3 Haziran 2014  SALI                            Resmî Gazete                                    Sayı : 29019 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDANKULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2014/21)BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içinde üretilen sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ/bahçe tesisinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin desteklenmesi ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsar. DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi, c) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri, ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanı ile oluşan kayıt sistemini, d) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı, e) Fide: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı çilek fidesini, f) Fidan üreticisi: Meyve ve asma türlerinde üretim materyali ve fidan üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri, g) Fide üreticisi:  Çilek fidesini üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri, ğ) Fidan Sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi, h) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü, ı) İcmal-1: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan, ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi, i) İcmal-2: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan, icmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-4’te yer alan belgeyi, j) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından oluşturulan, icmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-5’te yer alan belgeyi, k) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini, l) Kapama bağ/bahçe: Destekleme kapsamındaki tek türle dikim normlarına uygun olarak toplam alan üzerinde tesis edilmiş alanı, m) Kontrol tutanağı: İl/İlçe müdürlüğü tarafından kapama bağ/bahçe tesis yılından itibaren beş yıl boyunca her yıl yapılan kontroller sonucunda düzenlenen ve bir örneği Ek-7’de yer alan belgeyi, n) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikası’nda fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı, o) Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesini, ö) Sistem: Bakanlıkça geliştirilen uygulama yazılımını, p) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikası’nda fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı, r) Tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonlarını, s) Tohumluk bayisi: Tohumlukları yurt içinde toptan veya perakende olarak pazarlamak amacıyla yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri, ş) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü, t) Patates siğili görülen iller: Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon’u, u) Patates siğili hastalığı görülen alanlar: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ile  güvenlik  kuşağı alanlarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜMDestekleme ve Ödeme EsaslarıDestekleme esaslarıMADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ/bahçe tesisinde sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir: a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması, b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine sahip olması, c) 2012 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanların; 2014 yılı yaz ve güz dikimlerinde geçerli bitki muayene raporuna sahip olması, ç) 2013 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar kullanıldığında; sertifika belgesinde beyanname yılının 2013 olması halinde 2014 yılı yaz ve güz dönemi dikimlerinde fidanlarda bitki muayene raporuna sahip olma şartı aranmaz. Ancak beyanname yılı 2012 ise 2014 yılı güzlük dikimler için kullanılan fidanların geçerli bitki muayene raporuna sahip olması, d) 2014 yılında üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bağ/bahçelerde kullanılması halinde sertifikalı veya standart sınıfta fidan sertifikasına sahip olması, e) Çilek bahçelerinde kullanılacak çilek fidesinin 2013 ve 2014 yılı sertifikasına sahip olması, gerekir. (2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir: a) Kapama bağ/bahçenin 2014 yılında tesis edilmiş olması, b) Destekleme kapsamında olan yağlık zeytin çeşitlerinin; Ak Zeytin, Arbequin, Aşıyeli, Ayvalık, Belluti, Beyaz Yağlık, Butko, Çakır, Çekişte, Dilmit, Erdek Yağlık, Erkence, Eşek Zeytini, Gemlik, Girit, Görvele, Halhalı, Hamza Çelebi, Hurma Kaba, Hurma Karaca, Hursuki, Kalembezi, Karamani, Karayaprak, Kilis Yağlık, Kiraz, Küçük Topuk Ulak, Mavi, Maraş No 7, Memecik, Memeli, Nizip Yağlık, Otur, Patos, Samsun Yağlık, Sarı Haşebi, Sarı Yaprak, Sati, Saurani, Sayfi, Sinop No 1, Sinop No 2, Sinop No 4, Sinop No 6, Siyah Salamuralık, Taş Arası, Tesbih Çelebi, Trabzon Yağlık, Yağ Çelebi, Yağlık Çelebi, Yağlık Sarı Zeytin, Yerli Yağlık olması, c) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması, ç) Kapama bağ/bahçenin tek türde ve asgari alan toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması, 

DESTEKLEME ŞEKLİAsgari AlanToplamı (da)
Bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesisi5
Bodur veya yarı bodur olmayan diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi10
Aşılama ile  çeşit değiştirme5
Bağ tesisi5
Çilek bahçesi tesisi3

 d) Parçalı arazilerde; bodur ve yarı bodur olmayan meyve fidanları ile bahçe tesis alanlarındaki parsel sayısının en fazla iki olması ve her bir parselin asgari büyüklüğünün en az beş dekar olması, e) Bağ tesisi ve bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesis alanı ve aşılama ile çeşit değiştirmede her bir parselin asgari büyüklüğünün en az beş dekar, çilek bahçesi tesis alanının ise her bir parselin asgari büyüklüğünün en az üç dekar olması, f) Kapama zeytin bahçesi tesis edilecek alanın Marjinal Tarım Arazisi olması, g) Antepfıstığı  anacı ile  bahçe tesis  edilen  alanların  en az 10 dekar olması, gerekir. (3) Yıl içerisinde yeni tescil edilen ve destekleme kapsamına alınan yağlık zeytin çeşitleri Genel Müdürlük tarafından belirlenerek bildirilir. (4) Ekonomik önemini kaybetmiş bağ ve meyve bahçeleri ile antepfıstığı anacı kullanılarak tesis edilmiş alanlarda çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak olan aşı gözü/aşı kalemi sertifikalı olmak zorundadır. (5) Mücbir sebepler (ölüm, savaş, deprem, yer kayması, fırtına, don, dolu, sel, yangın, kuraklık, kamulaştırma ve benzeri gibi) hariç, her tesis için tesis edildiği yıla mahsus olmak üzere bir defa destekleme verilir. (6) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir. (7) Kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden üreticilerin kira sözleşme süresi çilekte en az bir yıl diğerlerinde en az on yıldır. Patates Siğili hastalığı görülen illerde ilave ödemeye ilişkin iş ve işlemlerMADDE 6 – (1) Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde sertifikalı fidan ve standart fidan ile bağ ve bahçe tesis eden üreticilere ilave olarak %50 fazla ödeme yapılmasına ilişkin iş ve işlemler, bu Tebliğde belirtilen diğer hükümlere ilave olarak aşağıdaki şekilde yürütülür: a) Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarında 2014 yılında sertifikalı fidan ve standart fidan kullanılarak tesis edilen bağ/bahçelere ilave fark ödemesi desteği ödenir. b) İlave destek talebinde bulunan üreticiler, yazlık ve güzlük başvuru dönemi içerisinde Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi yanında Ek-9’da yer alan Patates Siğili İlave Destek Talep Formu ile birlikte ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne başvurur.  c) Bağ/Bahçenin tesis edildiği il/ilçe müdürlüğü, müracaat edilen parselleri yerinde kontrol ederek patates siğili hastalığından etkilenen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarından olup olmadığını tespit edip Patates Siğili İlave Destek Talep Formunun ilgili bölümlerini tanzim eder. ç) İl/İlçe müdürlüğü, yerinde yapılan kontrollerin sonucuna göre arazi bilgilerinin ÇKS’ye girilmesini sağlar. Destekleme miktarlarıMADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlara göre destekleme ödemesi yapılır. 

DESTEKLEME ŞEKLİStandart(TL/da)Sertifikalı(TL/da)
Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi150350
Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi150300
Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi100230
Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi50100
Aşılama ile çeşit değiştirme250
Virüsten ari fidanlara ilave olarak50100
Sertifikalı çilek fidesi desteği300
Sertifikalı/Standart Antepfıstığı Anacı ile Meyve Bahçe Tesisi Desteği100230
Patates Siğili Görülen Alanlarda Sertifikalı Fidan ve Standart Fidan Kullanım DesteğiAldığı Desteğe%50 İlaveAldığı Desteğe%50 İlave

Müracaat şekli ve istenilen belgelerMADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir: a) Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi, b) Başvuru dilekçesi ve taahhütname (Ek-1), c) Fidan/fide kullanım desteklemesi talep formu (Ek-2), ç) Satış faturası, d) Fidan/fide, antepfıstığı çöğürü veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği, e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre talep edilen bitki muayene raporu, f) Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği, g) Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği, ğ) Patates Siğili Hastalığı görülen alanlarda ilave destekten yararlanmak için destek talep formu (Ek-9). (2) Talep formunda bulunan fidan/fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ile uyumlu şekilde doldurularak tasdik edilir. Araziye ait bilgiler ise çiftçi tarafından doldurulup imzalanır. (3) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan sertifika veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket numara aralıkları yazılır. (4) İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüğünce “Aslı görülmüştür ve sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı çilek fidesi kullanım desteğinden yararlanmıştır.” ibaresi yazılarak asıl nüsha çiftçiye iade edilir ve il/ilçe müdürlüğünce tasdik edilmiş olan diğer nüshası da dosyaya konulur. (5) Ürettikleri fidan/fideyi mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisine diken Fidan/Fide Üretici Belgesine sahip çiftçilerden fidan/fide faturası istenmez. Bu çiftçiler, talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalar. Başvuruların kabulüMADDE 9 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır. (2) Başvuruların; 2014 yılı yazlık dikimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 29/8/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük dikimler için ise 1/10/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir. (3) ÇKS’de 2014 yılı yazlık dikimleri 2014 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2014 (Yazlık)” bölümüne işlenir. (4) ÇKS’de 2014 yılı güzlük dikimleri 2015 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2015 (Güzlük)” bölümüne işlenir. (5) Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. (6) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, fidan/fidelerin dikiminden önce veya sonra müracaat edebilirler. Fidan belgelerinin sisteme tanıtılması, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluşturulmasıMADDE 10 – (1) Genel Müdürlük, sertifikasyon kuruluşlarına sisteme giriş yetkisi vererek bu kuruluşların vermiş oldukları fidan/fide belgelerinin parti numaralarını ve parti büyüklüğünü temsil eden miktarların ÇKS’ye girilmesini sağlar. Bu işlemin zamanında yapılmasından ilgili kuruluşlar sorumludur. (2) Sistem, satış faturalarının, bağlı olduğu fidan/fide belgelerinin parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan fidan/fide belgelerine ait bilgiler, il/ilçe müdürlüğünce çiftçiye ve faturanın ait olduğu fidan/fide üreticisine bildirilir. fidan/fide üreticisi, sisteme girişi yapılamayan fidan/fideyi satan tohumluk bayi/bayilerini incelemeye alır ve yedi gün içinde sorunun çözümünü sağlayarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir. fidan/fide üreticisi kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki çiftçilere ait girişler iptal edilir. (3) Veri girişleri, müracaatla birlikte başlar ve müracaat tarihinin bitiminden sonra en geç yirmi gün içinde tamamlanır. Son gün girilen parti büyüklüğü ile ilgili sorun olması halinde, durum ilgili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisine bildirilerek tebliğ tarihi dahil yedi gün içinde çiftçilerle ilgili bilgileri getirmesi istenir. (4) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal-l’ler ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS vasıtasıyla oluşturulur ve onaylanır. İcmal-l’ler, ilgili köy/mahallede beş gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın ilgili muhtar ve iki aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. (5) Askı bilgileri çiftçi tarafından kontrol edilmek zorundadır. İtirazlar, askı süresi içinde ÇKS’ye kayıtlı olunan il/ilçe müdürlüğüne yapılır. Herhangi bir itiraz olmaz ise Devlet aleyhine olan haller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. İdare tarafından yapılan, çiftçiden kaynaklanmayan hataların daha sonradan tespit edilmesi halinde yapılacak itirazlar il tahkim komisyonunca 2015 yılı sonuna kadar karara bağlanır.  Devlet aleyhine olan bilgiler, bu sürede fark edilmese bile her zaman re’sen il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile düzeltilir. (6) İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS’den alınan İcmal-2’ler düzenlenerek onaylanır ve en geç yedi gün içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemleri merkez ilçede il müdürlüğü yapar. (7) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler il müdürlüğü tarafından on gün içinde ıslak imzalı ve mühürlü olarak Genel Müdürlüğe gönderilir. (8) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Çözümlenemeyen sorunlar, ilçelerde ilçe tahkim komisyonu tarafından, ilçede çözümlenemeyen sorunlar ise illerde il tahkim komisyonu tarafından değerlendirilerek en kısa sürede sonuçlandırılır. İl tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen sorunlar ise Genel Müdürlüğe bildirilir. Uygulama esaslarıMADDE 11 – (1) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bağ/bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-6). Dikim normlarına ve fidan/fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır. (2) Tesis edilen kapama bağ ve bahçeler,  en az yılda bir kez beş yıl süreyle (çilek hariç) il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-7). Kontrollere ait tespit tutanakları il müdürlüğünce muhafaza edilir. Mücbir sebepler dışındaki (ölüm, savaş, deprem, yer kayması, fırtına, don, dolu, sel, yangın, kuraklık, kamulaştırma ve benzeri gibi)  nedenlerle tesisin kapama bağ/bahçe özelliğini kaybettiği tespit edildiği takdirde; verilen destekleme ödemesi, il/ilçe tahkim komisyonu kararına istinaden ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri alınır. (3) Destekleme kapsamındaki kapama bağ/bahçelerde ara ziraatı uygulanmaz. (4) Kontrollerle ilgili bu işlemler, merkez ilçelerde il müdürlüğü tarafından yapılır. FinansmanMADDE 12 – (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman Bakanlığın ilgili bütçesinden karşılanır. Bankaya hizmet karşılığı olarak %0,2 komisyon ödenir. Ödeme planıMADDE 13 – (1) Ödemeye esas cetveller, onaylı ödeme icmallerine göre Bakanlık tarafından hazırlanarak bankaya gönderilir. Ödemeler ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. YetkiMADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik ve idari konularda Bakanlıkça çıkarılacak genelge ve talimatlar uygulanır. Desteklemeden faydalanamayacaklarMADDE 15 – (1) Desteklemeden faydalanamayacaklar: a) 9 uncu madde hükümlerini yerine getirmeyen, 8 inci maddede istenilen belgelerle başvuru yapmayan ve ÇKS’de özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı/güncel olmayanlar, b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, c) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür veya çeşitlerle bağ/bahçe tesis edenler, ç) İhracat amacıyla yurt içinde üretilen fidan/fideyi kullanarak bağ/bahçe tesis edenler, d) Aynı arazide daha önce ekip/diktiği bitki için yasal tesis sorumluluğu bulunanlar, e) Kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar, f) Kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar, g) 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS’de destekleme dışı bırakılanlar. Uygulamaya yönelik diğer hükümlerMADDE 16 – (1) Mücbir sebepler nedeni ile kapama bağ/bahçenin zarar görmesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen beş gün içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde yerinde tespit edilerek belgelendirilmesi zorunludur. (2) İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu kuruluşlarından belli oranda sağlanan fidan/fide başına yapılan destek miktarı; yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanımı ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilere verilecek toplam destek miktarından düşülmez. (3) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin kiralama nedeniyle el değiştirmesi durumunda destekleme ödemesine konu ürün dışında başka bir ürünün ekim veya dikiminin yapıldığının tespit edilmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup, söz konusu ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder. (4) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin satış nedeniyle el değiştirmesi, taraflarca imzalanacak taahhütnamenin (Ek-8) il/ilçe müdürlüğünün onayıyla yapılır. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup; kapama bağ/bahçenin denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda, söz konusu ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder. (5) Antepfıstığı anacı ile tesis edilen bahçelerde aşılama yapılması halinde, aşılama ile çeşit değiştirme kapsamında sertifikalı fidan kullanım desteğinden yararlandırılır. Ancak Antepfıstığı anacı ile tesis edilen ve ilgili tebliğ gereğince desteklemeden yararlanmış bahçeler aşılama ile çeşit değiştirme kapsamında tekrar sertifikalı fidan kullanım desteğinden yararlandırılmaz. Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyetiMADDE 17 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır. (2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanır. (3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarlarının tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. (4) Bu Tebliğde belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerYürürlükten kaldırılan tebliğMADDE 18 – (1) 18/5/2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2013/20) yürürlükten kaldırılmıştır. YürürlükMADDE 19 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.   Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s