2023 İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı (MEVLANA KALKINMA AJANSI)

2023 İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı (MEVLANA KALKINMA AJANSI)

Program Adı

İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı*

Türü

Mali Destek / Finansman Desteği / Kâr Amacı Güden

Genel Amaç

TR52 Bölgesinde imalat sanayinde üretimin gelişmesine destek sağlanması ve genç istihdamının artırılması amaçlanmaktadır.

Özel Amaç

TR52 Bölgesinde imalat sanayinde, verimlilik, Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması amaçlanmaktadır.

Öncelikler

1.  İmalat sanayinde, savunma, havacılık ve silah-mühimmat alanında inovatif teknoloji transferi içeren uygulamaların gerçekleştirilmesi ile genç istihdamının artırılması,

2.  Yüksek ve orta-yüksek ürünlerin üretiminde verimlilik, Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması,

3.  Karaman ilindeki orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin
ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması,

4.  Konya merkez ilçeleri haricindeki ilçelerde orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması.

* Tüm önceliklerde genç istihdamı beklenmektedir.

Başvuru sahipleri

• Öncelik 1 için işletmeler ve kooperatifler 

• Öncelik 2, 3 ve 4 için imalatçı KOBİ’ler

Proje alt ve üst limitleri: (sunulacak proje bu limitler dahilinde olmalıdır)

Öncelik 1

Asgari 15.000.000 TL

Azami 60.000.000 TL

Öncelik 2

Asgari 2.000.000 TL

Azami 10.000.000 TL

Öncelik 3 ve 4

Asgari 1.000.000 TL

Azami 10.000.000 TL

Destek üst limitleri (program çerçevesinde MEVKA’nın karşılayacağı en üst desek tutarı)**

Toplam Program Bütçesi 50.000.000 TL

Öncelik 1 Bütçesi 15.000.000 TL

Öncelik 2 Bütçesi 15.000.000 TL

Öncelik 3 Bütçesi 10.000.000 TL

Öncelik 4 Bütçesi 10.000.000 TL

**Hcr bir öncelik çerçevesinde başarılı olan projelerin ‘tümü’ için MEVKA’nın sağlayabileceği en üst destek maliyeti tutarı.

Destek

Açıklaması

Sunulan proje bütçesine ait katılım bankasının talep ettiği finansman giderinin tamamı (sadece katılım payı ve BSMV) Ajans tarafından karşılanacaktır.

Geri Ödeme Süresi

• Tüm Öncelikler için 24 Ay (6 ay ödemesiz dönem, devamında üçer (3) aylık dilimler halinde 18 ay süresince yedi (7) eşit taksit).

Proje Süresi

• Öncelik 1 için on iki (12) Ay,

• Öncelik 2, 3 ve 4 için altı (6) ay.

Yapılabilecek Maksimum Başvuru ve Destek Sayısı

 1 adet

Uygulama Yeri

Konya ve Karaman illeri (TR 52 Bölgesi)

Başvuru Süreci

İlan Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi

KAYS’a son giriş saat ve tarihi

Ajansa sunulması için son saat ve tarih

3 Ocak 2023

13 Ocak 2023

21 Mart 2023; 23:59

28 Mart 2023; Saat: 18:00

* Program hakkındaki detay bilgileri bu başvuru rehberinde bulabilirsiniz.

 

2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı (Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA))

2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı (Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA))

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından, 2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı 28 Kasım 2022 itibariyle ilan edilmiştir. Program kapsamında Güney Ege bölgesinde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılması amacıyla KOBİ’lere 20 Milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır.

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI

İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ PROGRAMI

PROGRAM REFERANS NUMARASI

TR32/22/İSD

PROGRAMIN AMACI

Güney Ege bölgesinde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1-Ürün geliştirme süreçlerinin dijitalleştirilmesi

2-Üretim, tedarik, kalite ve lojistik süreçlerinin dijital teknolojiler ile optimizasyonu

3-Satış ve satış sonrası süreçlerin dijitalleştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

20.000.000 TL

PROJE BAŞINA KULLANILABİLECEK

KREDİNİN TUTARI

Asgari: 200.000 TL

Azami: 1.000.000 TL

GERİ ÖDEME SÜRESİ

24 Ay (6 Ay Geri Ödemesiz)

PROJE UYGULAMA SÜRESİ

Azami 6 Ay

KAYS ÜZERİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ

10.02.2023 Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ

17.02.2023 Saat 18:00

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde, NACE Rev.2’ye göre imalat sanayi sektörünün aşağıda belirtilen 4 alt sektöründe faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmeler[1] uygun başvuru sahibidir.[2]

10 – Gıda Ürünlerinin İmalatı

14 – Giyim Eşyalarının İmalatı

13 – Tekstil Ürünlerinin İmalatı

28 – Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı

[1] Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye (Kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kontrolünde olmayan işletmeler) ait olan tek kişi işletmeler (Esnaf, serbest meslek erbabı, tacir vb.), adi ortaklıklar, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler vb.

[2] Kooperatifler bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

2023 Yılı Makine İmalat Sanayisinin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı (MAKİNE) (DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI )

2023 Yılı Makine İmalat Sanayisinin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı

(MAKİNE) (DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI )

Program Künyesi

Programın Amacı

Makine imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışı ile rekabet edebilirliklerinin güçlendirilmesidir.

Programın Öncelikleri

Makine İmalat Sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, 

1. Verimliliğini artırmaya yönelik teknoloji altyapısının geliştirilmesi, 

2. Yeşil ve dijital dönüşümüne katkı sağlanması,

3. İhracat kapasitesinin artırılması ve/veya ithal ikame makine üretiminin desteklenmesi.

Programın Toplam Bütçesi

40.000.000 TL

Kullanılabilecek Kredi Tutarı

Asgari 300.000 TL Azami 3.000.000 TL

Kredi Vadesi

24 Ay (6 ay geri ödemesiz)

Eş Finansmanın Oranı1

Asgari %30 Azami %75

Proje Uygulama Süresi

Azami 6 Ay2

Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı

1 adet

Destek Alınabilecek Proje Sayısı

1 adet

Proje Uygulama Yeri

TR63 Bölgesi (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ’ler (Bu rehber ekinde sunulan NACE kodları kapsamında faaliyet gösteren/gösterecek KOBİ’ler)

İlan Tarihi

9 Aralık 2022

Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati

27 Ocak 2023 Saat 23.59

Taahhütname için Son E-İmza / Teslim

Tarihi ve Saati3

3 Şubat 2023 Saat 17.00

Sonuçların Açıklanması İçin Öngörülen

Zaman

Mart 2023

1 Kullanılacak kredi tutarı ve Eş Finansmanın toplamı toplam proje bütçesini oluşturacaktır. Başvuru sahibi toplam proje bütçesinin asgari %30’u oranında eş finansman sağlamakla yükümlüdür.

2 Proje uygulama süresi, Ajansla Yararlanıcı arasındaki sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

3 Başvuruların rehberde belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar sistem üzerinden tamamlanması başvurunun tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen Taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütname son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilmelidir. Taahhütnamenin E-İmza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin E-İmza ile imzalanmadığı hallerde, Taahhütname Başvuru Sahibi tarafından Islak İmzalı olarak elden veya posta yolu ile yukarıda geçen süre içinde Ajansa teslim edilmelidir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

(GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KÜNYESİ

(GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAM ADI:Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Proqramı
PROGRAM REFERANS NO:TR22/18/MEGDP
PROGRAM AMACI:Genel Amaç:Güney Marmara Bölgesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü niteliğinin artırılmasıÖzel Amaç:Güney Marmara Bölgesinin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması
PROGRAM ÖNCELİK(LER)İ:1. Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması2. İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması3. Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması
PROGRAM TOPLAM BÜTÇESİ:15.000.000 TL
PROJE DESTEK MİKTARLARI:Asgari Destek Tutarı: 100.000 TLAzami Destek Tutarı: 1.000.000 TL
PROJE DESTEK ORANLARI:Asgari Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en az % 25’ıAzami Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en fazla % 90’ı
PROJE SÜRESİ:Azami 15 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİBu program için uygun başvuru sahipleri aşağıda sıralanmıştır:·       MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar (Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri vb.)·       MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri·       MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki eğitim veren okul ve kurumlar (Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri)·       İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri,·       Üniversite Rektörlükleri, Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar·       Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, Birlikler)·       Organize Sanayi Bölgeleri·       Ceza infaz kurumlan, denetimli serbestlik müdürlükleri·       Türkiye İş KurumuBaşvuruda bulunmak veya destek almak için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan yararlanıcıların projeleri değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında elenebilir. Destek sözleşmesi imzalanamaz, imzalanmış olsa dahi sözleşme feshedilebilir.Destek almaya hak kazanabilmek için başvuru sahipleri aşağıda belirtilen Koşulların tümüne uymalıdır;·       Tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen kurum veya kuruluş olması,·       Kamu kurum ve kuruluşları için bu şart aranmaz, ancak kurumların birimleri uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilmez. Bir kuruma bağlı birimin müstakil olarak uygun Başvuru sahibi olabilmesi için 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan “Harcama Birimi” olması gerekir.·       Proje faaliyetinin proje teklifini sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,·       TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması.·       Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,·       Başvuru sahibi kurum/kuruluşun 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması.·       Ticaret ve Sanayi Odaları, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 19’uncu maddesinin “d” ve “e” bendinde belirtilen bütçe paylarını Ajansa aktarmadıkça ve bunlarla ilişkili diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Başvuru sahibi veya ortak olarak Ajans ile sözleşme imzalayamazlar. Buna göre Ajansa katkı payı borcu olan uygun başvuru sahipleri ve ortakları başvuru yapabilecek ancak katkı paylarını ödemedikçe Ajans ile destek sözleşmesi imzalayamayacaktır. 

ANKARA KALKINMA AJANSI 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları

İlan Yayımlanma Tarihi: 29.12.2017

Ankara Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan iki ayrı mali destek programı ile toplam 15.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı

Referans: TR51/18/ÜTP

Uygun Başvuru Sahipleri

·      İşletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi – TRL 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)

·      Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

·      Üniversiteler

Öncelikler

Öncelik 1: İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

Öncelik 2: Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Bütçe

Toplam Bütçe10.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı25.000 TL
Azami Destek Tutarı500.000 TL
Asgari Destek Oranı%25
Azami Destek Oranı%75 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
 %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

Başvuru

  • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2018 Saat: 23:50
  • Taahhütname E-İmza / Islak İmzalı Taahhütname Son Teslim Tarihi: 16 Mart 2018 Saat: 17:00

Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı

Referans: TR51/18/YEREL

Uygun Başvuru Sahipleri

·                    Yerel yönetimler

·                    Kamu kurum ve kuruluşları

·                    Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

·                    Sivil toplum kuruluşları

·                    İşletmeler

·                    Üniversiteler

·                    Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

·                    Kooperatifler, birlikler

Öncelikler

Öncelik 1: Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar

Öncelik 2: Yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi

Bütçe

Toplam Bütçe5.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı25.000 TL
Azami Destek Tutarı500.000 TL
Asgari Destek Oranı%25
Azami Destek Oranı%90 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
 %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

Başvuru

  • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD)  Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018 Saat: 23:50
  • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 23 Mart 2018 Saat: 17:00

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD

Başvurular http://www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü üzerinden elektronik ortamda yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması, internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

2019 YILI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın AdıTurizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı(Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik)
Referans Numarası (Erzurum)TRA1/19/TAG25
Referans Numarası (Erzincan)TRA1/19/TAG24
Referans Numarası (Bayburt)TRA1/19/TAG69
Programın İlan Tarihi04 Ocak 2019 Cuma
Programın Bütçesi4.000.000 TLErzurum: 1.750.000 TLErzincan: 1.250.000 TLBayburt: 1.000.000 TL
Programın Genel AmacıTRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi ve bölgede yaşanabilirliğin artırılması
Programın Özel AmacıTRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde turizm sektörüne yönelik altyapının geliştirilmesi.
Programın ÖncelikleriÖncelik 1: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde doğa ve su sporları ile ilgili rotalar belirlenmesi ve bu rotalarda yapılacak olan faaliyetler için gerekli olan altyapı çalışmalarının yapılması.Öncelik 2: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kış ve spor turizmi sektöründe, konaklama kapasitesinin artırılması ve sunulan hizmetlerinin çeşitlendirilmesi için altyapı çalışmaları yapılması.
Asgari/Azami Destek Miktarları• Asgari Destek Tutarı: 187.500 TL• Azami Destek Tutarı: İl Program Bütçesi
Asgari ve Azami Destek OranlarıProjenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az veya %75’inden fazla olamaz.
Azami Proje Süresi24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri• Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, ,• İl özel idareleri,• Belediyeler,• Üniversiteler (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler),• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.),• Kâr amacı gütmeyen birlikler,• Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.
Son Başvuru Tarihi19 Şubat 2019 Salı, Saat: 18.00

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2019 Saat: 18.00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 26 Şubat 2019 Saat: 18.00

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı Mali Destek Programları İlan Edilmiştir

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

2019 Yılı Mali Destek Programları İlan Edilmiştir

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Ekonomik Kalkınma), Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Sosyal Kalkınma) ve Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için destek programları ilan etmiştir.

1. 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MESLEK)

2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’nde imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yolu ile Bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Bu amaçla,2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı;

·                    İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi,

·                    İmalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi,

·                    Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL olup, proje başına asgari 100.000 TL, azami 1.000.000TL destek sağlanacaktır. Programa,

·                    Mesleki ve Teknik Liseler,

·                    Meslek Eğitim Merkezleri,

·                    Meslek Yüksek Okulları,

·                    Çok Programlı Liseler,

·                    Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Odaları,

·                    Meslek Odaları,

·                    Belediyeler,

·                    YİKOB ve Özel İdareler

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

2. 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma ) (BİG-K)

2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma)’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’ndeki az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla, 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma);

·                    İmalat Sanayine yönelik yatırımların desteklenmesi,

·                    Turizm Sektörüne yönelik yatırımların desteklenmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000TL olup, proje başına asgari 30.000TL, azami 400.000TL destek sağlanacaktır.

Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde OSB’ler hariç olmak üzere:

Hatay İlinden

·                    Yayladağı, Kumlu, Altınözü, Hassa

Kahramanmaraş İlinden

·                    Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Andırın

Osmaniye İlinden

·                    Sumbas, Hasanbeyli, Bahçe, Toprakkale

ilçelerinde kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bu ilçelere kayıt yaptıran, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

3. 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma) (BİG-S)

2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma)’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’ndeki az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla, 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma);

·                    Sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla fiziki altyapının geliştirilmesi

·                    Gençlerin, kadınların ve yaşlıların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu amacıyla sosyal ve ekonomik donatı yatırımlarının desteklenmesi öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak 6.000.000 TL olup, proje başına asgari 40.000 TL, azami 400.000 TL destek sağlanacaktır.

Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde OSB’ler hariç olmak üzere:

Hatay İlinden

·                    Yayladağı, Kumlu, Altınözü, Hassa

Kahramanmaraş İlinden

·                    Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Andırın

Osmaniye İlinden

·                    Sumbas, Hasanbeyli, Bahçe, Toprakkale

ilçelerinde kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bu ilçelere kayıt yaptıran, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, birlik ve kooperatifler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

4. 2019 Yılı Seracılığın GeliştirilmesiMali Destek Programı (SERA)

2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63 Bölgesinde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla,2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı;

·                    Sera kurulumuna yönelik yeni yatırımların desteklenmesi

·                    Mevcut seralarda modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi

·                    Seralarda elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL olup, proje başına asgari 30.000TL, azami 700.000TL destek sağlanacaktır.

Programa, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ya da Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı ve Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bölgeye kaydolan, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ya da Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

DOĞAKA 2019 Yılı Mali Destek Programları İçin Ayrıntılı Bilgiler

Programlar için yapılacak başvurular 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 5 Nisan 2019 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 12 Nisan 2019 saat 17.00’dir.

Programlara ilişkin il merkezi ve ilçelerde ücretsiz bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılara ilişkin takvim önümüzdeki günlerde Ajans web sayfasında yayınlanacaktır.  Destek programına ilişkin rehberler, toplantı takvimi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr’yi takip edebilirsiniz.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı

İpekyolu Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı ile Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı ve Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ÖZETİ
Program AdıBütçesi(TL )Proje BaşınaKimler BaşvurabilirSon Başvuru Tarihi
Destek OranıDestek Miktarı
Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı5.000.00090%800.000Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler18 Mart 2019
5.000.00050%600.000Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler
Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı6.000.00090%600.000Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler
8.000.00050%600.000Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı ajansın www.ika.org.tr internet sitesi temin edilebilir; Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Projelerin, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/) üzerinden son başvuru tarih ve saati 18 Mart 2019 Saat 17:00’dir. Başvuru tamamladıktan sonra KAYS her başvuru için bir başvuru taahhütnamesi oluşturacaktır.

Başvuru taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması durumunda taahhütnamenin ajansa teslim edilmesi gerekmemektedir. E-imza imzalanması için son tarih ve saat 25 Mart 2019 Saat 17:00’dir.

Başvuru taahhütnamesinin e-imza ile imzalanmaması durumunda ıslak imzalı olarak ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Taahhütnamenin ıslak imzalı şekilde aşağıda ajansa teslim edilmesi için son tarih ve saat 25 Mart 2019 Saat 17:00’dir. Islak imzalı taahhütnameler aşağıda adresleri yazılı adreslere teslim edilmesi gerekmektedir.

2019 Yılı Fırat Kalkınma Ajansı Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı

2019 Yılı Fırat Kalkınma Ajansı Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı

AdıEndüstriyel Gelişim Mali Destek Programı
AmacıProgram ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.
Önceliklerio    Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması,o     Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi,olarak belirlenmiştir.
Bütçesi16.000.000 TL
Başvuru Teslim YeriFırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Birimleri
Destek TutarıAsgari100.000 TLAzami800.000 TL
Destek OranıAsgari% 20Azami% 50
Proje Uygulama SüresiAzami 12 ay
Uygun Başvuru SahipleriÜretim yapan veya yapacak olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
İnternetten Son Başvuru Tarihi22.03.2019 (Saat: 23:59)
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi29.03.2019 (Saat: 18:00)

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi (TAG) Mali Destek Programı Künyesi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi (TAG) Mali Destek Programı Künyesi

Programın AdıTurizm Altyapısının Geliştirilmesi (TAG) Mali Destek
Programı Programın Referans NumarasıTR82/19/TAG
Programın Genel AmacıTR82 Bölgesi’nin ekonomik potansiyelinin değere dönüştürülmesi ve sosyal refahın arttırılması.
Programın Özel AmacıTR82 Bölgesi’nde turizm sektör gelirlerinin arttırılması.
Programın ÖnceliğiBölge turizmi açısından önem arz eden ve program kapsamında belirlenen doğal, kültürel ve tarihi unsurların altyapısının iyileştirilmesi
Program Destek Bütçesi24.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek TutarıAsgari750.000 TL
Azami3.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek OranıAsgari%25
Azami%75
SüreAzami 24 ay
Uygun Başvuru SahipleriTR82 Bölgesinde (Kastamonu, Çankırı, Sinop)Faaliyet Gösteren Kamu Kurumları
·         Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler)·         Bölge Müdürlükleri·         İl Müdürlükleri·         Köylere Hizmet Götürme Birlikleri·         Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri
  
İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi22 Şubat 2019, Cuma Saat: 23:59
KAYS Üzerinden Başvurusu Tamamlanan Projelerin Taahhütname Son Teslim Tarihi1 Mart 2019, Cuma Saat: 18:00