18 Haziran 2013  SALI                        Resmî Gazete                                    Sayı : 28681 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMAUSUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, denizler hariç, kıyı suları dâhil olmak üzere yüzeysel sular ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına yönelik havza koruma ve yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve uygulamaların takibi için gerekli usul ve esasları düzenlemektir. KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, havza yönetim heyetlerinin teşekkülü ile bu heyetlerin çalışma usul ve esaslarını kapsar. DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalarMADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını, b) Havza koruma eylem planı: Su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım maksadı ile korunması, kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesi gayesi ile hazırlanan planı, c) Havza yönetim heyeti: Havza yönetim planlarının hazırlanması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirmesiyle alakalı çalışmaları havza ölçeğinde yürütmek maksadıyla her bir havza için ayrı ayrı oluşturulan ve teşkil esasları bu Tebliğde verilen heyeti, ç) Havza yönetim heyeti başkanı: Havzanın tek bir ilden meydana gelmesi durumunda o ilin valisini, havzanın birden fazla ili kapsaması durumunda ise havzaya özgü hususlar dikkate alınarak EK-1’de yer alan ilin valisini, d) Havza yönetim heyeti üyeleri: Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyelerinin bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatı, yerel yönetimler ve Havza Yönetim Heyeti Başkanı tarafından belirlenecek üniversite ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, e) Havza Yönlendirme Kurulu: Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyesi kurumların merkez teşkilatlarındaki ilgili birimlerin en az genel müdür seviyesinde olmak üzere üst düzey yetkililerinden oluşan merkez kurulu, f) Havza yönetim planı: Su havzasındaki su kaynaklarının ve canlı hayatının korunmasını, geliştirilmesini ve bozulmamasını sağlamak üzere su kaynakları için sürdürülebilir bir koruma-kullanma dengesi gözetilerek havzanın bütünü esas alınarak hazırlanan planı, g) SYGM: Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü, ğ) Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Kurulu, h) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi: Türkiye su havzalarının doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak; toplumun, havzaların ekolojik, ekonomik ve sosyal fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara yol göstermek gayesiyle hazırlanan stratejiyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜMHavza Yönlendirme Kurulunun Teşkili ile Havza YönetimHeyetinin Teşkili ve Çalışma Usul ve EsaslarıHavza Yönlendirme Kurulunun teşkili ve görevleriMADDE 5 – (1) Havza Yönlendirme Kuruluna Bakanlık Müsteşarı başkanlık eder. Kurul, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyesi Bakanlıklardan en az ilgili Genel Müdürleri veya görevlendireceği bir temsilci ile Türkiye Su Enstitüsü Başkanından veya görevlendireceği bir temsilciden oluşur. Havza Yönlendirme Kurulu üç ayda bir toplanır. (2) Havza Yönlendirme Kurulunun görevleri şunlardır: a) Havza Koruma Eylem Planları tamamlanan havzalar için belirlenen kısa, orta ve uzun vadedeki uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak için uygulamaları takip etmek ve hızlandırmak. b) Havza Koruma Eylem Planları devam eden havzalar için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak. c) Havza Koruma Eylem Planlarının Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve takip etmek. ç) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında gelişmeleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak. d) İçme ve kullanma suyu havzaları için yapılan ve yapılacak olan özel hüküm belirleme çalışmalarına koordinasyonu sağlamak ve gelişmeleri değerlendirmek. (3) Havza Yönlendirme Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda toplantıya ilgili Havza Yönetim Heyeti Başkanını ve beraberinde Havza Yönetim Heyeti üyesi veya üyelerini davet edebilir. (4) Havza Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini SYGM yürütür. Havza Yönetim Heyeti teşkiliMADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından her havza için ayrı bir Havza Yönetim Heyeti teşkil edilir. (2) Havza Yönetim Heyetlerine, havzanın bir ili kapsaması halinde o ilin valisi, havzanın birden fazla ili kapsaması durumunda, Bakanlıkça belirlenen ve EK-1’de belirtilen vali başkanlık eder. (3) Havza Yönetim Heyetlerinin üyeleri, havzadaki bütün paydaşları temsil edecek şekilde ilgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden ve ihtiyaç duyulan konulardaki diğer uzmanlardan oluşturulur. (4) Havza Yönetim Heyetleri, EK-1 ile belirtilen Vali Başkanlığında, İl Belediye Başkanları, büyük şehirlerde Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürleri, büyükşehir belediyeleri haricindeki yerleşimlerde İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri, havzada bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürleri, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürleri, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürleri, İl Kültür ve Turizm Müdürleri, İlbank A.Ş. Bölge Müdürleri, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri, Halk Sağlığı Müdürleri, sulama birlikleri temsilcisi, SYGM’nin en az Şube Müdürü seviyesinde bir yetkilisi, sanayi ve ticaret odasının bir temsilcisi ve heyet katılımcılarının oy çokluğu ile belirleyeceği su yönetimi konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri temsilen ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetimlerinden yetkili birer temsilcinin katılımı ile oluşur. (5) Havza Yönetim Heyeti Başkanınca gerek duyulduğu takdirde havza heyetine; özel sektör temsilcisi, havzada bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürleri, Dışişleri Bakanlığı, Sulama Kooperatifleri temsilcisi, su ürünleri yetiştiriciliği sektöründen birer temsilcinin katılımı, elektrik üretim santral yetkililerinin temsilcisi, özel sektör hidroelektrik santral temsilcileri ile ihtiyaç duyduğu konulardaki diğer uzmanların katılımı sağlanır. (6) Havza Yönetim Heyetinden, dördüncü fıkradaki kurumlardan en az birer temsilci olmak üzere başkan hariç onaltı kişiden teşkil edilen bir üst heyet belirlenir. Her kurum ve kuruluş heyette yer alacak temsilcisini kendisi belirler. Havza Yönetim Heyeti Başkanı gerek gördüğü durumlarda üst heyet üyesi sayısını en fazla yirmibeş kişiyle sınırlı olmak şartıyla belirlemeye yetkilidir. Üst Heyet, Havza Yönetim Heyeti tarafından alınan kararların uygunluğunu değerlendirir ve onaylar. (7) Havza Yönetim Heyetinin sekretarya hizmetlerini koordinatör valilikteki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü/Şube Müdürlüğü yapar. Havza Yönetim Heyeti görevleri, çalışma usul ve esaslarıMADDE 7 – (1) Havza Yönetim Heyetinin görevleri şunlardır: a) Bakanlıkça hazırlanacak havza koruma eylem planları ve havza yönetim planlarına katkıda bulunmak. b) Havza koruma eylem planları ve havza yönetim planlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve ilgili kurumlara gerekli yaptırımlar için bildirimde bulunmak. c) İçme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların takibini yapmak ve özel hükümlerin uygulanmasını sağlamak. ç) İhtiyaç duyulması halinde havza yönetim planlarının revizyonu çalışmalarına katkıda bulunmak. d) İlgili kurum veya kuruluşun sunduğu denetim ve yaptırım sonuçlarını değerlendirerek rapor halinde yönlendirme kuruluna sunmak. e) Havza Yönetim Planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sürecinde halkın bilgiye erişimi, görüşlerinin alınması ve aktif katılımını sağlamak; halka plan hazırlık süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapmak; plan kararları nihai duruma gelmeden önce mahalli toplantılarla ve basın aracılığıyla duyurmak ve halkın görüşlerini almak. f) Su kalitesi ve miktarı ile ilgili izleme sonuçlarını ortak bir veri tabanında kayıt altına almak, ilgili havza birimleri ile paylaşmak, değerlendirilmiş ve raporlanmış izleme sonuçlarını tartışarak Havza Yönetimi Planları ile ilgili görüş oluşturmak. (2) Havza Yönetim Heyeti, çalışmalarını Bakanlıkça belirlenecek formatta hazırladığı raporlarla Havza Yönlendirme Kuruluna üç ayda bir sunar. (3) Havza Yönetim Heyeti ayda bir kez toplanır. Havza Yönetim heyeti içerisinden teşkil edilecek üst heyet üç ayda bir toplanır. Heyet Başkanı gerekli gördüğü durumlarda ayrıca toplantı kararı verebilir. Heyetin toplanabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun katılımı aranır. Heyet kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Heyet Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMSon HükümlerYürürlükMADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.  EK-1 Bakanlıkça Belirlenen Koordinatör Valilikler

HAVZA NOHAVZA ADIKOORDİNATÖR VALİLİKLERHAVZADA BULUNAN DİĞER İLLER 
 
1ERGENETekirdağEdirne, Kırklareli 
 
2MARMARAİstanbulKocaeli, Çanakkale, Bursa, Tekirdağ, Yalova 
 
3SUSURLUKBursaBalıkesir, Kütahya, Manisa, Çanakkale, Bilecik, İzmir 
 
4KUZEY EGEÇanakkaleBalıkesir, İzmir, Manisa 
 
5GEDİZManisaUşak, İzmir, Kütahya 
 
6KÜÇÜK MENDERESİzmirAydın, Manisa 
 
7BÜYÜK MENDERESAydınUşak, İzmir, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Muğla 
 
8BATI AKDENİZMuğlaAntalya, Burdur, Denizli 
 
9ANTALYAAntalyaIsparta, Burdur 
 
10BURDURBurdurDenizli, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar 
 
11AKARÇAYAfyonkarahisarKonya 
 
12SAKARYASakaryaAnkara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Konya, Afyon, Bursa, Bolu 
 
13BATI KARADENİZKastamonuZonguldak, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Sinop, Çankırı 
 
14YEŞİLIRMAKAmasyaÇorum, Samsun, Tokat, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Ordu, Bayburt 
 
15KIZILIRMAKSamsunKırşehir, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Sivas 
 
16KONYAKonyaAksaray, Ankara, Isparta, Mersin, Karaman, Nevşehir, Niğde 
 
17DOĞU AKDENİZMersinKaraman, Konya, Antalya 
 
18SEYHANAdanaKayseri, Sivas, Niğde, Kahramanmaraş, Mersin 
 
19ASİHatayKilis, Gaziantep 
 
20CEYHANOsmaniyeKahramanmaraş, Adana, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Hatay 
 
21FIRAT DİCLEDiyarbakırElazığ, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Van, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Ağrı, Muş, Bitlis, Mardin, Kilis, Tunceli, Batman, Hakkari, Siirt, Şırnak, Sivas, 
 
22DOĞU KARADENİZTrabzonOrdu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Artvin 
 
23ÇORUHArtvinErzurum, Bayburt 
 
24ARASKarsIğdır, Ağrı, Ardahan, Erzurum 
 
25VAN GÖLÜVanBitlis, Ağrı 
 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s