14 Şubat 2023 Salı Sayı: 32104 (Mükerrer)

 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6789)

14/2/2023 TARİHLİ VE 6789 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (Değişik Madde RG: 3 Mart 2023 Sayı: 32121)

(1) Bu Kararın amacı; 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren ve işleri ve/veya işletmesi zarar gören ve/veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kredi borçlarının ertelenmesi 

MADDE 2-

(1) Bu Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarlardan yaşanan depremler nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin ve/veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyenlerin TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle veya doğrudan Bankadan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 6/2/2023 tarihinden itibaren altı ay içinde dolacak olan veya 6/2/2023 tarihi itibarı ile (Değişik RG: 3 Mart 2023 Sayı: 32121) vadesinden itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar îçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınmasına kadarki süre içerisinde olan içerisinde olan kredi borçları, başvuru şartı aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren altı ay süreyle ertelenir. Tahakkuk edecek bu faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanır. Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler de altı ay ötelenir. 

Diğer hükümler 

MADDE 3-

(1) Bu Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilir ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmaz. 

(2) Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz. 

(3) 6/2/2023 tarihinde gerçekleşen deprem nedeniyle faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkarların bu Karar kapsamında ertelenen mevcut kredileri, vadelerinin sonuna kadar düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin yayımlanan ilgili yıl kararlarının hükümleri kapsamında değerlendirilir ve bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılmaz. 

(4) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği

gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkım vermez. 

(5) Bankanın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkarlar için Banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanır. 

(6) Banka; bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletir. Bankanın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmesini müteakiben, ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. 

(7) Bu Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Banka tarafından TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle ile veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin yayımlanan ilgili yıl kararlarının “gelir kayıplarının tespiti”ne ilişkin hükümleri esas alınır. 

(8) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Bankanın esnaf ve sanatkar kredilerine ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 4-

(1) Bu Karar 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 5-

(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s