Çukurova Kalkınma Ajansı 2019 yılı proje teklif çağrısı, TR62 (Adana, Mersin)

Çukurova Kalkınma Ajansı 2019 yılı proje teklif çağrısı, TR62 (Adana, Mersin)  

 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi 5 Nisan 2019 Saat 17.00

Taahhütname Teslim Tarihi 12 Nisan 2019 Saat 17.00

PROGRAM KÜNYESİ
Program AdıYeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı
AmaçAdana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek üretilen katma değerin artırılması, dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla yeni ve inovatif ürün üretebilme becerilerinin artırılarak Çukurova bölgesinin toplam rekabet gücünün yükseltilmesi  
ÖnceliklerBölgedeki Gıda-İçecek, Tekstil Konfeksiyon, Kimya, Plastik, Makine ve Metal İşleri ve Mobilya sektörlerindeki işletmelerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni ürün üretme kapasitesinin artırılarak, katma değerli üretim anlayışının yerleştirilmesi
Bütçe15.000.000 TL
 Ajans destek oranıAjans destek miktarıSüre
Asgari%10100.000 TL3 ay
Azami%50500.000 TL12 ay
Desteklenecek SektörlerGıda-İçecek, Tekstil Konfeksiyon, Kimya, Plastik, Makine ve Metal İşleri ve Mobilya

1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

 Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynağın bir kısmını ya da tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

 Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Başvuru Sahibinin:

• 24 Haziran 2018 tarih ve 2018/11828 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le düzenlenen mikro işletme(1 Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.) veya küçük işletme (Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir) tanımına uygun olması

• Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir. Yukarıdaki şartların tümünü taşımayan kişiler başvuru sahibi olamazlar.

Süre

Azami proje süresi 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, ilgili faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda projenin temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Konuları

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir.

2019 yılı Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek öncelik alanları ve örnek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

Programın Önceliği:

Bölgedeki Gıda-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon, Kimya, Plastik, Makine ve Metal İşleri ve Mobilya sektörlerindeki işletmelerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni ürün üretme kapasitesinin artırılarak, katma değerli üretim anlayışının yerleştirilmesi

Örnek Proje Konuları:

• Yeni ürün geliştirilmesi, ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler

• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler

• İnovatif ürün tasarımına yönelik projeler

• Yeni ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler

• Ürün çeşitlendirmesine yönelik yenilikçi projeler

• Üretim otomasyonuna dönük projeler

• Maliyet düşürücü veya standart yükseltici yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler

• Üretim prosesinde elde edilen atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler

• Yeni ürün üretimine dayalı bilişim ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler

• Laboratuvar modellerinin hazırlanması, prototip ve sanal prototip oluşturulmasına yönelik projeler

• Dijitalleşme ile yatay ve dikey entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik projeler

• Yeni ürün geliştirilmesine ilişkin simülasyon, 3D baskı, sensör teknolojisi, CAD modelleri gibi dijital teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler

• Ar-Ge ve/veya tasarım birimleri oluşturmaya yönelik projeler

• İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesine yönelik projeler

• Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanmasına yönelik projeler

• Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılmasına yönelik projeler

Proje konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp, belirtilen program öncelikleri ile uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer proje konuları da uygun kabul edilecektir.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

1. 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MESLEK)

2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’nde imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yolu ile Bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Bu amaçla,2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı;

 • İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi,
 • İmalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi,
 • Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL olup, proje başına asgari 100.000 TL, azami 1.000.000TL destek sağlanacaktır. Programa,

 • Mesleki ve Teknik Liseler,
 • Meslek Eğitim Merkezleri,
 • Meslek Yüksek Okulları,
 • Çok Programlı Liseler,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,Sanayi ve Ticaret Odaları,
 • Meslek Odaları,
 • Belediyeler,
 • YİKOB ve Özel İdareler

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

2. 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma ) (BİG-K)

2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma)’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’ndeki az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla, 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma);

 • İmalat Sanayine yönelik yatırımların desteklenmesi,
 • Turizm Sektörüne yönelik yatırımların desteklenmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000TL olup, proje başına asgari 30.000TL, azami 400.000TL destek sağlanacaktır.

Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde OSB’ler hariç olmak üzere:

Hatay İlinden

 • Yayladağı, Kumlu, Altınözü, Hassa

Kahramanmaraş İlinden

 • Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Andırın

Osmaniye İlinden

 • Sumbas, Hasanbeyli, Bahçe, Toprakkale

ilçelerinde kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bu ilçelerekayıt yaptıran, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.


3. 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma) (BİG-S)

2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma)’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’ndeki az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla, 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma);

 • Sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla fiziki altyapının geliştirilmesi
 • Gençlerin, kadınların ve yaşlıların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu amacıyla sosyal ve ekonomik donatı yatırımlarının desteklenmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak 6.000.000 TL olup, proje başına asgari 40.000 TL, azami 400.000 TL destek sağlanacaktır.

Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde OSB’ler hariç olmak üzere:

Hatay İlinden

 • Yayladağı, Kumlu, Altınözü, Hassa

Kahramanmaraş İlinden

 • Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Andırın

Osmaniye İlinden

 • Sumbas, Hasanbeyli, Bahçe, Toprakkale

ilçelerinde kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bu ilçelerekayıt yaptıran,kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, birlik ve kooperatifler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.


4. 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SERA)

2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63 Bölgesinde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla,2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı;

 • Sera kurulumuna yönelik yeni yatırımların desteklenmesi
 • Mevcut seralarda modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi
 • Seralarda elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL olup, proje başına asgari 30.000TL, azami 700.000TL destek sağlanacaktır. Programa, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ya da Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı ve Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bölgeye kaydolan, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ya da Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

DOĞAKA 2019 Yılı Mali Destek Programları İçin Ayrıntılı Bilgiler

Programlar için yapılacak başvurular 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 5 Nisan 2019 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 12 Nisan 2019 saat 17.00’dir.

2019 Yılı Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Proje Teklif Çağrısı

2019 Yılı Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Proje Teklif Çağrısı

Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarından oluşmaktadır. 

GÜÇLÜ SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi

Öncelik 2: Tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılması

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 25.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

PROGRAMIN KÜNYESİ

Programın AdıGÜÇLÜ SANAYI MALI DESTEK PROGRAMI                                               (KAR AMACI GÜDEN ISLETMELERE YÖNELIK)
Program Referans NumarasıTR32/19/GS
Programın AmacıBölgede yüksek katma deger ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün gelistirilmesidir.
Programın Öncelikleri1. Yüksek katma degerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi                                                                    2. Tasarım ve markalasma kapasitesinin artırılması
Programın Toplam Bütçesi25.000.000 TL
Proje Basına Destek MiktarıAsgari tutar: 100.000 TLAzami tutar: 750.000 TL
Proje Basına Mali Destek OranıAsgari Destek Oranı: %10Azami Destek Oranı: %50
Proje SüresiAsgari Proje Süresi: 12 AyAzami Proje Süresi: 18 Ay
Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi06 Mayıs 2019 / Saat 18:00
Taahhütname Son Teslim Tarihi13 Mayıs 2019 / Saat 18:00
Uygun Basvuru Sahipleri> KOBI¹ statüsündeki isletmeler basvuru yapabileceklerdir.Aşağıda yer alan ileri teknoloji içeren sektörler program kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir:• Tekstil ürünlerinin imalatı (yalnızca teknik tekstil)• Giyim esyalarının imalatı (yalnızca teknik tekstil)• Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı • Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılıga ait malzemelerin imalatı• Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı• Elektrikli teçhizat imalatı• Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı• Motorlu kara tasıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı• Diğer ulaşım araçlarının imalatı

1Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye (kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kontrolünde olmayan işletmeler) ait olan tek kişi işletmeler (esnaf, serbest meslek erbabı, tacir vb.), adi ortaklıklar, kolektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler vb.

TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Atıkların kaynağında azaltılması

Öncelik 2: Suyun etkin kullanımı

Öncelik 3: Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

PROGAMIN KÜNYESİ

Programın AdıTEMIZ ÜRETIM MALI DESTEK PROGRAMI                                               (KAR AMACI GÜDEN ISLETMELERE YÖNELIK)
Program Referans NumarasıTR32/19/TEMIZ
Programın AmacıTemiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.
Programın Öncelikleri1. Atıkların kaynağında azaltılması
2. Suyun etkin kullanımı
3. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
Programın Toplam Bütçesi5.000.000 TL
Proje Basına Destek MiktarıAsgari tutar:100.000 TLAzami tutar:500.000 TL
Proje Basına Mali Destek OranıAsgari Destek Oranı: %10Azami Destek Oranı: %50
Proje SüresiAsgari Proje Süresi: 12 AyAzami Proje Süresi: 18 Ay
Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi06 Mayıs 2019 / Saat 18:00
Taahhütname Son Teslim Tarihi13 Mayıs 2019 / Saat 18:00
Uygun Başvuru Sahipleri> KOBI¹ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir.Aşağıdaki sektörlere ise ek 10 puan verilecektir:• Gıda ürünleri ve içecek imalatı• Tekstil ürünleri ve giyim eşyalarının imalatı• Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

PROGRAMIN KÜNYESI

1Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye (kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kontrolünde olmayan işletmeler) ait olan tek kişi işletmeler (esnaf, serbest meslek erbabı, tacir vb.), adi ortaklıklar, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler vb.

Güçlü Sanayi Mali Destek Programı

Programın Amacı: Bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi

Öncelik 2: Tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılması 

Uygun Başvuru Sahipleri:

KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir. Aşağıda yer alan ileri teknoloji içeren sektörler program kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir:

•  Tekstil ürünlerinin imalatı (Yalnızca Teknik tekstil)

•  Giyim eşyalarının imalatı (Yalnızca Teknik Tekstil)

•  Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

•  Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı

•  Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

•  Elektrikli teçhizat imalatı

•  Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

•  Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

•  Diğer ulaşım araçlarının imalatı

Temiz Üretim Mali Destek Programı

Programın Amacı: Temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

Programın Öncelikleri: 

Öncelik 1: Atıkların kaynağında azaltılması

Öncelik 2: Suyun etkin kullanımı

Öncelik 3: Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi 

Uygun Başvuru Sahipleri:

KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir. Aşağıdaki sektörlere ise ek 10 puan verilecektir:

•  Gıda ürünleri ve İçecek İmalatı

•  Tekstil ürünleri ve giyim eşyalarının imalatı

•  Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

2019 Yılı İpekyolu Kalkınma Ajansı Proje Teklif Çağrısı İlanı

2019 Yılı İpekyolu Kalkınma Ajansı Proje Teklif Çağrısı İlanı

2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ÖZETİ
Program AdıBütçesi(TL )Proje BaşınaKimler BaşvurabilirSon Başvuru Tarihi
Destek OranıDestek Miktarı
Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı5.000.00090%800.000Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler18 Mart 2019
5.000.00050%600.000Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler
Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı6.000.00090%600.000Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler
8.000.00050%600.000Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler
PROGRAM KÜNYESİ
PROGRAMIN ADIGastronomi Turizmi Mali Destek Programı
PROGRAMIN REFERANS NUMARASITRC1/19/GASTRO
PROGRAMIN AMACITRC1 Bölgesi’nin gastronomi alanında var olan potansiyelin değerlendirilerek bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesi
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİÖncelik 1: Gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılmasıÖncelik 2: Gastronomide marka sayısının ve marka bilinirliğinin artırılmasıÖncelik 3: Gastronomide yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ10.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARLARI ve ORANLARIKâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar: 5.000.000 TL
Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 800.000 TLAsgari Destek Oranı:% 10Azami Destek Oranı:% 90
Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ) : 5.000.000 TL
Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 600.000 TLAsgari Destek Oranı:% 10Azami Destek Oranı:% 50
PROJE SÜRESİAsgari süre: 6 AyAzami süre: 15 Ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ ve PROJE ORTAKLARI (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)Kamu Kurumları ValilikKamu Kurumları KaymakamlıkKamu Kurumları Bölge MüdürlüğüKamu Kurumları Bakanlıklara Bağlı EnstitülerKamu Kurumları İl MüdürlüğüKamu Kurumları Müze MüdürlüğüKamu Kurumları İlçe MüdürlüğüÜniversiteler – Devlet Üniversitesi (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MY Okulu)Üniversiteler – Özel Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MY Okulu)Mahalli İdareler Büyükşehir Belediyesi (Başkanlık ve Daire Başkanlıkları)Mahalli İdareler İl BelediyesiMahalli İdareler İl Özel İdaresiMahalli İdareler İlçe BelediyesiMahalli İdareler Belde BelediyesiMahalli İdareler Köylere Hizmet Götürme BirliğiMahalli İdareler Diğer Mahalli İdare BirlikleriKamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları-OdalarKamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları-BorsalarKamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları-BirliklerSivil Toplum Kuruluşları-DernekSivil Toplum Kuruluşları-VakıfSivil Toplum Kuruluşları – FederasyonSivil Toplum Kuruluşları – Dernek İştirakiSivil Toplum Kuruluşları – Vakıf İştirakiKooperatifler-Birlikler- Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)Kooperatifler-Birlikler-Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)
 Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları (Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler) İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler1 (Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), (NACE 10’lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)
 İLAN TARİHİ 11.01.2019
İLK BAŞVURU TARİHİ 25.01.2019
 SON BAŞVURU/KABUL TARİHİ18.03.2019 Saat: 17.00 (KAYS üzerinden başvuru tamamlama son tarihi)
SON TESLİM TARİHİ 25.03.2019 Saat: 17.00(KAYS üzerinden oluşturulan taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı olarak ajansa teslimi için son tarih)
PROGRAM KÜNYESİ
Program AdıTarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı
Programın Referans NumarasıTRC1/19/TARIM
Programın Genel AmacıTRC1 Bölgesinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi
ÖnceliklerÖncelik 1: Tarımda bilgi birikiminin (know-how) arttırılması amacıyla bölgeye özgü yenilikçi ürünler özelinde derinlemesine araştırmaların yapılmasıÖncelik 2: Tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesiÖncelik 3: Tarıma dayalı sanayi üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılmasıÖncelik 4: Tarımsal ürünlerde üretim sonrası süreçlerin geliştirilmesiyle katma değerin arttırılması
Bütçe14.000.000 TL
Destek Miktarı ve OranıKâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar – 6.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı: 100.000 TLAzami Destek Tutarı: 600.000 TLAsgari Destek Oranı: % 10Azami Destek Oranı: % 90
Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ) – 8.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı: 100.000 TLAzami Destek Tutarı: 600.000 TLAsgari Destek Oranı: % 10Azami Destek Oranı: % 50
SüreAsgari 6 ay – Azami 15 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar⋅ Kamu Kurumları – Valilik⋅ Kamu Kurumları – Kaymakamlık⋅ Kamu Kurumları – İl Müdürlüğü⋅ Kamu Kurumları – İlçe Müdürlüğü⋅ Kamu Kurumları – Bölge Müdürlüğü⋅ Kamu Kurumları – Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları⋅ Kamu Kurumları – Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler⋅ Mahalli İdareler – Büyükşehir Belediyesi⋅ Mahalli İdareler – İl Belediyesi⋅ Mahalli İdareler – İl Özel İdaresi⋅ Mahalli İdareler – İlçe Belediyesi⋅ Mahalli İdareler – Belde Belediyesi⋅ Mahalli İdareler – Köylere Hizmet Götürme Birliği⋅ Mahalli İdareler – Diğer Mahalli İdare Birlikleri⋅ Üniversiteler – Devlet Üniversitesi (Rektörlük – Fakülte – Enstitü – Meslek Yüksekokulu)⋅ Üniversiteler – Özel Üniversite⋅ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dâhil)⋅ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Odalar⋅ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Borsalar⋅ Kooperatifler – Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)⋅ Kooperatifler – Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli İdare Birliği Olmayıp Kanunla Kurulmuş Birlikler)⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek İştiraki⋅ Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf İştiraki
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları (Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler)Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ)⋅ İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler(1 “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ‘te belirtilen KOBİ şartlarını taşıyan (Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler) ve sermayesinin veya oy haklarının %25 veya %25’ten fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler.) (Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) (NACE 10’lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)
İlan Tarihi11.01.2019
İlk Başvuru Tarihi25.01.2019
Son Başvuru/Kabul Tarihi18.03.2019 Saat: 17.00 (KAYS üzerinden başvuru tamamlama son tarihi)
Son Teslim Tarihi 25.03.2019 Saat: 17.00 (KAYS üzerinden oluşturulan taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı olarak ajansa teslimi için son tarih)

2019 Yılı Karacadağ Kalkınma Ajansı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

2019 Yılı Karacadağ Kalkınma Ajansı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 Bölgesindeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köylerin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuvarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması, sanayide çalışacak iş gücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.

Programın genel amacı; TRC2 Bölgesi’nde iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek, bölgede sanayinin geliştirilmesi ve katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması yolu ile kentsel ekonomiler ve ekonomik büyümeye katkı sunulmasıdır.

 
 Programın özel amacı; TRC2 Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köylerin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuvarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması, sanayide çalışacak iş gücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.

 
 Programın Öncelikleri

 1. Organize çalışma alanlarında sanayi üretimi ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen altyapı sorunlarının giderilmesi (kesintisiz enerji sunumu, arıtma tesisi, atık bertarafı, ulaşım altyapısı vb.),

 2. Bölgede ihtisas sanayi ve hizmet alanlarının (Lojistik Merkezler/Köyler, OSB, SS) kuruluş çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanması, ihtisaslaşmanın ve kümelenmenin teşvik edilmesi,
 3. Bölgenin ikincil büyüme merkezleri olan ilçelerde (Siverek, Viranşehir, Ergani, Bismil, Birecik, Silvan gibi) sanayi altyapısının geliştirilmesi,
 4. Üniversite ve Sanayi arasında bilgi ve teknoloji transferini arttırmak, ortak projeler yürütülmesini sağlamak üzere organize çalışma alanlarında ortak Tasarım Merkezi, Eğitim Merkezi, Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezi ve Laboratuvar vb. kullanım alanlarının oluşturulması,
 5. Yerleşim yerleri içerisinde kalmış sanayi alanlarının tamamen taşınması yerine bu alanlara eğitim ve kendin yap/dene-yap, STEM, robotik kodlama gibi teknoloji atölyeleri ve tasarım merkezi, bilim merkezi gibi yeni ve yenilikçi üretimin geliştirilmesine yönelik işlevler kazandırılması için model oluşturulması.

Program Bütçesi: 9.000.000 TL

Asgari: 75.000 TL – Azami: 750.000 TL

Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • İl Milli Eğitim Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri ve Enstitüler,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.),
 • OSB Müdürlükleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Sanayi Sitesi Kooperatifleri (Başvuruda bulunduğu tarihten itibaren 5 yıl boyunca kâr dağıtmayacağına dair karar alınmış olması ve bu hususun ana sözleşmede yer alması gerekmektedir).


Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine %75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.


Program İlan Tarihi: 20 Mart 2019

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00


2019 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 Bölgesinde pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) öncelikli olmak üzere Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün birincil üretim sonrası değer zincirlerinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak kullanım maliyetlerinin verimlilik arttırıcı yöntemlerle düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve entegre kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.

Programın genel amacı; entegre kaynak kullanım verimliliğini artıran tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla, TRC2 Bölgesi’ndeki tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve kaynak kullanımında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

 Programın özel amacı; TRC2 Bölgesi’nde pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) öncelikli olmak üzere Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün birincil üretim sonrası değer zincirlerinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak kullanım maliyetlerinin verimlilik arttırıcı yöntemlerle düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve entegre kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.

 Program Öncelikleri

1. TRC2 Bölgesi’nde tarıma dayalı sanayi işletmelerinde entegre kaynak verimliliğine yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması.

2. TRC2 Bölgesi’nde tarıma dayalı sanayi işletmelerinde kaynak verimliliğini entegre bir biçimde ihtiva eden uygulamaların yürütülmesi ve yaygınlaştırılması ile TRC2 Bölgesi’ndeki tarıma dayalı sanayi işletmelerinde entegre kaynak verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması.

Program Bütçesi: 4.500.000 TL

Asgari Destek Miktarı: 50.000 TL – Azami Destek Miktarı: 500.000 TL

Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay


 Kimler Başvurabilir?

·                    Kâr amacı güden kuruluşlardan, 20 Mart 2018 tarihi ve öncesinde kurulmuş olan TRC2 Bölgesi’nde pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) öncelikli olmak üzere Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün birincil üretim sonrası değer zincirlerinde değer zincirlerinde yer alan KOBİ’ler.

Kâr amacı güden KOBİ projelerinin %50’sine kadar hibe desteği verilebilecektir.


Program İlan Tarihi: 20 Mart 2019

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00


2019 Yılı Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan yapı bazındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek konaklama tesisi, yeme-içme tesisi, özel müze ve yenilikçilik merkezleri olarak işlevlendirilmesi suretiyle turizme kazandırılmasıdır.

Programın genel amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’nde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının işlevlendirilerek turizme kazandırılması, turizmin bölge ekonomisi içindeki payının artırılması, istihdamın artırılması ve bölgenin ekonomik gelişmesine katkıda bulunulmasıdır.


  Programın özel amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’nde yer alan yapı bazındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek konaklama tesisi, yeme-içme tesisi, özel müze ve yenilikçilik merkezleri olarak işlevlendirilmesi suretiyle turizme kazandırılmasıdır.


  Programın Öncelikleri

  Tescilli taşınmaz kültür varlıklarından tarihi konak, köşk, ev gibi sivil mimarlık örnekleri veya han, hamam, saray gibi anıtsal yapıların koruma kullanma ilkesine bağlı  kalınması suretiyle özel sektör eliyle restorasyonunun veya basit onarımının yapılarak;

1.      Konaklama tesisi olarak turizme uygun işlevler kazandırılması,

2.      Yeme-içme tesisi olarak turizme uygun işlevler kazandırılması.

3.      Özel müze olarak turizme uygun işlevler kazandırılması,

4.      Yenilikçilik merkezleri (STEM, Robotik Kodlama, Dene-Yap Atölyeleri) olarak turizme uygun işlevler kazandırılması.

Program Bütçesi: 4.000.000 TL

Asgari Destek Miktarı: 50.000 TL – Azami Destek Miktarı: 500.000 TL

Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay


 Kimler Başvurabilir?

Kâr amacı güden kuruluşlardan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Kâr amacı güden KOBİ projelerinin %50’sine kadar hibe desteği verilebilecektir.


Program İlan Tarihi: 20 Mart 2019

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00


2019 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan çocukların diğer çocuklara göre eksik kalan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşerî ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılmasıdır.

Programın genel amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin kapsayıcı eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması aracılığıyla sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, eğitimde kalitenin artırılarak, insan kaynakları niteliğinin iyileştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir.

 Programın özel amacı; TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan çocukların diğer çocuklara göre eksik kalan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşerî ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılmasıdır.


 Programın Öncelikleri

1.      Uluslararası eğitim standartlarına uygun, çağdaş bilgi ve teknoloji ile donanmış bir “Okul Öncesi Eğitim” için okullardaki fiziki altyapı ve teknik donanım kapasitesinin geliştirilmesi ve beşerî sermayenin güçlendirmesi,

2.      Okul öncesi eğitim kurumlarında yenilikçi yaklaşım ve modern eğitim metodolojilerinin kullanılabilmesi için profesyonel ve modüler “Eğitici Eğitimlerinin” sağlanması,

3.      Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen-ebeveyn-çocuk ilişkilerini güçlendirmek üzere ebeveynlere yönelik çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi odaklı eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi,

4.      Okul öncesi eğitim çağında yer alan çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak, çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaya yönelik özel derslik, sınıf ve aktivitelerin oluşturulması (görsel sanatlar, müzik, dans, beden eğitimi, drama, satranç, STEM, robotik kodlama gibi) ile çocukların bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerini sağlamak,

5.      Okul öncesi öğrencilerin arkadaş grubuna katılma, sağlıklı ilişkiler kurma, kültürel değerlerine sahip çıkma, ekolojik duyarlılık, toplumsal duyarlılık ile sorumluluğa sahip, özgüvenli bireyler olmalarını sağlamaya yönelik eğitim aktivitelerinin düzenlenmesi,

6.      Bölgemizdeki okulöncesi eğitim kurumlarının, Dünya ile uyum becerisi yüksek, üretken, iletişim becerisi gelişmiş, teknolojiyi yerinde kullanan, kültürlü ve çok yönlü bireyler yetiştiren yapılara dönüşümlerinin desteklenmesi.

 Program Bütçesi: 4.000.000 TL

 Asgari: 20.000 TL – Azami: 200.000 TL

 Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay


 Kimler Başvurabilir?

·                    Valilikler,

·                    Kaymakamlıklar,

·                    İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,

·                    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri,

·                    Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri),

·                    Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,

·                    Üniversiteler,

·                    Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·                    Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (oda, borsa vb.)

·                    OSB Müdürlükleri.

 Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine %90’a kadar hibe desteği verilebilecektir.

 
Program İlan Tarihi: 20 Mart 2019

 KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

 KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

 Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00

http://www.istka.org.tr/destekler/acik-destek-programlari/

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Program Adı veReferans NumarasıProgram Bütçesi(TL)Proje Başına Asgari-Azami Destek Tutarları(TL)Azami Destek OranıSon Başvuru Tarihi ve Saati*
Fizibilite Desteği ProgramıİSTKA/2019/FZD5.000.000100.000450.000%10024/12/201917:00

Son başvuru tarihi 24/12/2019 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Başvuru Sahipleri son başvuru tarihini beklemeden Ajansa fizibilite desteği başvurusunda bulunabilir. Proje başvurusunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (saat 17:00) KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının elden veya posta yolu ile Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.

2019 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı, Fizibilite Desteği Programı

2019 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı, Fizibilite Desteği Programı

Program Adı veReferans NumarasıProgram Bütçesi(TL)Proje Başına Asgari-Azami Destek Tutarları(TL)Azami Destek OranıSon Başvuru Tarihi ve Saati*
Fizibilite Desteği ProgramıİSTKA/2019/FZD5.000.000100.000450.000%10024/12/201917:00

Son başvuru tarihi 24/12/2019 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Başvuru Sahipleri son başvuru tarihini beklemeden Ajansa fizibilite desteği başvurusunda bulunabilir. Proje başvurusunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (saat 17:00) KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının elden veya posta yolu ile Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.

2019 Yılı Doğu Marmara (MARKA) Kalkınma Ajansı Proje Çağrısı

2019 Yılı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Çağrısı

İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Adıİmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Yılı2019
İlan Tarihi15/03/2019
Son Başvuru Tarihi24 Mayıs 2019 Saat: 23.59
Referans NumarasıTR42/19/MESLEK

Programın Amacı

İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı; bölgede imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

1.            İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi

2.            İmalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde eğitici personel ve öğrencilerden oluşan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi

3.            Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

·                     Asgari tutar: 75.000 TL

·                     Azami tutar: 750.000 TL

Kimler Başvurabilir?

ModelBaşvuru SahibiOrtaklarİştirakçi
1)Meslek Yüksekokulları (MYO), Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM), Mesleki ve Teknik Liseleri (MTL)OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları,          3 İşletme
2)OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret OdalarıMeslek Yüksekokulları,Mesleki Eğitim Merkezleri,Mesleki ve Teknik Liseleri          3 İşletme

Model 1:

 • Başvuru sahibi: Mesleki eğitim kurumları
 • Ortaklar: OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Yüksekokulları, Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Liseleri
 • İştirakçiler: Özel sektörden en az 3 işletme ile iştirak geliştirilmesi
 • Hem ortaklık hem de iştirak yapısı zorunludur. Bir mesleki eğitim kurumunun OSB ve/veya Odalarla ortaklık kurması zorunlu olup, başka mesleki eğitim kurumlarının ortaklığa dâhil edilmesi isteğe bağlıdır.

Model 2:

 • Başvuru sahibi: OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları
 • Ortaklar: Meslek Yüksekokulları, Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Liseleri
 • İştirakçiler: Özel sektörden en az 3 işletme ile iştirak geliştirilmesi
 • Hem ortaklık hem de iştirak yapısı zorunludur. Bir OSB veya Odanın mesleki eğitim kurumlarıyla ortaklık kurması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT: Her iki modelde de mesleki eğitim kurumunun eğitim alanları ile ilgili en az 3 işletmenin (mikro işletmeler hariç) iştirakçi olarak yer alması zorunludur.

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları

 • TR42 Bölgesinde bulunan; Mesleki ve Teknik Liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksekokulları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 12 ay azami 24 aydır. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

 • Mesleki eğitim altyapısının sanayiyle iş birliği halinde geliştirilmesi (sanayide yeni teknoloji uygulamalarının yerinde uygulamalı olarak öğrenilmesi vb.)
 • Mesleki eğitim aşamasında öğrencilerin iş dünyasıyla bağını kurarak girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi
 • Yenilikçi üretim metotlarına uygun ve imalat sanayiinin taleplerine cevap veren mesleki eğitim altyapısının (sınıf, atölye, laboratuvar, makine-ekipman, eğitim materyalleri vb.) geliştirilmesi

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

AdıÜretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli AltyapıMali Destek Programı
Yılı2019
İlan Tarihi15/03/2019
Son Başvuru Tarihi24 Mayıs 2019  Saat: 23.59
Referans NumarasıTR42/19/ÜRETİM

Programın Amacı

Üretim Altyapıları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı; imalat ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Bölgenin öne çıkan sektörlerinde, iş birliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması ve/veya geliştirilmesidir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

·                     Asgari tutar: 75.000 TL

·                     Azami tutar: 750.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Odalar ve Borsalar
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Teknoloji Transfer Ofisleri veya Teknoloji Transfer Merkezleri (Üniversitelerin ve/veya teknopark yönetici şirketlerin ortak olduğu bir özel hukuk tüzel kişisi (şirket) olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ara yüzleri)
 • Yerel Yönetimler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

Önemli Not: Ortaklar TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde yasal olarak kayıtlı olma koşulu dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk koşullarını karşılamalıdır.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 18 ay azami 24 aydır. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

Program kapsamında özel sektörün ortak kullanımına yönelik,

 • tasarım,
 • uygulama,
 • prototip geliştirme,
 • test,
 • kalibrasyon,
 • yaratıcılık,
 • mükemmeliyet ve
 • yenilikçilik gibi alanlarda iş birliği merkezleri oluşturulup, altyapı yatırımları yapılabilir.

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

AdıKültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Yılı2019
İlan Tarihi15/03/2019
Son Başvuru Tarihi24 Mayıs 2019  Saat: 23.59
Referans NumarasıTR42/19/KTKÖA

Programın Amacı

“Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”nın amacı, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesidir.

Programın Öncelikleri

1.            Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi

2.            Turizm çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi

3.            Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması

 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

·                     Asgari tutar: 75.000 TL

·                     Azami tutar: 750.000 TL

Kimler Başvurabilir?

TR42 Bölgesinde bulunan;

 • Valilikler, Kaymakamlıklar,
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,
 • Belediyeler,
 • İl Özel İdareleri,
 • Birlikler ve Odalar

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 12 ay azami 24 aydır. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

• Mağara, anıt ağaç, şelale gibi doğal değere sahip alanların turizme kazandırılmasına yönelik koruma projeleri

• Çağdaş müzecilik uygulamaları

• Turizm alanlarına erişimi ve bu alanlarla ilgili bilgilendirmeyi kolaylaştıracak teknolojik altyapının oluşturulmasına ve iyileştirilmesine yönelik projeler

• Sivil mimari örneği ve nitelikli yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje ve uygulamaları yoluyla turizme kazandırılması

• Kentsel kimliğin geliştirilmesinin önemli olduğu alanlara yönelik sokak sağlıklaştırma, cephe düzenleme ve peyzaj çalışmaları

2019 Yılı Zafer Kalkınma Ajansı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP)

2019 Yılı Zafer Kalkınma Ajansı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP)

AdıYeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 
KısaltmasıYENEP
TürüMali Destek Programı
İlan Tarihi30.01.2019
Son Başvuru ZamanıKAYS : 07.04.2019 | 23:59Taahhütnamenin e-İmzası/Teslimi : 12.04.2019 | 18:00
Referans NumarasıTR33/19/YENEP

Amaç

TR33 Bölgesi’nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesi

Öncelikler

Bir proje, birden çok program önceliği ile ilişkilendirilebilir. Aynı proje kapsamında YENEP başvuru rehberinin 33.sayfasında ilçe düzeyine göre belirtilen azami sınırlar dahilinde farklı eğitim kurumunda (okul, merkez vb.) sabit / mobil kendin yap atölyesi kurulabilir ya da mevcut atölyeler geliştirilebilir.

1) 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve bu atölyelerde görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun oluşturulması

2) Bölgedeki mevcut kodlama atölyelerinin teknolojik ve beşeri altyapısının güncel teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesi
3) Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında özellikle il/ilçe merkezinden uzaktaki köy ve beldelerde eğitim görmekte olan çocuklara hizmet vermek üzere mobil kendin yap atölyelerinin oluşturulması

ÖNEMLİ: Bu önceliklere ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekler için başvuru rehberinin 30. sayfasında yer alan “2.1.3.3 Proje Konuları” bölümünü inceleyiniz.

Program Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası)’dir. 

Destek Miktarı

Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Destek LimitleriAsgariAzami
Destek Oranı% 25% 90
Destek Miktarı90.000 TL600.000 TL
Eş Finansman10.000 TL1.800.000 TL
Proje Bütçesi100.000 TL2.400.000 TL

Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecek olup yararlanıcının proje eş finansmanını ortaklarından, iştirakçilerinden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu kabul edilir.

Bu program kapsamında katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet olup KDV’nin proje bütçesinden karşılanabilmesi için proje kapsamında alınacak mal, malzeme, ekipman, hizmet vb. kalemlerin KDV dahil maliyetleri ile birlikte bütçeye yazılması gerekmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri

Başvuru SahibiOrtaklarİştirakçiler
§  İl milli eğitim müdürlükleri (il merkezinde)§  İlçe milli eğitim müdürlükleri (ilçede)§  İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri§  Yerel yönetimler§  Üniversiteler ve ilçelerde bulunan alt birimleri

§  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

§  Organize sanayi bölgeleri
§  Siyasi partiler ve alt birimleri hariç tüm gerçek ve tüzel kişiler

Bir başvuru sahibi programa en fazla 2 (iki) proje ile başvuruda bulunabilir ve başvuru sahibi sıfatıyla bunlardan yalnızca 1 (bir) tanesi için destek alabilir.

Proje başvuruları ilçe sınırları içerisinde uygulanacak projeler için ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından, il merkezinde uygulanacak projeler içinse il milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılmalıdır. Manisa ili büyükşehir olmasından dolayı Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü il sınırları içerisindeki ilçelere yönelik proje hazırlayabilir. Okullar bu programa bireysel başvuruda bulunamazlar.

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Başvuru SüreciSon Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı07.04.2019 | 23:59
Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi12.04.2019 | 18:00

2019 Yılı Trakya Kalkınma Ajansı Proje Teklif Çağrısı İlanı

2019 Yılı Trakya Kalkınma AjansıProje Teklif Çağrısı İlanı

Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı, Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programlarını ilan etmiştir.  Program kapsamında toplam 15 milyon TL kaynağın tablodaki gibi kullandırılması planlanmaktadır.

 MALİ DESTEK PROGRAMLARIBÜTÇE
Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı6.000.000 TL
Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı4.000.000 TL
İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı5.000.000 TL
TOPLAM15.000.000 TL

2019 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ ve ÇEŞİTLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı  Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı
Program Referans No  TR21-19-TUR
Programın AmacıTrakya bölgesinin turizmden elde ettiği geliri arttırmak
  Programın Öncelikleri1.     Bölgede turizm potansiyeli taşıyan yapı ve alanların üstyapılarının/altyapılarının güçlendirilmesi
2.     Bölge içinde destinasyonların çeşitlendirilmesi ve yönetilmesi
 3.     Mevcut ve alternatif turizm faaliyetlerinin/ürünlerinin geliştirilmesi
Programın Toplam Bütçesi6.000.000 TL
Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve OranlarıEn az: 100.000 TLEn fazla: 750.000 TL
En az: %25En fazla: % 75
Proje SüresiEn az: 12 ayEn fazla: 18 ay
Uygun Başvuru SahipleriTurizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programına yalnızca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilirler.Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri)Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, EnstitülerKamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)Birlikler ve KooperatiflerSivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi 10 Mayıs 2019 saat 18:00
Taahhütname Son Teslim Tarihi 17 Mayıs 2019 saat 18:00

2019 YILI SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı  Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Program Referans No  TR21-19-SÜT
 Programın Amacı  TR21 Trakya Bölgesindeki süt ve süt ürünleri sektörünün rekabet üstünlüğünün geliştirilmesidir.
Programın Öncelikleri   1.     Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kooperatiflerin,        birliklerin ve derneklerin kurumsal üretim ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi2.     Bölgeye has geleneksel süt ve süt ürünlerinde markalaşmanın sağlanması ve pazarlama, satış, dağıtım süreçlerinin tasarlanması
Programın Toplam Bütçesi  4.000.000 TL
Ajansın Sağlayacağı Destek MiktarlarıÖncelik 1En az: 100.000 TLEn fazla: 500.000 TLÖncelik 2En az: 100.000 TLEn fazla: 1.000.000 TL
Ajansın Sağlayacağı Destek OranlarıEn az: %25            En fazla: % 90
Proje SüresiEn az: 15 ay           En fazla: 18 ay
Uygun Başvuru SahipleriSüt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programına yalnızca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilirler.Öncelik 1 kapsamında uygun başvuru sahipleri:Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren:Kooperatifler ve BirliklerDerneklerÖncelik 2 kapsamında uygun başvuru sahipleri:Süt ve süt ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren en az 7 işletmenin ortak olduğu Kooperatif (Kooperatifin tüm üye işletmeleri TR21 Bölgesinde kayıtlı olmak ve süt ve süt ürünleri imalatı sektöründe faaliyet göstermek zorundadır. Kooperatife üye asgari işletme sayısı 7 olmalıdır ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin her birinden en az bir üye içermelidir.)
KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi10 Mayıs 2019 Saat 18:00
Taahhütname Son Teslim Tarihi17 Mayıs 2019 Saat 18:00

2019 YILI İMALAT SANAYİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı  İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Program Referans No  TR21-19-MES
Programın AmacıTR21 Trakya Bölgesinde imalat sanayi sektörlerinin talep ettiği mesleklere yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesi.
Programın Öncelikleri1.     İmalat sanayi firmalarının talep ettiği mesleki işgücü ihtiyacının yenilikçi modeller tasarlanarak karşılanması
2.     Mesleki eğitim kurumlarının imalat sanayine yönelik bölüm ve alanlarında makine, ekipman ve bilgi altyapısının geliştirilmesi
Programın Toplam Bütçesi5.000.000 TL
Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve OranlarıEn az: 50.000 TLEn fazla: 400.000 TL
En az: %25En fazla: % 90
Proje SüresiEn az: 9 ayEn fazla: 12 ay
KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi10 Mayıs 2019 Saat 18:00
Taahhütname Son Teslim Tarihi17 Mayıs 2019 Saat 18:00
Uygun Başvuru SahipleriZorunlu Ortaklar (En az biri)Zorunlu İştirakçiler
-Meslek Yüksekokulları (MYO)-Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM)-Mesleki ve Teknik AnadoluLiseleri (MTAL)-Çok Programlı Anadolu Liseleri-Milli Eğitim Müdürlükleri  -Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)-Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO)-Küçük Sanayi Siteleri (KSS)Proje konusu veya alanıyla ilgili imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren en az 3 işletme (İşletmede sanayi sicil belgesi olması zorunludur)

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi  10 Mayıs 2019 Saat 18:00 olarak belirlenmiştir. Taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi için son tarih 17 Mayıs 2019 Saat 18:00’dir.

2019 Yılı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

2019 Yılı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Program AdıMesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Program Referans NoTR41-19-MEG
Programın AmacıTR41 Bölgesindeki imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması
Programın ÖncelikleriÖncelik 1: İmalat sanayi çatı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik ortak merkezlerin kurulması,
Öncelik 2: İmalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde eğitici personel ve öğrencilerden oluşan insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi
 Öncelik 3: İmalat sanayinde meydana gelen değişiklikler ve sektörel talepler göz önüne alınarak mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi.
Programın Toplam Bütçesi17.000.000 TL
Proje Başına Destek MiktarıAsgari 100.000 TLAzami 750.000 TL
Proje Başına Mali Destek OranıAsgari % 25Azami %90
Proje SüresiAsgari 9 ayAzami 24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri• İl Milli Eğitim Müdürlükleri • Meslek Yüksekokulları • MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Okul ve Kurumlar • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları • Sivil Toplum Kuruluşları • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri • İhracatçı Birlikleri
KAYS Proje Girişi için Son Başvuru Tarihi 16/06/2019, Saat: 23:59
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih21/06/2019, Saat: 18:00