25 Haziran 2012 Tarihli ve 28334 Sayılı Resmî Gazete

Para-Kredi ve Koordinasyon Kumlundan:

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/4)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (I) Bu Tebliğ’in amacı, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmak ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim sektörlerine verilen “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”, “belgelendirme”, “ticaret heyeti”, “alım heyeti” ve “danışmanlık” desteklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 19/06/2012 tarih ve 2012/6 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Alım heyeti: Bakanlık koordinasyonunda yapılan, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, ülkemize yeni pazarlar bulunması veya ülkemizin ekonomik ve ticarî açıdan tanıtımı amacıyla; yurt dışında faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş temsilcileri veya basın mensuplarının yararlanıcılar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini, iş organizasyonlarına katılmalarını, serbest bölgelerde inceleme yapmalarını veya ülkemizde düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerini ziyaret etmelerini sağlayan organizasyonları,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı.

c) Bilişim şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında faaliyet gösteren şirketi,

ç) Birim: Yurt dışında açılan ofis, bilişim merkezi, irtibat ofisi veya Türkiye’ye hasta getirilmesi amacıyla faaliyet gösteren ön tanı merkezini,

d) Eğitim kurumu: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile düzenlenmiş üniversiteleri veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarını ya da adı geçen kurumlan işleten şirketi,

e) Film: Belirli bir kısmı veya tamamı Türkiye’de çekilmiş olan ve ülkemizin tanıtımına olumlu katkı sağlayan sinema, belgesel, animasyon ve televizyon dizisini,

f) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü,

g) Genelge: Bu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarının düzenlendiği genelgeyi,

ğ) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokenti,

h) Katılım maliyeti: Yararlanıcıların yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerine katılmak için ödemeleri gereken yer kirası, stand kurulumu, dekorasyon ve sigorta giderlerinden oluşan maliyeti,

ı) Sağlık turizmi şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketi,

i) Sağlık kuruluşu: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandın İmiş veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kuruluşu, üniversite hastanesini veya bunları işleten şirketi,

j) Sektörel ticaret heyeti: Bakanlık koordinasyonunda yapılan, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, ülkemize yeni pazarlar bulunması veya ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla; aynı sektörde ve/veya alt sektörlerde faaliyette bulunan yararlanıcıların yurt dışında yerleşik şirket, kurum veya kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri yapmalarını ve ilgili tesisleri yerinde görmelerini sağlamaya yönelik organizasyonları,

k) Şirket: Borçlar Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

1) Teknokent: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Belgeleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren bölgeyi veya bu bölgeyi işleten şirketi,

m) Ticaret heyeti: Sektörel ticaret heyetini veya Bakanlıkça koordine edilen sektörel tanıtım ve sunum gezisini.

n) Yararlanıcı: Türkiye ve/veya serbest bölgelerde yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren; sağlık turizmi şirketlerini, sağlık kuruluşlarını, bilişim şirketlerini, tcknokentleri, film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketleri, eğitim kurumlarını ve söz konusu sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Komitesi ve Çalışma Grubu

MADDE 5 – (1) Döviz Kazandırıcı Hizmetler Komitesi; Bakanlık ile döviz kazandırıcı hizmet ticaretiyle ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinden oluşur.

(2) Söz konusu Komite, bu Tebliğ kapsamında desteklenecek işbirliği kuruluşları, yararlanıcılar veya hedef pazarlar gibi konularda Bakanlığa istişari nitelikte görüş verir.

(3) Komitenin teşkili ile çalışma usul ve esaslan Bakanlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

MADDE 6 – (1) Döviz Kazandırıcı Hizmetler Çalışma Grubu, Bakanlık ile döviz kazandırıcı hizmetlerle ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur.

(2) Söz konusu çalışma grubu; döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerinin desteklenmesi, bu Tebliğ kapsamında düzenlenen destek unsurlarının uygulanması, geliştirilmesi ve etki analizlerinin yapılması konularında gereken çalışmaları yürütür.

(3) Anılan çalışma grubunun teşkili ile çalışma usul ve esaslan Bakanlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(4) Bakanlık bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla alt çalışma gruplan oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerine Yönelik Destekler

A- Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Destekler Pazara giriş desteği

MADDE 7 – (1) Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Dolan tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlıktan ön onay alınmalıdır.

MADDE 8 – (1) Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden sağlık kuruluşları tarafından Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına getirilen hastaların uçuş giderleri %50 oranında ve toplam tedavi masraflarının %20’sini geçmemek üzere hasta başına en fazla 1.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamındaki destekten Bakanlığın protokol yaptığı sağlık kuruluşları yararlandırılır.

(3) Bu madde uyarınca desteklenecek hedef ülkeler Genelge ile düzenlenir.

Yurt dışı tanıtım desteği

MADDE 9 – (1) Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Dolan tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu Tebliğ uyarınca ön onay verilen tanıtım programlan desteklenir. Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.

(3) Bu madde uyarınca desteklenebilecek sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.

MADDE 10 – (1) Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

(3) Bu madde uyarınca desteklenebilecek fuar, kongre ve konferanslar Genelge ile düzenlenir.

(4) 9 uncu madde uyarınca destek başvurusunda bulunan sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşları aynı etkinlik için bu madde kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

MADDE 11 – (1) Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında desteklenecek arama motorları Genelge ile düzenlenir.

Yurt dışı birim desteği

MADDE 12 – (1) Sağlık kuruluşlarının, sağlık turizmi şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolan tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık 300.000 ABD Dolan tutarında desteklenir.

(2) Bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanabilir.

(3) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan bir birim de bu madde kapsamında destekten yararlanabilir.

(4) Yurt dışındaki birimin yurt dışında kurulmuş yerli-yabancı ortaklığı tarafından açılması halinde, bu madde kapsamındaki destek tutarları söz konusu ortaklıktaki hisse nispetinde ödenir.

(5) Yurt dışı birim desteğinden yararlanabilmek için ilgili birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

(6) Destek başvurusuna ilişkin inceleme sonuçlanmadan önce ilgili birimin kapatılması durumunda destek ödemesi yapılmaz.

(7) Sağlık turizmi şirketleri, bu madde kapsamında, sadece yurt dışında açılan ofisleri için desteklenir.

Belgelendirme desteği

MADDE 13 – (1) Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve danışmanlık giderleri; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca desteklenecek belge, sertifika ve akreditasyonlar Genelge ile düzenlenir.

Ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri

MADDE 14 – (1) Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.(WX) ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her bir yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.

(3) Bu madde uyarınca desteklenebilecek reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.

(4) Bu madde uyarınca sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ve alım heyeti programları desteklenir. Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. İşbirliği kuruluşlarının ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programlan desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahmini program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyetleri, doğrudan Bakanlıkça veya Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte düzenlenir.

(5) Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti ve alım heyeti programlan hariç olmak üzere, en az 8 (sekiz) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir.

(6) Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır. Bu madde kapsamında desteklenen etkinliklerin gerçekleştirilebileceği hedef ülkeler Genelge ile düzenlenir.

(7) Bakanlık Türkiye’nin uluslararası sağlık turizmi gelirlerini artırmak, pazara girişi sağlamak ve ülke tanıtımı yapmak amacıyla hedef ülkelerde ticaret heyetleri kapsamında sosyal yardım projeleri koordine edebilir. Sosyal yardım projesi içeren ticaret heyetleri için bu madde kapsamındaki destek %100 oranında uygulanır. Söz konusu sosyal yardım projeleri kapsamında yardım amaçlı malzemeler ile yardım için gerekli olan profesyonel ve yerel personelin taşıma, ulaşım, konaklama ve hizmet giderleri de karşılanır.

(8) Bakanlıkça organize edilen bir ticaret heyeti programı, alım heyeti programı veya sosyal yardım projesi; Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte de gerçekleştirilebilir.

Danışmanlık desteği

MADDE 15 – (1) Sağlık turizmi şirketleri veya sağlık kuruluşlarının Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

B- Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler

Pazara giriş desteği

MADDE 16 – (1) Bilişim şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat ya da yatırımla ilgili konularda satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; bilişim şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Dolan tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin. Bakanlıktan ön onay alınmalıdır.

MADDE 17 – (l) Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir bilgisayar oyunu için 1 (bir) kez olmak üzere %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca desteklenecek pazara giriş giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.

MADDE 18 – (1) Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda kullanılmak üzere üretilen bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri; uygulama başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde üretilen uygulamalar desteklenebilir.

Yurt dışı tanıtım desteği

MADDE 19 – (1) Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Dolan tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ön onay verilen tanıtım programlan desteklenir. Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.

(3) Bu madde uyarınca desteklenebilecek sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.

MADDE 20 – (1) Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca bir bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

(3) Bu madde uyarınca desteklenebilecek fuar, kongre veya konferanslar Genelge ile düzenlenir.

(4) 19 uncu madde kapsamında destek başvurusu yapan bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşları aynı etkinlik için bu madde kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

MADDE 21 – (1) Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere, reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca desteklenecek arama motorları Genelge ile düzenlenir.

Yurt dışı birim desteği

MADDE 22 – (1) Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; bilişim şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolan tutarında, işbirliği kuruluşları her bir birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolan tutarında desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında bir bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanabilir.

(3) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan bir birim de bu madde kapsamında destekten yararlanabilir.

(4) Yurt dışındaki birimin yurt dışında kurulmuş yerli-yabancı ortaklığı tarafından açılması halinde, bu madde kapsamındaki destek tutarları söz konusu ortaklıktaki hisse nispetinde ödenir.

(5) Yurt dışı birim desteğinden yararlanabilmek için ilgili birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

(6) Destek başvurusuna ilişkin inceleme sonuçlanmadan önce ilgili birimin kapatılması durumunda destek ödemesi yapılmaz.

(7) Teknokentlerin yurt dışında açtıkları her bir bilişim merkezinin veya irtibat ofisinin kira gideri %80 oranında, her bir birimde çalışan en fazla 2 (iki) personelin yıllık brüt ücretleri %50 oranında karşılanır. Kira ve personel gideri bir birim için toplamda yıllık en fazla 600.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

Belgelendirme desteği

MADDE 23 – (1) Bilişim şirketlerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyon satın alma, yenileme ve danışmanlık giderleri her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca desteklenecek belge, sertifika ve akreditasyonlar Genelge ile düzenlenir.

Ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri

MADDE 24 – (1) Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.

(3) Bu madde uyarınca desteklenebilecek reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri Genelge ile düzenlenir.

(4) Bu madde uyarınca, sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ve alım heyeti programlan desteklenir. Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. İşbirliği kuruluşlarının ancak ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programlan desteklenir, ün onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bakanlık tarafından koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılarla birlikte de düzenlenebilir.

(5) Bakanlıkça koordine edilen ticaret heyeti veya alım heyeti programlan hariç olmak üzere, en az 5 (beş) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenebilir.

(6) Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır. Bu madde kapsamında desteklenen etkinliklerin gerçekleştirilebileceği hedef ülkeler Genelge ile düzenlenir.

Danışmanlık desteği

MADDE 25 – (1) Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmeti giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bir bilişim şirketi danışmanlık desteğinden bir kez yararlanabilir.

C- Film Sektörüne Yönelik Destekler

Pazara giriş desteği

MADDE 26 – (1) Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ile işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları ya da hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler için %60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteklenecek raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin. Bakanlıktan ön onay alınmalıdır.

MADDE 27 – (1) Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir film için en fazla 5 (beş) kez, %50 oranında ve başvuru başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Karşılanacak pazara giriş giderine ilişkin tutar, ilgili filmin pazarlama faaliyeti sonucunda yurt dışına satış faturasında belirtilen tutarın %50’sini geçemez. Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde de söz konusu giderler aynı oran ve tutarda karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca karşılanacak pazara giriş giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.

(3) Bu madde kapsamındaki destek, desteklenecek film yurt dışında gösterime girdikten veya satışa sunulduktan sonra verilir.

(4) Bir film için bir ülke veya ülke grubuna yönelik pazara giriş giderleri bir kez karşılanır.

(5) Türkiye’nin sosyal, tarihî, kültürel ve ticarî tanıtımını yapan belgesel filmler için bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen destek %70 oranında uygulanır.

Yurt dışı tanıtan desteği

MADDE 28 – (1) Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketi ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler için %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolan tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu Tebliğ uyarınca ön onay verilen tanıtım programlan desteklenir. Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ile işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.

(3) Bu madde uyarınca desteklenebilecek sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.

MADDE 29 – (1) Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ya da işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerine ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca bir film dağıtımcısı veya yapımcısı şirket ya da işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

(3) Bu madde uyarınca desteklenebilecek fuar, kongre, konferans, festival veya film marketleri Genelge ile düzenlenir.

(4) 28 inci madde kapsamında destek başvurusunda bulunan film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ile işbirliği kuruluşları aynı etkinlik için bu madde kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

MADDE 30 – (1) Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ya da işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve film dağıtımcısı veya yapımcısı şirket ya da işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca desteklenecek arama motorları Genelge ile düzenlenir.

MADDE 31 – (1) Yurt dışına yönelik pazara giriş çalışmaları çerçevesinde şirketler ile işbirliği kuruluşlarının bir filmin içeriğinde yaptırdıkları reklam giderleri; şirketler için %50, işbirliği kuruluşları için %70 oranında olmak üzere film başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj veya reklam filmi şeklinde olabilir. Film içeriğinde imaj konumlandırma şeklinde yaptırılan reklam giderleri de karşılanır.

(3) Bu madde kapsamındaki destek, destekten yararlanacak filmin yurt dışında gösterime girmesi veya satışa sunulmasından sonra verilir.

Ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri

MADDE 32 – (1) Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her yararlanıcının cn fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.

(3) Bu madde uyarınca desteklenebilecek reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.

(4) Bu madde uyarınca sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ya da alım heyeti programlan desteklenir. Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. İşbirliği kuruluşlarının ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programlan desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bakanlıkça koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılarla birlikte de düzenlenebilir.

(5) Bakanlıkça koordine edilen ticaret heyeti veya alım heyeti programlan hariç olmak üzere, en az 5 (beş) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir.

(6) Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır. Bu madde kapsamında desteklenen etkinliklerin gerçekleştirilebileceği hedef ülkeler Genelge ile düzenlenir.

D- Eğitim Sektörüne Yönelik Destekler

Pazara giriş desteği

MADDE 33 – (1) Eğitim kurumlarının ve işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım ile ilgili konularda satın alacakları ya da hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; eğitim kurumları için %60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolan tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında verilen destekler, devlete ait eğitim kurumlan için %100 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Dolan tutarında uygulanır.

(3) Bu madde uyarınca satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteklenecek raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlıktan ön onay alınmalıdır.

(4) Yararlanıcılar bu madde kapsamında yıllık en fazla toplam 600.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

Yurt dışı tanıtım desteği

MADDE 34 – (1) Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; eğitim kurumlan için %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolan tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamındaki destekler devlete ait eğitim kurumlan için %100 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolan tutarında uygulanır.

(3) Bu Tebliğ uyarınca ön onay verilen tanıtım programlan desteklenir. Eğitim kurumları ve işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile birlikte Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.

(4) Bu madde uyarınca desteklenebilecek sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.

MADDE 35 – (1) Eğitim kurumları ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Dolan tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamındaki destek, devlete ait eğitim kurumlan için %100 oranında ve yıllık en fazla 15.000 ABD Doları tutarında uygulanır.

(3) Bu madde uyarınca bir eğitim kurumu veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

(4) Bu madde uyarınca desteklenebilecek fuar, kongre ve konferanslar Genelge ile düzenlenir.

(5) 34 üncü madde uyarınca destek başvurusunda bulunan eğitim kurumlan ve işbirliği kuruluşları aynı etkinlik için bu madde kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

MADDE 36 – (1) Eğitim kurumlan veya işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve eğitim kurumu veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında uygulanacak destek, Devlete ait eğitim kurumlan için %100 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolan tutarında uygulanır.

(3) Bu madde uyarınca desteklenecek arama motorları Genelge ile düzenlenir.

Yurt dışı birim desteği

MADDE 37 – (1) Eğitim kurumlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; eğitim kurumlan her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolan tutarında, işbirliği kuruluşları her bir birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolan tutarında desteklenir.

(2) Bu madde kapsamındaki destek, devlete ait eğitim kurumlan için %100 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Dolan tutarında uygulanır.

(3) Bir eğitim kurumu yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanabilir.

(4) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan bir birim de bu madde kapsamında destekten yararlanabilir.

(5) Yurt dışındaki birimin yurt dışında kurulmuş yerli-yabancı ortaklığı tarafından açılması halinde, bu madde kapsamındaki destek tutarları söz konusu ortaklıktaki hisse nispetinde ödenir.

(6) Yurt dışı birim desteğinden yararlanabilmek için ilgili birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

(7) Destek başvurusuna ilişkin inceleme sonuçlanmadan önce ilgili birimin kapatılması durumunda destek ödemesi yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön İnceleme ve Destek Kapsamına Alınma

MADDE 38 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ çerçevesinde desteklenen veya destek kapsamına alınacak yararlanıcıların iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi veya gelişim potansiyellerinin belirlenmesi; performanslarının izlenmesi ve döviz kazandırıcı hizmetlerin desteklenmesi konularındaki stratejilerin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması konularında gerçek ya da tüzel kişilerden yıllık en fazla 5 milyon ABD Dolan tutarında danışmanlık hizmeti satın alabilir.

MADDE 39 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamında yararlanıcılardan işbu Tebliğ’in 7 ila 37 nci maddelerinde düzenlenen destek türlerinden yararlanabilmesi için ‘Stratejik İş Planı’ talep edebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Ödeme esasları

MADDE 40 – (1) Bu Tebliğ kapsamında herhangi bir destekten yararlanabilmek için yapılan giderlere ilişkin ödeme belgeleri ve ilgili diğer belgelerin tevsik edilmesi gerekir. Destek başvurularının değerlendirilebilmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin hususlar Genelge ile belirlenir.

Başvuru ve ödeme belgelerinin ibrazı

MADDE 41 – (1) Bu Tebliğ kapsamında destekten yararlanabilmek için gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ödeme belgeleri ile Genelge’de belirtilen diğer belgeler, ilgili yararlanıcı tarafından elden ya da posta ile Bakanlığa teslim edilir.

(2) Bu Tebliğ’in, 7, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı maddelerinde belirtilen faaliyetler için düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa ibraz edilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.

(3) Bu Tebliğ’in 12, 22 ve 37 nci maddelerinde belirtilen “Yurt Dışı Birim Desteği” için düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne ibraz edilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.

(4) Bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamındaki faaliyetler için eklemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile sağlık kuruluşları arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(5) Bu Tebliğ’in 27 ve 31 inci maddelerinde belirtilen faaliyetler için desteklenecek film yurt dışında gösterime girdiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa ibraz edilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.

(6) Eksik bilgi ve belgelerin Bakanlıkça ilk eksik belge bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlanması gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde, destek başvurusu: süresi içinde yapılmamış kabul edilir. Söz konusu 3 (üç) aylık süre Bakanlıkça gönderilen eksik belge bildirim yazısının tebliğinden itibaren başlar.

(7) Bu maddede belirtilen sürelerin hesaplanmasında, yararlanıcılar tarafından gönderilen evrakın Bakanlık veya Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(8) Bu Tebliğ’in 12, 22 ve 37 nci maddelerinde yer alan “Yurt Dışı Birim Desteği” kapsamında yurt dışında yapılan giderlere ait ödeme belgeleri ile yurt dışında düzenlenen diğer belgelerin harcamanın yapıldığı ülkedeki ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onaylatılması gerekir.

(9) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, bu Tebliğ’in 12, 22 ve 37 nci maddelerinde belirtilen “Yurt Dışı Birim Desteği”nden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan yararlanıcıların yurt dışı birimlerini ilk destek başvurusunda denetler ve desteğin verilmesi halinde destek süresince her yıl en az bir kez yerinde inceler ve söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmaya yönelik olup olmadığını değerlendirir.

(10)      Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, bu Tebliğ’in 12, 22 ve 37 nci maddelerinde belirtilen harcama belgelerinde yer alan tutarların rayiç bedellere uygun olup olmadığını denetler.

Ödeme

MADDE 42 – (1) Bakanlık, Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri; ödeme yapılacak yararlanıcıyı ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) bildirir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında destek ödemeleri, desteklenecek faaliyeti gerçekleştiren yararlanıcıya yapılır. Ancak, Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamındaki destek ödemesi Bakanlığın protokol yaptığı sağlık kuruluşuna yapılır. Tebliğ’in 14, 24 ve 32 nci maddeleri kapsamındaki destek ödemeleri organizatör işbirliği kuruluşuna veya Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcıya yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında verilen desteklere ilişkin Ödemeler, tevsik edilen ödeme belgelerinde gösterilen giderlerin (vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak. ABD Dolan karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda da yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken, Bakanlık tarafından uygun görülen diğer uluslararası veri kaynaklan esas alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yetki

MADDE 43 – (1) Bakanlık, işbu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak sorunlar ile mücbir sebepleri inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık, dış ticaret strateji ve hedefleri çerçevesinde, işbu Tebliğ kapsamında desteklenecek olan yararlanıcıları; belirlemeye, akredite etmeye ve bunlara ilişkin usul ve esaslan belirlemeye yetkilidir.

(3) Bakanlık, dış ticaret hedef ve stratejilerini gerçekleştirebilmek ve Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun bütçesini etkin ve adil yönetebilmek amaçlarıyla destek kapsamına aldığı yararlanıcılara bir takvim yılı içerisinde sağlanacak destek miktarını sınırlamaya yetkilidir.

(4) Bakanlık, işbu Tebliğ kapsamındaki desteklerin uygulanmasını, incelenmesini ve değerlendirmesini doğrudan yapabileceği gibi, Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri aracılığıyla da yapabilir.

(5) Bakanlık, Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri; bu Tebliğ kapsamında ödenecek destek miktarlarını her türlü kamu alacağından mahsup edilmek üzere ilgili kurum veya kuruluşlara bildirmeye yetkilidir.

Yaptırım

MADDE 44 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan bir yararlanıcının yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin veya bu Tebliğ’in hükümlerine aykırı işlemlerde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda; söz konusu yararlanıcının bu Tebliğ kapsamında yapmış olduğu bütün başvurular reddedilir ve bu Tebliğ kapsamındaki diğer destek talepleri en az 2 (iki) yıl süreyle değerlendirmeye alınmaz.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 45 – (I) Bakanlık, yararlanıcıların işbu Tebliğ kapsamında desteklenen faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetlerin Tebliğ’in amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması durumunda ilgili yararlanıcı destek kapsamından çıkarılır, henüz sonuçlandırılmamış destek başvurulan değerlendirmeye alınmaz ve ilgili yararlanıcı hakkında işbu Tebliğ’in 44 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uygulanır.

Uygulama

MADDE 46 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 11/8/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanan ve 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında destekten yararlanmış olan birimler, işbu Tebliğ’in 12, 22 ve 37 nci maddeleri kapsamındaki desteklerden de yararlanabilirler.

(2) “2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamındaki desteklerden yararlanan ve bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla destek süresi sona ermiş olan birimler işbu Tebliğ kapsamında desteklenmez.

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen mevzuat

MADDE 47 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 16/03/2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Kararına istinaden hazırlanan ve 21/03/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”in 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 48 – (1) “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”in

a) 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “,döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler”

b) 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan ‘.döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler”

c) 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (e) bentlerinde yer alan “ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerimizin”

ç) 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendinde yer alan “şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren”

d) 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 49 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci maddesine istinaden hazırlanan ve 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘”97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğdin

a) 1 ve 2 nci maddelerinde yer alan “tarım ya da yazılım sektörlerinde” ibareleri “tarım sektöründe”;

b) 3 üncü maddesinin (d) bendinde yer alan “tarım veya yazılım sektörlerinde” ibaresi “tarım sektöründe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 50 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/8/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanan ve 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kapasite raporu sahibi şirketler ile yazılım şirketlerini,” ibaresi “kapasite raporu sahibi şirketleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 51 – (1) Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 23/12/2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanan ve 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğdin 5 inci maddesinin 5 inci fıkrasında ve 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “yazılım (software),” ile “veya film yapımcısı olması” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce; “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”, 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, “2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” ve “97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin. Bakanlığa intikal ettirilmiş destek başvurularının incelenip sonuçlandırmasında yararlanıcılar açısından bu Tebliğ’in lehte olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce Tebliğ kapsamında gerçekleştirilmiş olan faaliyetler veya Bakanlık tarafından uygun görülen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketleri için, ön onay alınmamış olsa bile, işbu Tebliğ kapsamında destek başvurusunda bulunulabilir. Bu çerçevede başvuru tarihi itibarıyla, faaliyetin düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren üzerinden 6 (altı) ayı geçmemiş ödeme belgeleri destekten faydalanabilir.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (l) Bu Tebliğ’i Ekonomi Bakanlığı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s