1 Ağustos 2008 CUMA      Resmî Gazete                 Sayı : 26954

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2008/13979

Ekli “Yaş Çay Üreticilerine 2008Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 11/7/2008 tarihli ve 365 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2008 YILI ÜRÜNÜ DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Primden faydalanacak üreticiler

MADDE 1 –

(1) Yaş çay ürünü destekleme priminden 15/12/1993 tarihli ve 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği ruhsatlandırılmış çay tarım alanlarında yaş çay üreten kamu ve/veya özel sektörde cüzdan sahibi olan ruhsatlı üreticiler faydalanır.

Prim fiyatı

MADDE 2 –

(1) Yaş çay ürünü destekleme priminden faydalanmak üzere kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuran ruhsatlı çay üreticilerine, 2008 yılı ürünü için kilogram başına 11,3 Yeni Kuruş ödeme yapılır.

Destekleme koşulları

MADDE 3 –

(1) Destekleme primi, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine ruhsatlı üreticiler tarafından satılan yaş çay yaprağı ürünü karşılığında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile üreticilere ödenir.

Prim ödemeleri

MADDE 4 –

(1) Ruhsatlı üretici olup, bundan önceki Kararnameler ile destekleme priminden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine başvuruda bulunan ve 2008 yılında da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2008 yılı destekleme primi için de geçerlidir. Kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri tarafından, bu üreticilere 2008 yılında sattıkları çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2008 yılı destekleme primi tahakkuk ettirilir. Ancak, kamu ve/veya özel sektör işletmelerine sattıkları çay nedeniyle, bu primden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı bir özel sektör yaş çay işleme tesisine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 21/11/2008 tarihine kadar, çiftçi belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi, T.C. kimlik numarasını gösterir belge ve müracaat dilekçesi ile birlikte çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerine başvururlar.

(2) Kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek sureti ile ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Tescil edilen miktar karşılığında, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri, destekleme priminden faydalanacak olan ruhsatlı üreticiler için, başvuru tarihinin bitimini müteakip 10 gün içinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formlara göre üretici bazında icmaller düzenler. Düzenlenen bu icmaller kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerinin bulundukları yerde, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerince 10 gün süreyle askıya çıkarılır.

(3) Askıya çıkarma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak herhangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(4) İcmallerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince itirazda bulunulmaması ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesislerince icmaller yeniden düzenlenerek ticaret borsalarında onaylattırılır.

(5) Özel sektör yaş çay işleme tesislerince ticaret borsalarına onaylattırılan icmaller; askı tutanakları ile birlikte onayı müteakip üç gün içerisinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce tüm icmaller üretici bazında birleştirilir. Ödenecek olan destekleme primi tutarları, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenek tahsisi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirilir.

Finansman

MADDE 5 –

(1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2009 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü aracılığı ile doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne kaynak aktarır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere yapılan ödemelerin % 0,25’i (binde iki buçuk) oranında hizmet komisyonu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ayrıca ödenir.

Sorumluluk

MADDE 6 –

(1) Kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri, satın aldıkları yaş çay yaprağı karşılığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır. Bu belgelerin üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(2) Kamu ve özel sektör yaş çay işleme tesisleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işleme tesisleri hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 7 –

(1) Uygulamaya yönelik işlemlerin denetimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümler doğrultusunda kanuni işlemler yapılır. Haksız yere yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemenin yapılmasına esas olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Haksız yere ödemelerden yararlananlar beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Prim ödemesi yapılmayacak haller

MADDE 8 –

(1) Mücbir sebepler, destekleme priminden faydalanacak cüzdan sahibinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında, bu Kararın 4 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle müracaatta bulunmayan kişiler ile listelerde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuru yapmayan kişiler, destekleme priminden yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 9 –

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 –

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s