YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 07.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27574YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(İHRACAT: 2010/5)BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, 22/12/1995tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (ı) bendi ve 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca yurt dışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara katılım sağlamak yoluyla ihracatımızın arttırılması için fuar organizasyonlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, belirlenecek Organizatörlerin görev ve sorumluluklarının tespit edilmesi ve faaliyetlerinin değerlendirilmesidir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yurt dışında ticari nitelikli;a) Türk İhraç Ürünleri Fuarı,b) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı,c) Milli Katılım Organizasyonu,ç) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuardüzenlemelerini gerçekleştirecek Organizatörlerin belirlenerek yetkilendirilmesi, görevlendirilmesi ve fuar faaliyetlerinin değerlendirilmesini ve incelenmesini kapsar.TanımlarMADDE 3 – (1) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) Bu Tebliğde geçen;a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,b) Belge: Bakanlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde öngörülen şartları yerine getiren organizatörlere yurt dışında fuar düzenleme yetkisi tanıyan A ve B sınıfı belgeyi,c) Fuar Puanı: Organizatörlerin düzenledikleri her bir yurt dışı fuar organizasyonu için katılımcı ve gözlemcilerin değerlendirmeleri sonucunda 80 üzerinden aldıkları puanı,ç) Geçici Belge: Bakanlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve düzenlendiği tarihten sonraki yılın başından itibaren 2 yıl süre ile geçerli olan belgeyi,d) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,e) Gözlemci: Bakanlık tarafından yurt dışındaki fuarlarda denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli,f) İzleme Raporu: Fuarların ziyaretçi ve katılımcı bilgilerini denetleyerek, doğruluğunu kontrol eden, organizatörden bağımsız ve Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen bir denetim şirketi veya kuruluşu tarafından hazırlanan raporu,g) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan veya Bakanlık tarafından belirlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici/imalatçı organizasyonunu,ğ) Kuruluşlar: İhracatçı Birlikleri ve İstanbul Ticaret Odasını,h) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,ı) Organizatör: Bakanlık tarafından adına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, YabancıFirma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları,i) Organizatör Puanı: Katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalama fuar puanına Bakanlıkça 20 üzerinden verilen puanın ilavesi ile bir yıllık performansı 100 üzerinden gösteren puanı,j) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,k) Takvim yılı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonlarını gerçekleştirdikleri 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki bir yıllık dönemi,l) Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,m) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Organizatörlerce düzenlenen ve katılımcıların yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,n) Yabancı Katılımcı: Bir fuarın Türk katılımcıları haricindeki katılımcılarını,o) Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonunu,ö) Yurt Dışı Fuarcılık Komitesi: Yurt dışı fuarcılık sektörümüzün verimliliğinin ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, fuar düzenlenecek hedef ülkeler ve sektörlere ilişkin stratejilerin belirlenmesi, fuar organizasyonlarına katılan firmalarımızın yurt dışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanması ve fuarcılık politikalarının geliştirilmesine yardımcı olunması amacıyla İhracat Genel Müdürü Başkanlığında, Genel Müdürlük temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen İhracatçı Birlikleri ve organizatörlerden birer temsilcinin katılımıyla oluşan komiteyi,p) (Ek:RG-20/6/2013-28683) Haksız Ödeme: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında organizatöre yapıldığı tespit edilen her türlü fazla ve/veya yersiz ödemeyi,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMOrganizatörlerin Hak ve YükümlülükleriOrganizatörlerin görev ve sorumluluklarıMADDE 4 – (1) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) Bakanlık tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenlemekle yetkilendirilen organizatörler aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludurlar:a) Ülkemizin dış ticaret hedef ve politikaları çerçevesinde gerçekleştirme talebinde bulundukları yurt dışı fuar organizasyonu ile ilgili olarak, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde, talebe esas teşkil eden ön çalışma ile Bakanlığa eksiksiz müracaat etmek,b) Türk ihraç ürünlerini ve katılımcıları yurt dışında en iyi şekilde tanıtmak ve katılımcıların fuarlardan azami faydayı elde etmeleri amacıyla fuar öncesinde ve fuar sırasında fuarla ilgili gerekli tanıtım faaliyetleri dahil her türlü çalışmayı yapmak,c) Organizasyonun yapılacağı ülke ve yurt dışı fuar konusu sektörlerle ilgili dış ticaret mevzuatı ve pazar potansiyeline ilişkin güncel bilgilerin yanı sıra muhtemel ithalatçı firma ve kuruluşlara ilişkin bilgi ile mevcut katılımcı listesini yurt dışı fuar organizasyonunun başlama tarihinden en geç 15 gün önce elektronik ortamda (CD) Bakanlığa, gözlemciye ve katılımcılara iletmek,ç) Yurt dışı fuar organizasyonu öncesinde katılımcılara önceki dönem fuar istatistiki bilgilerini, varsa izleme raporlarını, stand dekorasyonu, yerleşimi ve yer planı ile ilgili hazırladıkları dosyayı ileterek, katılımcıları fuar katılımı kapsamında ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler hakkında bilgilendirmek,d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde yurt dışı fuar organizasyonlarında, izleme raporu hazırlatmak,e) Ziyaretçi ve katılımcı profilini hazırlamak,f) Yurt dışı fuar organizasyonunun bitim tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde EK-3’te belirtilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), başvuru mercii İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ve gözlemciye iletmek,g) Uygun standartlarda hazırlanmış stand ve dekorasyon malzemeleriyle ve katılımcılara verdiği taahhütlere uygun şekilde Türk ihraç ürünlerinin sergilenmesini, stand alanlarında katılımcıların unvanlarının yer almasını sağlamak ve nakliye, gümrükleme, sigorta işlemlerini yapmak; nakliye veya özel stand dekorasyonu yapım konularında katılımcıların kendi sorumluluklarını almaları durumunda katılımcılarla yapılacak sözleşmelerde bu sorumlulukların katılımcılara ait olduğunu açık şekilde belirtmek,ğ) Gerçekleştirmeyi öngördüğü yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin katılımcılarla yapacağı sözleşmede, organizatörden kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının uğrayacağı zararı tazmin edeceğine, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının da değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan alınan ödemenin eksiksiz iade edileceğine dair hüküm bulundurmak,h) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara ilişkin değişiklikler ile şirket ana sözleşmesi veya ortaklık yapısına ilişkin değişiklikleri en geç bir ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirmek,ı) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.Geçici belge düzenlenmesiMADDE 5 – (1) Geçici Belge talebinde bulunan anonim veya limited şirket statüsündeki firmalar EK-4’te yer alan Geçici Belge Başvuru Formunun yanı sıra, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle(Değişik ibare:RG-7/3/2012-28226)Bakanlığa başvuruda bulunurlar:a) Ödenmiş sermayelerinin en az bir milyon TL olduğunu tevsik eden, en son hesap yılına ait bağlı bulundukları vergi dairesince tasdikli bilanço veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş belge,b) 500 bin ABD Doları tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankası’ndaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırdığının veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunun(Değişik ibare:RG-7/3/2012-28226)Bakanlığa ibrazı,c) İştigal konusu olarak Yurt dışında fuar düzenleme ile ilgili ibarenin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya örneği,ç) Yurt içinde fuar düzenlenmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilmiş bulunan belgenin aslı veya sureti,d) Ticaret veya Sanayi Odalarına üyeliğini tevsik eden faaliyet belgesinin aslı veya sureti,e) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) Şirkette istihdam edilen, şirket ortakları dışında en az beş personelin, dört yıllık yüksekokul mezunu olduğuna dair belgenin aslı veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) onaylı sureti, söz konusu personele ilişkin güncel SGK kayıt örneği,f) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) EK-2’de yer alan forma göre düzenlenmiş personel listesi ile personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan en az C düzeyindeki belge veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil belgesinin aslı veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) onaylı sureti,g) Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymediğini gösterir adli sicil belgesi,ğ) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) Şirketin varsa geçmiş faaliyetleri hakkında detaylı bilgi,h) Başvuru sahibi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi.(2) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun görülen müracaatlar sonuçlandırılarak geçici belge düzenlenebilir.(3) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) Bu Tebliğ’de tanımlanan kuruluşlara, bünyelerindeki fuarcılık birimlerinde en az 4 yıllık yüksekokul mezunu 5 personelin istihdam edildiğini ve personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan en az C düzeyindeki belge veya Bakanlık tarafından yeterli görülecek uluslararası nitelikteki bir diğer yabancı dil belgesinin aslı veya suretini tevsik etmeleri durumunda, Bakanlığın yapacağı değerlendirme sonucunda geçici belge düzenlenebilir.Geçici Belge sahiplerince gerçekleştirilebilecek faaliyetlerMADDE 6 – (1) Geçici Belge sahibi Organizatörler tarafından sadece Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilir.(2) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) Adına geçici belge düzenlenen organizatörler, geçici belge düzenleme tarihinden itibaren, 9 uncu madde hükümleri çerçevesinde, geçici belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenecek olması kaydıyla, Milli Katılım organizasyonu düzenleme talebinde bulunabilir.(3) Belge sınıfı Geçici Belgeye düşürülen Organizatörlerin belge geçerlilik süresi içinde bulunulan yılın başından itibaren başlar.Geçici Belgenin Belgeye dönüştürülmesiMADDE 7 – (1) (Değişik:RG-20/6/2013-28683) Organizatörler, geçici belgenin geçerlilik süresi içerisinde 9 uncu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen asgari katılımcı şartını sağlayan en az dört Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirmek zorundadır.(2) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) Geçici belgeye sahip organizatörlerin gerçekleştirdiği fuarların fuar puanının katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalamasına Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) 20 üzerinden verilecek puanın ilavesi ile elde edilen organizatör puanı 70 ve üzeri olan organizatörlere B sınıfı belge düzenlenir.Belge sahibi organizatörlerce asgari yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi (Değişik madde başlığı:RG-7/3/2012-28226)MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-20/6/2013-28683) Belge sahibi organizatörlerden B sınıfı belgeye sahip olanlar bir takvim yılı içerisinde en az beş, A sınıfı belgeye sahip olanlar en az on yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek zorundadır. 9 uncu maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen asgari katılımcı şartlarını sağlamayan yurt dışı fuar organizasyonları bu kapsamda dikkate alınmaz.Yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesiMADDE 9 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-7/3/2012-28226)(1) Organizatörlerce yapılan yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme talepleri;a) Organizatörler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu ile ilgili sunulan Başvuru Formu (EK-1), Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5) ve Yer Tahsisi Belgesi,b) İlgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğinin/Ticaret Ataşeliğinin/Bakanlık Temsilcisinin veya bunların olmaması halinde ülkemizin yurt dışı temsilciliklerinin görüşü,c) Aynı sektörde ve aynı ülkede üç ay öncesi ve sonrasında başka bir yurt dışı fuar organizasyonu olup olmaması,ç) Başvurulan fuarın özelliği ve katılımın ülkemiz ihracatına olası katkısı,d) Daha önce düzenlenmiş ise, fuarın geçmiş yıllar performansı ve bir önceki dönemde gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonunun bu maddenin yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkralarında yer alan kriterlere uyup uymadığı,e) Organizatörün geçmiş yıllarda gösterdiği performansı ve gözlemci raporlarıdikkate alınarak Bakanlıkça değerlendirilir.(2) Organizatörlerin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yurt dışı fuar organizasyonunun başlama tarihinden en az altı ay önce Başvuru Formu (EK-1), Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5) ve Yer Tahsisi Belgesiyle eksiksiz müracaat etmesi zorunludur, aksi takdirde müracaat değerlendirmeye alınmaz. Bu belgelerle en az altı ay önce başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) anılan belgeleri tamamlayıcı mahiyette her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.(3) Değerlendirme sonucunda uygun görülen yurt dışı fuar organizasyonları için başvuru yapan organizatörler, Bakanlık tarafından yetkilendirilir.(4) Özel ve zorunlu hallerde Bakanlık, 6 ncı ve 9 uncu madde hükümlerine tabi olmaksızın talepte bulunan organizatörlerden uygun gördüğünü tek başına veya diğer organizatörlerle birlikte yurt dışı fuar organizasyonu yapmak üzere görevlendirebilir.(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süre şartına bağlı olmaksızına) Aynı ülkedeki farklı şehirlerde düzenlenme talebinde bulunulan aynı sektördeki yurt dışı fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; talep edilen ülkenin büyüklüğü, nüfusu, gayri safi milli hasılası, fuarın düzenleneceği şehirlerin özellikleri, söz konusu ülkenin dış ticaret potansiyeli, sektörün ülkemizdeki gelişimi gibi istisnai koşullar,b) Aynı şehirde düzenlenmesi talebinde bulunulan aynı sektördeki yurt dışı fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; ülkenin dış ticaret potansiyeli, talep edilen sektör ve fuarın özelliği, katılacak firmaların kompozisyonu ile fuarın düzenleneceği pazara yönelik ülkemizin ihracat politika ve stratejileri,dikkate alınmak suretiyle, birden çok yurt dışı fuar organizasyonuna izin verilebilir.(6) Bir yıl içinde aynı ülkede en fazla bir defa Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenebilir.(7) Milli Katılım organizasyonlarının 10 katılımcıdan daha az bir iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, bir sonraki takvim yılında aynı fuarın Milli Katılım organizasyonu için aynı organizatöre izin verilmez.(8) Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 30 katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleşmesi halinde, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında aynı ülkede Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.(9) Sektöre Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 20 katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleştirilmesi halinde, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında aynı ülke ve sektörde Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.(10) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarların 20’den daha az katılımcı ile gerçekleştirilmesi veya yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının % 20’sinden az olması halinde, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında aynı ülke ve sektörde Yabancı Firma Katılımlı Sektöre Fuar düzenleme izni verilmez.(11) (Değişik:RG-20/6/2013-28683) Bu maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan asgari katılımcı sayılarına ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığı, katılımcıların yurt dışı fuar destek mevzuatında yer alan yükümlülükleri yerine getirip getirmediği hususu dikkate alınarak Bakanlıkça ayrıca değerlendirmeye tabi tutulur.(12) Belge sınıfı geçici belgeye dönüştürülen organizatörlerin daha önce uygun görülmüş fuarları 3 ay süresince devam ettirilir, bu süre sonundan itibaren Milli Katılım organizasyonları dışındaki izinleri iptal edilmiş sayılır.(13) Geçici belge veya belge iptali durumunda, organizatörlerin iptal tarihinden sonra düzenlemesi öngörülen fuarlara ilişkin izinleri iptal edilmiş sayılır.(14) Organizatörler, Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar organizasyonları ile ilgili olarak katılımcılara yönelik yapılacak duyurularda Bakanlık logosu ile birlikte belgelerini tarih ve sayısını gösterecek şekilde teşhir etmek zorundadırlar.(15) Bakanlıkça adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden katılımcılar yurt dışı fuar desteklerinden yararlandırılmaz.(16) Başvuru konusu fuarlarla ilgili revize talepleri, bu maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fuarın başlama tarihinden en az 30 gün öncesine kadar Bakanlığa sunulmak zorundadır.(17) Bakanlık tarafından yetkilendirilen organizatörlerce Bakanlığın izni alınmadan düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlar ve Milli Katılım organizasyonları fuar desteklerinden yararlandırılmaz.(18) Bakanlıkça izin verilmemiş fuarlar için Bakanlık logosu kullanılamaz.(19) Sektöre Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Türk İhraç Ürünleri Fuarları için, Bakanlıkça görevlendirilecek kuruluş tarafından hazırlanacak şartnameye göre, A veya B sınıfı belgeye sahip organizatörlerden teklif alınarak, bu maddenin yirmi birinci fıkrası çerçevesinde Bakanlıkça uygun görülecek organizatöre fuar izni verilir.(20) Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ve Bakanlığın da uygun göreceği yurt dışı fuar organizasyonları için A veya B sınıfı belgeye sahip organizatörlerden ilgili kuruluş tarafından hazırlanacak şartnameye göre teklif alınarak bu maddenin yirmi birinci fıkrası çerçevesinde Bakanlıkça uygun görülecek organizatöre fuar izni verilebilir.(21) Bu maddenin on dokuz ve yirminci fıkralarındaki teklif alma sürecine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.(22) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Türk İhraç Ürünleri Fuarları için Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen bir denetim şirketi veya kuruluşuna organizatörce izleme raporu hazırlatılması zorunluluğu getirilebilir. İzleme raporu düzenlenmesi zorunluluğunu yerine getirmeyen organizatöre ilgili fuarın bitim tarihinden itibaren bir yıl süresince yeni yurt dışı fuar organizasyonu izni verilmez.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDenetim ve DeğerlendirmeOrganizatörler ve yurt dışı fuar organizasyonlarının denetimiMADDE 10 –(Başlığıyla birlikte değişik:RG-7/3/2012-28226)(1) Geçici belge ve belge sahibi organizatörler ile bunlar tarafından gerçekleştirilen tüm yurt dışı fuar organizasyonları, Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık, bu Tebliğ konusu görev ve faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi organizatörlerden talep etmeye yetkilidir.(2) Bakanlık; ilgili Bakanlık personeli ve görevlendireceği gözlemciler vasıtasıyla denetim yetkisini kullanır.Yurt dışı fuar organizasyonlarının değerlendirilmesiMADDE 11 –(Başlığıyla birlikte değişik:RG-7/3/2012-28226)(1) Yurt dışı fuar organizasyonlarının değerlendirilmesinde örneği EK-6’da yer alan fuar değerlendirme formu esas alınır.(2) Fuar gözlemcisi tarafından yurt dışı fuar organizasyonu sırasında katılımcı firmalara doldurulmak üzere örneği EK-6’da yer alan fuar değerlendirme formu dağıtılır ve anılan formların katılımcılar tarafından doldurulmasını müteakip gözlemci tarafından Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Gözlemcinin görevini yerine getirememesi durumunda, katılımcılar doldurdukları değerlendirme formlarını en geç fuarın bitimini müteakip 1 ay içinde doğrudan Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirirler.(3) Gözlemci tarafından fuar raporu, katılımcıların fuar değerlendirme formları ile birlikte fuarın bitim tarihinden itibaren 10 gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulur.(4) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan değerlendirmelerde; katılımcı firmalar tarafından değerlendirme formunda 50 üzerinden verilen puanların aritmetik ortalaması ve 30 üzerinden verilen gözlemci puanı toplanarak fuar puanı hesaplanır. Gözlemcinin görevini yerine getirememesi durumunda, katılımcıların 50 üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması üzerinden orantılamak suretiyle, 30 üzerinden gözlemci puanı belirlenir.(5) Organizatörün bir takvim yılı içinde gerçekleştirdiği tüm fuarlardan aldığı fuar puanlarının katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalamasına, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından 20 üzerinden verilen yıllık değerlendirme puanının ilave edilmesi ile organizatör puanı belirlenir. Yıllık değerlendirme puanı; organizatörün düzenlediği yurt dışı fuar organizasyonlarının sayısı, bunların hedef ülkelerde düzenlenip düzenlenmediği, prestijli fuarlar olup olmadığı, m2 toplam alan bilgisi; anılan yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcı sayısı gibi hususlar ve rekabetçilik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.(6) Yıl sonunda organizatör puanı 80 ve üzerinde olan organizatörlere A sınıfı belge düzenlenir.(7) Puanı 70-79 (bu puanlar dahil) aralığında olan organizatörlere B sınıfı belge düzenlenir.(8) Belge sahibi organizatörlerin yıllık organizatör puanı en geç bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar bildirilir. Ayrıca, fuar puanları, organizatörlerin kendi performanslarını değerlendirebilmeleri amacıyla ilgili organizatörlere bildirilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMMüeyyidelerGeçici belge sahibi organizatörlere yönelik müeyyidelerMADDE 12 – (1) Organizatörlerin,a) Geçici Belgenin geçerlilik süresi içinde 7 nci maddede belirtilen asgari Yurt Dışı Fuar organizasyonu şartını yerine getirmemesi,b) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) 5 inci maddede aranılan şartları muhafaza etmediğinin veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki yükümlülüğünü yerine getirmediğinin Bakanlıkça tespit edilmesi,c) Geçici Belge süresi sonunda Belge alamaması,d) (Ek:RG-7/3/2012-28226) Bakanlıkça izin verilmemiş yurt dışı fuar organizasyonları için Bakanlık logosunu kullanmasıdurumunda Geçici Belgeleri iptal edilir.(2) Geçici Belgeleri iptal edilen Organizatörler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeni Geçici Belge talebinde bulunamaz. Bir yılın sonunda, 5 inci maddede belirtilen belgelerle (Değişik ibare:RG-7/3/2012-28226)Bakanlığa müracaat edilerek Geçici Belge talebinde bulunulabilir.Belge sahibi organizatörlere yönelik müeyyidelerMADDE 13 – (1) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) 8 inci maddede belirtilen asgari yurt dışı fuar organizasyonu şartını veya 11 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen asgari puan şartını yerine getirmeyen veya Bakanlıkça izin verilmemiş yurt dışı fuar organizasyonları için Bakanlık logosunu kullanan organizatörün belgesi bir alt belge sınıfına dönüştürülür.(2) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki yükümlülüğünü yerine getirmediğinin Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, organizatörün belgesi iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçici belge düzenlenmez. Bir yılın sonunda, 5 inci maddede belirtilen belgelerle Bakanlığa müracaat edilerek geçici belge talebinde bulunabilir.(3) Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinde aranılan şartları muhafaza etmediği Müsteşarlıkça tespit edilen ve bu şartların tamamlanması için verilen sürede eksiklikleri tamamlamayan Organizatörün Belgesi iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle Geçici Belge düzenlenmez. Bir yılın sonunda, 5 inci maddede belirtilen belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilerek Geçici Belge talebinde bulunabilir.(4) Ancak, iki defa Belgesi veya Geçici Belgesi iptal edilen Organizatörün yeni Geçici Belge talebi değerlendirmeye alınmaz.Geçici belge veya belge sahibi organizatörlere yönelik müeyyidelerMADDE 14 – (1) Organizatörlerin,a) Ülkemizin ve ihraç ürünlerimizin imajını olumsuz gösterdiğinin ve tanıtma amacına uygun davranmadığının,b) Fuarla ilgili gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin,c) (Değişikibare:RG-7/3/2012-28226) Bakanlığa, ülkemizin yurt dışı temsilciliklerine ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin,ç) Fuar organizasyonları ile bu tür faaliyetlerin gerektirdiği işler dışındaki faaliyetler ile iştigal ettiğinin,d) Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamı dışında başka bir Mevzuat kapsamında aynı harcamalar için destek aldığının,saptanması halinde Belgesi veya Geçici Belgesi iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle yeni Geçici Belge düzenlenmez. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise ilgililer hakkında ayrıca kanuni takibat yapılmasına yönelik olarak ilgili mercilere bildirimde bulunulur.(2) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) Bu maddede belirtilen nedenlerle geçici belge veya belge iptal işlemleri sonuçlandırılmadan önce ilgili organizatörden uygun bir süre verilerek yazılı görüş alınır.(3) (Değişik:RG-7/3/2012-28226) 15 inci maddede belirtilen teminat tutarı, belge iptali durumunda dahi, adli/idari soruşturma, takibat veya inceleme sonuçlanıncaya kadar iade edilmez.(4) (Değişik:RG-20/6/2013-28683) Organizatöre haksız ödeme yapıldığının Bakanlıkça tespiti ve organizatörün verilen süre içerisinde gerekli tutarı ödememesi halinde, 15 inci maddede belirtilen teminat öncelikli olarak bu haksız ödemenin karşılanması için kullanılır. Ayrıca, organizatörlerin Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine aykırı fiillerde bulunarak katılımcıların mağduriyetlerine sebep olduğunun hukuki yollarla tespit edilmesi ve mağduriyete ilişkin bedelin organizatörden tahsil edilmesinin mümkün olmaması durumunda, geçici belge veya belgelerinin iptal edilip edilmemelerine bakılmaksızın, bu teminat tutarı söz konusu mağduriyetin giderilmesi için de kullanılır.TeminatMADDE 15 – (Değişik:RG-7/3/2012-28226)(1) (Değişik:RG-20/6/2013-28683) Organizatörlerden;a) A sınıfı belge sahibi olanlar 150 bin ABD Doları,b) B sınıfı belge sahibi olanlar 250 bin ABD Doları,c) Geçici belge müracaatında bulunanlar 500 bin ABD Doları,tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankasındaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırmak veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmek zorundadır. Organizatör firmalar, Bakanlıkça teminat mektuplarının yenilenmesinin talep edilmesi durumunda teminat mektubunu yenilemek, Bakanlıkça teminatın 14 üncü madde kapsamında kullanılması durumunda ise kullanılan miktar kadar bedeli aynı hesaba yatırmak veya bu bedel kadar kat’i banka teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmek zorundadır. Bildirim yazısının kendilerine gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen organizatörlerin belgeleri iptal edilir.(2) Anılan hesap Bakanlıkça izlenir ve belge veya geçici belgenin iptali halinde, katılımcıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin bu Tebliğ’de düzenlenen diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın talimatı üzerine hesapta bloke edilen döviz veya kat’i teminat mektubu organizatör firmaya iade edilir. Bakanlık, gerekli görmesi halinde geçici belgesi veya belgesi iptal edilen organizatörün teminatını 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde uygun göreceği süre kadar iade etmemeye yetkilidir.(3) Organizatörler, bu Tebliğde yer alan düzenlemeler sonucu sahip oldukları geçici belge veya belge sınıfının değişmesi durumunda, yeni belge sınıfına yönelik Bakanlıkça yapılan tebligatı takip eden bir aylık süre zarfında ilave teminata ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen organizatörlerin belgeleri iptal edilir. Geçici belgesi B sınıfı belgeye veya B sınıfı belgesi A sınıfına yükselen organizatörlerin teminatları, aradaki fark kadar iade edilir.(4) Bu Tebliğde tanımlanan kuruluşlar için bu maddede belirtilen teminat hükümleri uygulanmaz.Yurt dışı fuarcılık komitesiMADDE 16 – (Değişik:RG-7/3/2012-28226)(1) Yurt Dışı Fuarcılık Komitesi, yurt dışı fuarcılık sektörümüzün verimliliğinin ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, fuar düzenlenecek hedef ülkeler ve sektörlere ilişkin stratejilerin belirlenmesi, fuar organizasyonlarına katılan firmalarımızın yurtdışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanması ve fuarcılık politikalarının geliştirilmesine yardımcı olunması amacıyla, yılda en az bir defa olmak üzere Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenecek tarihlerde istişari nitelikte görüşmeler yapmak üzere toplantıya çağırılır.İstisnaMADDE 17 – (Mülga:RG-7/3/2012-28226)YetkiMADDE 18 – (1) (Değişik ibare:RG-7/3/2012-28226) Bakanlık bu Tebliğ’de yer alan hususlara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarını düzenlemeye, gerekli talimatları vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.Yürürlükten kaldırılan mevzuatMADDE 19 – (1) 19/2/2007 tarihli ve 26439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/1 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibariyle C sınıfı belgeler B sınıfı belgeye dönüştürülür ve teminatları bu Tebliğ’in 15 inci maddesine göre yeniden düzenlenir. Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirilen 2010 yılı fuarları da bu Tebliğ hükümlerince değerlendirilir ve puanları bu Tebliğ çerçevesinde yeniden hesaplanır.(2) Bu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında ifade edilen en az altı ay önceden başvurma şartı, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süre içerisinde, en az dört ay önceden başvurma şartı olarak uygulanır.(3) Bu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 18 inci ve 19 uncu fıkralarında ifade edilen teklif alma süreci, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay sonra yapılacak fuar müracaatları için uygulanacaktır. Ancak, 1/1/2011 tarihinden itibaren başlayacak fuarlar için teklif alma süreci uygulanacaktır.(4) Bu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 21 inci fıkrasındaki İzleme Raporu şartı bu Tebliğ’in yayımladığı tarihten itibaren dört ay sonra başlayacak fuarlarda uygulanır.YürürlükMADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 21 – (Değişik:RG-7/3/2012-28226)(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

 Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
7/5/201027574
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
 7/3/201228226
 20/6/201328683

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s