1512 – BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

1512 – BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

Programla bireysel girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Program, yenilikçi iş fikirlerinin aşamalı olarak ticari ürüne/sürece dönüştürülmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen 4 aşamadan oluşmaktadır:

Aşama 1; bireysel girişimcinin iş fikri başvurusunu sunduğu ve bu fikrin olumlu değerlendirilmesi durumunda girişimciye bu fikri bir girişim planı ile projelendirmesi için isteğe bağlı olarak eğitim ve rehber desteği sağlanabilen aşamadır.

Aşama 2; girişimcinin kuracağı sermaye şirketine geri ödemesiz teknogirişim sermaye desteği sağlanarak girişim planı çerçevesinde rehber desteği ile kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb) çalışmalarının gerçekleştirildiği aşamadır.

Aşama 3; ikinci aşamada geliştirilen çıktı üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda, kuruluşun detay tasarım, ticari prototipin geliştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetlerinin TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklendiği aşamadır. Bu aşamadan 5746 sayılı kanun kapsamında diğer kamu kurumlarından teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da faydalanabilir.

Aşama 4; kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim sermayesi firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya davet ettiği ve/veya çıktıların satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları düzenlediği/desteklediği aşamadır.

Destek süresi

(1) Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir.

Destek süresi;

Aşama 1’de uygun bulunan iş fikirleri için girişimcilik eğitimi ve girişim planı hazırlama süresi TEYDEB internet adresinde duyurulur.

Aşama 2’nin süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla oniki (12) aydır.

Aşama 3 için 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Aşama 4’ün süresi en fazla oniki (12) aydır.

Desteklenen gider kalemleri

(1) Aşama 2’de projelerin gerektirdiği ve ödemesi yapılan aşağıdaki harcama ve giderler kabul edilir. Bu gider kalemleri program mevzuatında mal ve hizmet alımı olarak anılır.

Personel giderleri,

Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

Malzeme ve sarf giderleri,

Yurt içi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri desteklenir.

(2) Bu programda yeminli mali müşavir ücretleri, Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan yeminli mali müşavir asgari ücret tarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavir ücretleri hizmet alım giderleri kapsamında desteklenir.

(3) Desteklenen projelerde, destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık “proje genel giderleri” desteği verilir. Projenin her bir AGY 312’sinde desteklenmesi uygun bulunan giderlerin toplam tutarına, bu tutarın %15’i oranında proje genel giderleri ilave 7/21 edilerek dönemsel desteklemeye esas harcama tutarı hesaplanır. Proje genel giderleri dahil projeye aktarılan toplam teknogirişim sermaye desteği tutarı, projenin destek kapsamına alınan bütçesini geçemez.

(4) Aşama 3 kapsamında desteklenen projelere yönelik harcama ve giderler için 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.

Desteklenmeyen giderler

(1) Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmemekle birlikte aşağıda belirtilen giderler de Aşama 2’de destek kapsamı dışındadır;

katma değer vergisi,

her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,

amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,

dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,

huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,

personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,

kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

konaklama giderleri,

şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,

seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,

vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

inşaat ve tesisat giderleri,

yurt dışından alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları,

CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.

AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri.

fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri.

ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

ofis, depo, stand kira giderleri,

(2) Aşama 3 kapsamında desteklenmeyen giderler için 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.

Programdan örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler yararlanabilir.

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Destek Kapsamı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin (AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.

1511 – TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK P. D. P.

1511 – TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK P. D. P.

1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren “1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında; belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteğin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir.

1511 programı, TÜBİTAK özel sektör Ar-Ge destek programlarına önemli yenilikler getirmektedir.

 Çağrıya ilişkin bilgiler çağrı duyurusunda belirtilecektir,

 Proje başvuruları; proje ön başvurusu ve proje öneri başvurusu şeklinde 2 aşamada alınacaktır,

 Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,

 Daha yüksek maaş limitleri uygulanacaktır,

 Destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,

 Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayan projeye özel testler vb. hizmet alımı giderleri, yürütme komitesi onayıyla %20 sınırlama uygulamasının dışında kalabilecektir,

 Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

Öncelikli alanlar olarak enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri belirlenmiştir. Her alanda birden fazla çağrıya çıkılacaktır. İlk çağrı duyurusu enerji alanında olacak güneş enerjisi, enerji depolanması, konutlarda ve sanayide enerji verimliliği ile kömür teknolojileri konularında belirlenecek başlıkları içerecektir. Çağrı Duyurusunda; konu başlıkları, proje süresi ve bütçesi için üst sınır, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı gibi bilgiler yer alacaktır.

Destek Kapsamı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.

Programda sağlanan destek oranı

Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.

Destek Süresi: Her çağrı duyurusunda belirtilir.

Desteklenen giderler

a) Personel giderleri

b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Malzeme ve sarf giderleri

g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

Kimler Başvurabilir?

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

1007-KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı), kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Toplantısında alınan karar ile kurulmuştur.

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

 KAMAG –Kamu Araştırmaları Destek Grubu

 SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler

 Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,

 Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’a yapabilmesi,

 3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi)

 İki aşamalı proje başvurusu,

 İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları,

 İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları,

 Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı,

 Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım,

 Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı,

 Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler

Destek Kapsamı

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır. Program ile;

 Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı

yerine

 Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması

 Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime

aktarılması hedeflenmektedir.

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

 KAMAG – Kamu Araştırmaları Destek Grubu

 SAVTAG – Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU – KAMAG

Kamu kurumlarımızın toplumun hizmet talebini karşılarken, bilim ve teknolojiden yararlanarak, kullanmış oldukları araçları bilgi çağının gerektirdiği anlayışa taşıması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle, 1007 Programı kapsamında kurumlarımız öncelikle Ar-Ge faaliyetleri ile giderilecek ihtiyaçlarını tespit etmektedirler. Tespit edilen ihtiyaçlar, üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerle karşılanmaktadır.

Programın öncelikli hedefi, müşteri kurum olarak ifade edilen kamu kurumlarımızın Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını gidermektir. Bunun yanında, desteklenen projeler sayesinde kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte; üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, sanayinin üretimi bilgi ve yüksek teknoloji temeline oturtulmaya çalışılmakta; ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

Müşteri kurum (MK), 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerin çıktılarını kullanmayı taahhüt ettiği Proje Sonuçları Uygulama Planını (PSUP) TÜBİTAK’a sunmaktadır. TÜBİTAK proje sonuçlarının MK tarafından uygulamaya aktarılmasını bu plana göre takip etmektedir. Teknoloji birikim projelerinde PSUP yerine Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH) düzenlenmekte ve bu yol haritası doğrultusunda teknoloji geliştirme süreci izlenmektedir.

Program kapsamında sunulacak projeler üç farklı nitelikte olabilir:

 Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan, MK ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeyi ifade eder.

 Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeyi ifade eder.

 Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeyi ifade eder.

SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU – SAVTAG

Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG), kamu kurum/kuruluşlarıyla özel sektör ve üniversiteler arasında işbirliklerini destekleyerek ülkemizin küresel rekabet gücünü arttırmak, ülkemizi ekonomik gelişme ve toplumsal refah için gereken teknolojileri üretme gücüne sahip kılmak, ve savunma gücümüzün etkinliği, caydırıcılığı ve sürekliliği için gereken milli olması zorunlu kritik teknolojilere dayalı bileşen, alt sistem ve sistemleri geliştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren bilim insanlarımızı ve araştırmacılarımızı desteklemekte ve sayılarının artmasını amaçlamaktadır.

FİKRİ HAKLAR

Proje sonucunda elde edilen ve patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, know-how, gibi fikri bir hakkın konusunu oluşturabilecek nitelikteki fikri ürünler üzerindeki hakların sahibi TÜBİTAK’tır.

Projelerin sonucunda fikri bir ürün meydana geldiği takdirde, müşteri kurum; söz konusu fikri ürünü ticarileştirilmemek kaydı ile kendi ihtiyaçları için bedelsiz kullanma hakkına sahiptir.

Fikri ürünün ticarileştirilmesi olarak değerlendirilen aşağıdaki edimler fikri mülkiyet hakkına tecavüz sayılır.

 Ticari amaç taşıyan fiiller ile iktisadi olsun veya olmasın herhangi bir menfaat sağlamak amacıyla fikri mülkiyet konusu bir ürünün bireysel kullanım haricinde her türlü kullanımı,

 Fikri mülkiyet konusu ürünün, müşteri kurum tarafından kendi ihtiyaçları için kendisi tarafından üretilmesi ve kullanılması dışındaki bütün faaliyetler,

 Kendi ihtiyaçları için dahi olsa, müşteri kurumun 3. bir kişiye bu ürünü ürettirmesi.

Proje sözleşmesinin imzalanması aşamasında, TÜBİTAK ile Proje Yöneticisi/Yürütücüsü Kuruluş arasında, proje sonucunda elde edilen ürünler ve bunlar üzerindeki Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşun bu fikri ürünler üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlarına ilişkin bir lisans anlaşması imzalanır.

Kimler Başvurabilir?

NASIL BAŞVURULUR?

Proje 1. aşama başvuru dokümanlarının belirtilen son tarihe kadar eksiksiz ve ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.

 Proje yöneticisi/yürütücüsü kuruluş başvuru yazısı

 1 nüsha 1. Aşama Proje Öneri Formu

 1 nüsha Ar-Ge Yeteneği Öz Değerlendirme Formu (gerekli olduğu taktirde)

 Tüm ekli dosyaların yer aldığı bir adet CD

olarak istenen tüm bilgi ve belgeler tek dosya içerisinde; ARDEB’e elden, kargo veya posta yolu ile iletilir. Kargo ve posta yoluyla başvurularda posta tarihinin son başvuru tarihi olması durumunda başvurular kabul edilir, başvuru tarihinden sonra hiç bir şekilde proje kabul edilmez. Belirtilen başvuru son tarihine kadar sunulmayan projeler, değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

TÜBİTAK, 1. Aşama Proje Önerisi Değerlendirme Ölçütlerine uymayan başvuruları, bilimsel değerlendirmeye almaksızın iade eder. Belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi esnasında, gerek duyulması durumunda, TÜBİTAK gerekli durumlarda bilgilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini ve ek bilgiler verilmesini talep edebilir. Proje önerileri değerlendirilirken proje öneri formu ile birlikte iletilen CD/taşınabilir belleklerde yer alan bilgiler kullanılmaktadır. Bundan dolayı CD/taşınabilir bellek içeriğinin, basılı proje önerisi ve bütün ekleri ile aynı olması gerekmektedir. CD/taşınabilir bellekte proje önerisi Word ve PDF hali olarak ayrı bir klasörde, ekler ise ayrı bir klasörde kaydedilmelidir.

KİMLER MÜŞTERİ KURUM OLABİLİR?

Program kapsamında Bakanlıklar veya bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşları müşteri kurum olabilir. TÜBİTAK bu kurumlarla odak grup çalışmaları yaparak ihtiyaç başlıklarını belirler ve çağrı dokümanlarını hazırlar.

KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ (PYK) OLABİLİR?

Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir.

Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler.

Projelerde PYK’ler dahil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Projelerde hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK olacağı hususunda, TÜBİTAK’ın 1007 Programı için belirlediği kuruluş sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir.

PYK’nin proje kapsamında önerdiği personel sayısının (bursiyer hariç) en az % 30’u kendi tam zamanlı personeli olmalıdır.

Sunulan projelerin süresi (proje sonuçları uygulama süreci hariç) en fazla 48 ay olmalıdır. Model/Yöntem/Süreç projeleri için, proje süresi en fazla 30 ay olabilir. Bu tür projelerin aynı zamanda Prototip/sistem/pilot tesis niteliğinde olması durumunda süre üst sınırı 48 aydır.

Prototip/sistem/pilot tesisi niteliğini taşıyan projelerde elde edilmesi hedeflenen çıktıya yönelik olarak ilgili PYK’lerden ticarileştirme ve/veya yatırım/üretim planı sunulması istenir. Özel kuruluşun PYK olarak yer aldığı projelerde bu planın, bu kuruluş tarafından sunulması esastır.

KİMLER PROJEDE GÖREV ALABİLİR?

Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

Kamu kurumları için müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı ve bu kadrolara eşdeğer görevdeki kişiler (Kamu Ar-Ge birimleri yöneticileri hariç) ile üniversiteler için rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, yüksek okul müdürü, meslek yüksek okulu müdürü, başhekim ve genel sekreter 1007 Programı projelerinde proje ekibinde yer alamaz.

Bursiyerler

Türkiye’de Kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları kapsamında burs alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar. Burs alan kişiler, TÜBİTAK’ın herhangi bir mali desteğinden yararlanamaz.

Yardımcı personel

Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı olarak çalışan uzman, teknik eleman, teknisyen, idari personel, laborant, işçi ve benzeri destek personelini ifade eder.

1513 – TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1513 – TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen 23. toplantısında, üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak bir arayüz olan teknoloji transfer ofislerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kamu kaynakları ile desteklenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla oluşturulan 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile Teknoloji Transfer Ofislerinin proje esaslı olarak üniversitedeki bilginin ticarileştirilmesine katkı sağlayacak çeşitli faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı (1513 kodlu), üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren TTO’ların desteklenmesini hedefleyen bir destek programdır.

Süreç

Proje öneri bilgilerinin değerlendirilmesi

(1) Proje öneri bilgileri; Yürütme Komitesi tarafından değerlendirilir.

(2) Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılabilir. Ayrıca, proje ile ilgili görüşme yapmak üzere başvuru yapan Kuruluş(lar) davet edilebilir.

(3) Yürütme Komitesi proje öneri bilgileri çerçevesinde aşağıda belirtilen ölçütleri dikkate alarak projeleri değerlendirir ve uygun bulduğu projeleri puanlandırarak sıralama yapar. Ölçütler şunlardır:

a) Kuruluşun TTO deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği,

b) Proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu,

c) TTO organizasyon yapısının ve personelin uygunluğu,

d) Proje bütçesi ve gider kalemlerinin uygunluğu,

e) İş planının uygunluğu.

Kararın oluşturulması, bildirimi ve sözleşme imzalanması

(1) Yürütme Komitesinin değerlendirme sonuçları, TÜBİTAK Başkanı tarafından programa ayrılan bütçe, Yürütme Komitesi puanları ve sıralaması dikkate alınarak onaylanır. Karar sonuçları başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi tarafından imzalanan proje sözleşmesi TÜBİTAK tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.

Kimler Başvurabilir?

Programa başvuru yapabilecek kuruluşlar arasında üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler bulunmaktadır. Her Çağrı duyurusunda bu kuruluşlardan hangilerinin başvuru yapabileceği belirtilecektir.

TÜBİTAK İklim, Çevre ve Sağlık Ortak Araştırma Aksiyonu 1. Çağrısı

TÜBİTAK İklim, Çevre ve Sağlık Ortak Araştırma Aksiyonu 1. Çağrısı

Çağrı, iklim, çevre ve sağlık alanlarının kesişiminde olan çok taraflı ve disiplinlerarası projelerin desteklenmesini hedeflemektedir. Çağrı dokümanlarına ve çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye Belmont Forum internet sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir: tıklayınız.

Başvurularda, iklim, çevre ve sağlık kesişim alanındaki sorunların araştırılması amacıyla disiplinlerarası ve son kullanıcı odaklı yaklaşımların kullanılması gerekmektedir. Projelerin, sağlık risklerini anlamaya, öngörülebilirliği arttırmaya ve bu çerçevede karar vericilere kullanılabilir veri, bilgi ve yenilikçi çözümler sunmaları beklenmektedir.

Proje ekipleri oluşturulurken, coğrafi çeşitliliğin sağlanması ve düşük ve düşük orta gelirli ülke (LLMIC) ortaklarının dahil edilmesi önerilmektedir.

Fonlama ŞekliUluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesininve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı
Proje Bütçesi Üst Limitimax. 1.000.000 TL  (Kurum hissesi ve PTİ hariç)
Çağrı Bütçesimax. 1.000.000 Avro  (Kurum hissesi ve PTİ hariç)
 Proje Süresi Üst Limitimax. 36 ay

Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kamu ve özel sektörden araştırmacılar başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapabilirler.

Başvuruların ulusal kurallara uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.  Kurallar ve ulusal başvurularda istenen dokümanların listesi aşağıdaki belgelerde özetlenmektedir:

·         Çağrı Metninde Yer Alan Kurallar (İngilizce)

·         Detaylı Açıklamalar (Türkçe

ÇAĞRI TAKVİMİ

  Ortak BaşvuruUlusal Başvuru
1.aşamaÇağrı Açılışı15 Mart 201915 Mart 2019
Son Başvuru Tarihi6 Mayıs 20199 Mayıs 2019
Başvuru Adresihttps://bfgo.org/http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
2.aşamaÇağrı Açılışı20 Mayıs 201920 Mayıs 2019
Son Başvuru Tarihi23 Haziran 201926 Haziran 2019
Başvuru Adresihttps://bfgo.org/http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

2590 – TÜBİTAK – FASIE Ortak Proje Çağrısı

2590 – TÜBİTAK – FASIE Ortak Proje Çağrısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Federasyonu Yenilikçi Küçük İşletmeleri Destekleme Fonu (The Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises- FASIE) arasında mevcut 14 Mayıs  2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde akademik araştırma katkılarıyla ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir.

Çağrı kapanış tarihi: 31 Mayıs 2019.

Projelerde tematik alan sınırlaması yoktur.

Projelerin bütçe üst limiti Türkiye’den yapılan başvurular için 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve başvuru işlemlerine uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.