ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ

31 Aralık 2022 CUMARTESİ             Resmî Gazete                            Sayı: 32060

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK 

BELGESİ TEBLİĞİ

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı, 29/7/2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında proje tanıtım dosyası, çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu ve proje ilerleme raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Tebliğ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında dosya/rapor hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak şartlar, başvuruların değerlendirilmesi, çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesinin verilmesi, vize edilmesi, askıya alınması, iptali ve denetimi ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4-

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

b) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

c) Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-3’ünde yer alan genel format esas alınarak hazırlanan dosyayı,

ç) Çevresel etki değerlendirmesi raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu,

d) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreci,

e) Çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesi: Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu, proje tanıtım dosyası ve proje ilerleme raporu hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşlara Bakanlık tarafından verilen belgeyi,

f) Genel Müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,

g) Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı: Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlangıcından sonuna kadar, halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılacak her türlü etkinliği,

ğ) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,

h) Komisyon: Çevresel etki değerlendirmesi raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyonu,

ı) Proje ilerleme raporu: Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın inşaat öncesine ve inşaat dönemine ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren raporu,

i) Proje personeli: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında sunulan rapor veya dosyalarda, inceleme değerlendirme sürecinde projeye özgü Bakanlık/il müdürlüğünce talep edilen, mesleğinde en az beş yıl tecrübeli personeli,

j) Proje tanıtım dosyası (PTD): Çevresel etkileri ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-4’ünde yer alan genel format esas alınarak hazırlanan dosyayı,

k) Sistem: Bu Tebliğ uyarınca yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapıldığı, Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik ortamı,

l) Yer uygunluk yazısı: Çevresel etki değerlendirmesi yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar için verilen hizmetin özelliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv alanı ve hizmet aracı gibi fiziksel şartlarının Bakanlığın yayımladığı formata göre sağlandığını gösteren ve başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek hazırlanan uygunluk yazısını,

ifade eder.

ÇED yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar

MADDE 5-

(1) ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşun;

a) Kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve bu fıkranın (ç) bendi kapsamında en az yirmi beş PTD/nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış olan en az iki çevre mühendisini sürekli olarak istihdam etmesi,

b) Bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü alt bentlerinde belirtilen meslek gruplarından, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve bu fıkranın (ç) bendi kapsamında en az yirmi beş PTD/nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış, farklı meslek dallarından olmak üzere lisans düzeyinde mezun olmuş en az iki personeli sürekli olarak istihdam etmesi,

1) Çevre mühendisliği bölümü hariç olmak üzere mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olanlar.

2) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokul veya fen-edebiyat fakültelerinin; fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile ziraat, peyzaj mimarlığı, jeoloji, hidrojeoloji, zootekni, veterinerlik bölümlerinden mezun olanlar.

3) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokulların; arkeoloji, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümlerinden mezun olanlar.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirilen personel haricinde, bu fıkranın (a) bendi kapsamında; beş adet nihai ÇED raporu hazırlanmasında görev almış ve en az üç yıl çalışmış olan en az bir koordinatörü sürekli olarak istihdam etmesi zorunludur. Koordinatörün bu madde kapsamında sahip olması gereken toplam ÇED tecrübe konusunun en az üç tanesinin farklı sektöre ait nihai ÇED raporu olması esastır.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen personel haricinde, bu fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen meslek gruplarından tecrübelerine bakılmaksızın en az bir personeli sürekli olarak istihdam etmesi mümkündür.

(2) Bakanlığın, Mülga Çevre Bakanlığının, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının ve Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez veya taşra teşkilatlarının çevre mevzuatı ile ilgili teknik birimlerinde en az sekiz yıl çalışmış personelinden;

a) Çevre mühendisi olanlar, birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

b) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen meslek gruplarına dahil olanlar, birinci fıkranın (b) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunun bu Tebliğ kapsamında en az sekiz yıl çalışmış personelinden;

a) Çevre mühendisi olanlar, birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri kapsamında görev alabilir.

b) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen meslek gruplarına dahil olanlar, birinci fıkranın (b) bendi kapsamında görev alabilir.

(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen PTD’ler, PTD’lerin Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamına alındığı, 1/9/2008 tarihinden itibaren Bakanlığa sunulan projelere ilişkin PTD’leri kapsamaktadır.

(5) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, görevlendirme süresince çevre ile ilgili ölçüm ve analiz hizmetlerinin verildiği laboratuvarlarda görev alamaz.

(6) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, görev aldığı ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş bünyesinde bulunan çevre mevzuatına ilişkin diğer yetkilendirmeler kapsamında görevlendirilebilir; ancak bu personelin görev aldığı ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş dışında herhangi bir kurum veya kuruluşta çevre mevzuatı kapsamında veya diğer mevzuat kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz.

(7) Bu madde kapsamında görevlendirilen personelin, görev aldığı kurum/kuruluş bünyesinde çevre mevzuatının dışında başka bir mevzuata ilişkin yetkilendirmeler kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz. ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunda görevlendirilen personelde bu fıkra hükümleri aranmaz.

ÇED yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler

MADDE 6-

(1) ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluş; unvan, adres ve iletişim bilgilerini sistem üzerinden doldurarak başvurur. Başvuru esnasında aşağıdaki belgelerin ilgili resmi kurumlarca onaylanmış örnekleri eklenir. Bakanlık belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklemesini ister. Başvuruda;

a) Kurum/kuruluşun; çevre konusunda mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularını belgeleyen kuruluş senedini, ana sözleşmesini, esas sözleşmesini, şirket sözleşmesini veya tüzüğünü içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

b) Başvuru tarihi itibarıyla ilgili il müdürlüğünden en fazla 180 gün önce alınmış yer uygunluk yazısı,

c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında istihdam edilen personelin; mezuniyet belgesi, çevre ile ilgili konularda iş tecrübesini gösterir belge/belgeler, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerinde belirtilen sayıda nihai ÇED raporu/PTD hazırlanmasında görev aldığına dair belge, SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

ç) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında istihdam edilen personelin; mezuniyet belgesi, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tecrübe belgesi ve aynı fıkrada belirtilen sayıda nihai ÇED Raporu hazırlanmasında görev aldığına dair belge, SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında istihdam edilen personelin, mezuniyet belgesi ve SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge ve Bağ-Kur hizmet dökümü,

e) Başvuru bedelinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair belge,

istenir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşundan başvuru sırasında birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Bakanlık belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister. Kamu kurum ve kuruluşunda çalışan personelden SGK sigortalı işe giriş bildirgesi istenmez. Kamu kurum ve kuruluşundan bu madde kapsamında istenen belgelerde kurum onayı yeterlidir.

(3) 5 inci madde kapsamında istihdam edilen personelin, Ticaret Sicil Gazetesinde adı geçen şirket ortaklarının, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim organı olarak belirtilen şahıslar ile temsile yetkili kılınan şahısların kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7-

(1) Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ile belgeleri inceler ve değerlendirir. Başvurunun uygun bulunması durumunda kurum/kuruluşa ÇED yeterlik belgesi düzenlenir.

(2) 6 ncı maddede istenilen bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde, eksikliklerin otuz gün içerisinde tamamlanması başvuru sahibinden istenir, tamamlanmaması hâlinde başvuru reddedilir.

(3) Elektronik ortamda sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde Bakanlık asıllarını isteyebilir.

(4) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde kamu hizmetinin yürütülmesine yönelik arz ve talep dengesini dikkate alarak ÇED yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşların veya açılacak şubelerinin sayısına ilişkin bölgesel planlamalar yapabilir.

ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun yükümlülükleri

MADDE 8-

(1) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş;

a) Bakanlık veya il müdürlüğünce projenin yeri, türü ve özelliğine göre talep edilen proje personelini görevlendirmekle, bu personele sorumlu olduğu bölümü imzalatmakla ve istenilmesi halinde personelin komisyon toplantısına katılımını sağlamakla,

b) Personel sayısının eksilmesi halinde 5 inci maddede belirtilen asgari sayıdaki personeli, otuz gün içerisinde istihdam ederek Bakanlığa bildirmekle,

c) 6 ncı maddede sayılan belgelerde değişiklik olması durumunda, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde değişiklikleri Bakanlığa bildirmekle ve asgari şartları sağlamakla,

ç) Bu Tebliğ kapsamında hazırlayacakları tüm dosya/rapor için Ek-1’de örneği verilen personel tablosunu, 5 inci maddede belirtilen asgari sayıdaki personel ve varsa proje personeli için doldurup tabloda yer alan kişilerin imzası ile birlikte sunmakla ve personel tablosunu dosya/rapora eklemekle,

d) Bu Tebliğ kapsamında hazırlayacakları tüm dosya/raporları, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde ve ilgili alt düzenlemelerde belirtilen süreler içerisinde talep edilen düzenlemeleri yaparak ilgili belgeler ile birlikte sunmakla,

e) Hazırlayacakları tüm dosya/raporlarda yer alan bilgi ve belgelere ilişkin kaynak göstermekle, projeye ilişkin sunulacak olan tüm belgelerde doğru ve gerçek bilgi ve/veya belgelere yer vermekle, dosya/rapordaki bölümleri hazırlayan ilgilisi tarafından imzalanmasını sağlamakla,

f) ÇED başvuru dosyası/ÇED raporunda imzaları bulunan ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birinin halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısına ve komisyon toplantısına katılımını sağlamakla,

g) ÇED olumlu kararı verilen proje ile ilgili proje ilerleme raporunu hazırlamak üzere 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle, yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle ve hazırlanan proje ilerleme raporunu inceleme yapan personel ve proje sahibi imzası ile birlikte, ÇED olumlu karar tarihinden itibaren komisyonda belirlenen periyottan en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa sunmakla,

yükümlüdür.

(2) Koordinatör, ÇED başvuru dosyasının veya ÇED raporunun veya PTD’nin tamamında yer alan bilgilerin, diğer personel ise sorumlu olduğu bölümdeki bilgilerin doğruluğunu sağlamakla yükümlüdür.

(3) Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinde ÇED sürecini yürüten personelin bağlı olduğu şube müdürü ve daire başkanı tarafından her bir proje için Ek-2’de yer alan ÇED süreci değerlendirme formu doldurularak ilgili birime iletilir. ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, hazırlamış olduğu raporlara ait ÇED süreci değerlendirme formlarından en az yetmiş puan almalıdır.

(4) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş; ÇED başvuru dosyasını, çevre mevzuatı kapsamında ÇED başvuru dosyası hazırlanmasına gerek olmadan sunulan ÇED raporunu ve PTD’yi hazırlama aşamasında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle ve yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle yükümlüdür. ÇED sürecinde kurum/kuruluş değişikliği olması durumunda süreci devam ettirecek kurum/kuruluş, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen personelden en az birini inceleme yapmak üzere proje alanına göndermekle ve yapılacak olan incelemeden en az 5 iş günü öncesinden il müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle yükümlüdür. Projelere ilişkin ÇED başvuru dosyası veya PTD’nin ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş tarafından proje alanı incelemesi yapıldığı tarih itibarıyla 180 gün içerisinde elektronik sistem üzerinden Bakanlığa/il müdürlüğüne sunulması gerekir. Süresi içerisinde sunulmayan ÇED başvuru dosyası veya PTD için yeniden proje alanı incelemesi yapılır.

(5) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş; resmi yazışmalarda kullanılmak üzere kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi temin etmek ve ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun faaliyetlerinin yer aldığı ve tanıtımının yapıldığı internet sitesi hazırlamakla yükümlüdür. Kamu kurum/kuruluşunda bu fıkrada belirtilen internet sitesi hazırlama yükümlülüğü aranmaz.

Diğer yükümlülükler ve hususlar

MADDE 9-

(1) Bakanlık ile yapılacak tüm yazışmalarda, Bakanlık kayıtları esas alınır.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşlar, Genel Müdürlüğün, ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşlara yönelik kapsamını belirleyeceği konularda düzenleyeceği eğitim, toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere uygun sayı ve nitelikte personelinin katılımını sağlamakla yükümlüdür.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, ÇED yeterlik belgesinin iptal edilmesi, askıya alınması veya kurum/kuruluşun kapanması halinde, bu durumun Bakanlıkça proje sahibine resmi yazıyla ve/veya sistem üzerinden bildirilmesinden itibaren, ÇED sürecine ait süreler de dikkate alınarak en fazla doksan gün içerisinde, proje sahibi istediği takdirde farklı bir ÇED yeterlik belgesi almış kurum/kuruluş ile sözleşme yapıp Bakanlığa bildirerek ÇED sürecini kaldığı yerden devam ettirebilir.

(4) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında genel formata uygun bulunan PTD inceleme değerlendirme sürecinde, Bakanlıkça veya il müdürlüğünce dosyada istenilen eksikliklerin giderilmesi amacı ile aynı konu ile ilgili iki defanın üzerinde eksiklik bildirilmesi durumunda ilgili ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşa ceza puanı uygulanır.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, kendisi ile aynı vergi numarasına sahip proje sahibine bu Tebliğ kapsamında hizmet veremez. ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş bünyesinde 6102 sayılı Kanun kapsamında yönetim organı olarak görev alan şahıslar, temsile yetkili kılınan şahıslar veya ortaklar; herhangi bir unvanla görev aldıkları veya ortağı oldukları proje sahiplerine hizmet veremezler.

(6) Proje sahibi bünyesinde görev alan hiçbir personel, ilgili projenin ÇED sürecinde proje personeli olarak görev alamaz.

(7) ÇED yeterlik belgesine sahip kamu kurum/kuruluşunda, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri aranmaz.

ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların denetlenmesi, belgelerinin iptali ve askıya alınması

MADDE 10-

(1) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluş, Bakanlıkça ya da Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde il müdürlüğünce denetlenir. ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşa yapılan haberli denetimlerde, imzaya yetkili sorumlunun ve talep edilmesi halinde istenen personelin hazır bulundurulması, istenen bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesini almasına esas bilgi ve belgelerinin yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde ÇED yeterlik belgesi iptal edilir.

(3) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun Ek-3’de örneği verilen ceza puanı tablosuna göre, ceza puanının vize süresi içerisinde 100 puana ulaşması durumunda ÇED yeterlik belgesi 180 gün süre ile askıya alınır. ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun ceza puanının vize süresi içerisinde ikinci kez 100 puana ulaşması durumunda ÇED yeterlik belgesi iptal edilir. Kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesinin iptal edilmesi durumunda şubesinin/şubelerinin ÇED yeterlik belgesi de iptal edilir.

(4) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen ve belgesi askıya alınan kurum/kuruluş bu Tebliğ kapsamında devam eden iş ve işlemler dışında yeni iş ve işlemler gerçekleştiremez. Yedinci fıkrada belirtilen şartları sağlamadığından ÇED yeterlik belgesi askıya alınan, iptal edilen kurum/kuruluşların devam eden iş ve işlemleri için sistem üzerinden dosya/rapor sunmalarının gerektiği hallerde personel eksikliğinin giderilmesi gerekir.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesi almamış şube/temsilcilik/irtibat bürosu üzerinden bu Tebliğe konu faaliyetleri yürüttüğünün tespiti halinde ÇED yeterlik belgesi iptal edilir.

(6) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşun ortakları ve yönetim kurulu üyeleri; iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile yeni bir ÇED yeterlik başvurusunda bulunamaz, mevcut ve/veya yeni bir ÇED yeterlik kurum/kuruluşunda ortak olamaz, bu Tebliğe konu faaliyetleri yürütemez.

(7) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari şartları sağlayamayan kurum/kuruluşun, ÇED yeterlik belgesi 180 gün süre ile askıya alınır. Askı süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum/kuruluşun belgesi iptal edilir. Askı süresi içerisinde personel eksikliğinin giderildiğine ilişkin belgelerin Bakanlıkça onaylanmasını müteakip mevcut ÇED yeterlik belgesi vize süresi sonuna kadar tekrar devam eder. Bu fıkrada belirtilen personelin doğum iznine ayrılması nedeni ile asgari personel şartının sağlanamaması durumunda kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesi askıya alınmaz, kurum/kuruluşun sistem üzerinden dosya/rapor sunması gerektiği hallerde personel eksikliğinin giderilmesi gerekir.

(8) ÇED yeterlik belgesi alan, askıya alınan veya iptal edilen kurum/kuruluş, Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.

(9) ÇED yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluş, iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile yeniden ÇED yeterlik belgesi başvurusu yapamaz.

(10) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamındaki personelin; Bakanlığa sunulan belgelerinin yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduklarının veya bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak çalıştığının tespit edilmesi durumunda ilgili personel, ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlarda iki yıl süreyle görev alamaz.

ÇED yeterlik belgesi süresi, vize edilmesi ve belgedeki değişiklikler

MADDE 11-

(1) ÇED yeterlik belgesinin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren dört yıldır.

(2) Vize işlemleri için mevcut ÇED yeterlik belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en fazla doksan gün, en az otuz gün öncesinden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen yeni başvuru yılına ait belgeler ile birlikte Bakanlığa başvurulması gerekir. Başvurular esnasında 5 inci maddede belirtilen şartların sağlanması gerekir. Vize başvurusunun, belgenin geçerlik süresinin son otuz günü içerisinde yapılması durumunda vize bedeli; ÇED yeterlik başvurusu belge bedelinin % 50 fazlasıyla alınır.

(3) Belgenin geçerlik süresi bitiminden itibaren altmış gün içerisinde vize başvurusu yapılması durumunda; ÇED yeterlik belgesi başvurusu belge bedelinin % 100 fazlasıyla alınır. Bu süre içerisinde başvuru yapanlarda 10 uncu maddenin altıncı ve dokuzuncu fıkralarındaki süreler aranmaz.

(4) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, unvan değişikliği olması durumunda, kamu kurumlarında resmi yazı, kuruluşlarda söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olduğuna dair belge ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgeyle birlikte otuz gün içerisinde Bakanlığa başvurması gerekir. Yeni unvan bilgilerini içerir ÇED yeterlik belgesi mevcut vize tarihi esas alınarak Bakanlıkça düzenlenir.

(5) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun adres değişikliği olması durumunda, kamu kurumlarında resmi yazı, kuruluşlarda söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olduğuna dair belge ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeyle birlikte otuz gün içerisinde Bakanlığa başvurması gerekir. Yeni adres bilgilerini içerir ÇED yeterlik belgesi mevcut vize tarihi esas alınarak Bakanlıkça düzenlenir.

(6) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası gereği ÇED yeterlik belgesi askıya alınan kurum/kuruluşun vize başvurusu yapması durumunda, başvurusu değerlendirilir. Ancak askı süreci, süre sonuna kadar devam eder.

Şube, devir, temsilcilik ve irtibat bürosu

MADDE 12-

(1) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşun, şube açabilmesi için ÇED yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyan en az iki personeli şubesinde sürekli olarak istihdam etmesi, ilgili il müdürlüğünden yer uygunluk yazısı alması ve şubenin kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması gerekir.

(2) ÇED yeterlik belgesi; herhangi bir kurum/kuruluşa, kişi ya da kişilere kiralanamaz, devredilemez, kullanımına izin verilemez, satılamaz.

(3) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, ÇED yeterlik belgesi almamış şube üzerinden, bu Tebliğe konu faaliyetleri yürütemez, temsilcilik ve irtibat bürosu açamaz.

Başvuru bedeli

MADDE 13– 

(1) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak ÇED yeterlik belgesi, vize, unvan değişikliği, adres değişikliği, kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle belge yenileme ve şube açma başvurularında Bakanlıkça tespit edilecek başvuru bedelinin yatırılması zorunludur.

(2) Başvuru bedeli; kurum/kuruluşun ÇED yeterlik belgesi başvurusunu herhangi bir aşamada herhangi bir nedenle geri çekmesi veya başvurunun Bakanlıkça reddedilmesi durumunda iade edilmez.

Ceza puanı

MADDE 14-

(1) Ceza puanı uygulaması, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Ek-3 ceza puan tablosunda yer alan ceza puanları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15-

(1) 29/11/2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Önceki yeterlik belgelerine ilişkin düzenlemeler

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ÇED yeterlik belgesi alarak faaliyet gösteren kurum/kuruluş, 5 inci maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen şartları bu Tebliğin yayımı tarihinde vize sürelerinin bitimine doksan günden az kalmış olması halinde vize süresi sonuna kadar; vize süresinin bitimine doksan günden daha fazla süre olması halinde, bu Tebliğin yayımından itibaren doksan gün içinde sağlamakla yükümlüdür. Yeni vize başvurusunda bu Tebliğ hükümleri dikkate alınır.

(2) ÇED yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde ilgili il müdürlüğüne yer uygunluk yazısı başvurusu yapmakla yükümlüdür. İl müdürlükleri bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 180 gün içerisinde yer uygunluk yazısı taleplerini değerlendirir.

(3) ÇED yeterlik belgesi almış kurum/kuruluşun bu Tebliğin yayımlandığı tarihte hali hazırda bulunan ceza puanları bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla bir defaya mahsus silinir.

(4) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yeterlik Belgesi Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında görev almış olan personelin Tebliğ kapsamında kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 16-

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2023 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR

10 Aralık 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32039

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6490

Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Aralık 2022

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2023 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR

Teminat altına alınacak ürünler ye riskler

MADDE 1- 

(1) Bu Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ve kara, hava, deniz taşıtının çarpma riskleri ile tarla ürünlerinde, sebzelerde ve çilek ürününde yaban domuzu zararı, pamuk ürününde hasat döneminde miktar kaybına yol açan yağmur zararı, ayçiçeği ürününde kuş zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilir. Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere;

Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağgülü ve enginar için don riski,

Dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemlerinde ve bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde; dolu, dolu ağırlığı, kar ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması riskleri,

Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,

ç) Şekerpancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun ürünlerinde yeniden ekim dikim masrafı olarak ödenecek don zararı,

Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında paket halinde: dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri, sadece fidanlarda yaban domuzu zararı riski ile meyve ve bağ fidanlarında don riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Seralar için dolu ana riski ile birlikte: fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı ek riskleri, seranın örtü malzemesi, konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları paket halinde; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına             alınır.

Tarını ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yan açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere;

Kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

Su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski,

Terör, grev, lokavt, ka rgaşa ve halk hareketleri riskleri,

ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri; ilgili genel şaı1lar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır. 

Risk incelemesi sonucunda, Tanın Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler sigorta edilmez.

(11) Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler ile ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17 nci maddesindeki uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmaz.

Prim desteği

MADDE 2- 

(1) Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2023 yılında, sigorta priminin% 50’si oranında prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağgülü, enginar, şekerpancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun ürünleri ile meyve ve bağ fidanlarında, birinci fıkrada belirtilen orana ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin l /3’ü oranında ek prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili terkibinden aktarılarak karşılanır.

Köy bazlı kuraklık verim sigortasında ise; sigorta priminin %60’ı oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

Meteorolojik veri paylaşımı

MADDE 3- 

(1) 5363 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde, tarım sigortalarında teminatların geliştirilmesi, risklerin değerlendirilmesi, aktüerya ve hasar tespit çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve/veya aylık meteorolojik verileri; radar tek saha kapsama alanlı görüntüleri, arşiv verileri ve radar extranet erişimi; yıldırım tespit ve takip sistemi erişimi ve arşiv verileri; MeteoUyarı web servis verileri; köy/ilçe bazlı kuraklık indisleri verileri ve kuraklık haritaları; meteorolojik uyarı/alarm web servis verileri, erken uyarı sistemi web servis verileri gibi verileri/hizmetleri Tarım Sigortaları Havuzu ile dijital ortamda ücretsiz olarak paylaşır.

Cezai hükümler

MADDE 4- 

(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) 5363 sayılı Kanun ile belirlenen sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Yürürlük

MADDE 5- 

(1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6– 

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

2022 YILI SÜBVANSİYONLU KREDİ KULLANARAK SATILIK ÇİFTLİKLER

2022 YILI SÜBVANSİYONLU KREDİ KULLANARAK SATILIK ÇİFTLİKLER

Sayın Yetkili,

3 Ocak 2020 tarih ve 30997 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın 1. Maddesinin 7. fıkrası “Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla …. belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınır.” hükmüne göre aşağıda web adresleri verilen sitede ilan edilen satılık mevcut kurulu tarımsal işletmeleri (meyve bahçesi, bağ, çiftlik, ahır, ağıl, kümes, sera, tavla, hara vb.), sübvansiyonlu kredi kullanarak almanız mümkündür.

Mevcut kurulu tarımsal işletmeleri satın alımı için fizibilite yazmakta, kredi dosyası hazırlamakta ve kredi takip işlerini yapmaktayız. Yeni yapılacak kapama meyve bahçesi ve çiftlikler için istenilirse proje çizmekte, fizibilite yazmakta, kredi dosyası hazırlamakta ve kredi takip işlerini yapmaktayız.

İstenilen belgelerle ilgili firmamızı arayabilirsiniz.

Saygılarımızla…

Sıra No

İli

web adresi

1

Adana

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/adana

2

Adıyaman

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/adiyaman

3

Afyonkarahisar

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/afyonkarahisar

4

Ağrı

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/agri

5

Aksaray

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/aksaray

6

Amasya

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/amasya

7

Ankara

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/ankara

8

Antalya

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/antalya

9

Ardahan

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/ardahan

10

Artvin

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/artvin

11

Aydın

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/aydin

12

Balıkesir

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/balikesir

13

Bartın

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/bartin

14

Batman

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/batman

15

Bayburt

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/bayburt

16

Bilecik

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/bilecik

17

Bingöl

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/bingol

18

Bitlis

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/bitlis

19

Bolu

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/bolu

20

Burdur

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/burdur

21

Bursa

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/bursa

22

Çanakkale

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/canakkale

23

Çankırı

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/cankiri

24

Çorum

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/corum

25

Denizli

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/denizli

26

Diyarbakır

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/diyarbakir

27

Düzce

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/duzce

28

Edirne

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/edirne

29

Elazığ

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/elazig

30

Erzincan

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/erzincan

31

Erzurum

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/erzurum

32

Eskişehir

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/eskisehir

33

Gaziantep

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/gaziantep

34

Giresun

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/giresun

35

Gümüşhane

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/gumushane

36

Hakkari

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/hakkari

37

Hatay

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/hatay

38

Iğdır

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/igdir

39

Isparta

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/isparta

40

İstanbul

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/istanbul

41

İzmir

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/izmir

42

Kahramanmaraş

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/kahramanmaras

43

Karabük

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/karabuk

44

Karaman

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/karaman

45

Kars

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/kars

46

Kastamonu

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/kastamonu

47

Kayseri

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/kayseri

48

Kırıkkale

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/kirikkale

49

Kırklareli

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/kirklareli

50

Kırşehir

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/kirsehir

51

Kilis

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/kilis

52

Kocaeli

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/kocaeli

53

Konya

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/konya

54

Kütahya

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/kutahya

55

Malatya

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/malatya

56

Manisa

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/manisa

57

Mardin

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/mardin

58

Mersin

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/mersin

59

Muğla

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/mugla

60

Muş

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/mus

61

Nevşehir

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/nevsehir

62

Niğde

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/nigde

63

Ordu

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/ordu

64

Osmaniye

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/osmaniye

65

Rize

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/rize

66

Sakarya

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/sakarya

67

Samsun

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/samsun

68

Siirt

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/siirt

69

Sinop

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/sinop

70

Sivas

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/sivas

71

Şanlıurfa

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/sanliurfa

72

Şırnak

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/sirnak

73

Tekirdağ

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/tekirdag

74

Tokat

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/tokat

75

Trabzon

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/trabzon

76

Tunceli

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/tunceli

77

Uşak

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/usak

78

Van

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/van

79

Yalova

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/yalova

80

Yozgat

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/yozgat

81

Zonguldak

www.sahibinden.com/satilik-isyeri-ciftlik/zonguldak

İSTENİLEN BELGELER

Gerçek Kişiler

Tarımsal Kredi Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi,

Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu, yeni kurulan işletmelerden ise kuruluş veya son yıla ait bilanço/gelir tablosu,

Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)

Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,

Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,

Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,

Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa),

Tarımsal üretim faaliyet konusuna göre istenecek belgeler

Tüzel Kişiler

Tarımsal Kredi Başvuru Formu

Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi,

Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar,

Oda kayıt belgesi,

Vergi levhası,

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri,

Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu,

Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)

Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,

TCMB sorgusuna ilişkin beyanname-taahhütname,

Hesap Durumu Belgesi,

Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,

Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,

Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa)

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 2022-2023 BAŞVURU DÖNEMİ

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

2022-2023 BAŞVURU DÖNEMİ

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

MADDE 13 –

(1) (Değişik: RG-21/1/2022-31726) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı (Değişik ibare: RG-29/11/2022-32028) birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri veya tüzel kişiler olması halinde, 8 inci maddede belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda (Değişik ibare: RG-29/11/2022-32028) 7.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda (Değişik ibare: RG-29/11/2022-32028) 5.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda (Değişik ibare: RG-29/11/2022-32028) 4.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

(2) Hibeye esas proje tutarı alt limiti (Değişik ibare: RG-29/11/2022-32028) 1.000.001 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

(3) Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

(4) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(5) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

(6) Program kapsamında küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

(7) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

(8) Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

BAŞVURU ZAMANI

a)         Başvurular 09/12/2022 tarihinde başlayıp 10/02/2023 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

YATIRIM KONULARI

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması

a) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması

1. Başvurular için konu kodu TÜİ-A olmalıdır.

2. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3. Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması konularının tamamını içeren tesisin inşası ile makine ve ekipman alımı bir bütün olarak hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

4. Destek kapsamında olan tıbbi aromatik bitkiler: Adaçayı, alıç, aloe vera, altın otu, anason, aronya, aslanpençesi, aspir, biberiye, civanperçemi, çakşır, çemen, çobançantası, çörekotu, çöven, dağ çayı, defne, dereotu, devedikeni, domuz turpu, ebegümeci, ekinezya, eşek hıyarı, fesleğen, geven, goji berry, göl soğanı, gümüş düğme, hardal, haşhaş, hatmi, hint yağı, hodan, hünnap, ıhlamur, ısırgan otu, kapari/kebere, karaasma, karabuğday, karahindiba, kekik, kırmızı biber, kısa mahmut, kimyon, kişniş, kuşburnu, kuzukulağı, lavanta, maydanoz, mayıs papatyası, melek otu, Meryem ana, mersin, meyankökü, nane, nezle otu, oğul otu, öksürük otu, pelin, pire otu, rezene, safran, salep, sarı kantaron, sarımsak, sumak, şerbetçiotu, şeker otu, şevketi bostan, üzerlik otu, vanilya, yaban mersini, yağ gülü, yüksükotu, zencefil ve zerdeçaldır.

a. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

1.         Başvurular için konu kodu TÜİ-B olmalıdır.

2.         Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         Meyve ve/veya sebze kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.

4.         Kabuk kırılma işlemine tabi tutulmuş sert kabuklu meyveler hariç ekonomik yatırım konularında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar ile yurtdışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

5.         Zeytinyağı konusunda;

a)         Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda yapılması planlanan tesisin, iki fazlı sistem üretim prosesini içermesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atık Suların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar konulu 2015/10 sayılı genelgesindeki hususlara uygun olması ön koşuldur.

b)         İki fazlı tesisler için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular ya da üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.

6.         Un ve yem konularında; kapasite artırımı için depolama tesisi [çelik silo (konik/düz)] yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusu yapılabilir.

7.         Kütlü pamuk konusunda; sadece kütlü pamuğu lif ve çiğit olarak ayırarak çırçırlama işini yapan makinelerle çırçır randımanının yükseltilmesi amacına yönelik teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje sunulabilecektir.

8.         Çayın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar’da yer alan illerdeki başvurular kabul edilir.

9.         Fındığın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece 13/10/2009 tarihli ve 2009/15531 sayılı Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar kapsamında yer alan illerdeki başvurular kabul edilir.

b.         Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

1.         Konu kodu TÜİ-C olmalıdır.

2.         Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         Hibeden faydalanan yatırımcılar nihai ödeme için talepte bulunduklarında; proje sonucu yapılan tesis, yürürlükte olan mevzuat ve/veya sözleşme sonrası yayımlanmış mevzuatla [5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu (Süt toplama merkezleri hariç), 25902 sayılı ve 10/8/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 27/12/2011 ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği] uyumlu olmalıdır.

4.         Yatırımcılar mevcut işletmeleri için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuruda bulunmuşlarsa yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak hazırlanmış mevcut belgelerini veri giriş sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

5.         Bu konu başlığı altında ayrıca aşağıdaki konular da yer alır:

c.1.      Kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ile mamul madde üretimine yönelik yatırımlar

1.         Sunulacak proje; sadece kırmızı etin, sadece kanatlı etinin veya kanatlı ve kırmızı etin birlikte işlendiği, parçalandığı, paketlendiği ve depolandığı tesisi içerebilir.

2.         Sunulan projede parçalama tesisi; kırmızı et için en az 0,5 ton/gün en fazla 10 ton/gün; kanatlı eti için en az 0,5 ton/gün en fazla 5 ton/gün kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır veya başvuru sahibi, sunduğu proje kapsamında belirtilen bu kapasite limitlerine nihai rapor aşamasında ulaşacağını taahhüt etmelidir.

3.         Sunulan projede et işleme konusunda; ısıl işlem, fermentasyon, tütsüleme, tuzlama, kürleme, emülsifiye etme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon veya bunların kombinasyonlarının ilk ürüne uygulanması gerekmektedir.

c.2.      Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

1.         Yeni veya mevcut bir işletmede balık ve su ürünleri işleyen tesisin kurulması için inşaat işleri ile su ürünlerinin taze, soğuk/donmuş muhafazası ve/veya şoklanması için, kesme, iç organ alma, pul kazıma, yıkama, sınıflandırma, kalibrasyon/boylama, temizleme/ayıklama sistemleri için, işleme amacına (konserveleme, tütsüleme/fümeleme, salamura etme, filetolama) yönelik sistemler ile tartma, ambalajlama, paketleme, vakum paketleme ve etiketleme sistemleri için gerekli makine ve ekipman alımı hibe desteği kapsamındadır.

2.         Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip tesisler hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         Gıda amaçlı kullanılmayan su ürünleri ile ilgili yatırım başvuruları kabul edilmez.

4.         Hamsi, alabalık, levrek ve çipura için; balık unu ve yağı üretimi, dondurma, tütsüleme ve tuzlama, taze muhafaza ve soğutma işlemleri, marinat yapacak tesisler ile surimi, deniz salyangozu, midye ve kurbağa bacağı gibi ürünleri işleyen tesisler için başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

c.3.      Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derileri ile küçükbaş hayvanların yapağılarının işlenmesine yönelik yatırımlar

1.         Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların derileri ile yapağılarının işlenmesine yönelik proje başvuruları yatırım yerinin organize sanayi bölgesi olması şartıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2.         Deri işleme için yapılacak proje başvuruları, yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş (pikle deri ve kromlu deri ürünler hariç) derilerin, tuzlu yaş veya kuru (hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham olarak işlendiği yatırım tesislerini kapsamaktadır.

c.4.      Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar

c.4.1.   Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

1.         İşletmeler yatırımın sonunda en az 10 ton/gün kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

2.         Mevcut işletmede üretim sırasında oluşan peynir altı suyunun süt ürünü olarak değerlendirilerek ekonomik değerinin artırılması için yapılacak proje başvuruları da kabul edilecektir.

c.4.2.   Süt Toplama Merkezleri

1.         Yeni tesis ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2.         Hem mevcut bir süt işleme tesisi olan yatırımcılar hem de mevcut işletmesi olmadığı halde sadece süt toplama merkezleri kuracak olan yatırımcılar proje başvurusunda bulunabilirler.

3.         Başvuru sahiplerinin mevcut süt işleme tesisi için kuracakları süt toplama merkezinin/merkezlerinin toplam kapasitesi mevcut işletmenin kapasite/ekspertiz raporunda belirtilen günlük süt işleme kapasitesinden fazla olamaz.

4.         Süt toplama merkezlerinde çiğ sütün toplanması, süzülmesi, soğutulması ve uygun şartlar altında depolanması ön koşuldur.

5.         Çiğ süt toplamada kullanılan tankların en az 1000 L/gün kapasitede olması, yeni olması, otomatik temizleme sistemine sahip olması, sıcak su kaynağının sağlanması, süt kamyonuna süt transferini sağlamak için entegre olmuş süt pompasına sahip olması ve tankların yüzeylerinin, “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ve “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” hükümlerine uygun, bakımlı, kolay temizlenebilir, gerektiğinde dezenfekte edilebilir olması gerekir.

6.         Sütün taşınması için kullanılan araçlara soğutma sistemi kurularak frigorifik araca dönüştürülmesi destek kapsamındadır.

7.         Çiğ süt toplamada kullanılan tesisin yeri/yerleri ile tankın konacağı parselin/parsellerin mülkiyeti proje sahibine ait olmalı veya başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en az 5 (beş) yıllık noter onaylı kira sözleşmesi bulunmalı ve başvuru sahipleri bu belgeleri başvuru aşamasında veri giriş sistemine yüklemelidirler. Elektrik ve su tesisatları abonelikleri başvuru sahibi adına olmalıdır.

8.         Birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklerince yapılacak başvurularda parsel ve abonelikler ortaklarının/üyelerinin adına kayıtlı olabilir. Bu takdirde ortakların ve/veya üyelerin tesisin kendi adlarına kayıtlı parselde kurulmasına, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en az 5 (beş) yıl süresince faaliyet göstermesine ve aboneliklerle ilgi tüm harcamaların kendilerince karşılanacağına dair rızalarının olduğu noter onaylı muvafakatname hibe sözleşmesi aşamasında il müdürlüğüne sunulmalıdır.

9.         Mevcut faal işletmeler için yapılacak başvurularda, projelendirilecek süt toplama tesisi/tesisleri, işletmenin bulunduğu il sınırları içinde olmalıdır. Tüzel kişi başvurularında, tüzel kişiliğin ana sözleşmesi ve/veya tüzüklerinde bu faaliyet alanı belirtilmiş olmalıdır.

c.5.      Arı ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

1.         Arı ürünlerinin (bal, polen, arı sütü, propolis vb.) işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2.         Arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için, mevcut ve faal olan işletmeler, başvuru sırasında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında istenen belgelere sahip olmalıdır. Yeni işletmeler ise bu belgeleri nihai ödeme talebi sırasında sunmalıdır.

ç. Tarımsal ürünlerin depolanması

1.         Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis ile yenilenebilir enerji ve/veya soğuk hava deposu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydıyla teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2.         Niteliği yeni tesis olan başvurularda konu kodu TÜİ-Ç olmalıdır.

3.         Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez. 

       ç.1. Çelik silo

1.         Mevcut bir tesisin bir ünitesi olarak yapılacak çelik silo başvurularında;

a)         Yatırımın niteliği kapasite artırımı ya da teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon; konu kodu ise TÜİ-B olmalıdır.

b)         Mevcut tesise ait yapı kullanım izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu çelik silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatı başvuru aşamasında sunulmalıdır.

ç.2. Soğuk hava deposu

1.         Tarımsal amaçlı birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri tarafından yapılan başvurular hariç, soğuk hava depolarında depolama alanı en az 750 m2 veya depolama hacmi en az 4500 m3 ve en fazla 10.000 m3 olmalıdır.

2.         Soğuk hava deposu, mevcut bir tesisin bir ünitesi olarak yapılıyor ise; yenilenebilir enerji ve/veya soğuk hava deposu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydı ile yatırımın niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon; konu kodu ise bitkisel ürün işleyen tesisler için TÜİ-B, hayvansal ürün işleyen tesisler için TÜİ-C olmalıdır.

4.2.2.   Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

a.         Modern seralar

1.         İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern yeni seralar; iklime bağlı çevre koşulları denetlenerek içerisinde kültür bitkileri ile bunların tohum, fide ve fidanlarının ekonomik olarak üretilmesi, yetiştirilmesi, sergilenmesi ve korunmasını olanaklı kılan, uygun bir bitki gelişimi için ideal koşulları sağlamayı ve yıl boyunca üretim yapmayı amaçlayan, üzeri ışık geçirebilen bir malzeme ile kaplı, içinde hareket edilebilen, iklimlendirme (ısıtma- soğutma-sisleme vb.) ve sulama sistemine sahip modern örtü altı ünitelerini içeren tarımsal yapılardır.

2.         Bu kapsamda, iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemini de içeren yeni tesis niteliğinde modern seraların yapımı ya da teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde iklimlendirme, sulama ve/veya gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.

3.         Modern sera konusunda yapılacak başvurular en az 3 (üç) dekar olacak şekilde projelendirilmelidir.

4.         Sera başvurularında; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ve kapasite artırımı niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

5.         Mevcut seraların sadece enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde hibe başvuru formunda yatırımın niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon, konu kodu ise YEÜ olmalıdır. Yenilenebilir enerji ile birlikte sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme sistemlerinin veya bu sistemlerden eksik olanın da bütçelendirilmesi halinde konu kodu TÜY-A olmalıdır.

6.         Yenilenebilir enerji kullanılan seralar;

a)         Yeni sera projesi başvurularında, yenilenebilir enerji kaynağı da (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) uygun harcama kapsamında değerlendirilir.

            Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanılan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur.

b)         Tesis/proje, elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.

ç) Yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda, teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda güneş enerjisi panelleri komşu parselde yer alabilir. Bu durumda enerji nakil hattı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

c)         Sera yatırımlarında, yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak tesisin kurulu gücü üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. %110 oranının üzerinde kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

d)         Başvuru sahipleri için lisanssız elektrik üretimi yatırımlarında yapılması gereken ilk iş; bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınmasıdır. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, hibe sözleşmesi aşamasında; bağlantı ve sistem kullanım anlaşması nihai raporda sunulmalıdır (Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu; ilgili dağıtım şirketinin teknik değerlendirme sonucu projeye olumlu görüş vermesidir. Bu mektupta bağlantı noktası, hat mesafesi ve hattın türü gibi maliyet ve bütçe belirleyecek bilgiler yer almaktadır.)

e)         Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal veya biyogaz ise bu kaynakların seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.

7.         Modern sera başvurularında yeni tesisler için hibe kapsamında kabul edilecek dekar başı maliyet;

         Topraklı seralarda en fazla 345.000 TL/daa

         Topraksız seralarda en fazla 405.000 TL/daa

         Topraksız, sislemeli, cam seralarda en fazla 465.000 TL/daa

         Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 525.000 TL/daa olmalıdır.

8.         Dekar başı maliyet; sadece YEÜ ya da sadece sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme konularında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon yapılması durumunda dekar başı maliyetlerin %45’ini; hem YEÜ hem de sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme konularında %60’ını; serada eksik olan sulama, gübreleme ve havalandırma ekipmanlarından her biri için %15’ini aşamaz.

9.         Modern seralarda yeni tesis kapsamında yapılacak yatırımlarda yenilenebilir enerji üretim ünitesinin projelendirilmesi zorunlu değildir. Ancak yenilenebilir enerji üretimi de projelendirilmiş ise hibeye esas proje tutarı başvuru yılı için belirlenen üst limit içinde kalmak kaydı ile yenilenebilir enerji ünitesinin maliyeti, dekar başına maliyetlerin en fazla %45’ine kadar bütçelendirilebilir.

10.       10/7/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 uncu maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskân dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.”

Bu madde kapsamındaki tarımsal amaçlı seralarda ruhsat şartı aranmayacaktır.

11.       Mevcut faal bir serada gerçekleştirilecek projelerde seranın örtü altı kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belgenin başvuru aşamasında veri giriş sitemine yüklenmesi gerekmektedir. Niteliği yeni tesis olan başvurularda ise seranın nihai rapor aşamasında örtü altı kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

12.       Yatırımın niteliğine bakılmaksızın nihai rapor aşamasında seranın yürürlükte olan ulusal mevzuat hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

b.         Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

1.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu TÜY-B olur.

2.         Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         İşletmede sızdırmaz bir depoya yer verilmelidir. Depo hacmi hesaplanırken 11/2/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (Tebliğ No: 2016/46) ekinde yer alan veriler dikkate alınacaktır.

4.         İşletmede üretilen gübrenin tamamı Bakanlık onaylı biyogaz-kompost ya da gübre işleme teknolojisine sahip herhangi bir biyogaz tesisine verilebilir. Ancak işletmenin söz konusu tesisle imzaladığı sözleşmeyi il müdürlüğüne sunması gerekmektedir. Bu durumda, işletme kapasitesine uygun olarak en az 1 (bir) aylık gübreyi depolayacak kapasitede depo yapılması zorunludur.

5.         Gübre çukuru hesabında işletmenin mimari projede belirtilen kurulu kapasitede barındıracağı toplam hayvan sayısı esas alınır. Gübre çukuru hacmi; işletmedeki ön gübre çukuru, sıvı gübre çukuru (varsa) ve katı gübre çukur hacimlerinin toplamını ifade eder.

6.         Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

b.1.      Etçi ve Sütçü Damızlık Hayvan (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması

1.         Başvuru sahibinin kendisine ait olan veya nihai rapor aşamasında edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %50’sinden az olamaz. Var olan hayvan sayısı bilgisi ve taahhütname başvuru aşamasında veri giriş sistemine yüklenir.

2.         İzleme süresi sonunda başvuru aşamasında taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılması gerekmektedir. İl proje yürütme birimi tarafından yapılacak son kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır.

3.         Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında sunulan projelerde ek olarak kesimhane bulunamaz, bu şekilde projelendirilmiş yatırım başvuruları reddedilir.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği konusunda yapılacak sabit yatırım başvuru kriterleri

1.         Projede yer alan tesis, süt veya et sığırı yetiştiriciliği ile damızlık manda yetiştiriciliği (süt mandası) için en az 51 baş kapasiteli olmalıdır.

2.         Mevcut ahırda sadece sabit süt sağım ünitesi ve diğer ekipmanlar için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde hibe başvurusu yapılabilir.

3.         Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında sürü projeksiyonunun yer alması zorunludur. Sürü projeksiyonu, sunulan proje için taahhüt sayılır.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği için ahır projelerinde zorunlu alanlar

1.         Anaç/Sağmal Hayvan Bölmesi: Yem yolu, yemlik ve hayvan servis yolları hariç duraklı veya duraksız sistemde, beher hayvan başına net 7-10 m² aralığında yaşam alanı planlanmalıdır. Proje içeriğinde yer verilmek koşuluyla, beher hayvan başına en fazla 10 m² gezinti alanı da ayrıca planlanabilir.

2.         Sağımhane: Sütçü damızlık işletmelerde 25-50 sağmal hayvan için 2×3 ile 2×5 arası; 51- 75 sağmal hayvan için 2×4 ile 2×6 arası; 76-120 sağmal hayvan için 2×5 ile 2×8 arası süt sağım üniteli sağımhane planlanmalıdır. Kapasiteye uygun olarak süt soğutma ve depolama alanı da planlanmalıdır.

3.         Doğumhane: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 25 sağmal hayvan başına 16-20 m² aralığında alan düşecek şekilde doğum bölmesi planlanmalıdır.

4.         Revir: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 50 hayvan başına 16-20 m² aralığında alan olacak şekilde revir planlanmalıdır.

5.         Buzağı bölmesi veya kulübeleri için sağmal inek sayısının en fazla %20 oranı gözetilerek buzağı başına 2-3 m² aralığında alan planlanmalıdır.

6.         Genç hayvan bölmeleri toplam alanı anaç hayvanlar için ayrılan alanın en az %60’ı kadar olmalıdır. Aynı oranda gezinti alanı da ayrıca planlanabilir.

7.         Kapalı ahırlarda pencere alanları ve havalandırma bacaları: Kapalı ahırlarda taban alanının en az %5’i oranında pencere planlanmalıdır. İşletme çatısında ahır taban alanının en az %1’i oranında havalandırma bacaları/boşlukları planlanmalıdır.

8.         İşletmenin ana giriş kapısında ve ahırların girişinde dezenfeksiyon alanı (çukuru bulunmalıdır.

9.         Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu olmalıdır. Kaba yem depoları sundurma olarak da projelendirilebilir.

10.       Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilmelidir.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği için ahır projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan alanlar

1. Silaj çukuru, buzağı bakım ünitesi hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup zorunlu olmayan alanlardır.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği için ahır projelerinde zorunlu ekipmanlar

1.         Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı, gübre pompası.

2.         Süt üretimi için; bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, süt soğutma ve depolama tankı (Sütü en az 2 gün depolayacak kapasitede olacaktır).

3.         Sürü yönetimi için; başvuru aşamasında taahhüt edilen hayvan varlığı üzerinden belirlenen kapasiteyle orantılı; mastitis tespit cihazı, kızgınlık tespit sistemi, ineklerde doğum takip sistemi, üreme ve tohumlama takibi, muayene, aşı ve tedavi işlemleri, süt takibi sistemleri.

4.         Yem üretimi için; yem karma (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem kırma/ezme makinesi (elektrikli/şaftlı).

5.         Otomatik suluk.

Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar

1. Hayvan bakım aracı (travay), padok, gübre seperatörü, sıvı gübre tankeri, havalandırma ve serinletme fanları, otomatik hayvan kaşıma fırçası (kaşağı), balya makinesi ve silaj makinesi, yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi, kantar hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup zorunlu olmayan ekipmanlardır. Bu ekipmanlar dışında projede yer alan makine ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

b.2.      Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırım Başvuru Kriterleri

1.         Yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

2.         Projede yer alan tesis en az 51 baş kapasiteli olmalıdır.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu alanlar

1.         Büyükbaş besi ahırı projelerinde besilik beher hayvan başına net 6-9 m² aralığında alan planlanmalıdır. Proje içeriğinde yer verilmek koşuluyla, beher hayvan başına en fazla 9 m² gezinti alanı da ayrıca planlanabilir.

2.         Büyükbaş besi işletmelerinde her 51 hayvan başına 16-20 m² aralığında revir planlanmalıdır.

3.         İşletmenin ana giriş kapısında ve ahırların girişinde dezenfeksiyon alanı (çukuru) bulunmalıdır.

4.         Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu (sundurma tarzı) bulunmalıdır.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu ekipmanlar

1.         Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı ve gübre pompası.

2.         Yem üretimi için; yem karma makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem kırma/ezme makinesi (elektrikli/şaftlı).

3.         Otomatik suluk.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar

1.         Hayvan bakım aracı (travay), padok, havalandırma ve serinletme fanları, otomatik hayvan kaşıma fırçası (kaşağı), gübre seperatörü, balya makinesi, silaj makinesi, kantar, sıvı gübre tankeri, yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi zorunlu olmayan ekipmanlardır.

2.         Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

c.         Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

1.         Konu kodu TÜY-C olmalıdır.

2.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında et ve süt üretimi konusunda koyun/keçi yetiştiriciliğine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe kapsamında değerlendirilir.

3.         Küçükbaş hayvanlar için; sabit yatırım projelerindeki et/süt koyunculuğu ile et/süt keçiciliği tesisleri en az 75 baş kapasiteli olacak şekilde planlanmalıdır.

4.         Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi yetiştiriciliği aynı tesiste projelendirilebilir.

5.         Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer almalıdır. Başvuru sahibinin kendisine ait olan veya nihai rapor aşamasında edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %40’ından az olamaz. Var olan hayvan sayısı ve taahhütname başvuru aşamasında veri giriş sistemine yüklenir.

6.         İzleme süresi sonunda taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılması gerekmektedir. Son yıl yapılacak kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır.

7.         Mevcut ağılda, sadece ekipmanlar için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapılabilir.

8.         Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu alanlar

1.         Koyun ve keçi ağılı projelerinde; yem yolu, yemlik ve hayvan servis yolları hariç beher hayvan başına en az 2 m2, en fazla 3 m2 alan, her 10 hayvan başına en az 2,5 m² alan düşecek şekilde doğum bölmesi, her 50 hayvan başına en az 2 m² alan düşecek şekilde revir bölmesi, koyun/keçi için ayrılan alanın en az %60’ı kadar kuzu/oğlak bölmesi ve işletme veya ağıl girişlerinde dezenfeksiyon alanı planlanmalıdır. Entansif küçükbaş hayvancılık tesislerinde gerek görülürse, yaşam alanı kadar da gezinti alanı projelendirilebilir.

2.         Kapasitesi 500 baştan büyük olan başvurularda yıkama ünitesi planlanması zorunlu olup daha az kapasitedeki işletmeler için isteğe bağlı bütçelendirilebilir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan alanlar

1. Yem deposu (üstü kapalı), gübre çukuru, yem deposu soğutma sistem odası ve kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında yıkama ünitesi yapımı isteğe bağlı olup zorunlu olmayan alanlardır.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu ekipmanlar

1. Kapasitesi 500 baştan büyük olan proje başvurularında; otomatik suluk, mobil/sabit süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı zorunlu ekipmanlar olup bu ekipmanlar, daha az kapasitedeki işletmeler için isteğe bağlı bütçelendirilebilir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar

1. Gübre sıyırıcı, gübre karıştırıcı, gübre pompası, süt soğutma ve depolama tankı (sütü en az iki gün depolayacak kapasitede), yemlik, kantar, yem kırma-ezme makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem karma makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, koyun kırkma makinesi ile kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında; otomatik suluk, süt soğutma tankı ve mobil/sabit süt sağım ünitesi zorunlu olmayan ekipmanlardır. Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine-ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

ç. Kanatlı yetiştiriciliği

1.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu TÜY-Ç olmalıdır.

2.         Tarımsal işletmelerin kapasitesi;

a) 1.000-15.000 hindi/dönem,

b) 350-3000 kaz/dönem

büyüklüğünde olacaktır. Belirtilen kapasiteler dışında projelendirilmiş başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

3.         Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik başvurularda:

a)         81 ilde faal işlemeler için [5.000-100.000 yumurta tavukçuluğu ve broyler (tavuk)/dönem dahil] teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki YEÜ başvuruları,

b)         81 ilde faal işletmeler için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki yumurta paketleme tesisi başvuruları,

c)         Hindi ve kaz yetiştiriciliği için; 81 ilde yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular,

d)         Broyler yetiştiriciliği için sadece Adana, Adıyaman, Bingöl, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye illerimizde yeni tesis niteliğindeki başvurular, hibe kapsamında değerlendirilecektir.

4.         Tavuk, hindi ve kaz yetiştiriciliğinde damızlık yumurta ve/veya yumurta üretimine hibe desteği verilmemektedir.

d.         Kültür mantarı üretimi

1.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu TÜY-D olmalıdır.

2.         Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         Kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlar mantar üretim tesisi ve bu tesisin kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi sadece mantar üretim tesisi olarak da projelendirilebilir.

4.         Yeni tesis olarak tek başına kompost hazırlama ünitesine hibe desteği verilmez. Ancak mevcut bir mantar üretim tesisi için yapılacak kompost hazırlama ünitesi için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuruda bulunulabilir.

5.         Kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlarda;

a)         İnşaat giderleri,

b)         Ranza sistemi,

c)         Isıtma ve soğutma için yüksek watt gücüne sahip klimalar, ç) Havalandırma fanları,

d)         Soğutma ve nemlendirmeyi sağlayan petekler,

e)         Sisleme makinesi,

f)          Zaman ayarlı aydınlatma sağlayan elektrik ünitesi,

g)         Su basımı için su motor ve pompa düzeneği,

ğ) Termometre ve kompost ölçümünü sağlayan çubuk termometre cihazları,

h)         Sabit raflar,

ı) Paketleme ünitesi,

i)          Tartım için dijital kantar

hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

e.         Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri

1.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu TÜY-E olmalıdır.

f.          Kanatlı kesimhaneleri

1.         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu TÜY-F olmalıdır.

2.         Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

3.         Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki proje uygulamalarının sonunda, kanatlı kesimhanelerinin saatte en az 1.000 en fazla 5.000 tavuk veya saatte en az 100 en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesine, tesis parçalama ünitesi içeriyorsa en az 0,5 ton/gün en fazla 5 ton/gün kurulu parçalama kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

4.         Faal kanatlı kesimhanelerinin parçalama ve paketleme ünitesi için proje başvurusunda bulunulabilir. Bu durumda konu kodu TÜİ-C (Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması) olmalıdır. Sunulan projeler, sakatat temizleme ve/veya işleme, et parçalama, ambalajlama ve/veya paketleme ile depolama ünitelerini içermelidir.

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlara İlişkin Özel Hususlar

a)         Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların etlerinin işlenmesinde hammadde karkas ettir.

b)         Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve örtü altı yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında yapılacak tesislerin; Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde (Tebliğ No: 2016/46) yer alan kapasite ve yapım standartlarına; ayrıca Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 9/7/2015 tarihli ve 24239 sayılı yazı ile il müdürlüklerine gönderilen 2015/13 No.lu talimatta belirtilen ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerin biyogüvenlik talimatına uygun olması gerekmektedir.

c)         Sunulan projelerde; kasaplık kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimini takiben etlerin ve sakatatların içerisinde muhafaza edileceği, üretim kapasitesiyle orantılı soğuk hava deposu ve/veya şoklama ünitesinin bulunması zorunludur.

ç) Projede, yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposu bulunuyorsa, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde söz konusu depo hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

a)         Bu başvurularda konu kodu YEÜ olmalıdır.

b)         Tebliğ’de yer alan yatırım konularıyla uygunluk gösteren işletmeler, tesisin öz tüketimine ait elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapabilirler.

c)         Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında; yenilenebilir enerji üretimi, tesisin kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Elde edilen enerjinin, tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

ç) Yenilenebilir enerji üretiminde %51 kurulu güç; mevcut trafo üzerinden değil işletmeye ait kapasite raporundaki mevcut makinelerin çalışma süreleri ve güçleri üzerinden hesaplanır.

d)         Elde edilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır.

e)         Tebliğ’de yer alan yatırım konularında yenilenebilir enerji kaynağının da bütçelendirildiği yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapıldığında söz konusu konunun kodu seçilmelidir. Yenilenebilenebilir enerjinin tek başına projelendirilmesi halinde ise konu kodu YEÜ olmalıdır.

f)          Rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyogaz enerjileri dışında ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.

g)         Yenilenebilir enerji ile ilgili Tebliğ ve bu uygulama esaslarında belirtilen kriterlerin karşılanması şartı ile hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır.

1)         Başvuruya esas projenin bir ünitesi yenilenebilir enerji üretimi ünitesi ise uygulamanın herhangi bir aşamasında, mücbir sebepler kapsamında projede öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmî belgelerle ispat edilmesi halinde yenilenebilir enerji üretimi ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2)         Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle, projede öngörülen kurulu gücün %51’inin altına düşmesi ve bu durumun da ilgili kurumdan alınacak resmi belgelerle ispat edilmesi halinde, gerekçeleriyle birlikte tespit tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yatırımcının talep etmesi, il müdürlüğünün mevzuata uyarlığını inceleyerek il proje yürütme biriminin uygun rapor düzenlemesi ve il müdürünün raporu onaylaması halinde gerekli belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğün de talebin mevzuata uyarlığını tespit ederek uygun görmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.

ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal veya biyogaz ise;

1)         Seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir. Tesiste elektrik enerjisi üretilecekse, yıllık enerji ihtiyacının %110’unun üzerinde kalan kısmı ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

2)         Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Kiralama süresi başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en az 5 (beş) yılı kapsamalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.

3)         Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj sonrası pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir. Jeotermal kuyunun farklı parselde olması durumunda isale hattına hibe desteği ödenmez.

Modern sera konusunda yenilenebilir enerji üretiminin projelendirilmesi halinde; modern sera başlığı altında verilen kısıtlar geçerlidir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

a)         Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

b)         Sadece kuluçkahane yapımı da hibe kapsamında değerlendirilecektir.

c)         Denizlerde yetiştiricilik konusunda yapılacak proje başvurularında;

1)         Konu kodu SÜİ-A olmalıdır.

2)         Bu yatırımlar; istiridye, midye ve alabalık türleri üretimi ve yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları kapsamaktadır.

3)         Denizlerde ve kapalı sistemlerde yetiştiricilik konusundaki proje başvurularında kurulu üretim tesis kapasitesi; en az 500 en fazla 1.000 ton/yıl olmalıdır. Midye yetiştiriciliği için bu kapasite en az 500 en fazla 4.000 ton/yıldır.

ç) İç sularda yetiştiricilik konularında yapılacak proje başvurularında;

1)         Konu kodu SÜİ-B olmalıdır.

2)         Bu yatırımlar; iç sularda alabalık türleri, yayın balığı, mersin balığı, sazan, tilapya, karabalık, makro ve mikro algler, midye, karides, kara salyangozu üretimi ve yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları ve balıkçı barınaklarını kapsamaktadır.

3)         İç sulardaki yetiştiricilik konusunda proje başvurularında kurulu üretim tesis kapasitesi; en az 25 en fazla 500 ton/yıl olmalıdır.

d)         Destekleme kapsamında yapılacak üretimin midye yetiştiriciliği hariç entansif (tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiricilik) olması gerekmektedir.

e)         Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan sular için filtrasyon ekipmanları, oksijenlendirme sistemleri, tesislerden çıkan suların arıtılması için kullanılması gereken ekipmanlar ve özellikle toprak havuzlarda ve kapalı devre sistemde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesislerde enerji kurulum sistemleri hibe kapsamında değerlendirilecektir.

f)          Tam kapalı devre sisteme (Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisi kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden daha yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü sistem) yönelik su ürünleri üretimi de hibe kapsamında değerlendirilecektir.

g)         Bu kapsamda sunulan projelerin çevre koruma ve etkin atık yönetimi konusundaki Bakanlık mevzuatı ve ulusal mevzuata uygun olması gerekmektedir.

•          Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar

Kafes, kafes ağı, kafes bağlantı elemanları (şamandıra, kolektör, halat, çakar, flaşör, zincir kilidi, zincir, çapa, radansa), kuş ağı kulesi, ağ yıkama makineleri, su kalitesi ölçüm cihazı, balık nakil tankı, tüp dolum kompresörü, balık boylama makinesi, boyut ölçme cihazı, balık gözlem aynası, buzlama makinesi, balık pompası, platformlara ve en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop, otomatik yemleme makinesi, ısı ve ışık yalıtımlı yem deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır.

•          Karada su ürünleri yetiştiricilik tesisleri için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar

İnşaat gideri olarak havuz yapımı, kuluçka dolabı, buzlama makinesi, balık nakil tankı, balık boylama makinesi, balık yetiştirme tankı, balık pompası, su dağıtım sistemi (boru, vana), su kalitesi ölçüm cihazı, su filtrasyon, oksijenlendirme ve geri kazanım sistemleri, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır. İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmemektedir.

•          Kuluçkahaneler için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar 

İnşaat gideri olarak havuz yapımı, kuluçka dolabı, yavru tankı, su filtrasyon, oksijenlendirme ve geri kazanım sistemleri, balık boylama makinesi, balık pompası, su dağıtım sistemi (boru, vana), balık nakil tankı, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş enerjisi panelleri, yumurta seçme makineleri, dezenfeksiyon makineleri, markalama makinesi, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır. İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmemektedir.

•          Midye yetiştiriciliği için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar

Platform için (HDPE boru sistemi, şamandıra, çapa, zincir, zincir kilit takımı, halka kolektör, şamandıralı çakar fener, çapa gergi şamandırası), file, midye ekim makinesi, midye hasat makinesi, midye yıkama ve boylama makinesi, midye tutunma halatı, su kalitesi ölçüm cihazı, tüp dolum kompresörü, buzlama makinesi, platformlara ve en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır.

•          Kapalı devre sistem için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlar

İnşaat giderleri, mekanik filtrasyon cihazı, hassas filtrasyon cihazı, biyolojik filtre, protein ayrıştırıcı, UV ve ozon sterilizasyonu, su sıcaklığı ısıtma ve soğutma sistemi, oksijen ve sıcaklık, ph ölçüm, kontrol ve dağıtım sistemi, desatürasyon sistemi, defosforizasyon sistemi, denitrifikasyon sistemi, atık tutma sistemi, balık yetiştirme tankları, su dağıtım sistemi (boru, vana), güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır.

4.2.3.   Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübrenin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

a)         Solucan gübresi başvuruları hibe desteği kapsamı dışındadır.

b)         Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurulara hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması kapsamındaki hibe başvurularında sunulan projede işleme ve paketleme üniteleri mutlaka birlikte yer almalıdır; sadece işleme veya sadece paketleme tesisi projelendirildiğinde başvuru uygun kabul edilmez.

c)         Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin her biri için tek başvuru yapılabileceği gibi iki konuyu birlikte içeren başvuru da yapılabilir. Bu durumda, iki konudan kapasitesi yüksek olanın konu kodu ile giriş yapılır.

A.         Hayvansal orijinli gübre işlenmesi:

a)         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu HOG-A olmalıdır.

b)         Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından elde edilen gübrelerdir (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi).

B.         Bitkisel orijinli gübre işlenmesi:

a)         Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu HOG-B olmalıdır.

b)         Bitkisel orijinli gübreler, tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden ya da işlenmesi sonrası elde edilen yan ürünlerden elde edilen gübrelerdir (Sera veya budama atıkları vb.).

 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/43)

26 Kasım 2022 CUMARTESİ              Resmî Gazete                            Sayı : 32025

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/43)

Amaç

MADDE 1- 

(1) Bu Tebliğin amacı; 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında yumurta/yavru üreten alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- 

(1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, bu Tebliğde belirtilen alabalık kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamaz.

Dayanak

MADDE 3- 

(1) Bu Tebliğ, 18/6/2006 tarihli ve 5488 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ve 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- 

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Biyogüvenlik: Hastalık etkenlerinin yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engellemeye yönelik önlemleri,

ç) Damızlık alabalık: Cinsi olgunluğa ulaşmış, döl veren dişi ve erkek alabalığı,

d) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

e) Kapalı devre sistem: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisi kullanılarak, dışkı, yem artıkları ve karbondioksitin uzaklaştırılması, suyun fiziksel ve kimyasal olarak yeniden kullanım için uygunlaştırılması, oksijenlendirilmesi, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden faydalanmayı arttıran, daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

f) Karar: 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararını,

g) Kuluçkahane: Damızlık balıkların bulunduğu ve bunlardan yumurta ve yavru elde etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı yumurta/yavru balık üretim işletmelerini,

ğ) Markalama: Desteklemeye esas damızlık balığın bireysel olarak yaş, ağırlık, döl verimi, hastalık gibi tüm bilgilerinin takip edilmesini sağlayan ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından yapılan etiketleme işlemini,

h) Nekropsi odası: Balığın ölüm veya hastalık nedenini bulmak için kesim, muayene ve incelemenin yapıldığı bölümü,

ı) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

i) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yavru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,

j) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,

k) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

l) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri,

ifade eder.

Kuluçkahanelerde damızlık alabalık desteğinden faydalanacak işletmelerde aranan şartlar

MADDE 5- 

(1) Damızlık alabalık desteği, aşağıdaki şartların tamamını taşıyan, alabalık yumurta/yavrusu üreten alabalık kuluçkahanelerine yapılır. Bu kapsamda;

a) Müstakil kuluçkahanesi olması şartıyla su ürünleri yetiştiricilik belgesi olan veya su ürünleri kuluçkahane belgesi olan, damızlık alabalıktan yumurta elde eden ve Ek-1’de belirlenen şartları taşıyan,

b) Viral-bakteriyel hastalık etkeni patojenlerin bulaşmasını engelleyecek özellikte (Ozon sistemleri/UV, mekanik filtrasyon) kuluçkahaneye giren ve çıkan suyun arıtılmasını sağlayacak sistemler kurarak suyun ilk kullanıcısı olan veya kapalı devre sistem ile üretim yapan,

c) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) virüslerinin tespit edilmediğine dair Ulusal Referans Laboratuvarından alınan sağlık raporu,

ç) Damızlık alabalıkları markalanmış olan,

kuluçkahanelere destekleme yapılır.

(2) Bir damızlık alabalık yumurta ve/veya sperm vermeye başladığı yıldan itibaren en fazla üç yıl boyunca desteklemeden faydalandırılır.

(3) Kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına destekleme ödemesi yapılır.  Kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, Kararda belirtilen 10.000 adet damızlık anaç ile sınırlıdır.

(4) Destekleme, işletmenin su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesindeki proje yavru kapasitesini (adet/yıl) aşmayacak şekilde, mevcut durumdaki üretim kapasitesine göre yapılır.

(5) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, en geç 30/12/2022 tarihine kadar, işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmek ve 6 ncı maddede istenen belgeleri teslim etmek zorundadır.

(6) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl boyunca başka bir işletmeye satışı yapılamaz.

(7) Markalı damızlık alabalıkların üç yıl içerisinde ölüm veya hastalık nedeniyle işletmeden çıkışı yapılması durumunda çıkışı yapılan damızlık alabalığa ikame olarak işletmeye giren damızlık alabalık bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında altı ay arayla yılda iki kez sağlık raporunun alınmasından sonra markalanarak destekleme kapsamına alınır. İşletmeye girişi yapılan damızlık alabalık için ikinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanır.

Müracaat için gerekli belgeler

MADDE 6- 

(1) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler aşağıdaki belgeler ile işletmenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-2’de yer alan Kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği Müracaat dilekçesi.

b) Bakanlıkça verilen geçerli su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belge fotokopisi.

c) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi. (Üretici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde bu belge istenmez.)

ç) İşletmeye temin edilen damızlık balıkların menşei belgesi, dezenfeksiyon belgesi ve bu balıkların klinik olarak sağlıklı olduğuna dair il müdürlüğünden alınan veteriner sağlık raporu.

d) Ek-1’de yer alan Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemlerinde belirlenen şartların yerine getirildiğine dair işletmenin teknik sorumlu müdürü tarafından onaylı belge.

e) Üreticinin Ek-1 ile belirlenen şartları sağlayacağına ve bu Tebliğde belirtilen hastalıklar açısından altı ayda bir sağlık raporu alınarak en az 3 yıl boyunca alabalık kuluçkahanesi olarak üretimine devam edeceğine dair Ek-6’da yer alan noter onaylı taahhütname.

İl müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7- 

(1) İl müdürlüğünce, 6 ncı maddede istenen belgeler kontrol edilerek müracaat tarihinden itibaren beş gün içerisinde kuluçkahanede inceleme yapılır. Ek-1’de yer alan Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri ile belirlenen şartların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. İşletmede eksiklik tespit edilmesi halinde, desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticiler 20/1/2023 tarihine kadar eksikliklerini tamamlamak zorundadır.

(2) Müracaatı uygun bulunan işletmelerden, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, il müdürlüğünce damızlık balıklardan ovaryum sıvısı ve/veya sperma örnekleri alınarak, Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) analizinin yapılması için Ulusal Referans Laboratuvarına gönderilir. Bu işlem altı ay sonra tekrarlanır.

(3) Ek-3’te yer alan Damızlık Alabalık (Markalı) Tespit Tutanağı il müdürlüğü tarafından tutularak, damızlık alabalıklar marka numaraları ile SUBİS’e kaydedilir.

(4) İkinci fıkrada belirtilen hastalıklara dair her iki analiz sonucu da negatif olan kuluçkahaneler desteklemeden faydalandırılır. Bu kapsamda;

a) Ulusal Referans Laboratuvarından alınan ikinci analiz sonucunun bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde, il müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak Ek-4’te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-1 oluşturulur. İcmal-1 listesi, onaylanmasını takip eden beş iş günü, il müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

b) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) İl müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanır ve takip eden beş iş günü içinde Ek-5’te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-3 düzenlenip onaylanarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 8- 

(1)Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri üyelerinden, hizmet bedeli olarak, hak ettikleri desteklerin % 2’si oranında il/ilçe birliklerine, bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere % 2 oranında merkez birliğine kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 9- (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere, merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmeleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 10- 

(1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden faydalanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11- 

(1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamında kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, haksız ödemenin tespit edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Sorumluluk

MADDE 12- 

(1) Desteklemeden faydalanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden, yetkileri kapsamında onaylayan, verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 13- 

(1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2023 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14- 

(1) 17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/49) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- 

(1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2022/42)

26 Kasım 2022 CUMARTESİ            Resmî Gazete                            Sayı : 32025

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2022/42)

 

Amaç

MADDE 1- 

(1) Bu Tebliğin amacı; 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamaz.

Dayanak

MADDE 3- 

(1) Bu Tebliğ, 18/6/2006 tarihli ve 5488 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- 

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Entansif yetiştiricilik: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği,

ç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

d) Kapalı sistem üretim: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

e) Karar: 20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararı,

f) Kilogram üstü alabalık: Hasat edildiğinde 1 adedinin canlı ağırlık artışı 1.25 (bir kilo iki yüz elli gram) kilogram ve üzeri ağırlıkta olan tüm alabalık türlerini,

g) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,

ğ) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gösteren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura, perakende satış fişi ya da müstahsil makbuzunu,

h) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı su ürünleri kayıt sistemini,

ı) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yavru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

i) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,

j) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,

k) Yavru balık adaptasyon işletmesi: Yavru balıkların, büyütülecekleri iç su ve deniz kaynaklarına adapte olmaları amacıyla kurulan tesisleri,

l) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri,

m) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

n) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri,

ifade eder.

Su ürünleri desteği

MADDE 5- 

(1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi aşağıda belirtilen esaslara göre verilir:

a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar)’dir.

b) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve (a) bendinde belirtilen türlerin entansif şekilde yetiştiriciliğini yapan, midye yetiştiriciliği yapan, kapalı sistemde su ürünleri yetiştiricilik projesine sahip olup projesine uygun olarak (a) bendinde belirtilen türlerin üretimini yapan ve kilogram üstü alabalık yetiştiren üreticilere Kararda belirlenen destekleme birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

c) (b) bendinde belirtilen desteklemelerden yararlanmayan ve elektrik enerjisi ile çıkardığı yer altı suyu ya da enerji kullanmadan kaynak suyunu kullanarak daha çok iç tüketim amaçlı toprak havuzlarda küçük ölçekli yetiştiricilik yapan üreticilere yılda en fazla 30.000 kilograma kadar Kararda belirlenen birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

ç) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında uyulacak esaslar şunlardır:

1) Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna göre yapılır.

2) Desteklemede, denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi ile ilgili olarak Kararın yayım tarihinden önceki tesis sahipleri esas alınır. Kararın yayımlandığı tarihten sonra bu tesislerle ilgili devirler destekleme kapsamı dışındadır.

3) Karar gereğince, bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar; (c) bendindeki toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği desteklemesi için yılda 30.000 kilogram, (b) bendindeki desteklemeler için yılda 350.000 kilogram, (b) bendindeki desteklemeler ile birlikte (c) bendindeki desteklemeden aynı anda yararlanılması durumunda (c) bendindeki destekleme miktarı 30.000 kilogramı geçmemek kaydıyla toplam 350.000 kilogramdır.

4) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için belirtilen mevcut durumdaki kapasite dikkate alınır. Proje kapasitesi 50 ton/yıl ve altı kapasiteye sahip alabalık işletmelerinde onaylı projesinde yer alan kapasite dikkate alınır.

5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde istenen satış belgelerindeki kilogram fiyatları Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğinin görüşü alınarak Bakanlık tarafından açıklanacak ürünün kilogram/maliyet değerinin %75’inden düşük olan satış belgeleri ile kilogram/maliyet değerinin %50’sinden düşük olan balık yemine ait faturalar destekleme kapsamı dışındadır.

6) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar, bu miktarın hesaplanmasında; (i) bendinde belirtilen canlı ürünlere ait satış belgeleri hariç, yetiştiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alışverişlerine ait satış belgelerindeki miktarlar hesaplamaya dahil edilmez.

7) Yetiştirilen türe göre hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakımından gerekli olan yeme ait fatura dikkate alınır.

8) Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi dikkate alınır.

9) İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait faturalarda belirtilen miktarın 2 (iki) katı, içi temizlenmiş ürünlerde ise ürüne ait faturalarda belirtilen miktarın 1,25 (Bir tam yüzde yirmi beş) katı dikkate alınır.

10) Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan işletmeler ile ihtiyacı olan yavruyu Bakanlığın izni ile bir defaya mahsus olarak doğadan toplayarak üretime başlayan işletmeler ve (ğ) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmeler hariç olmak üzere, son satışın yapıldığını gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgelerindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar dikkate alınır.

11) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletmelere yetiştiricilik belgesi düzenlenebilmesi için işletmeye konulan yavru balıkların tespitinin yapılması şartıyla işletmeye geliş tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavru balıkların işletmeye geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı olarak esas alınır.

d) Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup bu durumdaki işletme sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek, yetiştirdiği türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır.

e) Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlenmesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul edilir.

f) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni olan işletmelerden, yavru balık adaptasyon işletmesinden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin ederler.

g) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları, Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan kendisine ait başka bir işletmeden veya kendisine ait başka bir yavru balık adaptasyon işletmesinden temin edenler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

ğ) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, projesinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ihtiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler, il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek zorundadır.

h) Kilogram üstü alabalık üretmek isteyen yetiştiricilerin, il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek proje değişikliğine gerek kalmaksızın kilogram üstü alabalık yetiştiriciliği yapma talebinde bulunması ve mevcut durumlarını Ek-6’da yer alan Kilogram Üstü Alabalık Tespit Tutanağı ile tespit ettirmeleri zorunludur. Kilogram üstü alabalık hasat edecek yetiştiricilerin il/ilçe müdürlüğüne başvurarak Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağını düzenlettirmeleri ve bu ürünler için düzenlenecek satış belgelerinde de ürünün kilogram üstü olduğunu belirtmeleri zorunludur.

ı) Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür, bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulur.

i) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil de daha büyük ve değişik ağırlıklarda koymak suretiyle yetiştiricilik yapanların; balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne düzenlettirecekleri Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında “canlı” ibaresinin belirtilmesi zorunludur. Bu belge, balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilir ve bu balıklar il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bırakılır. Hasat tespit tutanağı üzerine balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür ve miktarı kaydedilerek imzalanır. Yetiştiricilerin balıklarını başkasına ait işletmeden temin etmeleri halinde, satış belgesinde “canlı” ibaresinin de yer alması zorunludur. Bu kapsamda kilogram üstü alabalık desteklenmesinden;

1) İç sularda yetiştirilip denizlere taşınarak büyütülmesine devam edilen canlı balıklar,

2) İç sularda yetiştiriciye ait tesiste yavrudan kilogram üstü ağırlığa kadar getirilen canlı balıklar,

3) İç sularda, kendisine ait veya başkasına ait yetiştiricilik tesisinden taşınarak büyütülmesine devam edilen canlı balıklar,

4) Denizde yapılacak yetiştiricilik faaliyetlerinde, deniz işletmelerine denizdeki başka bir işletmeden değişik ağırlıklarda canlı balık gönderilmesi durumunda sadece canlı balığı gönderen tesis,

faydalanır.

j) Ürünleri için hasat tespit tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüğüne, ürününü hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. Hasat edilen balığın ortalama ağırlığı yazılmak suretiyle düzenlenen hasat tespit tutanağı, en az iki görevli tarafından, üç suret tanzim edilerek iki sureti ürün sahibine verilir.

k) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 23/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Belirtilen son müracaat tarihine kadar müracaatta bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en geç 6/1/2023 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilebilir.

Müracaat

MADDE 6- 

(1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için aşağıdaki belgelerden gerekli olanlarla yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-3’te yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.

b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

ç) Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağı.

d) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi (Bulunmayan yerlerde bu belge istenmez).

e) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane, yavru balık adaptasyon işletmesi veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi halinde ise bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge.

f) Proje kapasiteleri 10 ton/yıl üzerinde olan üreticilerin kullandıkları yeme ait fatura (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

g) Yetiştiricilik belgesi fotokopisi.

ğ) Desteklemeden yararlanacak su ürünleri yetiştiricilik işletmesinin 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ödenecek ceza borcu olmadığını gösterir belge ile su/su alanı kira borcu olmadığını gösterir belge.

h) Üretim yılına ait tesis denetim formu.

ı) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler için yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi amacıyla işletmeye konulan yavru balıklara ilişkin tespit tutanağı.

İl/ilçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7- 

(1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek SUBİS’e kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak, Ek-4’te yer alan Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda, her dönem sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise İcmal-1’ler kesinleşmiş kabul edilir.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanarak en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’teki kayıtları üzerinden kontrol edilir ve Ek-5’te yer alan Su Ürünleri Destekleri İcmal-3’ler düzenlenip onaylanarak beş iş günü içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 8- 

(1)Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri üyelerinden, hizmet bedeli olarak, hak ettikleri desteklerin % 2’si oranında il/ilçe birliklerine, bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere % 2 oranında merkez birliğine kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 9- 

(1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere; merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmeleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 10- 

(1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl/ilçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili üretim süreci dahil her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11- 

(1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamında kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, haksız ödemenin tespit edildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Sorumluluk

MADDE 12- 

(1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere, ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 13- 

(1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2023 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14- 

(1) 17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2021/48) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- 

(1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/37)

19 Kasım 2022 CUMARTESİ              Resmî Gazete                            Sayı : 32018

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/37)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- 

(1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- 

(1) Bu Tebliğ, 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında yapılacak; bombus arısı kullanım desteği, fındık alan bazlı gelir desteği, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği, küçük aile işletmesi desteği, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, toprak analizi desteği, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği ve sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- 

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- 

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alçak plastik tünel: Bir üretim dönemi için inşa edilen, altında yapılan bitkisel üretimde erkencilik amaçlanan, dış ortam şartları, içerisinde yetiştirilen bitki için uygun hale geldiğinde kaldırılan, bitkileri düşük sıcaklık, rüzgâr, yağmur, dolu, kuş ve haşerelerden korumak amacı ile bitki sıraları üzerine yarım daire kesitli yerleştirilmiş iskeletlerin üzerinin yumuşak plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen örtüaltı ünitelerini,

b) Alım satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen belgeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Bireysel sertifikasyon: Gerçek veya tüzel kişilerin kendi tasarrufu altındaki alanlarda ürettikleri ürünlerin, kendi adlarına sertifikalandırılmasını,

e) Bombus arısı: Örtüaltı tarımında polinasyon hizmetinde kullanılmak üzere denetimli koşullarda yetiştirilebilen, doğal koşullarda genellikle toprak altında yaptığı yuvada koloni halinde yaşayan bir yaban arısı cinsini,

f) Borsa tescil beyannamesi: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre düzenlenmiş belgeyi,

g) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ğ) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

ı) ÇKS belgesi: Düzenleme tarihi itibarıyla çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

i) Dane zeytin: Zeytin ağacından hasat edilen ve hiçbir işleme tabi tutulmamış zeytin meyvesini,

j) Diğer ürünler: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünler dışında kalan ürünleri,

k) e-Devlet Kapısı: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayan internet sitesini,

l) Elektronik-imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

m) ELÜS alım satım belgesi: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında lisanslı depo işletmelerinde depolanan tarım ürünlerinin, alım satımı aşamasında Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından düzenlenen ve üzerinde alıcı ve satıcının adı soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası, adresi, işlem tarihi, alım satıma konu olan elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürünün türü, hasat yılı, lisanslı depo işletmesinin unvanı, alım satıma konu ürün miktarı, alım satım bedeli bilgilerini içeren belgeyi,

n) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,

o) Fark ödemesi desteği: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre; yağlık ayçiçeği, soya, kolza (kanola), dane mısır, aspir, dane zeytin, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak kütlü pamuk üreterek satışını gerçekleştiren çiftçilere 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar uyarınca yapılacak ödemeyi,

ö) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Ruhsatlı fındık alanlarının kayıt altına alındığı veri tabanını,

p) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı,

r) Fidan sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

s) Fidan üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde fidan üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

ş) Fide üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde çilek fidesi için düzenlenmiş fide üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

t) Geçiş süreci: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre faaliyete başlanmasından ürünün organik olarak sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemi,

u) Geçiş süreci-1: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 1 inci yılında olan ürünü,

ü) Geçiş süreci-2: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 2 nci yılında olan ürünü,

v) Geçiş süreci-3: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 3 üncü yılında olan ürünü,

y) Geleneksel zeytin bahçesi: 2022 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve dekarda en az 8 adet ağaç olan zeytinlikleri,

z) Grup sertifikasyonu: Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen üreticilerin ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandırılmasını,

aa) Gübre Takip Sistemi (GTS): Tarımda kullanılan gübrelerin, üretim veya ithalatından son kullanıcıya kadar bütün tedarik zincirinin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan web tabanlı uygulamayı,

bb) İl/ilçe fındık komisyonu: 14/7/2009 tarihli ve 2009/15203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak oluşturulan il/ilçe fındık komisyonunu,

cc) İl/ilçe keşif komisyonu: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe keşif komisyonunu,

çç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

dd) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

ee) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

ff) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan iyi tarım uygulamaları birimlerini,

gg) İTUD: İyi tarım uygulamaları desteğini,

ğğ) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre yapılan tarımsal faaliyeti,

hh) İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş belgeyi,

ıı) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik (İTUY):   7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği,

ii) Kapama bahçe: Tek türle dikim normlarına uygun olarak tesis edilmiş alanı,

jj) Kaplanmış tohum: Kullanılacak tohum miktarını azaltmak, tohum ekimini kolaylaştırmak ve mekanizasyona uygun hale getirmek, tohumları toprak kökenli hastalıklara ve zararlılara karşı korumak, tohumların çimlenme kapasitelerini artırmak ve besin maddesi sağlamak amacıyla farklı etkilere sahip preparatlarla farklı oranlarda muamele edilmiş tohumları,

kk) KEP: Resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan sistemi,

ll) Koloni: Canlı döller üretebilen bir ana arı ve bunun dölleri olan işçi arılardan oluşan birimi,

mm) Küçük aile işletmesi: 2022 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyete konu alan toplamı 5 dekar veya altında olan işletmeyi,

nn) Muvafakatname-1: EK-11’de yer alan belgeyi,

oo) Nadas: Tarım arazisinin bir sonraki üretime hazırlık amacıyla toprak işlemesi yapılarak dinlenmeye bırakılmasını,

öö) Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzelterek, bitki besin maddelerinin yarayışlılığını artırmak suretiyle alımını kolaylaştıran bitkisel ve/veya hayvansal kökenli atık ve/veya artıklardan elde edilen ürünleri,

pp) Organomineral gübre: Organik muhtevanın ve/veya organik gübrelerin bir veya birden fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile karışımı veya reaksiyonu ile elde edilmiş ürünleri,

rr) Organik statü: Geçiş sürecini tamamlamış organik ürünü,

ss) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, kontrol bilgileri, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

şş) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (OTY): 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

tt) Organik tarım: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılan tarımsal faaliyeti,

uu) Organik tarım birimi (OTB): Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

üü) OTD: Organik tarım desteğini,

vv) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan örtüaltı kayıt sistemini,

yy) Örtüaltı kayıt sistemi belgesi: Düzenleme tarihi itibarıyla, örtüaltı üretimi yapan çiftçilerin ÖKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

zz) Örtüaltı ünitesi: İçerisinde bitkisel üretim yapılan, bağımsız olarak tek çatı altında bulunan ve üzeri uygun bir örtü malzemesi ile kaplanmış; içerisinde bitkinin gereksinim duyduğu çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya da tamamen oluşturulup denetim altında tutulduğu sera veya plastik tünel şeklinde olabilen, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda bulunan tarımsal yapıyı,

aaa) Ruhsatlı fındık alanı: 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve izin verilen arazilerde fındık üretimi yapılan fındık kayıt sisteminde kayıtlı alanı,

bbb) Sertifikalı giriş: Nitelikli elektronik sertifikanın kimlik doğrulama amacıyla kullanılarak web uygulamasında oturum açılmasını,

ccc) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen fidan sertifikasında, fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

ççç) Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesini,

ddd) Sertifikalı tohum: Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan süper elit, ön elit, elit, orijinal/temel ve sertifikalı sınıfındaki tohumluğu,

eee) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikasında, fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen veya Standart Fidan Belgesine sahip olan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

fff) TADLAB: Tarım arazileri değerlendirme laboratuvar bilgi sistemini,

ggg) Tarım arazisi: ÇKS ve/veya ÖKS ve/veya OTBİS’te kayıtlı olan arazileri,

ğğğ) Tarım parseli: Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faaliyeti gerçekleştirilen her bir arazi parçasını,

hhh) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

ııı) Tasiriye faturası: Hazine ve Maliye Bakanlığının müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince çiftçiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı, soyadı, bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir açık adresi, çiftçi tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

iii) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

jjj) Tohum sertifikası: Tohumun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

kkk) Tohum üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohum üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

lll) Tohum yetiştiricisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohum yetiştirici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

mmm) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vejetatif bitki kısımlarını,

nnn) Tohumluk analiz raporu: Tohumlukların laboratuvar analizlerinin sonuçlarının gösterildiği raporu,

ooo) Tohumluk bayisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

ööö) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

ppp) Toprak analiz laboratuvarı: Toprak, bitki ve sulama suyu analizlerini yapmaya Valilik oluru veya Bakanlıkça yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere ait laboratuvarları,

rrr) Toprak düzenleyici: Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek olan organik veya mineral yapıda olan maddeleri,

sss) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,

şşş) TVYS: Tohum veri yönetim sistemini,

ttt) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

uuu) Ürün sertifikası: Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilen ürün ve girdilere düzenlenen sertifikayı,

üüü) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalar: Aksaray ili; Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Sultanhanı ilçeleri,  Ankara ili; Bala, Haymana, Gölbaşı, Şereflikoçhisar ilçeleri, Eskişehir ili; Alpu, Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sivrihisar ilçeleri, Hatay ili; Kumlu,  Reyhanlı ilçeleri, Karaman ili; Ayrancı, Kazımkarabekir, Merkez ilçeleri, Kırşehir ili; Boztepe, Mucur ilçeleri, Konya ili; Akören, Akşehir, Altınekin, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Tuzlukçu ilçeleri, Mardin ili; Artuklu, Derik, Kızıltepe ilçeleri, Nevşehir ili; Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir ilçeleri, Niğde ili; Altunhisar, Bor, Çiftlik, Merkez ilçeleri, Şanlıurfa ili; Viranşehir ilçelerindeki yerleri,

vvv) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarında kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

yyy) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu (YTK): Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

zzz) Yönetmelik: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

aaaa) Zeytinyağı: Natürel sızma zeytinyağı, natürel birinci zeytinyağı veya ham zeytinyağı/rafinajlık zeytinyağlarını içeren natürel zeytinyağlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Denetim

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5- 

(1) Bu Tebliğde anılan destekleme uygulamaları, BÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 6- 

(1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Tahkim komisyonları Yönetmelikte belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmaması hususunda karar verir. Eğer destekleme ödemesi yapılmış ise ilgili destekleme için yapılan ödemenin geri alınması hakkında karar alır. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticilerin beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen üreticiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verir.

b) Yapılan incelemeler sonunda sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla destekleme ödemesinden yararlandığı belirlenenlerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanmak üzere başvuruda bulunanlara ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS ve ilgili kayıt sistemlerine kaydedilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

d) Fark ödemesi desteğine ilişkin işlemlerde tahkim komisyonlarına; illerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odalarının temsilcileri ile bulunan yerlerde Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Borsası temsilcisi, ilçelerde ise varsa Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsası temsilcilerinin dahil edilmesine karar verir.

e) Çırçır işletmeleri ile zeytin sıkma tesisleri, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren, gerekli görülen durumlarda, il/ilçe tahkim komisyonunun talebi üzerine; çiftçi bazında işlediği kütlü pamuk ve elde ettiği zeytinyağı miktarını gösterir alıcı bazında çiftçi icmalini il/ilçe tahkim komisyonuna gönderir. Bu icmal, il/ilçe tahkim komisyonu tarafından ilçe sınırları içinde faaliyette bulunan söz konusu işletmelerden bir yazı ile istenir.

f) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm bilgilerini kontrol eder. 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Çırçırlanma-Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır ve prese fabrikaları tarafından çiftçi adına düzenlemiş olduğu alım satım belgesine istinaden fark ödemesi desteği yapılmasını sağlar. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından alınan kütlü pamuk ürünü, bağlı olduğu birlik bünyesinde faaliyet gösteren çırçır ve prese fabrikalarında işlenmesi şartıyla destekleme kapsamında değerlendirilir.

g) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini kontrol eder.

ğ) Dane zeytin için hasat başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.

h) Zeytinyağı ürünü için zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.

ı) İl/ilçe müdürlükleri tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının belge doğrulama web adresi üzerinden çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgelerine dair beyan olup olmadığının kontrol edilmesini sağlar.

i) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından; çiftçilerin ibraz ettiği belgelerin incelemeye tabi tutulduğunun bildirilmesi halinde, il/ilçe müdürlükleri tarafından gerçek üretim yaptığı tespit edilenlere ödeme yapılmasına karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Uygulamalarına İlişkin Esaslar

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü

MADDE 7- 

(1) Üretim yılı içerisinde ÇKS ve/veya ÖKS’de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğde anılan hububat baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 21/7/2022 tarihinden, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği için 30/9/2022 tarihinden ve yem bitkileri desteği için 1/1/2022 tarihinden, diğer desteklemeler için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine EK-3’te yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçe ekinde yer alan EK-4 Destekleme Talep Formunda yararlanılmak istenen destek adının onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz. Bakanlıkça altyapının uygun hale getirilmesi ve yetki verilmesi halinde çiftçiler izin verilen iş ve işlemler ile destekleme başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilirler. Elektronik ortamda kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen ve erişilebilen bilgi ve belgeler çiftçilerden talep edilmez.

(2) 2022 üretim yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteği ve katı organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı gelir desteğine başvurmuş sayılırlar.

(3) Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4’te yer alan Destekleme Talep Formunda belirtilen belgeleri, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Belge teslim bitiş tarihi sona eren desteklemeler için müracaatta bulunulamaz.

(4) EK-4’te yer alan Destekleme Talep Formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası imza karşılığında çiftçiye teslim edilir, diğer nüshası çiftçinin ÇKS/ÖKS başvuru dosyasında muhafaza edilir.

(5) Kadastro görmemiş köylere ilişkin il/ilçe tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenebilir. Bu tarih, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre on beş gün önceden çiftçilere ilan edilmesi amacıyla ilgili muhtara tebliğ edilir.

(6) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.

(7) Başvuru yapan çiftçilerin özlük, arazi ve ürün bilgilerinde değişiklik olması halinde, ilgili yönetmelikler kapsamında ÇKS, ÖKS ve FKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

(8) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle yararlandırılmamaları yönünde il/ilçe tahkim komisyonunca karar alınan çiftçilerin başvuruları, EK-5’te yer alan Taahhütname-1 ve gerekli başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destekleme öncesi işlemler tamamlanır ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme ödemesi yapılmaz.

(9) İl/ilçe müdürlüğü tarafından istenecek belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının il/ilçe müdürlüğünce görülerek onaylanması ve kopyasına “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılması durumunda alınır. Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatı üzerine verilmiştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılır.

(10) Destek müracaatı esnasında usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgesi ve tasiriye faturasının kopyası il/ilçe müdürlüğünce “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak dosyalanır, belgelerin aslına ise hangi destekten yararlandığına ilişkin ibare yazılarak çiftçiye iade edilir. Bu belgelerin asılları çiftçiler tarafından beş yıl süreyle saklanır.

(11) Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca çiftçilere dağıtılan üretim materyalleri için; İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca finanse edilerek dağıtımı gerçekleştirilen üretim materyallerine yalnızca çiftçi katkısı oranında destekleme ödenir. Bu ve benzeri durumlarda, kurumlara kesilmiş fatura ekinde ilgili çiftçi tarafından ödenen bedele karşılık gelen miktar bilgilerini gösteren ve ilgili kurum tarafından hazırlanmış liste çiftçinin dosyasına eklenir.

Mazot ve gübre desteği

MADDE 8- 

(1) Çiftçilere, 2022 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılır. Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanır, çiftçilere nakdi ödeme yapılmaz.

(2) Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kolza (kanola), aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği alımında kullanılmak üzere destek ödemesi yapılır.

(3) 2022 üretim yılında ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememeleri halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 30/12/2022 tarihine kadar yazılı olarak bildirirler. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik üreten çiftiler ise mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememeleri halinde il/ilçe müdürlüklerine 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen askı süresi bitimine kadar yazılı olarak bildirirler.

(4) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılır. Hangi üretimin destek tutarı toplamı fazla ise o üretim dikkate alınır.

(5) Tarım arazisinin aynı üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması halinde, destekleme ilk üretimi yapan çiftçiye ödenir. İlk üretimi yapan çiftçinin destekleme talep etmemesi durumunda; müracaat eden ve takip eden çiftçiye ödeme yapılır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği

MADDE 9- 

(1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, 2022 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 2022 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç olmak üzere desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanırlar. ÇKS başvuru süresinin uzatılması durumunda hasat dönemi öncesi veya sonrası ürün tespitinin yapılması halinde bu çiftçiler de fark ödemesi desteğinden yararlanırlar.

(2) Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2022 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üretenler ve YTK ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler (kullanım şekilleri tohumluk olanlar dahil olmak üzere) fark ödemesi desteğinden yararlanırlar.

(3) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, 2022 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine %50 ilave destek ödemesi yapılır, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.

(4) Fark ödemesi desteğine esas olmak üzere; arazi miktarları öncelikle parsel ve ürün bazında tespit edilir. Bu tespitin yapılamaması durumunda desteklemeye tabi olabilecek köy/mahalle bazlı toplam üretim alanının tespitine ve tespitin nasıl yapılacağına il/ilçe tahkim komisyonu karar verir.

(5) 2022 yılında üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, dane zeytin ve zeytinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılır.

a) Kütlü pamuk fark ödemesi desteği uygulamalarında dekara en fazla 500 kg’ye kadar destekleme ödemesi yapılır.

b) Dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği uygulamalarında aşağıdaki tabloda yer alan verim miktarlarına kadar destekleme ödemesi yapılır.

Ürün

Kuru (kg/da)

Sulu (kg/da)

Dane zeytin

575

850

Zeytinyağı

115

170

(6) Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım satım beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince kabul edilir.

(7) Zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belirlenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı, alım satım belgesi ve tasiriye faturası birlikte değerlendirilir.

(8) Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belirlenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı ve alım satım belgesi birlikte değerlendirilir.

(9) Kütlü pamukta sertifikalı tohum ekim normu 2 kg/da olarak belirlenmiştir. Müracaatlarda desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Ekim normuna uygun olan arazi miktarı esas alınarak destekleme ödenir. Kütlü pamuk için sertifikalı tohum kullanımıyla ilgili tohum ve sertifika bilgileri sisteme girilir. Mevcut tüm bilgiler, çiftçinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırılır.

(10) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Dane zeytin hariç diğer fark ödemesi desteklemelerinde; üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi, dane zeytinde ise il/ilçe tahkim komisyonlarınca o üretim yılı için belirlenen hasat başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi.

b) Desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde borsa tescil beyannamesi ibrazı istenir, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi arasındaki süreyi içeren borsa tescil beyannamesi istenir.

c) Lisanslı depolara ürününü teslim eden çiftçilerden ELÜS alım satım belgesi istenir.  ELÜS alım satım belgesi ibraz eden çiftçilerden borsa tescil beyannamesi istenmez.

ç) Kütlü pamuk ürünü fark ödemesi desteği müracaatında bulunan çiftçilerden, adına düzenlenmiş sertifikalı tohum satış faturası ile tohum sertifika belge fotokopisi;

1) Tohum satış faturası tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz.

2) Tohumluk bayisi tarafından faturaya; “Bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, …………tarih ve…….no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

3) Beyan edilen tohum sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş ise “Tohumluk Analiz Raporu” istenir. Tohumluk analiz raporu bir yıldan eski olamaz.

4) Tohum sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohumun ekiliş tarihinden ve sertifikalı tohum faturasının tarihinden önce olur.

d) Kendi yetiştirdiği kütlü pamuğu kendi nam ve hesabına çırçır ve prese fabrikalarında çırçırlama işlemine tabi tutan ve elde edilen lif (mahlıç) pamuğu lisanslı depolara en az 30 gün süreyle teslim eden çiftçilerden; çırçırlama bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı, soyadı, açık adresi, çiftçi tarafından getirilen kütlü pamuk miktarı ve elde edilen lif pamuk miktarını gösterir işletme bedeli faturası istenir. Bu kapsamda başvuru yapan üreticilerin çırçırlama randımanı %38 olarak hesaplanır.

e) Zeytinyağı için tasiriye faturası veya kanuni defter;

1) Tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olur.

2) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendirilerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin açıklama yapılmak suretiyle kanuni defterlerde kayıt altına alınması gerekmektedir. İl/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak onaylanması halinde tasiriye faturası yerine kabul edilir.

3) Çiftçiye ait zeytinyağı alım satım belgelerinin tarihi çiftçiye ait en erken tarihli tasiriye faturası ile aynı veya daha sonraki tarihli olabilir ancak en erken tarihli tasiriye faturasından önce olmaz.

f) Çiftçilerin ÇKS’ye kayıtlı arazilerinden elde ettikleri fark ödemesi desteğine konu ürünleri işletmelerinde kullanmaları durumunda; desteklemeye konu ürünlere ilişkin düzenlenen alım satım belgesi veya destekle ilgili bilgileri içermesi kaydıyla kanuni defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Kanuni defter kaydının fotokopisi üzerine, il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak alım satım belgesi yerine kabul edilir. Bu tür kayıtlarda borsa tescil beyannamesi aranmaz.

Katı organik-organomineral gübre desteği

MADDE 10- 

(1) Katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre kullanan çiftçilere yönelik destekleme uygulama esasları ve bu ödemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) GTS’de 1/9/2021-31/8/2022 tarihleri arasında satış kaydı yapılan katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler için 2022 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Bakanlıktan tescil belgeli olan katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler destekleme kapsamındadır.

c) Katı organik ürünler için 150 kg/da, katı organik toprak düzenleyici ürünler için 100 kg/da, katı organomineral ürünler ve kaplama gübre için 20 kg/da, fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre için 150 kg/da asgari kullanım olmalıdır.

(2) 2022 üretim yılında katı organik-organomineral gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçilerin bu taleplerini 30/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Küçük aile işletmesi desteği

MADDE 11- 

(1) ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyete konu alan toplamı beş (5) dekar veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2022 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.

(2) Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilerin ÖKS’ye kayıtlı olmaları gerekir.

(3) 2022 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yararlandırılır.

Organik tarım desteği

MADDE 12- 

(1) OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapan, OTBİS’te ve ÇKS’de 2022 üretim yılında kayıtlı, 2022 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapılan, OTBİS’te kayıtlı 2022 yılı hasadı gerçekleştirilmiş, üretilen ürün için ürün sertifikası düzenlenmiş, OTBİS’te ve ÇKS’de 2022 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.

(3) OTD ödemesi, 2022 yılı hasadı yapılmış ürün için OTBİS’te yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve OTY hükümlerine göre uygun bulunmuş geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden desteklemeye uygun bulunan arazilere yapılır.

(4) OTY’ye göre düzenlenen ürün sertifikasının OTBİS’te kayıtlı olması zorunludur. Ürün sertifikası adına düzenlenmiş kişi veya düzenlenmiş bir sertifikada sertifikalandırılan ürünün kaynak kişisi olanlar da desteklemeden yararlanabilirler.

(5) OTD ödemesi; 2022 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapılan alanlarda, OTBİS’te ve ÇKS’de kayıtlı ürünlerin alanları üzerinden hesaplanır.

(6) OTD ödemesi, 2022 üretim yılında farklı hasat döneminde art arda yapılan birden fazla üretimlerde, toplam ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için hesaplanır.

(7) 2016 üretim yılından başlamak üzere ürün kategorisine göre toplam beş üretim yılı OTD ödemesinden faydalandırılan araziler, 2022 üretim yılında yetiştirilen ürünün bulunduğu kategoriye bakılmaksızın 3. Kategori birim fiyatı üzerinden desteklenir.

(8) Ormandan tahsisli arazilerde desteğe konu ve tahsis amacına uygun ürünlerin üretilmesi halinde, bu ürünlerin yetiştirildiği araziler 2022 üretim yılında 3. Kategori birim fiyatı üzerinden desteklenir.

(9) OTBİS’te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu desteklemeye başvuran çiftçiye aittir.

(10) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS’e veri girişlerini ve OTY’ye uygun olan gerekli düzeltmeleri yapmak zorundadırlar.

(11) OTD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(12) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB tarafından ön inceleme yapılır. OTD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(13) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(14) Ön incelemede, OTB tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kontroller ile OTBİS’te bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB tarafından gerektiğinde yerinde tespit çalışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin ve kullandıkları arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından faydalanılır. Çiftçilerin OTBİS ve ÇKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde söz konusu desteklemeden faydalanmaması için gerekli tedbirler alınır. OTB gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

İyi tarım uygulamaları desteği

MADDE 13- 

(1) Aşağıdaki şartlara haiz çiftçiler ve alanlar iyi tarım uygulamaları desteğinden yararlandırılır:

a) ITUY’a göre 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2022 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar.

b) 1. Kategoride yer alan ürünlerde iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ve ÖKS’de kayıtlı olan örtüaltı üretim alanları.

(2) ÖKS’de kayıtlı olmayan alanlar iyi tarım uygulamaları açıkta üretim desteğinden yararlandırılır.

(3) 1. Kategoride belirtilen ürünlerde örtüaltında iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’de kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(4) 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilen sertifikaların ÇKS’ye işlenmesi sonucu, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(5) 2016 üretim yılından başlamak üzere ürün kategorisine göre toplam beş üretim yılı İTUD ödemesinden faydalandırılan çiftçiler, 2022 üretim yılında yetiştirilen ürünün bulunduğu kategoriye bakılmaksızın 3. Kategori birim fiyatı üzerinden desteklenir.

(6) Ormandan tahsisli arazilerde desteğe konu ve tahsis amacına uygun ürünlerin üretilmesi halinde, bu ürünleri yetiştiren çiftçiler 2022 üretim yılında 3. Kategori birim fiyatı üzerinden desteklenir.

(7) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılır.

(8) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile tarımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürünün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro geçmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtüaltı üretim yapan çiftçilerin üretim şeklini düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

(9) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’den yararlanmak üzere kendilerine başvuruda bulunan çiftçilerin talep ettiği Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle görevli ve sorumludurlar.

(10) 1. Kategori (Açıkta üretim), 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler, 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında düzenlenen ve 2022 yılında geçerli olan İTU Sertifikası ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer alan İTU Destekleme Ödemesi Sertifika Ekini, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim ederler.

(11) 1. Kategoride (Örtüaltı üretim) belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler, 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında düzenlenen ve 2022 yılında geçerli olan İTU Sertifikası, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer alan İTU Destekleme Ödemesi Sertifika Eki ve EK-7’de yer alan Örtüaltı Alanlarda İyi Tarım Uygulamalarına Ait Kayıt Sistemi Belgesini, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim ederler.

(12) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek EK-6 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerinden alacakları 2022 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile EK-7’ye uygun olarak tanzim edilir.

(13) İTUD kapsamında İTUB tarafından İTUD müracaatları başladıktan sonra ön inceleme başlatılır.

(14) İTUD’de ön inceleme, başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler karşılaştırılarak tamamlanır.

(15) İTUD ön incelemesinde, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan çiftçiler inceleme kapsamına alınır. Ayrıca destek başvurusu yapan çiftçi sayısının örnekleme yöntemi ile en az % 25’i de inceleme kapsamına alınır.

(16) İTUD’de incelemede; İTUB tarafından çiftçilerin üretim alanlarının ve/veya işletmelerinin yerinde incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtları incelenir.

(17) İTUD’de örtüaltında üretim yaptığını beyan ederek başvuran çiftçilerin ön incelemesi ile ÖKS’de kayıtlı üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır.

(18) İTUD’de ön inceleme ve/veya incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU Sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular il/ilçe tahkim komisyonuna bildirilir. İTUB, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(19) İTUD’de ön inceleme ve inceleme, il/ilçe müdürlüklerince daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön inceleme ve incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

Bombus arısı kullanım desteği

MADDE 14– 

(1) Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan çiftçilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:

a) Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ÖKS’de kayıtlı çiftçilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Birden fazla il/ilçede serası bulunan çiftçi, destekleme başvurusu için seralarının bulunduğu il/ilçelerin birine müracaatta bulunur.

c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fatura bilgileri kaydedilir.

ç) Aynı yıl içerisinde her bir 0,5 dekar örtüaltı ünitesi için bir koloniden fazlasına ödeme yapılmaz. Birden fazla örtüaltı ünitesi bulunan çiftçinin, her bir ünitesinde kullanılan bombus arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.

Yem bitkileri desteği

MADDE 15- 

(1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, 2022 yılında desteğe esas ürünleri üreten çiftçiler yem bitkileri desteğinden yararlanır.

(2) Ödemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yem bitkileri desteği kapsamında bulunan yem bitkilerinin grupları aşağıda bulunan tabloda belirlenmiştir.

Tek Yıllıklar

Fiğ, Macar Fiği, Burçak, Mürdümük, Hayvan Pancarı, Yem Şalgamı, Yem Bezelyesi, Yem Baklası, İskenderiye Üçgülü, İtalyan Çimi, Yulaf (Yeşil ot), Çavdar (Yeşil ot) ve Tritikale (Yeşil ot) ile bu tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar.

Çok Yıllıklar

Yonca (sulu), Korunga (kuru/sulu), Ak Üçgül (sulu), Çayır Üçgülü (sulu) ve Gazal Boynuzu (sulu).

Yapay Çayır Mera

Yapay Çayır Mera.

Silajlık Ekilişler

Silajlık Mısır (sulu), Silajlık Soya (sulu), Sorgum Otu (sulu), Sudan Otu (sulu) ve Sorgum-Sudan Otu Melezi (sulu).

Kuru Ekilişler

Kuru şartlarda yetiştirilen Yonca, Silajlık Mısır, Ak Üçgül, Çayır Üçgülü, Gazal Boynuzu, Kılçıksız Brom, Domuz Ayrığı, Çok Yıllık Çim (Lolium perenne), Kamışsı Yumak, Otlak Ayrığı, Silajlık Soya, Sorgum Otu, Sudan Otu ve Sorgum-Sudan Otu Melezi.

b) Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce EK-8’de yer alan Yem Bitkileri Desteği Tarım Arazisi Beyan Formu ile müracaat eder.

c) İl müdürlükleri müracaat sürelerini, EK-2’de belirtilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

ç) Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü sonucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu ile değerlendirmeye alınır.

d) Çiftçiler çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişlerini ilk üretim yılından itibaren ÇKS’ye kayıt yaptırmaları halinde destekleme süresince müracaat ettikleri yıl için desteklemeden yararlanır.

e) Çok yıllık yem bitkisi ve yapay çayır mera ekilişi kapsamında destekleme ödemesi yapılan bir parselin satış veya kiralama yoluyla çiftçinin değişmesi durumunda; yeni çiftçinin ÇKS kayıt ve/veya güncellemelerini yaptırması ve yem bitkileri destekleme şartlarını devam ettirmesi kaydıyla desteklemeden kaldığı yıldan yararlandırılır.

f) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yıl, korunga, ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık çim (Lolium perenne), domuz ayrığı, kamışsı yumak, otlak ayrığı için üç yıl süreyle, destekleme süresince müracaat edilen her yıl için belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden ödeme yapılır. Yonca ve korunga, ilk yıl çiçeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır. Ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu ilk yıl çiçeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde veya vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme ödemesinden faydalandırılır. Kılçıksız brom, domuz ayrığı, çok yıllık çim (Lolium perenne), kamışsı yumak, otlak ayrığında ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme ödemesine hak kazanılır. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadının yapıldığı yılda kabul edilir.

g) Yapay çayır mera tesisleri için üniversiteler, bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüleri veya il müdürlüklerince o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan EK-9’da yer alan Yapay Çayır-Mera Üretim Projesi il/ilçe müdürlüğünce onaylanır. Yapay çayır mera tesisinde vejetatif gelişmesi tamamlanarak hasat olgunluğunda hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde %50 çiçeklenme döneminde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla, tek yıllık yem bitkilerinden italyan çimi (Lolium multiflorum) ekilişlerinde ise ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edildiğinde ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve destekleme ödemesi yapılır.

h) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı dönemde; silajlık soya ekilişlerinde alt yaprakların sararmaya başladığı ve maksimum tohum oluşum evresine geldiği dönemde; sorgum otu, sudan otu ve sorgum-sudan otu melezi ekilişlerinde ise süt olum döneminde silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve destekleme ödemesi yapılır.

ı) Yem bitkisi amaçlı olarak ekilişi ve başvurusu yapılan çavdar, yulaf ve tritikalede, başakların süt olum döneminde yeşil ot olarak hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve destekleme ödemesi yapılır.

i) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkilerinin birbirleri veya kendi aralarındaki karışımlarından yapılan ekilişlerde, ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince tahkim komisyonu kararıyla ya da üniversiteler veya bölge araştırma enstitülerinin görüşü alınarak belirlenir.

j) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2022 üretim yılında ekilen yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük ürünleri için %50 ilave destek ödemesi yapılır.

k) Sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda da yetiştirilen yonca, ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu, silajlık soya, sorgum otu, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi ve silajlık mısır ürünleri için destekleme ödemesi yapılması, il müdürlüklerince tahkim komisyonu kararıyla ya da üniversiteler veya bölge araştırma enstitülerinin görüşü alınarak belirlenir ve EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenerek kuru şartlarda ekilişi yapılan yem bitkileri destekleme birim fiyatından destekleme ödemesi yapılır.

l) Aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilmez. Aynı parsele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalandırılır.

m) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

n) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği ve hasat edildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

o) Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Sertifikalı tohum kullanım desteği

MADDE 16- 

(1) 2023 üretim yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünleri ise 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanır.

(2) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla sertifikalı tohum kullanan YTK’lar da bu destekten yararlanır.

(3) Desteklemeye tabi alan, faturada belirtilen tohum miktarının, aşağıdaki tabloda yer alan ürünlere ait ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alandan büyük olamaz, büyük olması durumunda ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alan esas alınır, o ürüne ait ÇKS’de beyan edilen alanın küçük olması durumunda ise beyan edilen alan esas alınır.

Ürünler

Ekim Normu (kg/da)

Patates

350

Buğday, Arpa, Tritikale, Çavdar

23

Çeltik, Yulaf

22

Nohut, Mercimek

14

Kuru Fasulye, Soya, Korunga, Yem Bezelyesi, Fiğ

10

Yerfıstığı

8

Aspir

4

Yonca

3

Susam

1,5

Kolza (Kanola)

0,4

(4) Kaplanmış tohumlar için faturada yer alan kaplanmamış tohum miktarı desteğe esas alınır.

(5) ÇKS’de 2023 üretim yılına kayıtlı ekim/dikimlere ait destekleme bilgileri “Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 2023” bölümüne kaydedilir.

(6) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri, TBS’de yer alan sertifika veri tabanına kaydeder. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden destekleme ödemesi yapılmaz.

(7) TBS, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifika, TBS’de yer alan “sertifikayı kullanan işletmeler raporu” ile birlikte sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi, girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

 (8)  Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Tohumluk satış faturası;

1) Sertifikalı tohum kullanım desteği başvurusu yapan çiftçi adına olmalıdır.

2) Tohumluk satış faturası, 2022 yılı güzlük ekilişler için 1/1/2022 tarihi veya sonrasında, 2023 yılı ilkbahar/yazlık ekilişler için ise 1/7/2022 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olması gereklidir.

3) Tohumluk satış faturası tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz. Ekim dönemi aralığı gerekli görüldüğü hallerde il/ilçe tahkim komisyonunca belirlenir.

4) Tohum üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ……..tarih ve…..no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura düzenlenir.

5) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika numaraları ve tohum miktarları faturada belirtilir.

6) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

7) Farklı ürünlere ait karışım tohumluk satış faturalarında, tohum üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından karışıma ait tohum miktarları ayrı ayrı yazılarak belirtilir.

8) Farklı ürünlere ait karışım tohumluk satış faturalarında, desteklemeye esas ürüne ait tohum miktarı sisteme kaydedilir.

b) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibarıyla sertifika bir yılını doldurmuş ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli tohumluk analiz raporu fotokopisi de istenir. Sertifikaların ve tohumluk analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

c) Kamu kuruluşları hariç fatura düzenleyen kişiye ait tohum üretici belgesi veya doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi fotokopisi istenir.

Sertifikalı tohum üretim desteği

MADDE 17- 

(1) Bakanlıkça yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarınca yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen EK-1’de listelenen türlerin tohumlukları için kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

 (2) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde tohumluk üreten ve sertifikalandıran ÇKS’ye kayıtlı YTK’lar, 2022 üretim yılı sertifikalı tohum üretim desteğine başvuru yapar.

(3) Bakanlıkça yetki verilmesi halinde sertifikalı tohum üretim desteğine başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden sertifikalı giriş yoluyla yapılabilir.

(4) e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurularda, başvuruyu yapan YTK’nın Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi sahipliği, ÇKS kaydı ve ilgili alt birliğe üyeliği TBS tarafından online kontrol edilir.

(5) Sertifikalı tohum üretim desteğinden yararlanmak isteyen YTK’lar, başvurularını ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne yaparlar. İl/ilçe müdürlüklerince Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesinin geçerlilik süresi, ÇKS kaydının güncelliği ve ilgili alt birliğe üyeliği kontrol edilir. Başvurusu uygun görülen YTK’lara TBS kullanıcı tanımlaması yapılır ve veri giriş yetkisi verilir.

(6) TBS kullanıcı tanımlaması yapılan ve veri giriş yetkisi verilen YTK’lar;

a) Veri girişlerinde sorumluluğun YTK’ya ait olduğunu,

b) Veri girişinden önce TBS’de kendilerine açılan panelde, sorumluluk beyanı ve verilerinin işlenmesine dair rıza beyanını onaylaması gerektiğini,

c) YTK’lar tarafından TBS’ye veri girişi esnasında EK-16’da yer alan bilgileri sisteme kaydetmeyi,

kabul etmiş sayılır.

(7) EK-16’da yer alan bilgiler ile 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında lisanslı olarak üretmiş oldukları sertifikalı tohumluk üretim miktarı ve bu sertifikalara bağlı olarak yapılan tohumluk satışlarını gösteren faturalara ilişkin almış oldukları destekleme miktarları, Bakanlıkça kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile paylaşılabilir.

(8) YTK’lar destekleme süreci ile ilgili talep edilen bilgi ve belgeyi beş iş günü içerisinde ibraz etmekle yükümlüdür.

(9) Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel kriterler;

a) YTK’larca satışı tamamlanan her bir tür için tek icmal oluşturulmalıdır.

b) YTK tarafından her tür için tek seferde EK-4’te belirtilen belgelerin teslimi yapılır.

c) YTK, kaplanmış tohum faturalarında kaplamadan önceki tohum miktarını belirtir ve EK-12’yi doldurur. Ödeme işlemlerinde bu miktar esas alınır.

ç) Tohumluk faturalarının tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

d) Desteklemeye esas tohumluklara ait sertifikasyon dönemi 1/7/2022-30/6/2023 tarihlerini kapsamalıdır. Sertifikanın düzenlenme tarihi ile 31/10/2023 tarihleri arasındaki faturalar desteklemeye esas alınır. Bu tarihten sonraki faturalar destekleme kapsamında değerlendirilmez.

e) Başvuruyu kabul eden il/ilçe müdürlüğü, YTK’nın ve/veya YTK ile sözleşmeli üretim yapan tohum yetiştiricilerinin, tohumluk üretimi yaptıkları parsellerdeki üretim ve yüzölçümü bilgilerinin doğruluğunu; 2022 üretim yılı ÇKS kayıtları, uydu görüntüleri, tarla kontrol raporları üzerinden kontrol eder. Kontrol sonucu uyumsuzluk tespit edilmesi halinde uyumlu olmayan alandan üretilen tohumluklar destekleme kapsamında değerlendirilmez.

f) YTK tarafından sisteme kaydedilen desteklemeye esas tohumluk fatura bilgileri ile beyan edilen faturalar il/ilçe müdürlüğünce karşılaştırılır. Uyumsuz olanlara destekleme ödemesi yapılmaz.

(10) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilere, ürettikleri sertifikalı tohumluğu eken/diken YTK’lar tarafından düzenlenen fatura veya destekle ilgili bilgileri içermesi kaydıyla kanuni defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Kanuni defter kaydının fotokopisi üzerine, il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak fatura yerine kabul edilir.

(11) Sertifikasyon kuruluşlarınca, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgiler TBS’de yer alan sertifika veri tabanına kaydedilir.

(12) TVYS’de düzenlenemeyen sertifikaların TVYS’ye tanıtılması, görev alanındaki kamu sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır.

Sertifikalı fidan üretim desteği

MADDE 18- 

(1) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına sertifikalı fidan üretim desteği ödemesi yapılır.

(2) Sertifikalı fidan üretimi desteğine, fidan üretici belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Bakanlıkça yetki verilmesi halinde sertifikalı fidan üretim desteğine başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden sertifikalı giriş yoluyla yapılabilir.

(3) Başvuru esnasında il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:

a) e-Devlet Kapısı üzerinden kontrollerin yapılamaması durumunda, fidan üretici belgesinin başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği, fidan üreticisinin ilgili alt birliğe üyeliği ve ÇKS kayıtlarının güncelliği kontrol edilir.

b) Başvurusu uygun görülen fidan üreticilerine, TBS kullanıcı tanımlaması yapılır ve veri giriş yetkisi verilir.

(4) Fidan üreticileri, TBS’ye veri girişinden ve verilerin doğruluğundan sorumludurlar.

(5) Fidan üreticileri tarafından alım/satım belgesinde (fatura), faturanın satışı yapılan sertifika ile illiyet bağını gösterir “bu fatura ile satışı yapılan fidanlar, ……..tarih ve…..no’lu fidan sertifikasına aittir ve …..ile…….etiket aralığındadır.” ibaresi konularak fatura tasdik edilir.

(6) Fidan üreticileri tarafından her tür için tek seferde EK-4’te belirtilen belgelerin teslimi yapılır.

(7) Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel esaslar şunlardır:

a) Fidan üreticilerine ait satışı tamamlanan türler için tek icmal oluşturulur.

b) Fidan alım/satım belgelerinin tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

c) Desteklenecek fidanlara ait sertifikasyon dönemi aşağıda verilmiştir. Fidan sertifikalarının bu tarihler aralığında düzenlenmiş ve 2022 beyanname yılına ait olması gerekir.

Fidan Niteliği

Fidan Sertifikasyon Dönemi

Satışın Tamamlanması Gereken Son Tarih

Açık Köklü Fidan

1/3/2022 ile 31/12/2022

31/10/2023

Tüplü Fidan

1/3/2022 ile 30/4/2023

31/10/2023

(8) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’de yer alan sertifika veri tabanına kaydederler.

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

MADDE 19- 

(1) Destekleme kapsamında yer alacak bağ ve kapama bahçe tesisinde kullanılan sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidan; yurt içinde üretilmiş, TTSM veya Karacabey Fidan Fide Test Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan sertifikasına ve antepfıstığı anacında ise üretim materyali sertifikasına sahip olmalıdır.

b) 2019 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2022 üretim yılı dikimlerinde, geçerli bitki muayene raporuna sahip olmalıdır.

c) 2020 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2021 yılında faturalandırılan fidanlarda bitki muayene raporu şartı aranmayacak olup 2022 yılında faturalandırılmış fidanlar ise bitki muayene raporuna sahip olmalıdır.

ç) 2021 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan, sertifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında açık köklü ve tüplü fidan ile antepfıstığı üretim materyali (anaç) sertifikalı veya standart sınıfta sertifikaya sahip olmalıdır.

d) Çilek bahçelerinde kullanılacak fide 2021 ve 2022 yılı sertifikasına sahip olmalıdır.

(2) Destekleme kapsamında bağ ve kapama bahçe tesisinde aranacak şartlar şunlardır:

a) 2022 üretim yılında tesis edilmiş olması.

b) Çilek ve orman ağaçlandırma arazileri hariç %6 ve üzeri eğime sahip arazilerde tesis edilmiş olması.

c) Mevcut bağ ve kapama bahçe olması halinde ise eğim şartı aranmaksızın sökülerek yenilenmesi.

ç) Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması.

d) Tek türde tesis edilmiş olması.

e) Tek parsel veya bitişik parsellerin toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan az olmayacak şekilde tesis edilmiş olması.

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

Minimum Alan Toplamı (da)

Bağ ve meyve bahçe tesisi

5

Antepfıstığı üretim materyali (anacı) ile bahçe tesisi

Çilek, mavi yemiş, kuşburnu, kivi, kızılcık, aronya bahçe tesisi

3

Çilek (örtüaltı) bahçe tesisi

1

(3) Bağ ve kapama bahçe, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek EK-21’de yer alan Bahçe Tesisi Tespit Tutanağı düzenlenir.

(4) Bağ ve kapama bahçe, tesis edildiği üretim yılı hariç dört yıl boyunca yılda en az 1 kez (çilek hariç) olmak üzere il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek EK-22’de yer alan Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Kontrol Tutanağı düzenlenir. Mücbir sebepler dışındaki nedenlerle bahçenin minimum alan toplamı altına düşmesi durumunda desteğin tamamı, bahçenin minimum alan toplamı büyüklüğünü koruması durumunda ise bozulan kısma karşılık gelen destekleme tutarı 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(5) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteğinde ödeme gerçekleştikten sonra taahhüdüne uygun davranmayanlara, almış oldukları desteği yasal faiziyle birlikte geri ödemeleri halinde idari yaptırım uygulanmaz.

(6) Destekleme ödemesi yapılan bağ ve kapama bahçenin kiralanması durumunda; bağ ve kapama bahçe özelliğini kaybetmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup destekleme ödemesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(7) Destekleme ödemesi yapılan bağ ve kapama bahçenin satışı durumunda, il/ilçe müdürlüğünce onaylı EK-24’te yer alan Satış Yolu ile Bağ-Bahçenin El Değiştirmesine İlişkin Taahhütname (Taahhütname-3) düzenlenir. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup, bağ ve kapama bahçe denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda destekleme ödemesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(8) Kiralama yolu ile bağ ve kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi çilek için en az bir (1) yıl, diğerlerinde en az beş (5) yıldır.

(9) Sertifikalı ve standart fidanın aynı bağ ve kapama bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(10) ÇKS’de 2022 üretim yılına kayıtlı dikimlere ait destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 2022” bölümüne kaydedilir.

(11) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, EK-4’te belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.

(12) EK-25’te yer alan Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep Formunda bulunan sertifikalı/standart fidan/antepfıstığı üretim materyali (anaç) ve sertifikalı fideye ait bilgiler ile fatura bilgileri fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından düzenlenerek tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(13) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan, antepfıstığı üretim materyali (anaç) ve sertifikalı fide sertifikası veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket numarası aralıkları yazılır.

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği

MADDE 20- 

(1) Geleneksel zeytin bahçesi alanının en az 1/5’inde, ihtiyaç duyulan ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 30/4/2023 tarihine kadar gençleştirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gençleştirme budaması yapılacak ÇKS’ye kayıtlı zeytinlik tapu hisse alanı (tasarruf alanı) en az beş dekar olmalıdır. Orman yangını olan yerlerde, rehabilitasyon destek uygulamasında alan büyüklüğüne bakılmaz.

(3) Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2022 üretim yılında ÇKS’ye kayıt yaptırmaları koşuluyla EK-26’da yer alan form ile gençleştirme budaması yapılmadan önce il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yaptırmaları gerekmektedir.

(4) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, çiftçilerin ÇKS kayıtları da dikkate alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından yerinde tespit edilir ve gençleştirme budaması öncesi EK-27’de yer alan tutanak düzenlenir.

(5) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, gençleştirme budaması sonrası il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek budama sonrası ödemeye esas EK-28’de yer alan tutanak düzenlenir.

Fındık alan bazlı gelir desteği

MADDE 21- 

(1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar eki listede yer alan havzalarda, ruhsatlı fındık alanlarında fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçilere FKS’de kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü dikkate alınarak fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

(2) 2022 üretim yılında ÇKS ve FKS’de kayıtlı olan çiftçilerin fındık alan bazlı gelir desteğinden yararlanmak istememesi durumunda; bu taleplerini 30/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

(3) İl/ilçe müdürlüğü, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu ÇKS ve FKS’den kontrol eder.

(4) Fındık arazilerinin ruhsatlılık durumuna ilişkin sorunlar ile ihtilafların çözümünde il/ilçe fındık komisyonları yetkilidir.

(5) Toplam alanı bir dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılmaz.

Toprak analizi desteği

MADDE 22- 

(1) Toprak analizi desteği ödemelerine yönelik uygulama esasları ve bu ödemelerden yararlanmak isteyen toprak analiz laboratuvarları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri olan ÇKS’ye kayıtlı üretim yapılan tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için toprak analizi desteği ödenir.

b) Toprak numuneleri, koordinat belirleyen cihaz veya TADLAB mobil uygulaması kullanılarak toprak analiz laboratuvarlarının teknik elemanlarınca alınır.

c) Toprak analizlerinin, 1/8/2021-30/6/2022 tarihleri arasında yapılması gerekir.

ç) Numunelerin alındığı ve analizlerinin yapıldığı tarihlerde laboratuvarların yetkilendirilmiş olması gerekir.

d) Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından laboratuvar bilgi sisteminde (TADLAB) destekleme başvurusu yapılmadan önce kayıt altına alınmış olması gerekir.

e) Aynı parselde her bir 50 dekarlık alan için birden fazla toprak analizi yapılması durumunda sadece bir analize ödeme yapılır.

f) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için bir defa toprak analizi desteği ödenir.

g) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için birden fazla laboratuvar tarafından toprak analizi yapılması durumunda, TADLAB sistemine kayıt yapan laboratuvara ödeme yapılır.

ğ) Nadasa bırakılan parseller için toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Analiz yapılan parsellere destekleme ödemesi için çiftçinin muvafakatının alınması esastır. Tarım takvimi sebebiyle EK-32’de yer alan Toprak Analiz Desteği için muvafakatname alınamaması durumunda il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(2) İl müdürlüklerince desteklemeye esas analizlerin en az % 10’unun örnekleme yöntemi ile çiftçi bazında yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler

MADDE 23- 

(1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri il müdürlükleri tarafından ÇKS ve/veya ÖKS’den alınarak oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince ilçeye ait destekleme türüne esas İcmal-1, ilçe müdürlüğü ve ilgili köy/mahallede ilgili il/ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle EK-2’de belirtilen süre ile askıya çıkarılır ve il/ilçe müdürlüğü web sayfasında yayımlanır. Sertifikalı tohum üretim ve sertifikalı fidan üretim desteği için KEP marifetiyle duyuru yapılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında ve idari kaynaklı hata olması halinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır. Ayrıca OTD uygulamalarında hatalı bilgilerin düzeltilmesi için yetkilendirilmiş kuruluşa EK-29’da yer alan dilekçe ile müracaat edilmesi çiftçinin görev ve sorumluluğundadır. Bu madde hükmüne göre yapılan yazılı itirazlar askı süresinin başlamasından itibaren değerlendirmeye alınır.

(4) Değerlendirme sonucunda İcmal-1’ler düzeltilememesi ya da bilgi ve belgelere aykırılık ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle her bir destekleme türüne göre İcmal-1’lerin oluşturulamaması halinde durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) Askı işlemleri sonucunda ÇKS’den alınan İcmal-2 ilçe müdürlüklerince düzenlenip onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmallerinin ÇKS’den alınan İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(6) İlçe müdürlüklerinden alınan her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise çözüm amacı ile nihai mercii olarak BÜGEM’e gönderilir.

(7) Her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların il tahkim komisyonu marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

(8) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra tespit edilen idari kaynaklı hata olması halinde ve/veya ÇKS/ÖKS’den fark icmallerinin oluşturulması gerektiğinde, il müdürlükleri resmi yazı ile sistem düzeltmelerinin yapılabilmesi ve icmal oluşturulabilmesi için BÜGEM’e talepte bulunur.

(9) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve itiraz süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile ÇKS’de Yönetmelikte öngörülen süreler dışında yapılacak değişiklikler destekleme ödemelerine esas olamaz.

(10) Sertifikalı tohum üretim desteğinde, başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tarafından, ödeme icmali talep eden YTK’lar için YTK Detayında Bilgiler (EK-14) ve Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-15) oluşturulur. İl müdürlükleri tarafından ödeme icmali (İcmal-3) ile birlikte BÜGEM’e gönderilir.

(11) Sertifikalı fidan üretim desteğinde, başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tarafından, icmali talep eden fidan üreticileri için, Fidan Üreticisi Detayında Bilgiler (EK-19) ve Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-20) oluşturulur. İl müdürlükleri tarafından ödeme icmali (İcmal-3) ile birlikte Fidan Üreticisi Detayında Bilgiler (EK-19) BÜGEM’e gönderilir.

(12) Ruhsatlı fındık alanları dışında kalan il müdürlükleri tarafından, fındık alan bazlı gelir desteği icmali alınarak, ödemeye konu kayıt bulunması halinde düzenlenen İcmal-3’ler ödeme yapılmak üzere BÜGEM’e gönderilir.

Desteklemelerden yararlanamayacaklar

MADDE 24- 

(1) Bu Tebliğde yer alan destekleme uygulamalarından;

a) Bu Tebliğe konu üretim yılında ayrıntıları verilen kayıt sistemlerinde kayıtlı olmayanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

b) ÇKS’de kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle, bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

c) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin, il/ilçe müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla yapılan başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına dair Döner Sermaye İşletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesini ibraz etmeyenler ile e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurularda hizmet bedelinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından destekleme ödemesi tutarından tahsil edilmesine dair taahhüdü onaylamayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

ç) 30/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar FKS’ye kayıtlı olmayanlar ve 2022 üretim yılında ruhsatlı fındık arazilerinde değişiklik olduğu halde FKS’de güncelleme yaptırmamış olanlar, fındık alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanamaz.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, toprak analizi desteği hariç bu Tebliğde anılan desteklerden yararlanamaz.

e) Orijinal/temel ve üst kademe tohumluk üretimi yapanlar hariç kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

f) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerince gerçek üretim yapmadıkları tespit edilenler, Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

g) Bakanlık tarafından herhangi bir nedenle gelir kaybı ve/veya zarar-ziyan ödemesi yapılan parsellerde, gelir kaybı ve/veya zarar-ziyan ödemesi yapılan alan için bu Tebliğde anılan destekleme ödemeleri yapılmaz.

ğ) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler ile birbirini takip eden iki ve daha fazla üretim yılında nadasa bırakılan araziler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

h) Tek yıl nadasa bırakılan parseller hariç olmak üzere bitkisel üretim faaliyeti yapılmayan parsellere mazot alımında kullanılmak üzere destek ödemesi yapılmaz. Destekleme ödemesinin yapıldığının tespit edilmesi halinde yapılan ödeme geri tahsil edilir.

ı) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde, askı ve askı sonrası itiraz süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili birime iletilmesi durumunda, ihtilafa konu araziler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

i) Destekleme kapsamındaki arazilerde ara ziraatı yapıldığının tespiti halinde ara ziraatı ürünleri, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

j) Yurt dışından ithal edilen tohumluklar için sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım, sertifikalı fidan üretim ve sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılmaz.

k) Yurt içinde kullanmak amacıyla üretilip sertifikalandırılan ancak herhangi bir şekilde ihracatı yapılan/yapılacak tohumluklar için sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım ve sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılmaz.

l) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 17 nci maddesi hükümleri gereği tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerden faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmayanlar sertifikalı tohum üretim ve sertifikalı fidan üretim destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

m) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar ile yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanmayan pamuk çiftçileri fark ödemesi desteklerinden yararlanamaz.

n) Dikim tarihinden itibaren beş yılını doldurmayan zeytinlik parselleri zeytinyağı ve dane zeytin fark ödemesi desteğinden yararlanamaz.

o) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar veya rekreasyon amaçlı ekiliş yapanlar yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

ö) İl ekolojisine, yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim şartlarından herhangi birisini yerine getirmeyenler ile yem bitkileri tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

p) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera ve otlakiye olan parseller üzerinde yem bitkisi ekilişi yapanlar, yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

r) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler, bu Tebliğde anılan desteklerden faydalanamaz.

s) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamından 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında bir parselin en az 1/5’inde budama yapılarak destekten faydalanan alanlar 2022 yılında bu destekten yararlandırılmaz.

ş) Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağında belirlenmiş olan zeytinlik alanlarda gençleştirme budamasını yapmamış olan çiftçiler geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteğinden yararlanamazlar.

t) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi meralarda ıslah amacıyla kiralanarak ÇKS’ye kaydedilen alanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

u) Ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu keşif komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler veya Orman Genel Müdürlüğünce desteklemeye başvuran çiftçi adına tahsis edilmeyen araziler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

ü) 2022 yılında düzenlenmeyen İTU sertifikaları veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2022 yılında da devam eden İTU sertifikaları ile yapılan başvurular İTU desteklemesinden faydalanamaz.

v) İTU sertifikası iptal edilen araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.

y) 1. Kategoride aynı tarım parselinde yetiştirilen örtüaltı ürünler için İTUD ödemesi yapılması durumunda bu ürünlere açıkta üretim için İTUD ödenmez.

z) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler İTU desteğinden, İTU desteğinden yararlandırılan araziler OTD’den faydalanamaz.

aa) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları ve ekiliş yapılmayan çayır vasıflı alanlar OTD’den faydalanamaz.

bb) Geçiş süreci-1 ürünü üretimi yapılan araziler, OTD’den faydalanamaz.

cc) 2021 üretim yılında geçiş süreci-2 ve geçiş süreci-3 statülerinde destek alan araziler, 2022 üretim yılında aynı statüde kalması halinde OTD’den faydalanamaz.

çç) Organik tarım faaliyeti yürütülen arazilerden bir önceki yıla göre 2022 üretim yılında, statüsü düşen araziler OTD’den faydalanamaz.

dd) EK-1’de 2. ve 3. Kategoride bulunan ve yeşil ot hasadı yapılarak yem bitkisi amaçlı kullanılacak olan ürünlerin yetiştirildiği araziler, ilgili çiftçinin organik hayvancılık faaliyeti bulunmaması durumunda OTD’den faydalanamaz. Ancak münavebe amacıyla ÇKS’de bir önceki üretim sezonunda farklı bir bitkinin bulunması durumunda, tek yıllık yeşil ot hasadı yapılarak yem bitkisi amaçlı kullanılacak olan ürünlerin yetiştirildiği arazilerde, ilgili çiftçinin organik hayvancılık faaliyetinde bulunma şartı aranmaz.

ee) Ürün alınamayan, verim çağına gelmemiş dikili tarım arazileri İTUD ve OTD’den faydalanamaz.

ff) Bitki sağlığı, karantina nedeniyle üretiminde kısıtlama bulunan türlerde veya kısıtlamaya tabi alanlarda yapılan üretimler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

gg) Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve katı organik-organomineral gübre desteği yapılmaz.

ğğ) Rekreasyon amacıyla yetiştirilen yem bitkileri için mazot, gübre ve katı organik-organomineral gübre desteği yapılmaz.

hh) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ekindeki listede belirlenen havzası dışında yetiştirilmesi durumunda mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım ve fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri yapılmaz.

ıı) 2022 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için bir dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 0,5 dekarın altında olan işletmelere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

ii) 2022 üretim yılında desteklemeye esas ürünleri tohumluk elde etmek ve/veya filizlendirme amacıyla üretenlere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

jj) Tapu kayıtlarında hisse büyüklüğü beş dekar üzerinde olan arazilerin kiralama yoluyla bölünmek suretiyle tarımsal faaliyet yapılan alanın beş dekar veya altına düşmesi halinde bu arazilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

kk) Tasarrufunda bulunan arazinin bir kısmında tarımsal faaliyet yaptığını beyan eden çiftçilere mahallinde yapılan kontrollerde tarımsal faaliyette bulunduğu arazi toplamının beş dekarın üstünde olduğunun tespit edilmesi durumunda küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

ll) Tüzel kişi çiftçilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

mm) Nadas alanlarına küçük aile işletmesi desteği, gübre desteği ve katı organik-organomineral gübre desteği ödemesi yapılmaz.

nn) Örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere; 2022 üretim yılı için 2021 üretim yılından, 2023 üretim yılı için 2022 üretim yılından başlamak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 25- 

(1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır. İl/ilçe tahkim komisyonlarınca Tarım Kanununun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il/ilçe müdürlüklerince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler tahkim komisyonu kararı tarihinden itibaren beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, çiftçi kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve yaptırım

MADDE 26- 

(1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar da yer alan ve bu Tebliğde anılan desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları, ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeleri, toprak analiz laboratuvarları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.

(2) Yönetmelik gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde, öncelikli olarak fark ödemesi desteği ile küçük aile işletmesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Yapılan tespitler tutanağa bağlanır.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında İTUY hükümleri uygulanır.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile OTY hükümleri uygulanır.

(5) Veri girişinde yetki verilen YTK’lar kendilerine tebliğ edilen kullanıcı adı ve şifresinin gizliliği ve güvenliğinden, yaptıkları veri girişlerinin doğruluğundan, düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar.

(6) Arazi intikalleri ve mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenlerle zamanında destekleme ödemesi yapılamayan çiftçilere ilişkin iş ve işlemler ayrı olarak yapılır.

(7) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus arı kolonisi çiftçisinin üretim izni iptal edilir.

(8) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; ilgili üretim yılına esas ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçiler için;

a) OTD ödemelerinde 2022 üretim yılına ait hasadını gerçekleştirmiş ve üretilen ürünü sertifikalandırılmış ancak destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, müracaat tarihleri içerisinde bu üretimler için OTD’ye esas şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

b) İTUD ödemelerinde; 2022 üretim yılına ait hasadını gerçekleştirmiş ve sertifikalandırılmış ancak destekleme müracaatı yapamadan vefat etmiş olan çiftçilerin mirasçıları, müracaat tarihleri içerisinde bu üretimler için İTUD’e esas şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

c) Mazot ve gübre desteği, fındık alan bazlı gelir desteği ve katı organik-organomineral gübre desteği hariç diğer destekleme ödemelerinde; bu Tebliğe konu üretim yılına esas destekleme müracaatını yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin diğer mirasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

ç) Bu Tebliğe konu üretim yılına esas ÇKS ve destekleme müracaatlarını tamamladıktan sonra vefat eden çiftçiler için destekleme ödemeleri vefat eden çiftçi adına bankaya yatırılır. Vefat etmeden önce dilekçe ile müracaat etmiş ancak EK-4’te istenilen belgeleri teslim edememiş çiftçiler için bu belgeler mirasçılarından herhangi biri tarafından süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Belgelerin süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda destekleme ödemesi yapılmaz.

(9) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan, deprem vb. tabii afetler) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on iş günü içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebep sonucu üretilmesi planlanan bitki türünün zarar gördüğünün il/ilçe tespit komisyonlarınca tespit edilmesi halinde ödemesi gerçekleştirilen tarımsal destekleme geri alınmaz.

(10) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği ve yem bitkileri desteği uygulamalarında; destek müracaatının yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekiliş/dikilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

(11) Ürettikleri tohum, fidan/fideyi mahsul veya tohum elde etmek amacıyla ÇKS’ye kayıtlı arazisine eken/diken, Tohum Üretici Belgesi, Fidan/Fide Üretici Belgesine sahip çiftçilerden desteklemeye konu ürünlere ilişkin fatura düzenlemeleri halinde bu belge, düzenlenememesi halinde ise kanuni defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Kanuni defter kaydının fotokopisi üzerine, il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak fatura yerine kabul edilir. Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep Formunda yer alan bayi/üretici bölümünü kendileri imzalar. Kullanmış olduğu tohum, fide/fidanlara ait sertifika sureti ile tohum, fidan/fide üretici belgesini ibraz eder.

(12) İlama bağlı borç ödemelerinde ve yürütmenin durdurulmasına/yapılan işlemin iptaline ilişkin ödemelerde; mahkeme kararı, dilekçe ve geri ödemeye dair vergi dairesi alındı belgesi veya ilgili banka dekontu aslı gibidir onayları yapılarak, ödemeye esas EK-30’da yer alan ödeme tablosu ile birlikte her bir çiftçi için ayrı üst yazı ile BÜGEM’e gönderilir.

(13) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayıp yerinde tespit ve çözüm gerektiren konularla ilgili il/ilçe tahkim komisyonları yetkili ve sorumludur.

(14) Yerinde yapılan kontroller insansız hava aracı (drone) teknolojisinden yararlanmak sureti ile de yapılabilir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 27- 

(1) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar çerçevesinde bu Tebliğde anılan tarımsal destekleme türleri ve destekleme miktarları EK-1’de yer almaktadır.

(2) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar da belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. Ödemeler bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28- 

(1) 8/12/2021 tarihli ve 31683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1- 

(1) 28 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40) hükümleri çerçevesinde başlatılmış ve sonuçlandırılamamış olan işlemler söz konusu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 29– 

(1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30- 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

KOMPOST TEBLİĞİ

        Resmî Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29286

KOMPOST TEBLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – 

(1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların;

a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanarak yönetiminin sağlanmasına,

b) Geri kazanımının sağlanarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,

c) Kompost tesislerinin teknik kriterlerinin belirlenmesine,

ç) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Kompost tesislerinden elde edilen ürünlerin yönetimine,

ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – 

(1) Bu Tebliğ, işletmelerin faaliyetlerinden ve/veya tüketimden kaynaklanan, bu Tebliğin ek-1 atık listesinde yer alan biyobozunur atıkların kompost tesislerinde işlenmesi, oluşan ürünün özellikleri ve kullanımına ilişkin teknik esasları kapsar.

(2) Bu Tebliğ hükümleri,

a) Radyoaktif atıkları,

b) Atıksuları,

c) Hayvan kadavralarını, tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıyı,

ç) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) İşlenmek üzere kompost tesislerine gönderilen hayvansal atıklar hariç olmak üzere, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği hükümleri kapsamında yönetilen hayvansal yan ürünleri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 11 ve 12 nci maddeleri,

b) 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

c) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddeleri,

ç) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği,

d) 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,

hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – 

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Atık işleme: Ön işlemler ve ara depolama dâhil olmak üzere Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-2/A ve Ek-2/B’sindeki geri kazanım ya da bertaraf işlemlerini,

b) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-2/A ve Ek-2/B’deki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi,

c) (Değişik: RG-15/9/2022-31954) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

ç) Bakiye atık: İşlenmek üzere atık işleme tesisine kabul edilen atıklardan işlenemeyen veya işlenme sonucunda geriye kalan atıkları,

d) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Biyobozunur atık: Park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıkları,

e) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında düzenlenen lisansı,

f) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Geri kazanım: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-2/B’sinde listelenen işlemleri,

g) (Değişik: RG-15/9/2022-31954) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünü,

ğ) İşletmeci: Tesislerin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Kompost: Organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen ürünü,

ı) Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını,

i) Tesis sahibi: Aynı zamanda tesisin işletmecisi de olabilen, tesisinin mülkiyetine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Ürün: Atığın işlenmesi sonucunda elde edilen ve kullanım amacına uygun olarak belirli kriterleri sağlayan maddeyi,

k) Ürün biriktirme alanı: Ürünün tesiste bekletildiği yeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler

MADDE 5 – 

(1) Kompost ve kompost tesislerinin yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

a) Atık yönetim planları dahilinde biyobozunur atıkların, kaynağında veya üretildikleri yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı toplanması esastır.

b) (Değişik: RG-15/9/2022-31954) Atıklar; görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde taşınır.

c) Atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.

ç) Biyobozunur atıkların ön işleme tabi tutulması esastır.

d) Atığın kabulünden itibaren gerekli tedbirler alınarak işletmeden kaynaklanan ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturan kirlilik kaynaklarının ortaya çıkarabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi zorunludur.

e) Düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek biyobozunur atık miktarının azaltılması esastır. Atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesi ve depolanacak olan biyobozunur atık miktarı hedefleri için, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

f) (Değişik: RG-15/9/2022-31954) Kompost tesisinden kaynaklı bakiye atıkların ve/veya değerlendirilemeyen kompostun, atıktan türetilmiş yakıt üretiminde kullanılmasında, 20/6/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği hükümleri uygulanır.

g) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Kurulması planlanan kompost tesisleri için Ek-4’te yer alan formata uygun olarak hazırlanan fizibilite raporu ile Bakanlıktan uygun görüş alınır ve sonrasında çevresel etki değerlendirmesi süreci tamamlanır.

 ğ) (Değişik: RG-28/7/2017- 30137) Fizibilite raporu, çevresel etki değerlendirme yeterlilik belgesine haiz kurum ve kuruluşlar veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

h) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Kompost tesisleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre çevre izin ve lisansı alır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde piyasaya arz edilmesi esastır.

(3) Sorumlu olan taraflar, ürünlerin ve atıkların çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve güvenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili personeline eğitim vermek/verdirmekle, kamuoyunda farkındalık yaratmakla, sosyal sorumluluk projeleri ve çevre eğitim projeleri yapmakla veya katkı sağlamakla, yazılı ve görsel basında spot yayınlar yapmakla veya bu amaçla yapılan çalışmalara katkı sağlamakla yükümlüdürler.

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – 

(1) Bakanlık;

a) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği, koordinasyonu sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla,

b) (Değişik: RG-28/7/2017- 30137)   Kurulması planlanan kompost tesislerine ait fizibilite raporu ve işletme planını değerlendirmekle,

c) (Değişik: RG-28/7/2017- 30137) Tesis inşaatı bitiminde tesis onay yazısı başvurularını yerinde inceleme yapılması sonrasında değerlendirmekle,

ç) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre kompost tesislerine çevre lisansı vermek ve denetlemekle,

yükümlüdür.

(2) Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkrada belirtilen yetkilerini il müdürlüklerine devredebilir.

İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri;

a) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, denetim yapmakla,

b) Belediyelerin atık yönetim planı dahilinde toplanan biyobozunur atıklara ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa bildirmekle,

c) (Ek: RG-15/9/2022-31954) 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen kompost tesisleri için EK-7’de yer alan Kompost Tesisi Onay Yazısı vermekle ve onay verdiği kompost tesisini Bakanlığın çevrimiçi programına kayıt etmekle,

yükümlüdür.

Mahalli idarelerin, özel ve tüzel kişilerin görev ve yükümlülükleri

MADDE 8 – 

(1) Büyükşehir belediyeleri, mahalli idare birlikleri, il ve ilçe belediyeleri, özel ve tüzel kişiler;

a) Sorumlulukları çerçevesinde atık yönetim planı dahilinde, biyobozunur atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla,

b) (Mülga: RG-30/9/2020-31260)

c) Bu Tebliğ kapsamında yer alan biyobozunur atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

ç) Kurulması planlanan kompost tesisi için bu Tebliğin ek-4’ünde yer alan formata uygun olarak (Mülga ibare: RG-28/7/2017- 30137) (…) fizibilite raporu hazırlamakla ve Bakanlığa sunarak uygun görüş almakla,

d) (Mülga: RG-28/7/2017- 30137)

e) (Değişik: RG-28/7/2017- 30137) Tesis inşaatı bitiminde Ek-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanan işletme planı ile birlikte tesis onay yazısı için Bakanlığa başvuruda bulunmakla,

f) Biyobozunur atık yönetiminde görev alan personelin, periyodik olarak eğitimini sağlamakla, sağlık kontrolünden geçirmekle, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması ve organizasyonunun yapılması ile gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla ve diğer koruyucu, önleyici tedbirleri almakla,

yükümlüdürler.

(2) Mahalli idareler, bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere ek olarak, biyobozunur atıkların yönetimi kapsamında, bu Tebliğ ile sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla yükümlüdür.

İşletmecinin yükümlülükleri

MADDE 9 – 

(1) İşletmeci;

a) Tesisin işletilmesi ile ilgili işletme planını uygulamakla,

b) Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıkların ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla,

c) İşletme sürecinde sera etkisi de dâhil olmak üzere tesisten kaynaklanabilecek gazların toplanması, işlenmesi ve kullanılması işlemlerini çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapmakla,

ç) Tesise, işlenmeye uygun olmayan atıkları kabul etmemekle,

d) Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıklar ile tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürünleri ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf etmekle,

e) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Tesisin ömrünü tamamlamasını müteakip tesise atık kabul etmemekle ve Atık Yönetimi Yönetmeliği 10 uncu maddesi çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmekle,

f) Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa bilgi vermekle,

g) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamak, bu bölümlere yetkili kişilerin dışında ve izinsiz olarak girişleri önlemekle,

ğ) (Ek: RG-30/9/2020-31260) İşletmeci, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olarak tesise ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla,

yükümlüdür.

(2) Tesis sahibi ile işletmecinin farklı kişiler olması halinde tesislerin bulunduğu alanlarda, tesis hizmet süresini doldurduktan sonra olası çevresel kirliliğin engellenmesi amacıyla tesis sahibi tarafından gerekli tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kompost Tesislerinin Özellikleri

Kompost tesislerinin genel özellikleri

MADDE 10 – 

(1) Düzenli depolama tesisi sınırları içerisinde kurulanlar hariç olmak üzere, tesis sınırının yerleşim alanlarına en yakın mesafesinin 250 metre olacak şekilde, hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak yer seçimi yapılır. Alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde tasarımı yapılır.

(2) Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzeri olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü önleyici tedbir alınır.

(3) Atıklar, çevresel risk oluşturmayacak şekilde tesise kabul edilir ve atıkların işlendiğinin takip edilmesi için gerekli kontrol sistemleri kurulur.

(4) Tesiste, araç parkı, kantar, tekerlek yıkama ünitesi ve idari bina bulunması zorunludur. Tesislerin entegre tesis olması durumunda bu ünitelerden birer adet olması yeterlidir.

(5) Üretim öncesi, atıkların en az bir gün süre ile biriktirilebileceği büyüklükte, boşaltma, ön şartlandırma hattına yükleme işlemlerinin gerçekleştirileceği, atık kabul birimi yapılır.

(6) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Atık kabul birimleri yağış etkisine karşı üstü ve araç giriş çıkışı hariç diğer üç tarafı kapalı olarak inşa edilir. Atık kabul birimi tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde en az 30 cm kalınlığında, C30/37 beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Tabanda atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek şekilde ayrı toplama mekanizması geliştirilir. Atık kabul alanında oluşacak sızıntı suyunun toplanabilmesi için zemine uygun şekilde eğim verilir.

(7) Tesiste, atıkların işlenmesi sonucunda oluşan ürünün yağışlardan etkilenmeyecek şekilde biriktirileceği kapalı ürün deposu teşkil edilir.

(8) Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıklar ile tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürün ve bakiye atıklar için uygun alanlar oluşturularak ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf edilir.

(9) Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır.

(10) Tesise kabul edilen atığın kaynağı, kodu, miktarı, tesise erişim şekli gibi bilgileri içeren veri kayıt sistemi oluşturulur.

(11) Tesislerde, kokuya neden olan tüm emisyon kaynaklarında, 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.

(12) Tesislerin işletilmesi sırasında oluşan sızıntı suyu, yıkama suyu ve benzeri atıksular 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtılır.

(13) Sızıntı suyu arıtma tesisi bulunmayan tesislerde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak atıksu altyapı tesisi bulunan yerlerde kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulması şartıyla bağlantı izni alınır.

Kompost tesislerinin teknik özellikleri

MADDE 11 – 

(1) Kompost tesisleri, bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdür. Bu hükümlere ek olarak;

a) Ayırma işlemi, mikroorganizmaların gerçekleştirdikleri bozunma prosesinin kolaylaştırılması amacıyla boyut küçültme veya parçalama ve eleme işlemlerinin yapıldığı ön şartlandırma ünitesi,

b) Kompostlaştırma ünitesi,

c) Son şartlandırma ünitesi,

ç) Son eleme ünitesi,

d) Ürün biriktirme alanı,

bulunur.

(2) (Değişik: RG-15/9/2022-31954) Kompostlaştırma, teknolojisine ve mevsimsel şartlara bağlı olmakla birlikte gerekli koşulların sağlanması ile atığın en az 6 hafta süren fermantasyonu işlemidir. Kompostlaştırma sürecini kontrol etmek amacıyla yığın sıcaklığı günlük olarak, nem içeriği ise haftalık olarak takip edilir ve kayıt sistemi oluşturulur.

(3) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Kapalı veya yığın kompost tesisleri; havalandırma sisteminin, uçucu bileşikler, çürüme sonucu ortaya çıkabilecek kirleticiler, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama verilecek emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağlayacak şekilde kurulur ve çalıştırılır.

(4) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Mahalli idarelerce belediye atıklarının işlenmesi amacıyla kurulması planlanan kompost tesisleri hariç olmak üzere solucan tipi kompost sistemleri, mantar üretim kompost sistemleri ve her türlü atığın kaynağında işlendiği bahçe tipi kompost sistemleri/makineleri için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Ancak, bahçe tipi kompost sistemleri hariç olmak üzere diğer kompost sistemlerinde sızıntı suyu kontrol sistemi kurulur.

(5) (Değişik: RG-30/9/2020-31260) Hayvansal atığın hammadde olarak tesiste işlenmesi durumunda hijyenizasyon işlemine yönelik İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) (Ek: RG-15/9/2022-31954) Biyobozunur atıklar olarak tanımlanan atıklar arasında yer alan pazar yeri, hal, manavlardan kaynaklanan atıklar, yiyecek hazırlama atıkları ile park ve bahçe atıklarının kompostlaştırılmasında; 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile tanımlanan atık önleme ve azaltım faaliyetleri kapsamında, sıfır atık temel seviye belgesi olan mahalli idareler, organize sanayi bölgeleri, havalimanları ve üniversiteler tarafından yapılacak kompost tesislerinde;

a) Bu fıkrada belirtilen atıkların diğer atıklar ile karıştırılmayacak şekilde biriktirilerek toplanması sağlanır.

b) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına uyum şartı aranmaz. Sadece tesiste idari bina bulunması ve tesise hizmet vermek amacıyla kantar kullanılması şartı aranır.

c) 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen atık birimleri yağış etkisine karşı en az üzeri kapalı olarak inşa edilir. Atık kabul birimi tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Tabanda atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek şekilde ayrı toplama mekanizması geliştirilir. Atık kabul alanında oluşacak sızıntı suyunun toplanabilmesi için zemine uygun şekilde eğim verilir.

ç) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan fizibilite raporu hazırlanması şartı ile aynı fıkranın (e) bendinde yer alan işletme planı ve tesis onay yazısı şartı bu tesisler için aranmaz.

d) Bu tesislere kabul edilecek atıkların işlenmesi sonrasında oluşacak kompostun ilgili mevzuat şartlarının sağlanarak ürün olarak değerlendirilmesi ve atık işleme tesislerinde bertaraf edilmemesi esastır.

e) Mahalli idareler tarafından kurulacak olan entegre atık yönetim tesisleri bünyesinde yer alan kompost tesisleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ürünler ve Bakiye Atıklar

Kompostun kullanılması

MADDE 12 – (Değişik: RG-30/9/2020-31260)

(1) Biyobozunur atıkların işlenmesiyle elde edilen ürün özelliklerinin belirlenmesinde;

a) Beslenen hammadde özelliklerine,

b) Kompost tesisi proses şartlarına,

uyulur.

(2) Kompost tesisinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda elde edilen ürünün kullanılmasında 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte yer alan kriterler sağlanır.

Ürünün piyasaya arz edilmesi

MADDE 13 – (Değişik: RG-30/9/2020-31260)

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan kompostun piyasaya arz edilmesinde, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 14 – 

(1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 2872 sayılı Kanunun 12 ve 20 nci maddeleri ve 4703 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen müeyyideler uygulanır.

Düzenleme yetkisi

MADDE 15 – 

(1) Bakanlık bu Tebliğ kapsamındaki atıkların ve ürünlerin yönetimine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Mevcut kompost tesisleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga: RG-30/9/2020-31260)

Yürürlük

MADDE 16 – 

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare: RG-15/9/2022-31954) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

 Ekleri görmek için tıklayınız.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/3/2015

29286

Tebliğlerde Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

28/7/2017

30137

2

30/9/2020

31260

3

15/9/2022

31954

 

 

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2022/3 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

13 Eylül 2022 SALI                         Resmî Gazete                            Sayı : 31952

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2022/3 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1- (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022/3 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

                                                                   Yapının Birim

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                                                Maliyeti
   (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3.00 m yüksekliğe kadar)

2.  Basit kümes ve basit tarım yapıları

3.  Yumuşak plastik örtülü seralar

4.  Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları

5.  Geçici kullanımı olan küçük yapılar

6.  Kalıcı kullanımı olun yardımcı yapılar

7.  Gölgelikler- çardaklar

8. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları

9. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar

10. Bu gruptakilere benzer yapılar.

650.00

B GRUBU YAPILAR

1.  Cara veya sert plastik örtülü seralar

2.  Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

3.  Kâgir ve betonarme su depoları

4.     İş yeri depoları

5.  Bu gruptakilere benzer yapılar.

990,00

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Kuleler, ayaklı su depoları

2.  Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

3.  Kayıkhane

4.  Bu gruptakilere benzer yapılar

1.650,00

B GRUBU YAPILAR

1.  Şişirme (Pnömatik) yapılar

2.  Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler

3.  Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri

4. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

5.  Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

6.  Jeoloji, botanik ve tema parkları

7.  Mezbahalar

8.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

2 400.00

II. SINIF YAPILAR

C GRUBU YAPILAR       

1.  Hangar yapıları (küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)

2.  Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)

3.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

2.685,00

 

III. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme
 ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

2.  Katlı garajlar

3.  Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz. – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

4.  Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler ve benzeri)

5.  Basımevleri, matbaalar

6.  Soğuk hava depoları

7.  Konutlar (üç kala kadar- üç kat dâhil – asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

8.  Akaryakıt ve gaz istasyonları

9.  Kampingler

10. Semt postaneleri

11. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

12. Kreş ve gündüz bakımevleri, hobi ve oyun salonları

13. Bu guruptakilere benzer yapılar.

3.450,00

B GRUBU YAPILAR

1.  Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları

2.  Gençlik merkezleri, halk evleri

3.  Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

4.  Temel eğitim okulları

5.  Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

6.  Jandarma ve emniyet karakol binaları

7.  Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri

8.  Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)

9.  150 kişiye kadar cezaevleri

10.      Fuarlar

11. Sergi salonları

12. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)

13.  Marinalar

14. Gece kulübü, diskotekler

15.  Misafirhaneler, pansiyonlar

16.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

4.650.00

 

IV. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR 

1.  Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

2.  Poliklinikler

3.  Liman binaları

4.  İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri ve benzeri)

5.  İlçe belediyeleri

6.  150 kişiyi geçen cezaevleri

7.  Kaplıcalar, şifa evleri ve benzeri termal tesisleri

8.  İbadethaneler (1500 kişiye kadar)

9.  Aqua parklar

10. Entegre sanayi tesisleri

11. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)

12. Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

13. Büyük alışveriş merkezleri

14. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

15. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30.50 m’den az yapılar)

16. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

17. Bu guruptakilere benzer yapılar.

4.950.00

B GRUBU YAPILAR 

1.  Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri

2.  İl tipi belediyeler

3.  İl tipi idari kamu binaları

4.  Metro istasyonları

5.  Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

6.  Büyük postaneler (merkez, postaneleri)

7.  Otobüs terminalleri

8.  Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

9.  Banka binaları

10. Normal radyo ve televizyon binaları

11. Özelliği olan genel sığınaklar

 12. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 – 600 m2 villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi ve benzeri)

13. Bu guruptakilere benzer yapılar.

5.900,00

C GRUBU YAPILAR 

1.  Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

2.  Bakanlık binaları

3.  Yüksek öğrenim yurtları

4.  Arşiv binaları

5.  Radyoaktif korumalı depolar

6.  Büyük Adliye Sarayları

7.  Otel (3 yıldızlı) ve moteller

8.  Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

9.  İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

10. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21.50 m ile 30.50 m arası – 30,50 m dâhil yapılar)

11. Konutlar (Yapı yüksekliği 30.50 m ile 51,50 m arası – 51,50 m dâhil yapılar)

12.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

6.400,00

V. SINIF YATILAR

A GRUBU YAPILAR

1.  Televizyon. Radyo İstasyonları, binaları

2.  Orduevleri

3.  Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar

4.  Borsa binaları

5.  Üniversite kampüsleri

6.  İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)

7.  Yapı yüksekliği 51,50 m'yi aşan yapılar (Konutlar dâhil)

8. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market ve benzeri bulunan)

9.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

7.700.00

B GRUBU YAPILAR

1.  Kongre merkezleri

2.  Olimpik spor tesisleri -hipodromlar

3.  Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

4.  Hastaneler

5.  Havalimanları

6.  İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)

7.  Oteller (4 yıldızlı)

8.  Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri

9.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

9.350.00

C GRUBU YAPILAR

1.  Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

2.  Müze ve kütüphane kompleksleri

3.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

10.300.00

D GRUBU YAPILAR

  1. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

2.  Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

3.  Bu guruptakilere benzer yapılar.

12.150.00

 

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2- 

(1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2022/3 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2022/3 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3- 

(1) Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 412)

10 Eylül 2022 CUMARTESİ                Resmî Gazete                            Sayı : 31949

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 412)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- 

(1) Bu Tebliğin amacı; Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- 

(1) Bu Tebliğ; Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- 

(1) Bu Tebliğ; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesi, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- 

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bağlantı anlaşması: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca lisanssız üretim faaliyeti gerçekleştirecek yatırımcı ile ilgili şebeke işletmecisi arasında imzalanan anlaşmayı,

b) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili şebeke işletmecisi tarafından düzenlenen ve kurulması planlanan lisanssız üretim tesisine ilişkin koşulları içeren belgeyi,

c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını (Millî Emlak Genel Müdürlüğü),

ç) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin veya dağıtım lisansı sahibi OSB’nin lisansında tanımlanan bölgeyi,

d) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,

e) İdare: İllerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini,

f) İrtifak hakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan yükümlülüğü,

g) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nu,

ğ) Kullanma izni: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde kişiler lehine İdarece verilen izni,

h) Ön izin: İrtifak hakkı tesis edilmeden veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için İdarece verilen izni,

ı) Sözleşme: İdare ile yatırımcı arasında düzenlenen ve imzalanan anlaşmayı,

i) Şebeke işletmecisi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım şirketini veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi,

j) Uygulama projesi: Taşınmazın üzerinde yapılacak olan yapı veya tesislerin inşaatına esas olacak ayrıntıda düzenlenen, yatırım aşamalarını ve termin planını da içeren, inşa edilecek bölümlerin biçimlerinin ve boyutlarının uygulamaya esas teşkil edecek şekilde açık ve kesin olarak belirtildiği projeyi,

k) Yatırımcı: Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapacak kamu kurum ve kuruluşu ile gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle enerji kaynaklarını,

m) Yönetmelik: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Başvuruda bulunabilecekler

MADDE 5- 

(1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi amacıyla;

a) Maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri,

b) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,

c) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,

ç) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler,

başvuruda bulunabilir.

(2) Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen yatırımcılar, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazının bir kısmında lisanssız elektrik üretimi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla başvuruda bulunabilirler.

(3) Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.

(4) Yatırımcıların bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak istemesi halinde, tüketim tesisi ile aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması gerekmektedir.

İrtifak hakkı veya kullanma izni verilebilecek alanlar

MADDE 6- 

(1) Hazine taşınmazları üzerinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14’üncü maddesi çerçevesinde;

a) Büyük Ova Koruma Alanı dışında 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kurumlara,

b) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece;

1) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişilere,

2) Maden veya jeotermal işletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sahiplerine,

3) Tesiste kullanılacak atıkların “biyokütle” olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna ve tesisin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliğine ait olması şartıyla, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre “belediye atıkları” olarak sınıflandırılan atıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma çamurlarının kullanılacağı tesisler için kamu kurum ve kuruluşlarına,

irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

Üretim miktarı

MADDE 7- 

(1) Bu Tebliğ kapsamında yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir.

Taşınmazların belirlenmesi

MADDE 8- 

(1) Bu Tebliğ kapsamında irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek Hazine taşınmazları Bakanlıkça resen veya yatırımcıların talebi üzerine belirlenir.

(2) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.

Bakanlığa gönderilecek bilgi ve belgeler

MADDE 9- 

(1) Yatırımcılar tarafından İdareye yapılan başvurulara veya Bakanlıkça resen belirlenen Hazine taşınmazlarına ilişkin;

a) 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde belirtilen bilgi ve belgeler,

b) Tahmin edilen bedel tespit raporları,

c) İl tarım ve orman müdürlüğünün Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki görüşü,

ç) Başvuru aşamasında alınan bilgi ve belgeler,

İdarece Bakanlığa iletilir.

İhale bedeli ve usulü

MADDE 10- 

(1) İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacaklar ihale öncesi Kanun ve Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte;

a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi,

b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı,

İdareye teslim ederler.

(2) Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biridir.

(3) İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihale işlemleri, Kanunun 17’nci maddesinde belirtilen ilanlar yapılmak suretiyle, yine Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulüyle yapılır.

(4) Ancak;

a) Kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin temini amacıyla;

1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine, (Ek ibare: RG-5/11/2022-32004) özel kanunlarla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlara, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Türkiye Varlık Fonu veya Hazineye ait kurum ve kuruluşlara,

2) Yurt içi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Başkanlığınca bildirilen yatırımcılara,

3) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54’üncü maddesi kapsamındaki kuruluşlara,

4) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı ile desteklenen yatırımlar için yatırımcılara,

5) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ve 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan endüstri bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerine,

6) Kamu yararına çalışan derneklere ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara,

b) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna göre tesiste kullanılacak atıkların “biyokütle” olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna ait olması şartıyla; Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre “belediye atıkları” olarak sınıflandırılan atıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma çamurlarının kullanılacağı lisanssız elektrik üretim faaliyeti gerçekleştirecek tesisler için kamu kurum ve kuruluşlarına,

c) Maden veya jeotermal işletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sahibine,

ç) Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen yatırımcılara,

Kanunun 17’nci maddesine göre ilan yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

Ön izin verilmesi

MADDE 11- 

(1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın Yönetmelik eki Ön İzin Sözleşmesi (Ek-12) düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir.

(2) Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. (Ek cümle: RG-5/11/2022-32004) Bu süreyi üç katına kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir. İdarece, bağlantı aşamasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir. 

(3) İkinci fıkra kapsamında belirlenen taşınmaza ilişkin aşağıda belirtilen iş ve işlemler yatırımcı tarafından ön izin süresi içerisinde gerçekleştirilir:

a) Taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerinin yapılması.

b) Taşınmazın imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ile ilgili idarelerce onaylanması.

c) Uygulama projelerinin hazırlanması ve 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği esaslarına göre projelerin onaylanması.

ç) Tesisin kurulacağı taşınmazlarla ilgili olarak Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddeleri gereğince ilgili idarelerden gerekli izinlerin alınması.

d) Üretim tesisinin yeri hakkında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünden ÇED ile ilgili uygunluk yazısının alınması.

e) Elektrik üretim tesisinin dağıtım veya iletim sistemine bağlantısını teminen Hazine taşınmazının bulunduğu bölgede görevli elektrik dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşmasının yapılması.

f) İlgili mevzuat uyarınca alınması gereken diğer izin ve ruhsatların alınması.

g) Taşınmazın bulunduğu yere ilişkin ilgili şebeke işletmecisinden bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınması.

(4) Ön izin süresi gerekli hâllerde bedeli karşılığında uzatılabilir. Ancak, ön izin süresinin toplamı dört yılı geçemez. Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ön izin bedeli ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için; ihale bedelinin Yönetmeliğin 14’üncü maddesi uyarınca arttırılması sonucunda oluşacak bedel üzerinden hesaplanır. Fiili kullanım olması halinde bu alana isabet eden ön izin bedeli, irtifak hakkı veya kullanma izni ihale bedelidir.

İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi

MADDE 12- 

(1) Ön izin verilen yatırımcılar tarafından; ön izin döneminde 11 inci maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön izne konu Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, Bakanlıktan izin alınmaksızın ilgili valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) Yönetmelik eki İrtifak Hakkına İlişkin Resmi Senede Yazılacak Hükümler (Ek-14) veya Kullanma İzni Sözleşmesi (Ek-16) düzenlenmesi suretiyle yirmi dokuz (29) yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

(2) Hidroelektrik enerjisine dayalı üretim tesisleri ile ilgili projeler için irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek Hazine taşınmazlarının yüzölçümü belirlenirken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülen yerleşim yeri projesinde belirlenen alanlar; jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisleri ile ilgili projeler için irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek Hazine taşınmazlarının yüzölçümü belirlenirken ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülen yerleşim yeri projesinde belirlenen alanlar esas alınır.

İnşaat süreleri

MADDE 13- 

(1) Hazine taşınmazları üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen ilgili inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Lisanssız elektrik üretim tesislerinin kabulleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya yetkilendirdiği kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılır.

İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde lisanssız elektrik üretimi

MADDE 14- 

(1) Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazlarının bir kısmı üzerinde hak lehtarları tarafından lisanssız elektrik üretimi yapılmasının istenilmesi halinde;

a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü ile kurulu gücünü belirtir dilekçe,

b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili şebeke işletmecisinden alınacak yazı,

c) Mevcut irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması talep edilen alanın işaretlendiği koordinatlı kroki,

ile birlikte Hazine taşınmazının bulunduğu İdareye başvurulur.

(2) Valilikler (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) tarafından 9 uncu maddede belirtilen bilgi ve belgeler, İdarenin görüşü de eklenmek suretiyle Bakanlığa gönderilir. Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında kalan alanlara ilişkin tahmin edilen bedel tespit raporu gönderilmez.

(3) Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda bu talebin uygun bulunması halinde lisanssız elektrik üretiminin;

a) İmar planı ve/veya proje revizyonu gerektirmeyen; onaylı imar planı ve uygulama projesi kapsamındaki yapı ve tesisler ile açık otoparkların üstünde (çatı ve benzeri) ve/veya cephelerinde yapılması durumunda; ilgili idarelerin de görüşleri alınmak suretiyle, mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmaksızın ve sözleşme değişikliği yapılmaksızın işlem tesis edilmesi hususu ilgili valiliğe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) bildirilir.

b) Mevcut irtifak hakkı veya kullanma iznine esas onaylı uygulama projesi dahilinde ve imar mevzuatına göre yapılaşmaya müsait boş alanlarda yapılması durumunda; mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmak ve sözleşme değişikliği yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi hususu ilgili valiliğe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) bildirilir. Bu durumda;

1) Valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) hak lehtarına, 11 inci maddede belirtilen işlemlerin yapılması ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alınması amacıyla bir yıla kadar süre verilir ve gerekli hallerde bu süre toplamı iki yılı geçmemek üzere valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) uzatılabilir.

2) Belirtilen işlemlerin süresi içerisinde tamamlanmasından sonra, hak lehtarı tarafından valiliğe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) başvurulur.

3) Valilik (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) tarafından, belirtilen işlemlerin yapıldığının ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alındığının tespit edilmesi halinde; mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmak ve sözleşme değişikliği yapılmak suretiyle gerekli işlemler valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) yürütülür.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamında kalan alanlarda, mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave olarak hak lehtarlarına izin verilen kısmın irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli; bu kısmın yüzölçümünün, taşınmazın cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni metre kare birim bedelinin yarısıyla çarpılması suretiyle bulunacak bedeldir. Mevcut irtifak hakkı veya kullanma izninin bedelsiz olması durumunda ise hak lehtarlarına izin verilen kısmın irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli; bu kısmın yüzölçümünün, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri ile çarpılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak bu kısımlar üzerinde yapılan lisanssız elektrik üretimi faaliyetinden Hazinece ayrıca hasılat payı alınmaz.

Maden veya jeotermal işletme ruhsatı alanlarına isabet eden Hazine taşınmazlarına ilişkin işlemler

MADDE 15- 

(1) Yetkili kurumlarca verilmiş maden veya jeotermal işletme ruhsatı dahilinde kalan Hazine taşınmazlarının yapılaşma bulunmayan kısımlarında ruhsat sahibi tarafından lisanssız elektrik üretimi yapılmasının talep edilmesi halinde;

a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü ile kurulu gücünü belirtir dilekçe,

b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili şebeke işletmecisinden alınacak yazı,

c) Lisanssız elektrik üretimi yapılması talep edilen alanın işaretlendiği koordinatlı kroki,

ile birlikte Hazine taşınmazının bulunduğu İdareye başvurur. İdare tarafından 9 uncu maddede belirtilen bilgi ve belgeler Bakanlığa iletilir.

(2) Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda bu talebin uygun bulunması halinde, ilgisine göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ya da Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşleri de alınmak suretiyle, işletme ruhsatı sahibine ruhsat süresiyle sınırlı olmak kaydıyla 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca irtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi yapılır.

Sözleşmenin sona ermesi ve feshi

MADDE 16- 

(1) İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesi, sözleşme süresinin bitimi ile sona erer.

(2) Sözleşme;

a) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması,

b) Taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması,

c) Adına kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tarafından talep edilmesi,

ç) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun, ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren (Değişik ibare: RG-5/11/2022-32004) süresi içerisinde İdareye teslim edilmemesi,

d) Bağlantı anlaşmasının iptal edilmesi,

hâlinde İdarece feshedilir. Bu durumda, izin sahibinden veya hak lehtarından cari yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedelinin yüzde yirmi beşi tutarında tazminat alınır ve ayrıca, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

(3) Sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, Hazine taşınmazı üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen tarafından ya da üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Sözleşmenin sona ermesi ya da feshi halinde ilgili şebeke işletmecisi ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirimde bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- 

(1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 18- 

(1) 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362) yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut başvurular ve devam eden işlemler

GEÇİCİ MADDE 1- 

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla;

a) Tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izinlerine ilişkin olarak hak lehtarınca talep edilmesi halinde sözleşme hükümleri bu Tebliğe uyarlanır.

b) Yatırımcılar tarafından irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılan başvurular geçerli kabul edilerek Bakanlıktan yeni bir yazı beklenilmeksizin bu Tebliğde belirtilen şekilde işlemlere devam edilir.

Yürürlük

MADDE 19- 

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.