21 Temmuz 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete                             Sayı : 26943

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Tarife kontenjanı başvuruları

MADDE 1 – (1) 2/5/2008 tarihli ve 2008/13643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, Arnavutluk Cumhuriyeti menşeli tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarından Tablo 1’de yer alanlar, söz konusu ürünleri üreten ve/veya üretimde hammadde olarak kullanan sanayiciler tercihli olmak üzere başvuruda bulunanlara dağıtılır.

(2) Tablo 1’deki tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki ay içerisinde, EK-I’de yer alan başvuru formunun ithal lisansı talep edilen her bir tarife kontenjanı kapsamı ürün için tam ve eksiksiz olarak düzenlenerek, EK-II’de belirtilen belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi zorunludur.

(3) Tablo 1’de yer alan tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, EK-I ve EK-II’de  belirtilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya başvuru süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Ancak, Bakanlar Kurulu’nca tarımsal ürünlerin alımı ve/veya satımı hakkında görevlendirilmiş kurum veya kuruluşlar için bu şartlar aranmaz.

(4) Tablo 1’de yer alan ürünlere ilişkin olarak, talep edilen kontenjan miktarının, toplam tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın toplam tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 08/06/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği”nde belirtilen “kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemleri” çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Tablo 1’de yer alan ürünlere ilişkin olarak, başvuru süresi içerisinde yapılan müracaatlarda ilgili ürüne ilişkin olarak talep edilen tarife kontenjanı miktarının, toplam tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

Tablo 1

G.T.İ.P.Madde İsmiTarife Kontenjanı Dönemi
04.06Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler01/01-31/12
0407.00Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş)01/01-31/12
0409.00Tabii bal01/01-31/12

(6) 2/5/2008 tarihli ve 2008/13643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan karar uyarınca,  Arnavutluk Cumhuriyeti menşeli tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarından Tablo 2’de yer alanların dağıtımı, karşılarında gösterilen “bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını” aşmamak üzere başvuru sırası esas alınarak dağıtılır.

(7) Tablo 2’de yer alan ürünlere ilişkin olarak, aynı ithalatçı tarafından aynı tarife kontenjanı kapsamı ürün için birden fazla başvuru yapılamaz. Ancak, kullanılabilir kontenjan mevcut olması halinde, aynı tarife kontenjanı döneminde daha önce adına ithal lisansı düzenlenen ve söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %90’ının ithalini gerçekleştiren ithalatçılara, talepte bulunmaları durumunda Tablo 2’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.

(8) Tablo 2’de yer alan tarife kontenjanlarından faydalanmak isteyenlerin, tarife kontenjanı dönemi başlangıcından itibaren, EK-I’de yer alan başvuru formunu ithal lisansı talebinde bulundukları her bir tarife kontenjanı kapsamı ürün için tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek, EK-II’de belirtilen belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunludur. Başvuruların değerlendirilmesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.

(9) Tablo 2’de yer alan tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, EK-I ve EK-II’de belirtilen bilgi ve belgeleri tam  ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapılmayan müracaatlar ile tarife kontenjanlarının tamamının tahsis edilmesini müteakiben yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Tablo 2

G.T.İ.P.Madde İsmiTarife Kontenjanı DönemiBir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı
06.02 (1)Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, daldırmalar; mantar miselleri01/01-31/125 Ton
0702.00.00.00.00Domates (taze veya soğutulmuş)01/01-31/1210 Ton
0703.10.19Diğerleri01/01-31/1210 Ton
07.04Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş)01/01-31/1210 Ton
0706.10.00.00.11Havuçlar01/01-31/1210 Ton
0707.00.05.00.00Hıyarlar01/01-31/1210 Ton
0708.20Fasulye (Vigna spp., Phaseotus spp.)01/01-31/1210 Ton
0710.80Diğer sebzeler01/01-31/1210 Ton
0712.90Diğer sebzeler; sebze karışımları01/01-31/1210 Ton
0713.10.90Diğerleri01/01-31/1210 Ton
0807.11.00.00.00Karpuzlar01/01-31/1220 Ton
0807.19.00.00.00Diğerleri
0811.90           (0811.90.75.00.00 hariç)Diğerleri01/01-31/1210 Ton
09.10Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat01/01-31/121 Ton
12.11 (1211.40.00.00.00, 1211.90.85.00.13 hariç)Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyvalar dahil) (öncelikle parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)01/01-31/1210 Ton
16.04*Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; balık yumurtalarından elde edilen havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler01/01-31/1210 Ton
18.06*Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları:01/01-31/1210 Ton
2001.10.00.00.00*Hıyarlar ve kornişonlar01/01-31/1210 Ton
2002.10*Domatesler (tüm veya parça halinde)
20.07*Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
20.08*Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)
20.09*Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın
2002.90*Diğerleri01/01-31/1210 Ton
2105.00*Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)01/01-31/125 Ton
22.04*        Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)01/01-31/122.500 Lt

Kontrol belgeleri

MADDE 2 – (1) İnsan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kontrolüne tabi olan ürünler için düzenlenen ithal lisansları, anılan Bakanlıktan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanır.

(2) Tarife kontenjanı talebinde bulunulan ürünlere ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında, ithalatçılarda aranan şartlara sahip olunması gerekmektedir. Bu Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablolarda G.T.İ.P sütununda (1) işareti bulunan ürünler için bu husus, adı geçen Bakanlıktan alınan uygunluk belgesi ile belgelenir.

(3) Taleplerin değerlendirilmesinde, Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma’da zikredilen Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisi ve Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu gibi ilgili uluslararası örgütler tarafından insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması amacıyla yayımlanan raporlar dikkate alınır.

İthal lisansı geçerlik süresi

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz. Söz konusu ithal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

Serbest dolaşım

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünün, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi şarttır.

İthal lisansı devri

MADDE 5 – (1) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

Gümrük kapısı

MADDE 6 – (1) İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece bu Tebliğin ekindeki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir. Bu hususa ilişkin değişiklik talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

İthal lisansı iadesi

MADDE 7 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iadesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s