1 Aralık 2006 CUMA         Resmî Gazete     Sayı: 26363

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11201

Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 20/11/2006 tarihli ve 59230 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

20/11/2006 TARİHLİ VE 2006/11201 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Kredi konuları ve indirim oranları

MADDE 1 – (1) Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)’nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2007-31/12/2007 tarihleri arasında Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

UYGULANACAK

İNDİRİM ORANI

KREDİ KONULARI                                                                                  (%)           

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım)                                     60

ORGANİK TARIM

Organik tarım (işletme-yatırım)                                                     60

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım)                                            60

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI/SERTİFİKALI TOHUM,

FİDE ve MEYVE FİDANI ÜRETİMİ/KULLANIMI

Sertifikalı tohum ve fide kullanımı (işletme)                                      60

Sertifikalı tohum ve fide üretimi (işletme-yatırım)                              50

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı (işletme-yatırım)                   50

AR-GE

Tarımsal AR-GE (yatırım)                                                             40

HAYVANSAL ÜRETİM

Süt sığırcılığı (işletme-yatırım)                                                        60

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım)              40

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım)               40

Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme)                               60

Arıcılık (işletme)                                                                         40

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ

BÖLGELERİNDE YAPILACAK HAYVANSAL

ÜRETİM FAALİYETİ

Besicilik (işletme-yatırım)                                                             60

Süt hayvancılığı (işletme-yatırım)                                                   60

SU ÜRÜNLERİ

Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                          50

TARIMSAL SULAMA

Tarımsal sulama (yatırım)                                                            60

TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım)                        30

KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI

Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                  40

İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım)         50

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                              40

DİĞER İŞLETME ve YATIRIM KREDİLERİ                                         25

(2) TKK tarafından bu kapsamda kendi iştiraki olan tüzel kişilere kredi kullandırılmaz.

(3) Bu Karar kapsamında, Banka ya da TKK tarafından bir gerçek ve/veya tüzel kişiye hayvansal üretim konusunda azami 500.000 YTL’ye kadar, diğer kredi konularında ise azami 250.000 YTL’ye kadar kredi açılabilir.

(4) En az 10 veya daha fazla ortağın hayvansal üretim faaliyetinde bulunmak üzere bir araya gelerek tüzel bir kişilik oluşturması halinde yukarıda belirtilen kredi sınırları her bir ortak için ayrı ayrı dikkate alınır.

(5) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 18 ayı, yatırım kredilerinde ise 5 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenir ve diğer işletme ve yatırım kredileri dışında kredi kullandırımlarında konularına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nca ortaklaşa hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınır.

Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 2 – (1) Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır ve kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde avans olarak Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Avans ödemeleri, Banka ve TKK’nın, Hazine Müsteşarlığına her ayın ilk 20 günü içerisinde bir önceki ay sonu itibarıyla, bu Karar kapsamında kullandırılan krediler ve Hazinece aktarılan avansın kullanılan kısmına ilişkin bilgiler ile kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybını Hazinece belirlenen içerikte iletmesini müteakiben gerçekleştirilir.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine, Banka ve TKK kayıtlarında esas alınır. Ancak yılsonları itibarıyla ortaya çıkan Hazine ve/veya Banka ve/veya TKK lehine/aleyhine fark tutarı nakden geri ödenmek yerine, izleyen yılın Ocak ayına ait gelir kaybı avans ödemesinde dikkate alınarak mahsuplaşılır. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Diğer mevzuat

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamında açılan krediler vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

(2) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK’nın usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür. Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankanın ve TKK’nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

Karardan yararlanamayacak olanlar

MADDE 5 – (1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden üreticilere, Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s