17 Ocak 2009 CUMARTESİ                        Resmî Gazete                 Sayı : 27113

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2009/3)

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde gerekli kültürel tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, hassas bölgelerdeki bozulma ve kirlenme tehdidi altındaki ekolojik dengenin yeniden tesisi ve sürdürülebilirliği için, tarımsal üretim ile iştigal eden üreticileri, uygulamada görev alan kurum ve kuruluşların belirlenmesini, teknik yardımın kapsamını ve yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ; 14/11/2008 tarihli ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/10/2008 tarih ve 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğ’de yer alan;

a) Arazi kontrol tutanağı: Mahallinde yapılan kontrol sonucu, üretici ve arazi bilgilerinin doğruluğunu gösteren belgeyi (Ek-2),

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

ç) Başvuru dilekçesi: Ek-1’de yer alan belgeyi,

d) ÇATAK programı: Çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi programını,

e) ÇKS belgesi: Çiftçi kayıt sistemi belgesini,

f) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

g) Hassas bölge: Mevcut yapısal dengede, çeşitli nedenlerle toprak yapısının ve su kalitesinin değiştiği gözlenen ve tedbir alınmadığı takdirde yakın gelecekte çevre açısından olumsuz etkilere sahip olabilecek bölgeleri,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,

h) İl proje uygulama komisyonu: Bakanlık il müdürü başkanlığında ilgili şube müdürü ve ilçe müdürü/müdürleri ile projede görev alan en az 2 ziraat mühendisinin katılımıyla ve mülki amirin onayı ile oluşturulan komisyonu,

ı) Ödeme icmali: Ödemeye esas bilgilerin köy bazında toplu olarak gösterildiği listeyi (Ek -4),

i) Proje uygulama birimi (PUB): Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinde görevli, projede görev alan en az 4 ziraat mühendisi/ziraat teknikeri/ziraat teknisyeninden oluşan birimi,

j) Taahhütname: Ek-3’te yer alan belgeyi,

k) Üretici: Hassas bölgelerde, tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak her türlü bitkisel üretim ile iştigal edip, üretimlerini Tebliğ kapsamında şekillendirecek ve bunun için yapılacak desteklemelerden yararlanacak olan kamu tüzel kişileri hariç, gerçek ve tüzel kişileri, ifade eder.

Uygulama alanlarının belirlenmesi

MADDE 5 –

(1) 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen illerde, ÇATAK programının uygulanacağı alanların önceliğini ve çerçevesini belirlemeye ilişkin çalışmalar için il proje uygulama komisyonu görevlendirilir. Bu komisyon tarafından il/ilçe proje uygulama birimlerinin görüşleri dikkate alınarak, mahallinde ayrıntılı etüt, değerlendirme ve tespitler yapılır. İl proje uygulama komisyonunun teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama alanları mahallinde duyurulur.

Başvuru ve istenecek belgeler

MADDE 6 –

(1) Üreticiler, çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunmasına yönelik üretimlerini şekillendirmeleri ve bundan dolayı yapılacak desteklemelerden yararlanabilmeleri amacıyla EK-1’ deki başvuru dilekçesi ve ekleriyle birlikte, üretimin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne teslim ederler.

Uygulama

MADDE 7 –

(1) İl proje uygulama komisyonu ÇATAK programı kapsamında çalışmaların yürütülmesinden ve bu çalışmalar sırasında ortaya çıkacak problemlerin çözümünde yetkili ve sorumludur.

(2) Proje uygulama birimi tarafından üreticilerin başvuruları her yıl 1 Mart – 30 Eylül Tarihleri arasında kabul edilir. Beyanda bulunduğu başvuru dilekçesi (Ek-1) ve ÇKS belgesine göre, beyanların doğruluğu ile birlikte arazi kontrolü yapılarak tutanağa bağlanır (Ek-2). Üretici bu alanda yapacağı faaliyetler için 3 yıl süreyle taahhütte bulunur ve bu süre içerisinde desteklemeden yararlanır. Ödemelere esas icmaller hazırlanarak il proje uygulama komisyonuna gönderilir. Komisyonca onaylanan icmaller (Ek-4) mahallinde ve il/ilçe müdürlüklerinde 10 gün süreyle askıda kalır. Askı süresi sonunda kesinleşen icmaller Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Programın sürekliliğinin kontrol edilmesi açısından, üreticinin her yıl başvuru dilekçesi ekinde verdiği ÇKS beyanına uygun şekilde destekleme kapsamına alınan arazinin, ilgili birimlerce yerinde kontrolleri yapılarak tespit edilen sonuçlar bir tutanağa bağlanır.

(4) Üreticilere yapılacak destekleme 2 kategoride uygulanır.

a) 1. Kategori: Arazinin Boş Bırakılması Uygulamaları; Arazinin boş bırakılması uygulamaları il proje uygulama komisyonlarınca belirlenecek olup, toprak ve su kaynaklarının korunması ve erozyonu önleyici tedbirlerin (setleme, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj, cips uygulaması, malçlama, ahır ya da çiftlik gübresi uygulaması, aşırı otlatmanın engellenmesi ve çok yıllık buğdaygil ve baklagiller (yonca hariç) ile alanı kaplama) uygulanması esastır.

Bu kategoride belirtilen ve il/ilçe proje uygulama birimi tarafından uygun görülen uygulamalardan en az birini tatbik eden üreticilere dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılır.

b) 2. Kategori: Çevre Dostu Tarım Teknikleri ve Kültürel Uygulamalar

1) Uygun sulama tekniklerinin kullanımı,

2) Kontrollü ilaç ve gübre kullanımı,

3) Organik tarım veya iyi tarım uygulamaları.

Bu kategori altındaki uygulamalardan il/ilçe proje uygulama birimi tarafından uygun görülen en az iki veya daha fazlasını tekniğine uygun bir şekilde tatbik eden üreticilere, dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılır.

(5) Uygulama kapsamındaki üreticinin taahhüt süresi içinde arazisini elinden çıkarması durumunda bu araziyi satın alan şahıs tarafından ÇKS beyanı ve diğer yükümlülükleri yerine getirmesi halinde uygulamaya yeni üretici ile devam edilir.

(6) Arazi müracaat eden üreticiye ait değil ise, başvuru dilekçesi (Ek-1) alınırken, müracaat tarihinden itibaren en az 3 yıllığına imzalanmış kira sözleşmesi istenir. 3 yıl süresince devir yapılamaz. Aksi halde, destekleme ödemesi iptal olur; bu Tebliğin 8 inci maddesine uygun işlem yapılır.

(7) Uygulamaya yönelik gerekli eğitim ve yayım faaliyetleri il/ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

Denetim ve Cezai sorumluluk

MADDE 8 –

(1) Uygulamaya yönelik işlemlerde yapılacak olan denetim Bakanlık tarafından yürütülür.

(2) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen, ödemelere esas teşkil eden belgelerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemeden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarı ile gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve kanuni işlemler yapılır.

(3) Mücbir sebepler (ölüm ve tabii afetler gibi) dışında, bu Tebliğ kapsamında haksız yere yapılan ödemelerden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde; haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Ödemelere ilişkin esaslar

MADDE 9 –

(1) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yapılır. Bakanlık kendisine intikal eden ödeme icmalleri (Ek-4) kapsamında Bankaya ödeme talimatı ve elektronik ortamda icmalleri gönderir. Tüm ödemeler, gerekli kaynakların Bakanlık tarafından Bankaya aktarılmasından sonra Ek-4’teki ÇATAK programı ödeme icmallerine göre ilgili Banka şubesindeki üreticilerin hesabına aktarılır.

Yürürlük

MADDE 10 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

T.C.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

ÇATAK PROGRAMINDAN YARARLANMA

BAŞVURU DİLEKÇESİ

……………………….. İL /İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE

İl                                                                :

İlçe                                                            :

Kasaba                                                      :

Köy                                                            :

Başvuranın

Adı Soyadı – T.C. Kimlik No                                  Tarih                          İmza

(Varsa) Adına Katıldığı Hissedarların

Adı Soyadı                                                       Yakınlık Derecesi

                                  İmza

Onaylayan (Köy Muhtarı)                                         Aza                             Aza

Ekler

1- T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Nüfus Kayıt Örneği veya T.C. Kimlik Numarası olan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- ÇKS Belgesi,

3- Vergi Kimlik numarasını gösterir belge (Tüzel kişi ise),

4- Taahhütname (EK- 3),

5- Arazinin en az 3 yıllığına kiralandığına dair kira sözleşmesi.

Ek-2

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

ÇATAK PROGRAMI

ARAZİ KONTROL TUTANAĞI

İLİ: 
İLÇESİ: 
ARAZİ SAHİBİ BİLGİLERİ 
ADI: 
SOYADI: 
T.C. KİMLİK NUMARASI: 
BABA ADI: 
DOĞUM YERİ/ YILI: 
ADRESİ: 
ARAZİ BİLGİLERİ 
İLİ: 
İLÇESİ: 
KÖYÜ: 
MEVKİİ: 
ADA/ PARSEL NO: 
MİKTARI (da): 
YETİŞTİRİLEN ÜRÜN: 

Yukarıda adı soyadı ve arazi bilgileri mevcut çiftçiye ait arazide yapılan kontrol sonucunda,

bu belgede imzası bulunan çiftçinin ÇATAK programı kapsamına alınması uygundur.

Çiftçinin

Ad-Soyadı, Tarih, İmza

Kontrol eden                                          Kontrol eden                                 Kontrol eden            

Onaylayan(İl /İlçe Müdürü)

Ad-Soyadı, Tarih, İmza                  Ad-Soyadı, Tarih, İmza              Ad-Soyadı, Tarih, İmza

Ek-3

T.C.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TAAHHÜTNAME

……………………..İli, ……………..İlçesi ……………………..Köyü ……………Mevkiinde bulunan ve sahibi olduğum …………….ada …………….parsel numarasında kayıtlı tarım arazisinin ………………dekarında, proje süresince her yıl ÇKS kaydını yenileyerek Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Kullanımı (ÇATAK) programına katılmak ve programın ön gördüğü üretim teknikleri ile ürün desenini 3 yıl süresince tatbik edeceğimi taahhüt ederek, desteklemeden yararlanmak istiyorum. Program çerçevesinde şahsıma yapılacak ödemeler için T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nin şahsım adına bir hesap açmasını ve ödemelerin açılacak olan hesaba yatırılmasını talep ediyorum. Hissedarlar adına hareket edeceğime ve hissedarlar tarafından yapılacak bir itiraz vukuunda bu Karar kapsamında aldığım tüm desteklemeleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümleri çerçevesinde geri ödemeyi taahhüt ediyorum.

Başvuranın

Adı Soyadı                                                             Tarih                              İmza

(Varsa) Adına Katıldığı Hissedarların

Adı Soyadı                                                 Yakınlık Derecesi                   İmza

Onaylayan (Köy Muhtarı)                                    Aza                                 Aza

EK-4

ÇATAK PROGRAMI

ÖDEME İCMALİ

İli         :

İlçesi     :

Sıra No.Adı SoyadıT.C.Kimlik NoKöyüKategoriÖdeme(Türk Lirası)
      

Toplam ödeme miktarı (TL):

…/…/200.

Komisyon

Başkan                                 Üye                        Üye                      Üye                      Üye

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s