25 Haziran 2012 Tarihli ve 28334 Sayılı Resmî Gazete

TEBLİĞLER

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/3)

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ekonomi Bakanlığı tarafından hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde müteahhitlik sektörüne yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen bazı faaliyetlere ilişkin harcamaların Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri ve İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 19/06/2012 tarihli ve 2012/5 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) İşbirliği Kuruluşu: Teknik müşavirlik veya müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin kurduğu dernek, birlik, konsey, kuruluş ve kooperatifler ile üniversiteleri,

c) Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Komitesi: Bakanlık tarafından belirlenen ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan Komiteyi,

ç) Teknik Müşavirlik Şirketi (TMŞ): Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere göre kurulan ve bir yatırımın kullanılır ve işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde ve işletme sürecinde;

• Proje ve sözleşme yönetimi,

• Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,

• Ön araştırma ve programlama hizmetleri,

• Araştırma, geliştirme, planlama hizmetleri ve/veya bu kapsamda verilen danışmanlık hizmeti,

• Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,

• Tasarım yönetimi hizmetleri,

• Kredi raporu hazırlanması,

• Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,

• Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,

• İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,

• İnşaat yönetimi,

• Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,

• Kurumsal yapılanma ve özelleştirme faaliyetlerine yönelik danışmanlık,

• Çevre etki değerlendirme hizmetleri,

• İşletmeye alma ve işletme danışmanlığı,

• Risk analizi ve yönetimi,

• Sağlık ve güvenlik yönetimi,

• Yangın güvenliği danışmanlığı,

• Hakemlik, arabuluculuk hizmetleri, yatırım geliştirme-uygulama ve müteahhitlik hizmetlerine ilişkin ihtilafların çözümüne yönelik teknik, mali ve hukuki sözleşme danışmanlığı,

• Teknik eğitim,

faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürütmek suretiyle 2 yıl boyunca Müşavir Mühendislik ve/veya Müşavir Mimarlık hizmeti verdiğini Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tespit edilecek belge ve bilgilerle tevsik eden şirketleri,

d) Müteahhitlik Şirketi: Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümlere göre kurulan alt/üstyapı inşaatı, tesisat, montaj, işletme, bakım, onarım ve benzeri faaliyetleri yürüten şirketleri,

e) Yurt Dışı Pazar Araştırması Gezisi: TMŞ’lerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması, şirketlerin pazara giriş, kalıcılık ve stratejik konum sağlamaları olanaklarının saptanması ve global, bölgesel, ülke veya ürün bazında iş geliştirme-doğrudan pazarlama ve satış araştırmaları yapılması amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisini,

f) Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuar: İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarları,

g) Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans: Yurt dışında teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında düzenlenen seminer, konferans ile münhasıran ülkemiz müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün tanıtılması amacıyla yurtiçinde düzenlenen seminer, konferans vb. etkinlikleri,

ğ) Fuar Organizatörü: Bakanlık tarafından yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlara Türkiye adına Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirme yetkisi verilen şirket veya İşbirliği Kuruluşlarını,

h) Seminer, Konferans Organizatörü: Teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında yurt içinde ve yurt dışında seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen İşbirliği Kuruluşlarım,

ı) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar ile yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans vb. etkinliklere TMŞ, Müteahhitlik Şirketleri ve İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,

i) Bireysel Katılım: Yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuar, Seminer, Konferans vb. etkinliklere TMŞ, Müteahhitlik Şirketleri ile İşbirliği Kuruluşlarının bireysel katılımlarını,

j) Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti: Müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmet gelirlerimizin artırılması, yeni pazarlar bulunması, mevcut pazar payımızın büyütülmesi ile ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla, ülkemizde yerleşik Müteahhitlik Şirketleri ve Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurt dışında yerleşik ilgili şirket, kurum, kuruluşlar ile temasta bulunmalarını sağlamaya yönelik olarak İşbirliği Kuruluşları veya Bakanlık koordinasyonunda yapılan organizasyonları,

k) Fizibilite Etüdü: Müteahhitlik projelerine ilişkin karar alma süreçlerinde projenin gerçekleştirilebilme durumunun etüd edilmesi için yapılan kapsamlı çalışmalarda, TMŞ’lerin yer almasını sağlayarak, sözkonusu projelerde Türk mal ve hizmetlerinin kullanılma potansiyelinin artırılmasını amaçlayan uluslararası projeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KOMİTE, DESTEKLENECEK FAALİYETLER

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Komitesi

MADDE 5 – (1) Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Komitesi, bu Tebliğe ilişkin uygulamalar ile fizibilite etüdü, nazım (master) planlama ve sözleşme destekleri konularında Bakanlığa istişari nitelikte görüş verir.

(2) Anılan Komitenin teşkili ile çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi Bakanlık tarafından yürütülür.

Desteklenecek Faaliyetler

Yurt Dışı Ofis Desteği

MADDE 6 – (1) TMŞ’lerin yurt dışında açılan ofislerine ait brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri %50 oranında yıllık en fazla 40.000 ABD Doları desteklenir.

MADDE 7 – (1) Yurt dışı ofislerde istihdam edilen;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanının brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 36.000 ABD Doları,

desteklenir.

(2) Bu maddenin 1 ‘inci fıkrasında yer alan destekler, yurt dışındaki her bir ofis için ayrı ayrı değerlendirilir.

MADDE 8 – (1) Yurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 30.000 ABD Doları desteklenir.

MADDE 9 – (1) TMŞ’ler her bir yurt dışı ofisine ilişkin kira, istihdam, danışmanlık ve yazılım desteğinden aynı anda en fazla 5 (beş) ofis için 3 (üç) yıl süreyle yararlandırılır. 3 (üç) yıllık süre, ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar. Yurt dışı ofis desteğinden yararlandırılacak ülke ve şehirler Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

MADDE 10 – (1) TMŞ ve İşbirliği Kuruluşlarının reklâm, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 75.000 ABD Doları desteklenir.

MADDE 11 – (1) TMŞ ve İşbirliği Kuruluşları, 10’uncu maddede belirtilen destek unsurlarından en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlandırılır. 3 (üç) yıllık destek süresi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

Pazar Araştırması Desteği

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında TMŞ’lerce gerçekleştirilen yurt dışı Pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları desteklenir.

(2) Her takvim yılı içerisinde TMŞ başına en fazla 5 (beş) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(3) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Fuar Desteği

MADDE 13 – (1) Milli Katılım Organizasyonları kapsamında, Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;

a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamalar %70 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 75.000 ABD Doları,

b) Fuar organizatörünün gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderleri %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları ve söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları

desteklenir.

(2) Milli Katılım Organizasyonları kapsamında, TMŞ, Müteahhitlik Şirketi ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılmaları halinde, Milli Katılımı gerçekleştiren Fuar Organizatörüne m2 üzerinden ödeyecekleri yol, konaklama ve katılım bedeli %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

(3) Bu madde kapsamında, Fuar Organizatörü tarafından Fuarın içeriği ile ilgili olarak Bakanlık’tan ön onay alınması gerekir.

MADDE 14 – (1) TMŞ, Müteahhitlik Şirketleri ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara bireysel olarak katılmaları halinde, m2 üzerinden ödeyecekleri boş stand kirası, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında Fuara katılımla ilgili olarak Bakanlık’tan ön onay alınması gerekir.

Seminer, Konferans Desteği

MADDE 15 – (1) Milli Katılım Organizasyonları kapsamında. Seminer veya Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;

a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında, organizasyon başına en fazla 70.000 ABD Dolan,

b) Seminer, Konferans faaliyetlerinin gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları ve söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları

desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında Seminer veya Konferansın içeriği ile ilgili olarak Bakanlık’tan ön onay alınması gerekir.

MADDE 16 – (1) TMŞ, Müteahhitlik Şirketi ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer ve Konferanslara katılmaları halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Doları desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında Seminer veya Konferansa katılımla ilgili olarak Bakanlık’tan ön onay alınması gerekir.

Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti Desteği

MADDE 17 – (1) Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan İşbirliği Kuruluşundan ve organizasyona katılım sağlayan her firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında sadece Bakanlığın ve İşbirliği Kuruluşlarının düzenlediği müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programlan desteklenir. Bir İşbirliği Kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) defa müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti desteğinden faydalanabilir.

(4) Bakanlıkça organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri hariç olmak üzere, en az 4 (dört) firmanın katılım sağladığı bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı desteklenebilir.

(5) Bu madde kapsamında, İşbirliği Kuruluşlarının, Bakanlık tarafından ön onay verilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programlan desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahmini program bütçesi ile Bakanlığa yapılır. Bakanlık, uygun görülen taslak program faaliyet planı ve tahmini bütçesinde değişiklik yaparak da ön onay verebilir.

(6) Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı için destek oranı %90 olarak uygulanır.

Yurt İçi Eğitim Desteği

MADDE 18 – (l) Bakanlık koordinasyonunda İşbirliği Kuruluşlarınca yurt içinde organize edilen teknik eğitim kurslarına yabancı kamu görevlilerinin katılmaları halinde, katılımcıların yol, konaklama ve katılım giderleri %100 oranında ve organizasyon başına en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında desteklenecek faaliyetler ve ödemeye ilişkin esaslar Bakanlık ve ilgili İşbirliği Kuruluşu arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Teknoloji ve Yurt Dışı Eğitim Desteği

MADDE 19 – (1) TMŞ’lerin ve İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışından standart dokümanlarını satın almaya ilişkin giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında desteklenecek faaliyetler ve ödemeye ilişkin esaslar Bakanlık ve ilgili İşbirliği Kuruluşu arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Teknoloji ve Yurt Dışı Eğitim Desteği

MADDE 20 – (1) TMŞ’lerin teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılmaları halinde, her TMŞ’nin program başına 2 (iki) çalışanının yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında eğitim programına ilişkin olarak eğitimin içeriği ve eğitim kuruluşuyla ilgili olarak Bakanlık’tan ön onay alınması gerekir.

Sektörel Araştırma Desteği

MADDE 21 – (1) Bakanlıkça uygun görülen araştırma kurumu niteliğindeki İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik sektörel politikalara ve strateji geliştirmeye ilişkin araştırma giderleri %100 oranında, yıllık en fazla 1.000.000 ABD Dolan desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında araştırma faaliyetlerinin konusu, desteklenecek faaliyetler ve ödemeye ilişkin esaslar Bakanlık vc İşbirliği Kuruluşu arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Fizibilite Etüdü ve Nazım (Master) Plan Hazırlanması Desteği

MADDE 22 – (1) TMŞ’lerin uluslararası alanda yürütecekleri fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması çalışmaları kapsamında, işveren yabancı kamu idareleri ile imzalayacakları hizmet sözleşmesine ilişkin düzenlenen hakediş bedelleri %50 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

(2) Yabancı kamu kurumlan tarafından Bakanlığa yapılan fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanmasına yönelik başvuruların Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, Bakanlık ve yabancı kamu kurumu arasında yapılacak protokole istinaden TMŞ’lerin işveren kamu idareleri ile imzalayacakları hizmet sözleşmesine ilişkin düzenlenen hakediş bedelleri %100 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

(3) Bakanlık, Fizibilite Etüdü ve Nazım (Master) Plan Hazırlanması Desteği başvurularını projenin mal ve hizmet ihracatını artırma potansiyelini değerlendirmek suretiyle sonuçlandırır.

Sözleşme Desteği

MADDE 23 – (1) Bakanlıkça destek kapsamına alman sözleşmeler için; işveren idarelerce açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde TMŞ’lcr %20 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

(2) Bu maddenin l’inci fıkrası kapsamındaki destekler kapsamında TMŞ’ler yıllık en fazla 1.500.000 ABD Dolan desteklenir.

(3) Bakanlık, sözleşme desteği başvurularım projenin mal ve hizmet ihracatını artırma potansiyelini ihale öncesinde değerlendirmek suretiyle sonuçlandırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

Ödeme Esasları

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin harcama vc hakediş belgeleriyle tevsik edilmesi gerekmektedir. Destek ödemesine ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin hususlar Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esaslan ile belirlenir.

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekler kapsamında TMŞ’ler, Müteahhitlik Şirketleri ve İşbirliği Kuruluşlan yıllık en fazla 1.500.000 ABD Doları desteklenir.

Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılacak olan TMŞ. Müteahhitlik Şirketi ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında gerçekleştirilen giderlere ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında onaylanması gerektiği belirtilen belgelerin, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı bölgedeki Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve harcama veya hakediş belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu maddede belirtilen sürelerin hesaplanmasında, ilgili evrakın Bakanlık veya Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Ödeme

MADDE 27 – (1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen TMŞ, Müteahhitlik Şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir.

MADDE 28 – (i) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Dolan karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurlan” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Yetki

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları; başlamış işlem kıstası, haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarım her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etme konusunda gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bu Tebliğde yer alan lehte olan hükümleri uygulamaya Bakanlık yetkilidir.

Yaptırım

MADDE 30 — (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan TMŞ, Müteahhitlik Şirketleri ile İşbirliği Kuruluşlarının yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi durumunda bütün başvurulan süresiz reddedilir ve destek kapsamından çıkarılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(3) TMŞ’ler ile işveren kuruluşlar arasında imzalanan sözleşmeler konusu projelere ilişkin olarak işveren ile TMŞ’ler arasında çıkabilecek hukuki ihtilaflar sonucunda projenin iptal edilmesi durumunda, aralarındaki sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde TMŞ’lerin haksız olduğunun Mahkemelerce tespiti halinde, destek iptal edilir ve iptale konu proje için o tarihe kadar sağlanan destek tutarı, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 31 -(1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 15/04/2011 tarihli ve 2011/6 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 16/05/2011 tarihli ve 27936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/4 sayılı “Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 2011/4 sayılı “Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde destekten yararlanmakta olan TMŞ, Ortak Girişim ve Sektörel kuruluşlar bu Tebliğde belirtilen süre ve limitler dâhilinde desteklenir.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Tebliği Ekonomi Bakam yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s