2019 Yılı Karacadağ Kalkınma Ajansı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 Bölgesindeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köylerin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuvarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması, sanayide çalışacak iş gücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.

Programın genel amacı; TRC2 Bölgesi’nde iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek, bölgede sanayinin geliştirilmesi ve katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması yolu ile kentsel ekonomiler ve ekonomik büyümeye katkı sunulmasıdır.

 
 Programın özel amacı; TRC2 Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köylerin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuvarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması, sanayide çalışacak iş gücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.

 
 Programın Öncelikleri

 1. Organize çalışma alanlarında sanayi üretimi ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen altyapı sorunlarının giderilmesi (kesintisiz enerji sunumu, arıtma tesisi, atık bertarafı, ulaşım altyapısı vb.),

 2. Bölgede ihtisas sanayi ve hizmet alanlarının (Lojistik Merkezler/Köyler, OSB, SS) kuruluş çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanması, ihtisaslaşmanın ve kümelenmenin teşvik edilmesi,
 3. Bölgenin ikincil büyüme merkezleri olan ilçelerde (Siverek, Viranşehir, Ergani, Bismil, Birecik, Silvan gibi) sanayi altyapısının geliştirilmesi,
 4. Üniversite ve Sanayi arasında bilgi ve teknoloji transferini arttırmak, ortak projeler yürütülmesini sağlamak üzere organize çalışma alanlarında ortak Tasarım Merkezi, Eğitim Merkezi, Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezi ve Laboratuvar vb. kullanım alanlarının oluşturulması,
 5. Yerleşim yerleri içerisinde kalmış sanayi alanlarının tamamen taşınması yerine bu alanlara eğitim ve kendin yap/dene-yap, STEM, robotik kodlama gibi teknoloji atölyeleri ve tasarım merkezi, bilim merkezi gibi yeni ve yenilikçi üretimin geliştirilmesine yönelik işlevler kazandırılması için model oluşturulması.

Program Bütçesi: 9.000.000 TL

Asgari: 75.000 TL – Azami: 750.000 TL

Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • İl Milli Eğitim Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri ve Enstitüler,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.),
 • OSB Müdürlükleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Sanayi Sitesi Kooperatifleri (Başvuruda bulunduğu tarihten itibaren 5 yıl boyunca kâr dağıtmayacağına dair karar alınmış olması ve bu hususun ana sözleşmede yer alması gerekmektedir).


Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine %75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.


Program İlan Tarihi: 20 Mart 2019

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00


2019 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 Bölgesinde pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) öncelikli olmak üzere Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün birincil üretim sonrası değer zincirlerinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak kullanım maliyetlerinin verimlilik arttırıcı yöntemlerle düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve entegre kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.

Programın genel amacı; entegre kaynak kullanım verimliliğini artıran tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla, TRC2 Bölgesi’ndeki tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve kaynak kullanımında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

 Programın özel amacı; TRC2 Bölgesi’nde pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) öncelikli olmak üzere Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün birincil üretim sonrası değer zincirlerinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak kullanım maliyetlerinin verimlilik arttırıcı yöntemlerle düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve entegre kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.

 Program Öncelikleri

1. TRC2 Bölgesi’nde tarıma dayalı sanayi işletmelerinde entegre kaynak verimliliğine yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması.

2. TRC2 Bölgesi’nde tarıma dayalı sanayi işletmelerinde kaynak verimliliğini entegre bir biçimde ihtiva eden uygulamaların yürütülmesi ve yaygınlaştırılması ile TRC2 Bölgesi’ndeki tarıma dayalı sanayi işletmelerinde entegre kaynak verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması.

Program Bütçesi: 4.500.000 TL

Asgari Destek Miktarı: 50.000 TL – Azami Destek Miktarı: 500.000 TL

Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay


 Kimler Başvurabilir?

·                    Kâr amacı güden kuruluşlardan, 20 Mart 2018 tarihi ve öncesinde kurulmuş olan TRC2 Bölgesi’nde pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) öncelikli olmak üzere Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün birincil üretim sonrası değer zincirlerinde değer zincirlerinde yer alan KOBİ’ler.

Kâr amacı güden KOBİ projelerinin %50’sine kadar hibe desteği verilebilecektir.


Program İlan Tarihi: 20 Mart 2019

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00


2019 Yılı Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan yapı bazındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek konaklama tesisi, yeme-içme tesisi, özel müze ve yenilikçilik merkezleri olarak işlevlendirilmesi suretiyle turizme kazandırılmasıdır.

Programın genel amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’nde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının işlevlendirilerek turizme kazandırılması, turizmin bölge ekonomisi içindeki payının artırılması, istihdamın artırılması ve bölgenin ekonomik gelişmesine katkıda bulunulmasıdır.


  Programın özel amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’nde yer alan yapı bazındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek konaklama tesisi, yeme-içme tesisi, özel müze ve yenilikçilik merkezleri olarak işlevlendirilmesi suretiyle turizme kazandırılmasıdır.


  Programın Öncelikleri

  Tescilli taşınmaz kültür varlıklarından tarihi konak, köşk, ev gibi sivil mimarlık örnekleri veya han, hamam, saray gibi anıtsal yapıların koruma kullanma ilkesine bağlı  kalınması suretiyle özel sektör eliyle restorasyonunun veya basit onarımının yapılarak;

1.      Konaklama tesisi olarak turizme uygun işlevler kazandırılması,

2.      Yeme-içme tesisi olarak turizme uygun işlevler kazandırılması.

3.      Özel müze olarak turizme uygun işlevler kazandırılması,

4.      Yenilikçilik merkezleri (STEM, Robotik Kodlama, Dene-Yap Atölyeleri) olarak turizme uygun işlevler kazandırılması.

Program Bütçesi: 4.000.000 TL

Asgari Destek Miktarı: 50.000 TL – Azami Destek Miktarı: 500.000 TL

Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay


 Kimler Başvurabilir?

Kâr amacı güden kuruluşlardan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Kâr amacı güden KOBİ projelerinin %50’sine kadar hibe desteği verilebilecektir.


Program İlan Tarihi: 20 Mart 2019

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00


2019 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan çocukların diğer çocuklara göre eksik kalan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşerî ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılmasıdır.

Programın genel amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin kapsayıcı eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması aracılığıyla sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, eğitimde kalitenin artırılarak, insan kaynakları niteliğinin iyileştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir.

 Programın özel amacı; TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan çocukların diğer çocuklara göre eksik kalan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşerî ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılmasıdır.


 Programın Öncelikleri

1.      Uluslararası eğitim standartlarına uygun, çağdaş bilgi ve teknoloji ile donanmış bir “Okul Öncesi Eğitim” için okullardaki fiziki altyapı ve teknik donanım kapasitesinin geliştirilmesi ve beşerî sermayenin güçlendirmesi,

2.      Okul öncesi eğitim kurumlarında yenilikçi yaklaşım ve modern eğitim metodolojilerinin kullanılabilmesi için profesyonel ve modüler “Eğitici Eğitimlerinin” sağlanması,

3.      Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen-ebeveyn-çocuk ilişkilerini güçlendirmek üzere ebeveynlere yönelik çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi odaklı eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi,

4.      Okul öncesi eğitim çağında yer alan çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak, çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaya yönelik özel derslik, sınıf ve aktivitelerin oluşturulması (görsel sanatlar, müzik, dans, beden eğitimi, drama, satranç, STEM, robotik kodlama gibi) ile çocukların bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerini sağlamak,

5.      Okul öncesi öğrencilerin arkadaş grubuna katılma, sağlıklı ilişkiler kurma, kültürel değerlerine sahip çıkma, ekolojik duyarlılık, toplumsal duyarlılık ile sorumluluğa sahip, özgüvenli bireyler olmalarını sağlamaya yönelik eğitim aktivitelerinin düzenlenmesi,

6.      Bölgemizdeki okulöncesi eğitim kurumlarının, Dünya ile uyum becerisi yüksek, üretken, iletişim becerisi gelişmiş, teknolojiyi yerinde kullanan, kültürlü ve çok yönlü bireyler yetiştiren yapılara dönüşümlerinin desteklenmesi.

 Program Bütçesi: 4.000.000 TL

 Asgari: 20.000 TL – Azami: 200.000 TL

 Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay


 Kimler Başvurabilir?

·                    Valilikler,

·                    Kaymakamlıklar,

·                    İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,

·                    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri,

·                    Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri),

·                    Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,

·                    Üniversiteler,

·                    Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·                    Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (oda, borsa vb.)

·                    OSB Müdürlükleri.

 Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine %90’a kadar hibe desteği verilebilecektir.

 
Program İlan Tarihi: 20 Mart 2019

 KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

 KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

 Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00

http://www.istka.org.tr/destekler/acik-destek-programlari/

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Program Adı veReferans NumarasıProgram Bütçesi(TL)Proje Başına Asgari-Azami Destek Tutarları(TL)Azami Destek OranıSon Başvuru Tarihi ve Saati*
Fizibilite Desteği ProgramıİSTKA/2019/FZD5.000.000100.000450.000%10024/12/201917:00

Son başvuru tarihi 24/12/2019 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Başvuru Sahipleri son başvuru tarihini beklemeden Ajansa fizibilite desteği başvurusunda bulunabilir. Proje başvurusunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (saat 17:00) KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının elden veya posta yolu ile Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s