3 Haziran 2014  SALI                            Resmî Gazete                                    Sayı : 29019 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELEDESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2014/23)Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. DayanakMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalarMADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Açık alan: Örtüaltı dışında, tarla şartlarındaki bitkisel üretim yerlerini, b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü, ç) Bitki koruma ürünü (BKÜ): Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatları, d) BBMD: Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğini, e) BBMD İcmal-1: ÇKS veya ÖKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici detayında üretici ve BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren Ek-3’te yer alan belgeyi, f) BBMD İcmal-2: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-4’te yer alan belgeyi, g) BBMD İcmal-3: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-5 (a ve b)’te yer alan belgeyi, ğ) Biyolojik ve biyoteknik mücadele tespit tutanağı: Üreticinin destekleme başvurusunda yer alan bilgilerinin il/ilçe müdürlüğünce yerinde kontrol edilmesiyle düzenlenen ve Ek-2’de yer alan belgeyi, h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını, ı) Faydalı böcek: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde geçiren parazitoitleri ve bu zararlı organizmanın populasyonunu sınırlayabilen predatörleri, i) Feromon: Feromon adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri, j) Feromon+Tuzak: Feromon+Tuzak adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri, k) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü, l) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini, m) İl/İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu, n) MRL: Maksimum kalıntı limiti (Maximum Residue Limit), o) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edildiği veri tabanını, ö) Tül: Örtüaltı üretiminde zararlı organizma girişini önlemek amacı ile kullanılan 40-70 mesh ölçüsünde pamuk, iplik veya sentetik tül dokumayı, p) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri (kamu kurum ve kuruluşları hariç), r) Üretici Kayıt Defteri (ÜKD): Üreticinin kimlik, üretim yeri ve üretim aşamasında kullandıkları BKÜ’lerin kayıtlarının bulunduğu belgeyi, s) Yayıcı (Dispenser): Biyoteknik yöntem olan çiftleşmeyi engelleme tekniğinde feromonun hedef alana uygulanmasını sağlayan materyali, ifade eder. Destekleme ödemesi için aranacak şartlarMADDE 4 – (1) Destekleme ödemesi için; a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS’de kayıtlı olması, b) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip olması, c) 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması, ç) Destekleme başvurusunda bulunulacak alanda tüm bitki koruma faaliyetlerini Bakanlık tarafından belirlenen entegre mücadele prensiplerine göre gerçekleştirmiş olması, d) Bu Tebliğ kapsamında destekleme başvurusunda bulunulan BKÜ’nün Bakanlık tarafından belirlenmiş olan ruhsatlanma koşulları doğrultusunda uygulanmış olması, e) Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve havalandırma açıklıklarının tül ile kapatılmış olması, f) Üreticilerin zeytinde Zeytin Sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan feromon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 60 dekar zeytinlik alanda biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi veya toplam 60 dekar ve üstü olacak şekilde birleşen üreticilerin (birbirine bitişik toplu olarak bulunan zeytinliklerin olması şartıyla) ortak başvuru yapması ve başvuru yapılan alanda tüm üreticilerin uygulama yapması, g) Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belgeleyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması, gerekir. Destekleme miktarıMADDE 5 – (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.   

ÜRÜNBİYOLOJİK MÜCADELEDESTEK MİKTARI (TL/da)BİYOTEKNİK MÜCADELEDESTEK MİKTARI (TL/da)
Örtüaltı (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak)350110 (Feromon+Tuzak)
Turunçgil3535 (Feromon+Tuzak)20 (Yalnızca Feromon)
Domates (Açıkta)35 (Feromon+Tuzak)
Elma35 (Feromon yayıcısı)
Bağ35 (Feromon yayıcısı)
Zeytin20
Kayısı35
Nar35

   (2) Açık alanda turunçgilde Akdeniz Meyve Sineğine karşı feromon+tuzak kullanımı için tahsis edilen 35TL/da desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulunmasından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere 20 TL/da olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır. (3) Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez. Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesiMADDE 6 – (1) 1/1/2014 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir. a) Kayısı için: 27/6/2014, b) Elma ve bağ için: 29/8/2014, c) Açıkta domates ve zeytin için: 26/9/2014, ç) Turunçgil ve nar için: 31/10/2014, d) Örtüaltı için: 31/12/2014, tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur. (2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2’de yer alan tespit tutanağı hazırlanır. İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleriMADDE 7 – (1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri, başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1’e işlenerek on gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. (2) Askı süresi sonunda itirazlar, ilde; il müdürü başkanlığında, bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürü ve en az iki teknik eleman, ilçede; ilçe müdürü başkanlığında en az iki teknik elemandan oluşan il/ilçe tahkim komisyonu marifetiyle askıdan indirildikten sonra beş gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir. (3) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2’leri en geç; a) Kayısı için 8/8/2014, b) Elma ve bağ için 10/10/2014, c) Açıkta domates ve zeytin için 14/11/2014, ç) Turunçgil ve nar için 5/12/2014, d) Örtüaltı için 6/2/2015, tarihine kadar il müdürlüğüne bildirir. (4) İl müdürlüğü, ödemeye esas İcmal-2’leri sistem çıktısı onaylı olarak, İcmal-3’leri (Ek-5(a)) ise Excel formatında onaylı olarak, ilçe müdürlüklerinden gelen İcmal-1 ile birlikte en geç; a) Kayısı için 22/8/2014, b) Elma ve bağ için 24/10/2014, c) Açıkta domates ve zeytin için 21/11/2014, ç) Turunçgil ve nar için 19/12/2014, d) Örtüaltı için 20/2/2015, tarihine kadar Genel Müdürlüğe, bitkisagligi@tarim.gov.tr elektronik posta adresine bildirilir ve kargo ile gönderilir. İcmallerde destek verilen feromon+tuzak, feromon ve faydalı böcek adet miktarları mutlaka yazılmalıdır. Ödemeler için gerekli finansman ve ödemeMADDE 8 – (1) BBMD ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüğünce ÇKS ve/veya ÖKS’deki kayıtlara göre oluşturulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre, Banka şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir. Desteklemelerden yararlanamayacak olanlarMADDE 9 – (1) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz. (2) Bakanlığımızın desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerinden de faydalandırılmaz. (3) Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerine müracat edenlerden, 5996 sayılı Kanun kapsamında; tavsiye dışı pestisit kullandığı tespit edilenler, MRL üstü pestisit kalıntısı tespit edilenler ve ihracata giden ürünlerinde pestisit kalıntısı nedeniyle bildirim almış olanlar aynı yıl içerisinde ilgili üründe yapılacak desteklemelerden faydalanamazlar. Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyetiMADDE 10 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır. (2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır. Cezai sorumluluklarMADDE 11 – (1) Üreticilerin beyan ve belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. (2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri,  ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. (3) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Yürürlükten kaldırılan mevzuatMADDE 12 – (1) 2/6/2013 tarihli ve 28665 sayılı Resmî Gazete’de Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/30) yürürlükten kaldırılmıştır. YürürlükMADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.   Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s