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar

4.  Borsa binaları

5.  Üniversite kampüsleri

6.  İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)

7.  Yapı yüksekliği 51,50 m'yi aşan yapılar (Konutlar dâhil)

8. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market ve benzeri bulunan)

9.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

7.700.00

B GRUBU YAPILAR

1.  Kongre merkezleri

2.  Olimpik spor tesisleri -hipodromlar

3.  Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

4.  Hastaneler

5.  Havalimanları

6.  İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)

7.  Oteller (4 yıldızlı)

8.  Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri

9.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

9.350.00

C GRUBU YAPILAR

1.  Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

2.  Müze ve kütüphane kompleksleri

3.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

10.300.00

D GRUBU YAPILAR

 1. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

2.  Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

3.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

12.150.00

 

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2- 

(1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2022/3 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2022/3 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3- 

(1) Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 412)

10 Eylül 2022 CUMARTESİ                Resmî Gazete                            Sayı : 31949

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 412)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- 

(1) Bu Tebliğin amacı; Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- 

(1) Bu Tebliğ; Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- 

(1) Bu Tebliğ; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesi, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- 

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bağlantı anlaşması: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca lisanssız üretim faaliyeti gerçekleştirecek yatırımcı ile ilgili şebeke işletmecisi arasında imzalanan anlaşmayı,

b) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili şebeke işletmecisi tarafından düzenlenen ve kurulması planlanan lisanssız üretim tesisine ilişkin koşulları içeren belgeyi,

c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını (Millî Emlak Genel Müdürlüğü),

ç) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin veya dağıtım lisansı sahibi OSB’nin lisansında tanımlanan bölgeyi,

d) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,

e) İdare: İllerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini,

f) İrtifak hakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan yükümlülüğü,

g) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nu,

ğ) Kullanma izni: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde kişiler lehine İdarece verilen izni,

h) Ön izin: İrtifak hakkı tesis edilmeden veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için İdarece verilen izni,

ı) Sözleşme: İdare ile yatırımcı arasında düzenlenen ve imzalanan anlaşmayı,

i) Şebeke işletmecisi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım şirketini veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi,

j) Uygulama projesi: Taşınmazın üzerinde yapılacak olan yapı veya tesislerin inşaatına esas olacak ayrıntıda düzenlenen, yatırım aşamalarını ve termin planını da içeren, inşa edilecek bölümlerin biçimlerinin ve boyutlarının uygulamaya esas teşkil edecek şekilde açık ve kesin olarak belirtildiği projeyi,

k) Yatırımcı: Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapacak kamu kurum ve kuruluşu ile gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle enerji kaynaklarını,

m) Yönetmelik: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Başvuruda bulunabilecekler

MADDE 5- 

(1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi amacıyla;

a) Maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri,

b) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,

c) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,

ç) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler,

başvuruda bulunabilir.

(2) Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen yatırımcılar, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazının bir kısmında lisanssız elektrik üretimi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla başvuruda bulunabilirler.

(3) Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.

(4) Yatırımcıların bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak istemesi halinde, tüketim tesisi ile aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması gerekmektedir.

İrtifak hakkı veya kullanma izni verilebilecek alanlar

MADDE 6- 

(1) Hazine taşınmazları üzerinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14’üncü maddesi çerçevesinde;

a) Büyük Ova Koruma Alanı dışında 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kurumlara,

b) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece;

1) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişilere,

2) Maden veya jeotermal işletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sahiplerine,

3) Tesiste kullanılacak atıkların “biyokütle” olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna ve tesisin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliğine ait olması şartıyla, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre “belediye atıkları” olarak sınıflandırılan atıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma çamurlarının kullanılacağı tesisler için kamu kurum ve kuruluşlarına,

irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

Üretim miktarı

MADDE 7- 

(1) Bu Tebliğ kapsamında yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir.

Taşınmazların belirlenmesi

MADDE 8- 

(1) Bu Tebliğ kapsamında irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek Hazine taşınmazları Bakanlıkça resen veya yatırımcıların talebi üzerine belirlenir.

(2) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.

Bakanlığa gönderilecek bilgi ve belgeler

MADDE 9- 

(1) Yatırımcılar tarafından İdareye yapılan başvurulara veya Bakanlıkça resen belirlenen Hazine taşınmazlarına ilişkin;

a) 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde belirtilen bilgi ve belgeler,

b) Tahmin edilen bedel tespit raporları,

c) İl tarım ve orman müdürlüğünün Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki görüşü,

ç) Başvuru aşamasında alınan bilgi ve belgeler,

İdarece Bakanlığa iletilir.

İhale bedeli ve usulü

MADDE 10- 

(1) İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacaklar ihale öncesi Kanun ve Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte;

a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi,

b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı,

İdareye teslim ederler.

(2) Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biridir.

(3) İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihale işlemleri, Kanunun 17’nci maddesinde belirtilen ilanlar yapılmak suretiyle, yine Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulüyle yapılır.

(4) Ancak;

a) Kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin temini amacıyla;

1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine,

2) Yurt içi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Başkanlığınca bildirilen yatırımcılara,

3) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54’üncü maddesi kapsamındaki kuruluşlara,

4) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı ile desteklenen yatırımlar için yatırımcılara,

5) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ve 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan endüstri bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerine,

6) Kamu yararına çalışan derneklere ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara,

b) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna göre tesiste kullanılacak atıkların “biyokütle” olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna ait olması şartıyla; Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre “belediye atıkları” olarak sınıflandırılan atıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma çamurlarının kullanılacağı lisanssız elektrik üretim faaliyeti gerçekleştirecek tesisler için kamu kurum ve kuruluşlarına,

c) Maden veya jeotermal işletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sahibine,

ç) Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen yatırımcılara,

Kanunun 17’nci maddesine göre ilan yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

Ön izin verilmesi

MADDE 11- 

(1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın Yönetmelik eki Ön İzin Sözleşmesi (Ek-12) düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir.

(2) Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. İdarece, bağlantı aşamasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında belirlenen taşınmaza ilişkin aşağıda belirtilen iş ve işlemler yatırımcı tarafından ön izin süresi içerisinde gerçekleştirilir:

a) Taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerinin yapılması.

b) Taşınmazın imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ile ilgili idarelerce onaylanması.

c) Uygulama projelerinin hazırlanması ve 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği esaslarına göre projelerin onaylanması.

ç) Tesisin kurulacağı taşınmazlarla ilgili olarak Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddeleri gereğince ilgili idarelerden gerekli izinlerin alınması.

d) Üretim tesisinin yeri hakkında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünden ÇED ile ilgili uygunluk yazısının alınması.

e) Elektrik üretim tesisinin dağıtım veya iletim sistemine bağlantısını teminen Hazine taşınmazının bulunduğu bölgede görevli elektrik dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşmasının yapılması.

f) İlgili mevzuat uyarınca alınması gereken diğer izin ve ruhsatların alınması.

g) Taşınmazın bulunduğu yere ilişkin ilgili şebeke işletmecisinden bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınması.

(4) Ön izin süresi gerekli hâllerde bedeli karşılığında uzatılabilir. Ancak, ön izin süresinin toplamı dört yılı geçemez. Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ön izin bedeli ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için; ihale bedelinin Yönetmeliğin 14’üncü maddesi uyarınca arttırılması sonucunda oluşacak bedel üzerinden hesaplanır. Fiili kullanım olması halinde bu alana isabet eden ön izin bedeli, irtifak hakkı veya kullanma izni ihale bedelidir.

İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi

MADDE 12- 

(1) Ön izin verilen yatırımcılar tarafından; ön izin döneminde 11 inci maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön izne konu Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, Bakanlıktan izin alınmaksızın ilgili valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) Yönetmelik eki İrtifak Hakkına İlişkin Resmi Senede Yazılacak Hükümler (Ek-14) veya Kullanma İzni Sözleşmesi (Ek-16) düzenlenmesi suretiyle yirmi dokuz (29) yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

(2) Hidroelektrik enerjisine dayalı üretim tesisleri ile ilgili projeler için irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek Hazine taşınmazlarının yüzölçümü belirlenirken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülen yerleşim yeri projesinde belirlenen alanlar; jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisleri ile ilgili projeler için irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek Hazine taşınmazlarının yüzölçümü belirlenirken ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülen yerleşim yeri projesinde belirlenen alanlar esas alınır.

İnşaat süreleri

MADDE 13- 

(1) Hazine taşınmazları üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen ilgili inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Lisanssız elektrik üretim tesislerinin kabulleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya yetkilendirdiği kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılır.

İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde lisanssız elektrik üretimi

MADDE 14- 

(1) Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazlarının bir kısmı üzerinde hak lehtarları tarafından lisanssız elektrik üretimi yapılmasının istenilmesi halinde;

a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü ile kurulu gücünü belirtir dilekçe,

b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili şebeke işletmecisinden alınacak yazı,

c) Mevcut irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması talep edilen alanın işaretlendiği koordinatlı kroki,

ile birlikte Hazine taşınmazının bulunduğu İdareye başvurulur.

(2) Valilikler (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) tarafından 9 uncu maddede belirtilen bilgi ve belgeler, İdarenin görüşü de eklenmek suretiyle Bakanlığa gönderilir. Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında kalan alanlara ilişkin tahmin edilen bedel tespit raporu gönderilmez.

(3) Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda bu talebin uygun bulunması halinde lisanssız elektrik üretiminin;

a) İmar planı ve/veya proje revizyonu gerektirmeyen; onaylı imar planı ve uygulama projesi kapsamındaki yapı ve tesisler ile açık otoparkların üstünde (çatı ve benzeri) ve/veya cephelerinde yapılması durumunda; ilgili idarelerin de görüşleri alınmak suretiyle, mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmaksızın ve sözleşme değişikliği yapılmaksızın işlem tesis edilmesi hususu ilgili valiliğe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) bildirilir.

b) Mevcut irtifak hakkı veya kullanma iznine esas onaylı uygulama projesi dahilinde ve imar mevzuatına göre yapılaşmaya müsait boş alanlarda yapılması durumunda; mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmak ve sözleşme değişikliği yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi hususu ilgili valiliğe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) bildirilir. Bu durumda;

1) Valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) hak lehtarına, 11 inci maddede belirtilen işlemlerin yapılması ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alınması amacıyla bir yıla kadar süre verilir ve gerekli hallerde bu süre toplamı iki yılı geçmemek üzere valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) uzatılabilir.

2) Belirtilen işlemlerin süresi içerisinde tamamlanmasından sonra, hak lehtarı tarafından valiliğe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) başvurulur.

3) Valilik (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) tarafından, belirtilen işlemlerin yapıldığının ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alındığının tespit edilmesi halinde; mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmak ve sözleşme değişikliği yapılmak suretiyle gerekli işlemler valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) yürütülür.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamında kalan alanlarda, mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave olarak hak lehtarlarına izin verilen kısmın irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli; bu kısmın yüzölçümünün, taşınmazın cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni metre kare birim bedelinin yarısıyla çarpılması suretiyle bulunacak bedeldir. Mevcut irtifak hakkı veya kullanma izninin bedelsiz olması durumunda ise hak lehtarlarına izin verilen kısmın irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli; bu kısmın yüzölçümünün, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri ile çarpılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak bu kısımlar üzerinde yapılan lisanssız elektrik üretimi faaliyetinden Hazinece ayrıca hasılat payı alınmaz.

Maden veya jeotermal işletme ruhsatı alanlarına isabet eden Hazine taşınmazlarına ilişkin işlemler

MADDE 15- 

(1) Yetkili kurumlarca verilmiş maden veya jeotermal işletme ruhsatı dahilinde kalan Hazine taşınmazlarının yapılaşma bulunmayan kısımlarında ruhsat sahibi tarafından lisanssız elektrik üretimi yapılmasının talep edilmesi halinde;

a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü ile kurulu gücünü belirtir dilekçe,

b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili şebeke işletmecisinden alınacak yazı,

c) Lisanssız elektrik üretimi yapılması talep edilen alanın işaretlendiği koordinatlı kroki,

ile birlikte Hazine taşınmazının bulunduğu İdareye başvurur. İdare tarafından 9 uncu maddede belirtilen bilgi ve belgeler Bakanlığa iletilir.

(2) Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda bu talebin uygun bulunması halinde, ilgisine göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ya da Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşleri de alınmak suretiyle, işletme ruhsatı sahibine ruhsat süresiyle sınırlı olmak kaydıyla 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca irtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi yapılır.

Sözleşmenin sona ermesi ve feshi

MADDE 16- 

(1) İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesi, sözleşme süresinin bitimi ile sona erer.

(2) Sözleşme;

a) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması,

b) Taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması,

c) Adına kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tarafından talep edilmesi,

ç) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun, ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilmemesi,

d) Bağlantı anlaşmasının iptal edilmesi,

hâlinde İdarece feshedilir. Bu durumda, izin sahibinden veya hak lehtarından cari yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedelinin yüzde yirmi beşi tutarında tazminat alınır ve ayrıca, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

(3) Sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, Hazine taşınmazı üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen tarafından ya da üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Sözleşmenin sona ermesi ya da feshi halinde ilgili şebeke işletmecisi ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirimde bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- 

(1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 18- 

(1) 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362) yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut başvurular ve devam eden işlemler

GEÇİCİ MADDE 1- 

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla;

a) Tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izinlerine ilişkin olarak hak lehtarınca talep edilmesi halinde sözleşme hükümleri bu Tebliğe uyarlanır.

b) Yatırımcılar tarafından irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılan başvurular geçerli kabul edilerek Bakanlıktan yeni bir yazı beklenilmeksizin bu Tebliğde belirtilen şekilde işlemlere devam edilir.

Yürürlük

MADDE 19- 

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

6 Eylül 2022 SALI                       Resmî Gazete                                   Sayı : 31945

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6004

Ekli “Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 13 üncü ve 19 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

5 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

      CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- 

(1) Bu Kararmevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılmasıkırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıüreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amacıyla, yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

Sözleşmeli besicilik

MADDE 2- 

(1) 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındabu Kararın yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süre zarfında besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında, karkas ağırlığı;

 1. 201- 250 kg olanlara 2,5 TL/kg,
 2. 251- 300 kg olanlara 3,5 TL/kg,
 3. 301 kg ve üzeri olanlara 5 TL/kg,

 destekleme ödemesi yapılır.

 1. Sözleşme şartları, sözleşme yapılacak yetiştiricilerin tespitikesim, sağlık vkarkas kalitesi kriterlerinin belirlenmesi, duyurulması, uygulanması, takibi ve yaptırımların yerine getirilmesinin sağlanması ESK tarafından yapılır.
 2.  Sözleşme yapılan yetiştiriciler, en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilir.
 3.  Kesim anındaki karkas ağırlığı en az 201 kilogram olmalıdır.
 4. Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) gerek gördüğü hallerde, destekleme birim fiyatlarında değişiklik yapabilir.
 5. Sözleşmeli besicilik kapsamında kesimi yapılan hayvankarkas ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanarak Bakanlığa (Hayvancılık Genel Müdürlüğü) gönderilir. Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumludur.
 6. Hayvancılık Genel Müdürlüğü, destekleme uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemlerde ve karşılaşılabilecek sorunların çözümünde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya ve uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.
 7. Hayvancılık Genel Müdürlüğü, ESK'dan gelen icmali; kesilen hayvan, karkas bilgileri ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkanları çerçevesinde, T.CZiraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yetiştiricilerin hesabına aktarır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- 

(1) Bu Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden sağlanır.

 1. Hayvancılık Genel Müdürlüğü, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeyeödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.CZiraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilidir.
 2.  Destekleme ödemeleri, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.CZiraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.
 3. Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın %0,2'si komisyon olarak ayrıca ödenir.
 4. Bu Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK'ca oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme bütçesi ödeneğinden yetiştiricilerin hesabına aktarılır.
 5. Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemez.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4- 

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemeden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri yararlanamaz.

 1. Yetiştiriciler, sözleşme kapsamına giren hayvanları için Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konuda verdiği desteklerden yararlandırılmaz.
 2. Sözleşmeden vazgeçen veya sözleşme hükümlerinden herhangi birini yerine getirmeyen yetiştiriciler desteklemeden yararlandırılmaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 5- 

(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 6- 

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- 

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 01/07/2022

1 Temmuz 2022 CUMA                    Resmî Gazete                            Sayı : 31883 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 01/07/2022

Karar No: 2022/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29/06/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 01/07/2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı iki toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak tespitine, oybirliğiyle,

3) İş bu Kararın, 01/07/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına, oybirliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır.

Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti, 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK DENEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi: 09.11.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30235

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK DENEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – 

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – 

(1) Bu Yönetmelik; bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasına esas denemelerin kurulmasını, denetlenmesini, denemeleri yapacak kuruluş veya kişilerin nitelikleri ile görev ve sorumluluklarını, deneme yetkisinin verilmesini ve iptalini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – 

(1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – 

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma enstitüsü: Zirai mücadele araştırma enstitüsü ve yasal olarak bunlara benzer görevleri yapan diğer araştırma enstitüsü müdürlüklerini,

b) (Değişik: RG-18/2/2020-31043) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Bitki: Her türlü bitkilerle bunların tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, aşı gözü, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer parçalarını,

ç) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatları,

d) Bitki koruma ürünü uygulama makineleri: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılacak her türlü alet, araç-gereç, makine, cihaz, ekipman ile bunların aksam parça ve teferruatını,

e) Bitkisel ürün: Taze meyve ve tohumlar da dâhil, canlı bitkiler ve bitkilerin canlı kısımları hariç olmak üzere, bitkilerin işlenmemiş halleri veya bitkilerden öğütme, kurutma, presleme gibi sadece basit işlemlerle hazırlanarak elde edilen ürünleri,

f) Çevre: Su, hava, toprak, yabani fauna ve flora ile bunların birbirleriyle ve canlı organizmalarla ilişkilerini,

g) Deneme: Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, dayanıklılık ve yan etkileri ile toksikolojik ve ekotoksikolojik etkilerini görmek amacıyla belirli metotlara göre yapılan çalışmaları,

ğ) Formülasyon veya preparat: Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesiyle uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,

h) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ı) (Değişik: RG-18/2/2020-31043) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüklerini,

i) (Değişik: RG-18/2/2020-31043) İlçe müdürlüğü: İlçe tarım ve orman müdürlüklerini,

j) Toksikolog: Toksikoloji konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişileri,

k) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren her türlü hastalık, zararlı ve yabancı otları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi Verilmesi

Deneme yapacak kişiler

MADDE 5 – 

(1) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerini yapacak kişilerin taşıyacakları nitelikler aşağıda yer almaktadır:

a) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile ilgili aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az dört denemede görev yapmak şartı ile en az iki yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

b) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile ilgili aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az altı denemede görev yapmak şartı ile en az üç yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri veya tarla bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

c) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile ilgili aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az sekiz denemede görev yapmak şartı ile en az dört yıl süre ile çalışmış biyolog olmak.

(2) Bitki koruma ürünlerinin yan etki denemelerini yapacak kişilerin taşıyacakları nitelikler aşağıda yer almaktadır:

a) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ile ilgili yan etki denemeleri konusunda aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan yan etki denemelerinde en az altı denemede görev yapmak şartı ile en az üç yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

b) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ile ilgili yan etki denemeleri konusunda aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan yan etki denemelerinde en az sekiz denemede görev yapmak şartı ile en az dört yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri veya tarla bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak.

(3) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini yapacak kişilerin taşıyacakları nitelikler aşağıda yer almaktadır:

a) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemeleri konusunda aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde en az altı denemede görev yapmak şartı ile en az üç yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

b) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemeleri konusunda aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde en az sekiz denemede görev yapmak şartı ile en az dört yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri veya tarla bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

c) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde en az dört denemede görev yapmak şartı ile en az iki yıl süre ile çalışmış toksikolog olmak.

Deneme yapma yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşlar

MADDE 6 – 

(1) Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve tüzel kişiler, 5 inci maddede belirtilen niteliklere sahip kişileri çalıştırmak kaydıyla bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini yapabilirler.

(2) Üniversiteler ve araştırma enstitüleri hariç olmak üzere tüzel kişiler bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini yapabilmek için Bakanlıktan EK-1’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesini almak zorundadır.

Tüzel kişilere deneme yetkisinin verilmesi

MADDE 7 – (1) (Değişik: RG-18/2/2020-31043)(1) Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi almak isteyen tüzel kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda müracaat eder:

a) Yapılacak denemelerle ilgili çalışmalarda kullanılması gereken tüm tesis ve ekipmanların listesi ile bu tesis ve ekipmanların bulunduğu yerlere ait adres bilgileri,

b) Tüzel kişilikte görev yapan personelin görev tanımlarını içeren bilgiler ile yönetim ve organizasyon şeması,

c) Yetki alınan deneme konusu ile ilgili yapılacak denemelerin sorunsuz yürütülmesi için gerekli olan alt yapıya ve alet ekipmana sahip olduğunu, yapılacak denemelerin ilgili mevzuata uygun yapılacağını, gerektiğinde yapılan denemelerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Bakanlığa sunacağını, bünyesinde görev yapan deneme yapmaya yetkili elemanların değişmesi halinde, bu değişikliği bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildireceğini, aksi durumun tespiti halinde Bakanlığın alacağı her türlü karara uyacağını belirten imza yetkisine sahip yetkili tarafından onaylı Taahhütname,

ç) Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması konularında görevlendirilecek personelin listesi ile bu personelin eğitim durumlarını gösteren bilgi ve belgeler,

d) İşyerinin adı, açık adresi, telefon numarası ve e-posta adresi,

e) (Mülga: RG-25/4/2021-31465)

f) (Değişik: RG-25/4/2021-31465) Deneme yetkisi alınacak konularla ilgili her farklı konu için bünyesinde 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyan en az bir eleman çalıştırdığına dair sözleşmenin aslı veya firma yetkilisi tarafından onaylı sureti, TC kimlik numarası beyanı,

g) (Değişik: RG-25/4/2021-31465) Tüzel kişilikteki tüm organizasyondan sorumlu personelin iş sözleşmesinin aslı veya firma yetkilisi tarafından onaylı sureti, TC kimlik numarası beyanı,

ğ) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;

1) Deneme yetkisi alınacak konularla ilgili her farklı konu için bünyesinde 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyan en az bir elemanın firma bordrosunda olduğunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

2) Tüzel kişilikteki tüm organizasyondan sorumlu personelin firma bordrosunda olduğunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

3) Bitki koruma ürünlerinin denemeleri ile ilgili faaliyeti olduğunu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

4) Ticaret sicil kayıt örneği,

5) Vergi mükellefi olduğunu gösterir belge.

(2) Yapılan müracaatlar Genel Müdürlükçe incelenir ve durumu uygun bulunanlara beş yıl süre ile geçerli olmak üzere EK-1’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi düzenlenir.

Deneme yetki alanının değiştirilmesi

MADDE 8 – 

(1) Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesine sahip tüzel kişiler yetki aldıkları deneme konularına ilave yeni deneme konuları için yetki alabilirler veya daha önceden alınmış olan yetkilerde değişiklik yapabilirler.

(2) Tüzel kişiler ilave deneme yetkisi almak için veya önceden alınmış olan yetkilerde değişiklik yapmak için daha önce düzenlenmiş belgenin aslı ile yetki almak istenilen konuya ilişkin 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler ve daha önce onay görmüş şartların devam ettiğini gösteren belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurur.

(3) Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra söz konusu belgelerin uygun bulunması halinde yeni deneme yetki konusu ilave edilerek veya daha önce alınmış yetkilerde gerekli değişiklik yapılarak tüzel kişi adına Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi düzenlenir.

Deneme yetki belgesinin süre uzatımı

MADDE 9 – 

(1) Tüzel kişiler Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesinin yenilenmesi için, belgenin geçerlilik süresinin bitiminden bir ay önce daha önce düzenlenmiş belgenin aslı ve daha önce onay görmüş şartların devam ettiğini gösteren belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeden sonra söz konusu belge yenilenir.

(2) Belgenin yenilenmemesi halinde tüzel kişi tarafından yapılacak biyolojik etkinlik denemeleri geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

MADDE 10 – 

(1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde kullanılacak bitki koruma ürünleri etiket bilgisi yer alan ambalajlarda bulundurulur.

(2) Sürüklenmeye sebep olacak derecede rüzgârlı havalarda, öğle sıcağında ve yağışlı havalarda bitki koruma ürünleri uygulaması yapılmaz.

(3) Çevrenin korunması için bitki koruma ürünlerinin akarsulara, göllere, otlaklara ve hayvanların yaşadığı yerlere bulaşmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler alınır.

(4) Boş bitki koruma ürünlerinin ambalajları çevreye atılmaz, bitki koruma ürünlerinin atıkları akarsu ve göllere dökülmez ve uygulama aletleri bu sularda yıkanmaz.

(5) Uygulama, Bakanlıktan ruhsat almış alet ve makinelerle yapılır.

Çalışma şartları

MADDE 11 – 

(1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde kullanılacak bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve uygulama işlerinde; hamileler, on sekiz yaşından küçükler, astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar çalıştırılamaz.

(2) Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında koruyucu elbise, eldiven ve maske kullanılır.

(3) Bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması sırasında sigara dâhil herhangi bir şey yenilemez ve içilemez.

(4) Çalışma esnasında iş kıyafetleri ve koruyucu malzemeler amacına ve talimatına uygun olarak kullanılır.

(5) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasının yapıldığı bitkisel üretim alanlarında, biyolojik etkinlik denemesi amacıyla uygulama yapıldığını gösteren uyarı levhaları konulur.

Çalışanların sağlık kontrolleri

MADDE 12 – 

(1) Deneme yetkisine sahip tüzel kişiliklerde görev yapan uygulayıcılar ile yanında bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanların işe başlamadan önce sağlık raporu alması zorunludur. Raporda; bu kişilerin astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılarak bu işi yapmaya uygun olup olmadıkları belirlenir.

(2) Bitki koruma ürünü uygulaması yapan kişilerin bu işte çalıştıkları sürece yılda bir defa genel sağlık kontrolünden geçirilerek, nörolojik muayeneleri yapılır.

(3) Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda sağlığının bozuk olduğu tespit edilenler ile bozulma eğilimi gösterenler, gerekli tedaviler yapılıp sağlıklarına kavuşuncaya kadar bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamaz.

Tutulacak kayıt ve raporlar

MADDE 13 – 

(1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemeleri ile ilgili Bakanlıktan deneme yetkisi almış olan tüzel kişiler tutacakları bir dosyada;

a) Çalışanların göreve başlarken bu işte çalışmasında sakınca olmadığını gösterir sağlık raporunu,

b) Çalışanların yıllık sağlık kontrollerine ait raporlarını,

c) Uygulama yapılan yerlerle ilgili bilgileri,

ç) Kullanılan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgileri,

d) Varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmeleri içeren bilgileri,

e) Yapılan denemelere ait raporları,

f) Denemelere ait her türlü bilgi ve belgeyi,

muhafaza eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

Deneme yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşlar ile deneme yaptıran firmaların sorumlulukları

MADDE 14 – 

(1) Bitki koruma ürünlerinin denemelerini yapmaya yetkili tüzel kişiler ile kuruluşlar;

a) Sadece yetki alınan konularda deneme yapmak ve rapor hazırlamak,

b) Deneme raporlarını beş yıl süre ile muhafaza etmek,

c) Denemeler sırasında veya sonrasında insanlara, sıcakkanlı hayvanlara, çevreye, yararlı organizmalara, bal arısına, ipek böceğine veya yaban hayatına zarar verilmemesi için deneme kurulan alana ilaçlama yapıldığına dair uyarı ve bilgilendirme işaretleri konulmasını sağlayarak gerekli tedbirler almak,

ç) Denemeler sırasında ilaçlama yapan, bitki koruma ürünü makinelerini kullanan ve denemeye nezaret eden kişilere uygun cins ve miktarda maske, eldiven ve elbise gibi koruyucu malzemeler vererek bunların usulüne uygun kullanılmasını sağlamak,

d) Deneme mahallinde muhtemel zehirlenmelere karşı gerekli ilk yardım malzemeleri bulundurmak,

e) Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması konularında görev alan personelin görev ve sorumluluklarını açıkça belirlemek,

f) Yapılacak denemeler ile ilgili çalışmalarda kullanılması gereken tüm tesis ve ekipmanların kiralık olup olmadığını gösteren kiralama sözleşmesi veya satın alma belgesi gibi belgeleri hazırlamak ve bu konuda gerektiğinde Bakanlığı bilgilendirmek,

g) Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, elde edilen kayıtların arşivlenmesi, denemelerde kullanılacak olan kimyasalların depolanması, tartılması, kullanılması ve kuruluşta kullanılan cihaz ve aletlerin çalıştırma prensiplerine ait ayrıntılı standart uygulama esaslarını hazırlamak,

ğ) Yapılacak denemelerin ilk kuruluşundan sonuç raporu hazırlanmasına kadar olan bütün çalışmalara ait verileri düzenli tutmak,

h)Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması konularında görev alan personelin görevlendirildiği konularda yıl içerisinde en az bir kez hizmet içi eğitim almasını sağlamak,

ı) Yapılacak denemelerde kullanılacak ekipmanın kullanım ve bakım talimatını hazırlamak ve ekipmanların denemelerin kalitesini yükseltecek şekilde gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için bu ekipmanların kalibrasyonlarını her yıl yaptırmak ve bu işlemlerle ilgili kayıtları tutmak,

i) Denemesi yapılan bitki koruma ürünü ile ilgili kayıtları tutmak,

j) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için biyolojik etkinlik deneme raporunu EK-2’de yer alan Biyolojik Etkinlik Deneme Raporuna uygun olarak hazırlamak,

k) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için dayanıklılık çalışma raporunu EK-3’te yer alan Dayanıklılık Çalışma Raporunun Düzenlenme Esaslarına uygun olarak hazırlamak,

l) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için yan etki çalışma ve deneme raporunu EK-4’te yer alan Yan Etki Deneme Raporuna uygun olarak hazırlamak,

m) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için kalıntı deneme raporunu EK-5’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Deneme Raporuna uygun olarak hazırlamak,

n) Yıl içerisinde yaptıkları denemeler ile ilgili bilgileri EK-6’da yer alan Deneme Yapan Tüzel Kişi veya Kuruluşların Hazırlayacağı Deneme Bildirim Formuna uygun bir şekilde her yılın Aralık ayında Genel Müdürlüğe göndermek,

o) Deneme yetki belgesi alırken Genel Müdürlüğe sundukları adres, bilgi ve belgelerdeki değişiklikleri bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek,

ö) Bünyelerinde çalıştırdıkları deneme yapmaya yetkili elemanların değişmesi halinde, bu değişikliği bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmek,

p) Bakanlıkça yapılacak denetlemeler sırasında denemeyi yapan kişilerin deneme alanında hazır bulunmasını sağlamak,

r) Deneme sonuçları hakkında, Bakanlık ve deneme yaptıran firma harici hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa bilgi verilmemesini sağlamak,

zorundadırlar.

(2) Ruhsatlandırmak istedikleri bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas denemelerini Genel Müdürlükten yetkili tüzel kişiler veya kuruluşlara yaptıran firmalar;

a) Deneme raporlarını ait olduğu ruhsatlı ürünün ruhsat geçerlilik süresinde muhafaza etmek,

b) Deneme yaptırılan ürünlerle ilgili fiziksel ve kimyasal özellikler, üretim yeri, numunenin deneme yapmaya yetkili kuruluşa veya tüzel kişiye teslim tarihi, miktarı ile ilgili bilgileri tutmak ve gerektiğinde Bakanlığa sunmak,

c) Yapılacak denemelerle ilgili yetkili birimle hazırlanan protokol veya anlaşmaları içeren kayıtları tutmak,

ç) Denemesini yaptırdıkları bitki koruma ürününün Türkiye’de faydalı organizmalara yan etkileri konusunda laboratuvar ve tarlada yapılmış test sonuçlarını deneme raporları ile birlikte Genel Müdürlüğe sunmak,

d) Yapılacak denemeler ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe bildirmek,

zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol ve Yetki İptali

Kontrol yapacak kuruluşlar

MADDE 15 – 

(1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemeleri ile bu denemeleri yapmak üzere yetkilendirilmiş tüzel kişi ve kuruluşlarla ilgili olarak yapılacak kontroller; Genel Müdürlük veya Genel Müdürlüğün görevlendireceği araştırma enstitüsü müdürlükleri ile il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

Denemeler ile deneme yapma yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşların kontrolü

MADDE 16 – 

(1) Deneme yetkisi verilen tüzel kişi ve kuruluşlar Genel Müdürlükçe belirli dönemlerde kontrol edilir.

(2) Yapılan kontrollerde;

a) Çalışan personele ait güncel bilgiler,

b) Yapılan denemelerde görevlendirilen personelin eğitim kayıtları, deneyimleri, yeterlilikleri ve iş tanımları ile bu personel için düzenlenen hizmet içi eğitim kayıtları,

c) Alet ve ekipmanların kullanım ve kalibrasyon kayıtları,

ç) Denemeler ile ilişkili standart çalışma prosedürleri,

d) Yapılan denemeler ile ilgili deneme protokolleri, çalışma planları, veriler ve raporlar,

e) Denemeler ile ilgili arşivleme,

f) Deneme listesi,

g) Deneme ilaçlarının konulduğu depolar,

kontrol edilir.

(3) Kontrol sonucunda EK-7’de yer alan Deneme Yetkisi Verilen Tüzel Kişi ve Kuruluşlar İçin Kontrol Tutanağı düzenlenir.

(4) Gerektiğinde denemeler Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek araştırma enstitülerince yerinde denetlenebilir.

(5) Deneme yerinde yapılan denetim sonucunda EK-8’de yer alan Bitki Koruma Ürünlerine Ait Biyolojik Etkinlik Deneme Denetim Raporu düzenlenir ve on beş gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

Deneme yetki belgesinin iptali

MADDE 17 – 

(1) Yapılan kontrollerde, 14’üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (f), (n), (ö) ve (p) bentlerinde belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen ve bu konuda bir defa uyarılan deneme yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşların aynı bentlerde belirtilen sorumlulukları yerine getirmediğinin ikinci defa tespiti halinde ayrıca bir uyarıya gerek kalmaksızın bitki koruma ürünleri deneme yetki belgeleri iptal edilir.

(2) Yapılan kontrollerde;

a) 14’üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (o) ve (r) bentlerinde belirtilen hükümlere uymadığı,

b) Standart deneme metoduna uygun deneme yapmadığı,

c) Deneme kurulmadığı halde deneme raporu hazırladığı,

ç) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıtları tutmadığı,

tespit edilen deneme yapma yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşların bitki koruma ürünleri deneme yetkisi Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

(3) Deneme yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde süre uzatımı için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmayan tüzel kişilerin deneme yetki belgesi iptal edilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralara göre deneme yetki belgesi iptal edilen tüzel kişilere üç yıl süre ile ikinci fıkraya göre yetki belgesi iptal edilen tüzel kişilere ise yeniden bitki koruma ürünleri deneme yetkisi verilmez.

Bitki koruma ürünleri deneme yetki belgesinin kaybolması veya tahrip olması

MADDE 18 – 

(1) Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması halinde, yeniden belge alınması gerekir. Bu durumda gerekli açıklama yapılarak, eski tarih ve sayısı ile uygulama belgesi yeniden düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Daha önce deneme yetkisi almış olan kişi veya tüzel kişilerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – 

(1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi düzenlenmiş olan kişi veya tüzel kişilerin yetkisi, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar devam eder. Belge geçerlilik süresi sonunda belgeler Bakanlıkça yenilenmez.

Daha önce deneme yetkisi almak amacıyla yapılan başvuruların durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – 

(1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi almak amacıyla yapılan ve işlemleri tamamlanmamış olan başvurular bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 19 – 

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (Değişik: RG-18/2/2020-31043)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

________________

(1) Bu değişiklik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2017

30235

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

18/2/2020

31043

2.

 25/4/2021

31465 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI

1Ağustos-2022 PERŞEMBE- Resmî Gazete           Savı : 31920

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 11098                                                            Karar Tarihi: 04/08/2022

 

Enerji Piyasası Düzenlenme Kurulunun 04/08/2022 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinin on altıncı fıkrası uyarınca;

1)    12.05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyacının üzerindeki elektrik enerjisi miktarının hesabında kullanılacak tüketim miktarının, ilgili tüketim tesisinin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği, mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimi olarak esas alınmasına,

2)    1 inci madde kapsamındaki tüketim tesislerinde bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde tüketim olmaması halinde tüketim miktarının, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanmasına,

3)    İlgili tüketim tesisinin içinde bulunulan yılda şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketiminin 1 inci veya 2 nci madde uyarınca belirlenen toplam elektrik enerjisi tüketimini geçmesi halinde, satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin içinde bulunulan yıl verileri dikkate alınarak hesaplanmasına,

4)    Üretimle tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim miktarının tesis edilecek tek yönlü üretim sayacı verileri dikkate alınarak belirlenmesine,

5) Bu Kurul Karan uyarınca hesaplanan tüketim miktarı esas alınarak belirlenen satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerjinin, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilmesine ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayarak bu kapsamda sisteme verilen enerjinin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasına,

6)    5 inci madde uyarınca YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji miktarı için oluşacak sistem kullanım bedelinin ilgili şebeke işletmecileri tarafından EPİAŞ’a bildirilmesine ve görevli tedarik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenmesine ve YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji için lisanssız üretim tesisi sahibi kişilere herhangi bir fatura tebliğ edilmemesine,

7)    Bu Kurul Kararının kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubu ile ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmamasına,

karar verilmiştir.

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

9 Ağustos 2022 SALI                       Resmî Gazete                            Sayı : 31918

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 

(1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 50 nci maddesi ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci maddenin 1 ila 12 nci fıkraları (madde olarak anılacaktır) hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ;

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınmasına,

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınmasına,

c) Yurt içinde bulunan madde kapsamındaki varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesine,

ç) Maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlara,

yönelik açıklamaları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2- 

(1) Bu Tebliğ, 5520 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin on ikinci fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirilmesi, Türkiye’ye Getirilmesi,

Verginin Ödenmesi ve İadesi

Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim

MADDE 3- 

(1) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, madde hükümleri çerçevesinde, 31/3/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkündür.

(2) Birinci fıkra kapsamında gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bu bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür.

(3) Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 5/7/2022 tarihinden 31/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

(4) Maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamındaki, yurt dışı kredilerin ve sermaye avanslarının kapatılmasında kullanılan varlıkların da banka ve aracı kurumlara bildirilmesi gerekmektedir.

(5) Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, maddenin uygulamasında bildirimin yapıldığı her ay farklı bir vergilendirme dönemi olarak kabul edildiğinden, 31/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) birden fazla bildirimde bulunulması mümkündür.

a) Bildirimde bulunulduktan sonra aynı ay içerisinde, yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla ya da bildirime konu edilen varlıkları azaltıcı ya da artırıcı yeni bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde, ilk bildirimin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu şekilde ilk bildirime konu varlıkların azaltılması yönünde yapılacak düzeltmelerde, başlangıçta peşin olarak ödenen verginin azaltılan tutara isabet eden kısmı, banka ve aracı kurum tarafından bildirim sahibine iade edilebilecektir.

b) Bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla ya da bildirime konu edilen varlıkları azaltıcı bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde de önceki bildirimin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu durumda, banka ve aracı kurumlarca Ek-2’de yer alan beyanname ile vergi dairesine bildirilen varlıklara ilişkin düzeltme talebinin banka ve aracı kurum aracılığıyla yapılması esastır.

c) Bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, bildirime konu edilen varlıkları artırıcı bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde ise önceki bildirimin düzeltilmesi söz konusu olmayacak, ilave olarak bildirilmek istenilen varlıklar için yeni bir bildirim yapılacaktır.

ç) Düzeltme kapsamı dışında verilen tüm bildirimler yeni bir bildirim olarak kabul edilecek ve önceki bildirimle ilişkilendirilmeyecektir.

Örnek 1- 

2022/Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir gerçek kişinin, aynı ay içerisinde bildirdiği tutarı 2.500.000 TL’ye düşürmek ya da 7.500.000 TL’ye çıkarmak istemesi halinde ilk bildirimine ilişkin düzeltme bildirimi vermesi gerekecektir.

Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir gerçek kişinin, Eylül veya Ekim ayı içerisinde, bildirdiği tutarı 2.500.000 TL’ye düşürmek istemesi halinde, Ağustos ayındaki bildirimine ilişkin düzeltme bildirimi vermesi gerekecektir. Banka ve aracı kurumlarca Ek-2’de yer alan beyanname ile vergi dairesine bildirilen varlıklara ilişkin düzeltme talebi ise banka veya aracı kurumlar aracılığıyla yapılacaktır.

Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir gerçek kişinin, Eylül veya Ekim ayı içerisinde, bildirdiği tutarı 7.500.000 TL’ye çıkarmak istemesi halinde ise Eylül veya Ekim ayına ilişkin 2.500.000 TL’lik yeni bir bildirim vermesi gerekecektir. Yeni verilen bildirimler önceki bildirim ile ilişkilendirilmeyeceğinden, sadece ilave tutarın bildirilmesine dikkat edilecektir.

d) Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere ilişkin yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu çerçevede, 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimlerin bu tarihten sonra düzeltilmesi mümkün olmayacaktır.

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi

MADDE 4- 

(1) Madde kapsamında bildirime konu edilen varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

(2) Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/3/2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirimlerine eklemeleri gerekmekte olup bu bildirimi alan banka veya aracı kurumun, defter kayıtlarından düşme işlemine ilişkin kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(3) 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla anılan madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.

(4) Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 31/3/2023 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

(5) Türkiye’ye getirilmekten maksat;

a) Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,

b) Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir.

(6) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi durumunda, banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.

(7) 31/3/2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.

Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca yapılacak işlemler ve verginin ödenmesi

MADDE 5- 

(1) Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan varlıkları iki nüsha olarak hazırlayacakları Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya aracı kurumlara bildireceklerdir. Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir.

(2) Bildirimin gerçek veya tüzel kişinin vekili ya da kanuni temsilcisi tarafından yapılması halinde, bankalar veya aracı kurumlarca söz konusu vekil veya kanuni temsilcinin yetkili olup olmadığı hususu kontrol edilecektir.

(3) Banka veya aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak herhangi bir belge istenilmeyecektir.

(4) Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden 30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1, 1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılan bildirimler için %2, 31/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan bildirimler için %3 oranında peşin olarak tahsil edecekleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla Ek-2'de yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda beyan edecektir. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince tarh edilen vergiler, söz konusu beyan süresi içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimine istinaden tahsil edilen vergilerin bildirim sahibine iadesi

MADDE 6- 

(1) Yurt dışında bulunan ve madde kapsamında bildirime konu edilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlardaki hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulması halinde, bildirilen varlıkların değeri üzerinden madde kapsamında uygulanması gereken vergi oranı %0 olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda, banka ve aracı kurumlar tarafından tahsil edilerek vergi sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine ödenen vergiler, bildirim sahibinin Ek-4’te yer alan form ile düzeltme zamanaşımı süresi içinde vergi dairesine başvurusu üzerine ilgilisine iade edilecektir.

(2) Başvuru yapılacak vergi dairesi; kesintiyi yapan banka veya aracı kurum merkezinin bağlı bulunduğu vergi dairesidir.

(3) İade talebinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin Ek-4’te yer alan ve başvuru yaptıkları formlarına, bildirdikleri varlıkların banka ve aracı kurumlara yatırıldığına ve en az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulduğuna dair tevsik edici belgeleri (banka dekontu, hesap cüzdanı, aracı kurum işlem sonuç formu gibi) eklemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda başvurular, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılabileceği gibi ilgili formun elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine verilebilmesi mümkündür.

(4) Bildirim sahipleri madde kapsamında nakden iade talebinde bulunabilecekleri gibi, vergi borçları için mahsuben iade talebinde de bulunabileceklerdir. Bu takdirde mahsuben iade talebi, Ek-4’te yer alan formun eksiksiz şekilde vergi dairesine verildiği tarih esas alınarak yerine getirilecektir.

(5) Bildirim sahibine iade yapılabilmesi için madde kapsamında bildirilen varlıkların değeri üzerinden hesaplanan vergilerin vergi sorumlularınca ödenmiş olması şarttır.

(6) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak bildirim sahiplerinin iade işlemleri gerçekleştirilecektir.

(7) İadeye ilişkin bir yıllık sürenin başlangıcında, bildirime konu edilen varlıkların Türkiye’deki banka ve aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarih dikkate alınacaktır.

Örnek 2- 

Gerçek kişi (A), madde hükmü kapsamında yurt dışında bulunan 600.000 TL tutarındaki varlığı için 13/9/2022 tarihinde (N) Bankasına bildirimde bulunmuş ve hesaplanan vergiyi peşin olarak ödemiştir. Adı geçen kişi söz konusu tutarı 1/12/2022 tarihinde bildirimde bulunduğu bankadaki hesabına transfer etmiştir. Buna göre, bildirimde bulunulan yurt dışındaki varlık için tarh edilen verginin iadesine yönelik bir yıllık sürenin başlangıcı olarak bildirim konusu yapılan tutarın Türkiye’deki banka hesabına transfer edildiği 1/12/2022 tarihinin dikkate alınması ve bildirime konu edilen tutarın 1/12/2023 tarihine kadar söz konusu banka hesabında tutulması durumunda bildirim esnasında ödenen vergi iade edilebilecektir.

(8) Bildirime konu edilip bu kapsamda banka ve aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edilen veya yatırılan varlıkların, banka ve aracı kurumlarda farklı mevduat, katılım ve yatırım gibi hesaplarda değerlendirilmesi iadeye ilişkin bir yıllık sürenin hesabını etkilemeyecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye'de Bulunan Varlıkların Beyanı ve Verginin Ödenmesi

Türkiye'de bulunan varlıkların beyanı

MADDE 7- 

(1) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/3/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Ek-3’te yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan edilebileceği gibi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.

(2) Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

(3) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanların da Türkiye'de bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları için beyanda bulunmak suretiyle madde hükmünden yararlanabilmeleri mümkündür. Bu kişilerin taşınmazlar dışındaki varlıklarını beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırmaları ve bu durumu tevsik edici belgelerle kanıtlamaları zorunludur.

(4) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için beyanda bulunulacak vergi dairesi, bunların yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu yer vergi daireleri olacaktır.

(5) Şahıs şirketleri ile adi ortaklıkların gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakta olup, bunlar adına stopaj ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmektedir. Bu kapsamda, şahıs şirketleri ile adi ortaklıklar adına da beyanda bulunulması mümkün bulunmakta olup, beyan edilen varlıklar dolayısıyla şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar katma değer vergisi, ortaklar ise gelir veya kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması imkanından faydalanabilecektir.

Verginin ödenmesi

MADDE 8- 

(1) Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %3 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların durumu

MADDE 9- 

(1) Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına madde kapsamına giren varlıkları 5/7/2022 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, bu Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına bildirime konu edilerek Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya da Türkiye'de bulunan ancak 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarının bu Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına beyan edilmek suretiyle madde hükümlerinden yararlanılabilmesi mümkündür.

(2) Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, söz konusu madde hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek madde hükmünden yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesi halinde madde hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.

Varlıkların bildirim değeri

MADDE 10- 

(1) Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara bildirilmesinde gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine beyan edilmesinde, bildirildiği veya beyan edildiği tarih itibarıyla varlıklar, aşağıdaki değerleme ölçütleri ile değerlenecektir:

a) Türk lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle.

b) Altın, rayiç bedeliyle.

c) Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla.

ç) Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından;

1) Pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.

2) Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.

3) Yatırım fonu katılma payları, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla.

4) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.

d) Taşınmazlar, rayiç bedeliyle.

(2) Bildirim veya beyanlarda söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacaktır.

(3) Bu Tebliğin uygulanmasında rayiç bedel, söz konusu varlıkların bildirildiği veya beyan edildiği tarih itibarıyla belirlenen alım-satım bedeli olup, bu bedelin gerçek durumu yansıtması gerekmektedir.

(4) Borsa rayiciyle değerlenecek varlıkların borsa rayicinin belirlenmesinde, söz konusu varlıkların bildirildiği veya beyan edildiği tarihte işlem gördüğü yurt içi veya yurt dışındaki borsalarda oluşan değerler dikkate alınacaktır.

(5) Döviz cinsinden varlıklarda, bunların bildirildiği veya beyan edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacaktır.

(6) Bildirimde bulunduktan sonra, yapılan hataların düzeltilmesi ya da bildirime konu edilen varlıkların azaltılması amacıyla 31/3/2023 tarihine kadar yapılacak düzeltmelerde varlıkların ilk bildirim tarihindeki değerleri esas alınır.

Bildirilen veya beyan edilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi

MADDE 11- 

(1) Bildirilen veya beyan edilen varlıkların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi zorunludur.

(2) Yurt dışında bulunan varlıkların; şirket adına bildirilmesi durumunda ilgili şirket, şahıslar adına bildirilmesi halinde bu şahısların kendileri, maddenin sağladığı imkânlardan yararlanabileceğinden, şirket adına bildirime konu edilen varlıkların, şirketin kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

(3) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, madde hükmü uyarınca bildirime veya beyana konu ettikleri ve yasal defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap sermayenin cüz’ü addolunacak, bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemeyecek ve sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacaktır. Diğer taraftan işletmenin tasfiye edilmesi halinde bu tutarlar vergilendirilmeyecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarların, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 81 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmesi söz konusu olmayacaktır.

(4) Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, bildirimde veya beyanda bulundukları söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca göstereceklerdir.

(5) 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce Türkiye’ye getirilen varlıklar ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dâhil edilecek ve bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir.

(6) Türkiye’de bulunan varlıkların, vergi dairelerine beyan edildiği tarih itibarıyla 10 uncu maddede yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen Türk lirası karşılığı bedelleriyle bu varlıkların yasal defterlere kaydedilmesi gerekmekte olup, söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır.

(7) Madde kapsamında beyana konu edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç alınmayacaktır. Ayrıca bu taşınmazların işletmeye devrinde 193 sayılı Kanunun mükerrer 80 inci maddesindeki değer artışı kazancı hükümleri de uygulanmayacaktır.

(8) Tapuda yapılacak taşınmaz devir işlemlerinde tapu harcının alınmaması için maddede belirtilen beyannamenin verilmesini müteakiben, ilgili vergi dairesinden, beyan edilen taşınmazların tapu kayıtlarına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde bu madde kapsamında şirket adına beyan edilerek özel fon hesabına alındığını (veya kanuni defterlerin ilgili sayfalarında gösterildiğini) ve bu çerçevede tapu işleminde harç alınmayacağı hususunda beyanın yapıldığı vergi dairesinden alınacak yazı, ilgili tapu sicil müdürlüğüne ibraz edilecektir.

Gelir, gider ve amortisman uygulaması

MADDE 12- 

(1) Bildirim veya beyan konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar hakkında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

(2) Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. Söz konusu varlıkların elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlar ise genel esaslar çerçevesinde gelirin veya kurum kazancının tespitinde dikkate alınacaktır.

(3) Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir.

İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller

MADDE 13- 

(1) Madde hükmü uyarınca, bildirimde veya beyanda bulunulan varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden yararlanabilmek için;

a) Yurt dışında bulunan bildirime konu varlıkların;

1) Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,

2) Bildirilen varlıklara ilişkin tarh edilen verginin süresinde ödenmesi,

3) Bildirime konu edilen varlıkların 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi, yasal defterlerine kaydettikleri bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı açılması (veya kanuni defterlerin ilgili sayfalarında gösterilmesi), bu fon hesabının ve varlıkların iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmaması,

b) Türkiye’de bulunan ve beyana konu edilen varlıkların;

1) Beyan edilen varlıkların 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi, yasal defterlerine kaydettikleri bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı açılması (veya kanuni defterlerin ilgili sayfalarında gösterilmesi), bu fon hesabının ve varlıkların iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmaması,

2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar tarafından banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırıldığını (taşınmazlar hariç) gösterir belgelerle tevsik edilmesi,

3) Madde kapsamında beyan edilen varlıklara ilişkin tarh edilen verginin süresinde ödenmesi, gerekmektedir.

(2) Bildirilen varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/3/2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılması mümkün olup, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılacaktır.

(3) 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının anılan tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılabilecektir.

(4) Bildirilen veya beyan edilen varlıklar dışındaki diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri veya takdire sevk işlemleri dolayısıyla, madde kapsamında bildirimde veya beyanda bulunan mükellefler hakkında matrah farkı bulunması durumunda;

a) Bulunan matrah farkının bildirime veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen veya beyan edilen varlık tutarının, bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda gelir veya kurumlar vergisi ile katma değer vergisi yönünden tarhiyat yapılmayacaktır.

Örnek 3- 

(ABC) A.Ş., madde hükmü kapsamında bağlı bulunduğu vergi dairesine Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları için 16/8/2022 tarihinde 500.000 TL tutarında beyanda bulunmuş ve beyanına istinaden tarh edilen vergiyi süresinde ödemiştir. Maddede yer alan diğer şartları da taşıyan mükellef kurum sektör incelemeleri kapsamında 2020 hesap dönemine ilişkin incelemeye sevk edilmiştir. Bu döneme ilişkin yapılan inceleme sonucunda mükellef hakkında 250.000 TL kayıt dışı satışa ilişkin matrah farkı tespit edilmiş ancak mükellef kurum inceleme esnasında bu farkın madde hükmü kapsamında beyan edilen varlıklar nedeniyle meydana geldiğini belirtmiştir. Vergi inceleme elemanı tarafından mükellefin bu iddiası incelenmiş ve aradaki farkın nedeninin mükellefin ifadesine uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, mükellef hakkında tarhiyat yapılmayacaktır.

b) Bulunan matrah farkının bildirime veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti halinde, bu farkın bildirilen veya beyan edilen varlık tutarından fazla olması durumunda, yalnızca aradaki fark tutar üzerinden gelir veya kurumlar vergisi ile katma değer vergisi yönünden vergi tarhiyatı yapılacaktır.

Örnek 4- 

(DEF) Ltd. Şti. yurt dışında sahip olduğu madde kapsamına giren varlıkları için 1.000.000 TL bildirimde bulunmuştur. Maddede sayılan bütün şartları taşıyan mükellef hakkında yapılan ihbara istinaden mükellef kurumun 2019 hesap dönemi incelemeye sevk edilmiştir. Adı geçen kurum hakkında yapılan inceleme sonucunda 2.500.000 TL tutarında matrah farkı tespit edilmiştir. Mükellef söz konusu farkın 1.000.000 TL’sinin bildirilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığını ifade etmiştir. Vergi inceleme elemanı ise söz konusu farkın 750.000 TL tutarındaki kısmının bildirilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığını kalan tutarın ise hatalı amortisman ayırma, gider, indirim ve istisnaların doğru hesaplanmaması gibi diğer nedenlerden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu durumda, anılan mükellef hakkında bulunan matrah farkının 750.000 TL tutarındaki kısmı için vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

(5) Vergi incelemesine başlanılan veya takdir komisyonuna sevk edilen tarihten sonra madde hükmüne istinaden bildirimde veya beyanda bulunulması durumunda ise vergi incelemesi ve takdir komisyonu kararına istinaden bulunan matrah farkları üzerinden vergi tarhiyatı yapılmasına engel teşkil etmeyecek ve bildirime veya beyana konu edilen tutarlar mahsuba konu edilemeyecektir.

Diğer hususlar

MADDE 14- 

(1) İlgili kurum ve kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişilerin madde hükmü uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin taleplerini yerine getirmek zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 15- 

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

6745 SAYILI YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Resmî Gazete Tarihi: 07.09.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29824

YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası                    : 6745

Kabul Tarihi                            : 20/8/2016

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 7/9/2016          Sayı   : 29824

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 57

 

MADDE 1- (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 2- (18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 3-4- (31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 5 ila 8 – (31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 9- (4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 10- (21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 11- (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 12- (20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 13- (14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 14 -15- (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 16 ila 21-(28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 22- (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 23- (13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 24- (2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 25 ila 29 – (21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 30- (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 31 ila 35 – (4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 36- (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 37-38- (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 39 ila 43 – (7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 44 ila 46- (2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 47- 48- (16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 49- (29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 50- (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 51 ila 55- (6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 56- (10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 57- (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 58- (17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 59- (24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 60 ila 63- (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 64 ila 66- (13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 67- 68- (15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 69-70- (19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 71- (20/6/2012 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 72- (18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 73- (12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 74- (21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 75- (14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 76- 77- (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 78- (3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 79- (10/10/2011 tarihli ve 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 80[1] 

(1) Cumhurbaşkanı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için;(1)  

a) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre kurumlar vergisi oranını %100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanımaya,

b) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 80 inci maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırmaya,

c) Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya,

ç) Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı ya da bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine,[2]

d) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına,

e) İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına,

f) Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği sağlanmasına,

g) Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine,

ğ) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına,

karar vermeye ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden fazlasını uygulatmaya yetkilidir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki destekler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(3) Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek alım garantisi verilebilir.[3]

(4) Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Cumhurbaşkanı kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir.(3)

(5) Projenin gerekli kıldığı hâllerde Cumhurbaşkanı kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması kararlaştırılabilir.(3)

(6) Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Yatırımların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmemesi hâlinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan indirimli kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.(3)

(7) Yatırımın devri hâlinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna, muafiyet ve desteklerden yararlanır.

EK MADDE 1- (Ek: 21/3/2018-7103/87 md.)

(1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma hükümlerine göre yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptı ve Ekleri kapsamındaki nükleer enerji santrali yatırımları, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda nükleer enerji santrali yatırımları için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılır.

MADDE 81- Bu Kanunun;

a) 5 inci ve 64 üncü maddeleri 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 60 ıncı, 62 nci ve 63 üncü maddeleri 1/10/2016 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

MADDE 82- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6745 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE

GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

Değiştiren Kanunun/ KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

6745 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

7103

Ek Madde 1

27/3/2018

KHK/700

80

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

(9/7/2018)

7346

80

25/12/2021

[1] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 206 ncı maddesiyle 80 inci maddenin  birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

[2] 21/12/2021 tarihli ve 7346 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle bu bende “49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı” ibaresi eklenmiştir.

[3] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 206 ncı maddesiyle 80 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde; dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2022/2 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 21.06.2022 Resmî Gazete Sayısı: 31873

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2022/2 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1-

(1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022/2 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

Sıra No

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

Yapının Birim Maliyeti (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1

Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3,00 m yüksekliğe kadar)

605,00

2

Basit kümes ve basit tarım yapıları

3

Yumuşak plastik örtülü seralar

4

Mevcut yapılar arası bağlantı – geçiş yapıları

5

Geçici kullanımı olan küçük yapılar

6

Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar

7

Gölgelikler – çardaklar

8

Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları

9

Depo amaçlı kayadan oyma yapılar

10

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR

1

Cam veya sert plastik örtülü seralar

910,00

2

Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

3

Kâgir ve betonarme su depoları

4

İş yeri depoları

5

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

Sıra No

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

Yapının Birim Maliyeti (BM) TL/m2

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1

Kuleler, ayaklı su depoları

1.500,00

2

Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

3

 Kayıkhane

4

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR

1

Şişirme (Pnömatik) yapılar

2.210,00

2

Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler

3

Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri

4

Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

5

Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

6

Jeoloji, botanik ve tema parkları

7

Mezbahalar

8

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C GRUBU YAPILAR

1

Hangar yapıları (küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)

2.425,00

2

Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)

3

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

Sıra No

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

Yapının Birim Maliyeti (BM) TL/m2

III. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1

Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

3.200,00

2

Katlı garajlar

3

Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

4

Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler ve benzeri)

5

Basımevleri, matbaalar

6

Soğuk hava depoları

7

Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil – asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

8

Akaryakıt ve gaz istasyonları

9

Kampingler

10

Semt postaneleri

11

Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

12

Kreş ve gündüz bakımevleri, hobi ve oyun salonları

13

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR

1

Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları

4.275,00

2

Gençlik merkezleri, halk evleri

3

Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

4

Temel eğitim okulları

5

Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

6

Jandarma ve emniyet karakol binaları

7

Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri

8

Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)

9

150 kişiye kadar cezaevleri

10

Fuarlar

11

Sergi salonları

12

Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)

13

Marinalar

14

Gece kulübü, diskotekler

15

Misafirhaneler, pansiyonlar

16

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

Sıra No

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

Yapının Birim Maliyeti (BM) TL/m2

IV. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1

Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

4.580,00

2

Poliklinikler

3

Liman binaları

4

İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri ve benzeri)

5

İlçe belediyeleri

6

150 kişiyi geçen cezaevleri

7

Kaplıcalar, şifa evleri ve benzeri termal tesisleri

8

İbadethaneler (1500 kişiye kadar)

9

Aqua parklar

10

Entegre sanayi tesisleri

11

Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)

12

Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

13

Büyük alışveriş merkezleri

14

Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

15

Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m’den az yapılar)

16

Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

17

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR

1

Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri

5.440,00

2

İl tipi belediyeler

3

İl tipi idari kamu binaları

4

Metro istasyonları

5

Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

6

Büyük postaneler (merkez postaneleri)

7

Otobüs terminalleri

8

Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

9

Banka binaları

10

Normal radyo ve televizyon binaları

11

 Özelliği olan genel sığınaklar

12

Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi ve benzeri)

13

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C GRUBU YAPILAR

1

Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

5.875,00

2

Bakanlık binaları

3

Yüksek öğrenim yurtları

4

Arşiv binaları

5

Radyoaktif korumalı depolar

6

Büyük Adliye Sarayları

7

Otel (3 yıldızlı) ve moteller

8

Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

9

İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

10

İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası- 30,50 m dâhil yapılar)

11

Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası- 51,50 m dâhil yapılar)

12

 Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

Sıra No

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

Yapının Birim Maliyeti (BM) TL/m2

V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1

Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları

7.090,00

2

Orduevleri

3

Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar

4

Borsa binaları

5

Üniversite kampüsleri

6

İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)

7

Yapı yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar (Konutlar dâhil)

8

Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market ve benzeri bulunan)

9

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR

1

Kongre merkezleri

8.595,00

2

Olimpik spor tesisleri – hipodromlar

3

Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

4

Hastaneler

5

Havalimanları

6

İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)

7

Oteller (4 yıldızlı)

8

Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri

9

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C GRUBU YAPILAR

1

Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

9.525,00

2

Müze ve kütüphane kompleksleri

3

Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

D GRUBU YAPILAR

1

Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

11.175,00

2

Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

3

Bu gruptakilere benzer yapılar.

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2- (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2022/2 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2022/2 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 2/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.