17 Temmuz 2012 SALI                         Resmî Gazete                                    Sayı : 28356

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI YERİNDE KORUMA VE GELİŞTİRME DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/54)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan usul ve esaslar kapsamında, genetik çeşitliliğin korunması, evcil hayvan genetik kaynaklarının yok olmalarının önlenmesi, sürdürülebilir yetiştiriciliğinin sağlanması, ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan hayvan ırklarının ıslahı, proje kapsamındaki yetiştiriciler ve bunların üye olduğu Damızlık Yetiştirici Birliklerine, üniversite ve Bakanlık Araştırma Enstitü/İstasyonlarıyla işbirliği yapmak suretiyle verim kayıtlarına dayalı hayvan ıslahı konularında deneyim kazandırılması, hayvansal üretim ve verimliliğin artırılması için saf yetiştirme ve seleksiyona dayalı yetiştirici koşullarında yürütülen ülkesel ıslah çalışmalarıyla, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesinin usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerine bağlı olarak illerde TAGEM master plan tarımsal araştırma yönetimi uygulamasıyla ilgili kılavuzdaki Proje formatında ırk bazında hazırlanan projeleri,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Birlik: Her türden hayvan için ıslah esas olmak üzere, yetiştirme, pazarlama faaliyetlerini geliştirmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler ile kurum ve kuruluşların oluşturdukları Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş birlikleri,

d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): İlgili mevzuatla oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgileri kayıt altına alan veri tabanını,

e) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn (pedigri) ve verim kayıtları tutulan sürüleri,

f) Enstitü/İstasyon: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitü ve istasyonlarını,

g) Hayvan kayıt sistemi: İlgili mevzuatla oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin, sığır cinsi hayvanlar, koyun-keçi ve arı kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanı, Koyun-Keçi Kayıt Sistemini ve Arı Kayıt Sistemini,

ğ) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ı) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

i) İl/İlçe tahkim komisyonu: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine istinaden oluşturulan komisyonu,

j) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerleri,

k) Master Plan: TAGEM’in beşer yıllık dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,

l) Merkez birlik: İl yetiştirici birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları ve faaliyetleri tüm yurdu kapsayacak şekilde her türden hayvan için ayrı kurulmuş merkez birliklerini,

m) Proje: Master Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerini,

n) Proje lideri: Alt projelerde TAGEM tarafından görevlendirilen personeli,

o) Proje uygulama esasları: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği müsteşarlık makam onaylı halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,

ö) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinde projenin işleyişi ve idari konuların görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

p) Seçim komisyonu: Yetiştiriciler ve hayvan materyalini seçmek üzere TAGEM, enstitü, il/ilçe müdürü veya ilgili şube müdürü ile proje liderinden oluşan komisyonu,

r) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici ile enstitü/istasyonlar arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat vermiş yetiştiriciler adına birlik ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,

s) Taban sürü: Ana, yavru ve verim kayıtları tutulan sürüleri,

ş) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

t) TRGM: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

u) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak yetiştirici elinde evcil hayvan genetik kaynaklarının verim özelliklerinin geliştirilmesini,

ü) Yerinde koruma: Sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren yerli evcil hayvan genetik kaynaklarını doğal yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi uygulanarak, yeterli büyüklükte sürü veya sürüler halinde korunmasını,

v) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişileri,

y) Taahhütname: Koruma ve geliştirme alt projelerinde yer alan yetiştiricilerden çalışmada alınması gereken verileri alınmasına ve yapılan işlemlerde masrafların karşılanmasına razı olunduğuna dair Birlikler tarafından alınan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi

Desteklemelerine İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Desteklemenin yapılması

MADDE 5 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacaklar: Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştirici/birlik bu desteklemeden yararlanabilir. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı: Hayvan ırklarını yerinde koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve projeye alınan yetiştiricilerden herhangi bir sebeple çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar ile yeni başvurular için, TAGEM’in talebi yeterli olmakla beraber projenin uygulanacağı il/ilçe müdürlüklerinin ve/veya yetiştirici birliklerinin yazılı başvurusu sonucu taraflarla iletişime geçilerek hayvan ırk ve sayıları ile alt proje sayısı belirlenir. İl müdürlükleri 2012 Kasım ayı sonuna kadar başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alır.

c) Desteklenen ırklar;

1) Koruma amaçlı desteklenen ırklar: Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil), Kilis, Honamlı, Abaza, Gürcü (Osmanlı), Kaçkar, İspir ve Halep keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot sığırları; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası ve arı ırklarımızdan Kafkas arısıdır.

Yetiştiricilere; koyun, keçi, sığır ve manda için hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine ise koloni başına, destekleme ödemesi yapılır.

Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 20.000 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 750 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 5.250 başı; Kafkas Arı Irkı için de 10.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler desteklenir.

2) Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar ve sayıları; (d) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde tablo halinde verilmiştir. Destekleme, verim ve doğum kaydı alınan sürülerde; doğan yavru, ana, baba (kullanılan koç/teke) başına ayrı ayrı ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır. Manda türü için yapılacak desteklemelerde, destekleme anaç manda ve damızlıkta kullanılan manda boğası üzerinden yapılır.

Geliştirme projesinde yer alan yetiştiriciler birliğe üye olmak zorundadır. Birlik TAGEM ile işbirliği halinde uygulanan proje çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, süt ölçümü, tartım ve kırkım gibi her alt projede belirtilen kayıtları, teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirir. Yetiştirici projede bulunduğu süre içerisinde kayıtlı hayvanlarına ait ölüm ve zorunlu kesim belgelerini muhafaza eder. Geliştirme projesine alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmaz.

ç) İstenecek belgeler;

1) Hayvan Genetik Kaynakları Korunma Başvuru Dilekçesi (Ek-1),

2) Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Hakediş Formu (Ek-2),

3) Taahhütname (Ek-3),

4) Koruma amaçlı desteklenen ırklar için İkamet İlmühaberi,

5) Sözleşme,

6) Elit Sürü Yetiştiricilerinin Hakediş Formu (Ek-4),

7) Taban Sürü Yetiştiricilerinin Hakediş Formu (Ek-5),

8) Anadolu Mandası Yetiştiricilerinin Hakediş Formu (Ek-6).

d) Uygulama esasları;

1) Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller;

Desteklenecek IrkDestekleneceği İl
Boz Sığır IrkıEdirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale
Yerli Kara SığırıAnkara, Çankırı, Konya, Karaman  
Yerli Güney Sarısı SığırıAdana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa
Doğu Anadolu Kırmızısı SığırıErzurum, Kars, Artvin
Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) SığırıHatay, Şanlıurfa
Zavot SığırıArdahan, Kars
Anadolu MandasıBalıkesir, Isparta, Manisa, Tekirdağ
Kıvırcık KoyunuKırklareli, Balıkesir
Sakız Koyunuİzmir, Uşak
Gökçeada KoyunuÇanakkale
Karagül KoyunuTokat
Herik KoyunuAmasya
Çine Çaparı KoyunuAydın
Hemşin KoyunuArtvin, Erzurum
Norduz KoyunuVan
Dağlıç KoyunuAfyonkarahisar, Konya
Tuj KoyunuArdahan, Kars
Karakaçan KoyunuÇanakkale, İzmir, Balıkesir
Kilis KeçisiKilis, Hatay        
Honamlı KeçisiKonya, Antalya, Burdur
Ankara KeçisiAnkara, Konya
Abaza KeçisiArtvin
Kaçkar KeçisiArtvin, Rize
Osmanlı (Gürcü) KeçisiKars, Ardahan
Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler)Siirt
Halep KeçisiKilis, Hatay, Şanlıurfa
İspir KeçisiRize, Erzurum
Kafkas ArısıArdahan, Artvin.

2) Geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar, destekleneceği iller ve hayvan sayıları:

Desteklenecek IrkDestekleneceğiİlDesteklenecek Hayvan SayısıDesteklenecek IrkDestekleneceğiİlDesteklenecek Hayvan Sayısı
Akkaraman KoyunuKonya18900Kıl KeçisiÇanakkale6300
Karaman12600Balıkesir6300
Niğde12600Bursa6300
Aksaray12600Muğla6300
Kayseri12600Antalya6300
Ankara6300Burdur6300
Yozgat12600Isparta6300
Nevşehir6300Denizli6300
Kırıkkale6300Konya6300
Çankırı12600Amasya6300
Çorum6300Tokat6300
Kırşehir6300Aydın6300
Malatya6300Karaman6300
Gümüşhane6300Niğde6300
Mersin6300Kahramanmaraş12600
Bingöl6300Yozgat6300
Erzincan12600Diyarbakır6300
Akkaraman (Şavak) KoyunuElazığ18900Mersin6300
Tunceli6300Kıvırcık KoyunuBalıkesir12600
Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil)Ankara25200Kırklareli6300
Eskişehir6300Manisa6300
Siirt6300Bursa12600
Dağlıç KoyunuAfyonkarahisar6300Aydın6300
Eşme KoyunuUşak6300Sakarya6300
Güney Karaman Koyunu (Kara Koyun )Mersin6300Yalova6300
Hemşin KoyunuArtvin12600Bilecik6300
Honamlı KeçisiKonya6300Bolu6300
Antalya6300İstanbul6300
Burdur6300Kilis KeçisiKilis12600
İvesi KoyunuŞanlıurfa12600Gaziantep6300
Kilis6300Koçeri KoyunuBatman6300
Gaziantep6300Morkaraman KoyunuErzurum12600
Osmaniye6300Bingöl12600
Mardin6300Van18900
Kangal Akkaraman KoyunuSivas50400Elazığ6300
Karacabey Merinosu KoyunuBalıkesir12600Norduz KoyunuVan6300
Bursa6300Orta Anadolu Merinosu KoyunuKonya6300
Kocaeli6300Karaman12600
Karayaka KoyunuTokat12600Eskişehir12600
Amasya12600Ankara6300
Samsun6300Kastamonu6300
Giresun6300Ramlıç KoyunuAfyonkarahisar6300
Ordu6300Eskişehir12600
Sinop6300Pırlak KoyunuAfyonkarahisar12600
Kütahya6300
Karakaş KoyunuDiyarbakır6300Eskişehir6300
Uşak6300
Van6300Pırıt KoyunuIsparta6300
Karya KoyunuAydın6300Sakız Koyunuİzmir12600
Çanakkale6300
Denizli12600Zom KoyunuDiyarbakır12600
Desteklenecek IrkDestekleneceği İlDesteklenecek Hayvan Sayısı 
Anadolu Mandasıİstanbul, Tokat, Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Samsun, Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Muş, Kayseri, Sinop, Kırklareli, Kütahya, Tekirdağ, Çorum, Giresun20000 
 
 

3) Yerinde koruma ve geliştirme esasları;

Yerinde koruma: Destekleme, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde geçen illerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu illerde hayvan ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre illerde destekleme uygulanır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 20 km uzak, son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan yetiştiricilerin aynı köyde ikamet etmesi tercih edilir. Belirtilen sayıda hayvan, bir yetiştiricinin elinde bulunmuyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlar desteklenir.

Koruma sürüsünde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü yetiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz ve her hayvan numaralandırılarak kayıt altına alınır. Destekleme alacak yetiştiricinin sahip olduğu hayvanın türü, ırkı ve sürü büyüklüğüne göre damızlıkta kullanılacak dişi ve erkek oranı sözleşmede belirlenen sayıda olacaktır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16 baştan, dişi sayısı ise 56 baştan az olmayacaktır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, enstitü/istasyon ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Yetiştirici, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Destekleme kapsamına alınan sürülerde ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından şüphe edilmesi veya hastalığın görülmesi durumunda, derhal il/ilçe tarım müdürlüklerine haber verilerek resmî veteriner hekimin müdahalesi sağlanır. Bakanlık gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasına, kan, süt, sperma, yapağı, vaginal sıvap ve benzeri örneklerin alınarak laboratuvar tetkiklerinin yapılmasına karar verebilir.

Yerinde geliştirme: Seçilecek yetiştiricilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı geliştirme projesi çerçevesinde yetiştirme yapılır.

Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her ilde uygulamaya konulacak proje, 6.300 baş hayvan içeren alt projelerden oluşur. Her alt proje, kontrollü çiftleştirilen en az 1.000 baş elit anaç koyun/keçi ile en fazla 5.000 baş anaç koyun/keçi ve 300 baş koç/tekeden oluşur. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan sayısı; 140 alt projede toplam 882.000 baş hayvanı geçmeyecektir. Projede damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1 (bir) ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir yetiştirici sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı, Sakız ırkı koyunlarda en az 40 baş, diğer ırklar için en az 80 baş ve üzeri olacaktır.

Geliştirme amaçlı desteklenecek Anadolu mandası sayısı her alt projede 900 baş hayvandan az olmamak kaydıyla 20 alt projede toplam 20.000 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 (iki) yaş ve üzerinde olmak kaydıyla, her bir yerleşim biriminde manda ineği ve düve sayısı 80 baş ve üzeri olacaktır.

4) Sözleşme;

Koruma amaçlı desteklemelerde; enstitü/istasyon müdürlüğü ile yetiştirici arasında beş yıl süreli sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. Yetiştirici her ne amaçla olursa olsun kültür ırkı ve melezleri ile ırk özelliklerini göstermeyen hayvanları yetiştirmeyeceğini taahhüt eder (Ek-3). Sözleşme süresi sona ermeden mücbir sebepler dışında (doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü, tedavisi mümkün olmayan hastalık, tutukluluk) her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştirici, aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme yenilenmediği/yenilenemediği takdirde mevcut sürü, Seçim Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç bedeli mukabilinde sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya enstitü/istasyona devredilebilir.

Geliştirme amaçlı desteklemelerde; destekleme kapsamına alınan yetiştiriciler adına, birlik ile il/ilçe müdürlüğü arasında beş yıl süreli sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştirici/birliğe destekleme ödemesi yapılmaz. Sözleşme süresi sona ermeden doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü ve benzeri mücbir sebepler ile Proje Uygulama Esaslarında belirtilen diğer hususlar hariç, her ne suretle olursa olsun projeden ayrılan yetiştirici/birlik aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Projede eksilen materyal sayısı, Proje Yürütme Kurulu kararı ile mevcut yetiştiriciler öncelikli olmak üzere yeni yetiştiricilerle sözleşme yapılarak tamamlanır. Gerek görüldüğü takdirde, projeden ayrılan yetiştiricilere ait döl kontrolü yapılmış erkek hayvanlar rayiç bedeli mukabilinde Bakanlık/birlik tarafından satın alınabilir.

e) Müracaatların değerlendirilmesi;

Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar.

f) Hakediş ve ödemeler.

Seçim Komisyonunca belirlenen ve destekleme kapsamına alınan yetiştiricilerin sürülerinde, proje liderinin yapacağı çalışma sonucu düzenleyeceği rapor doğrultusunda il/ilçe müdürlüğü tarafından hakediş belgesi düzenlenerek TAGEM’e gönderilir. TAGEM’de incelenen ve düzenlenen hak ediş belgesi TRGM’ye gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 6 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri üyelerine, ödenen desteğin % 0,1’i oranında merkez birliklerine, % 0,1’i oranında da ilgili birliğe gelir kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında olmak üzere, toplam % 0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır. Belirlenen bu kesintilerin dışında üyelerin yazılı muvafakatleri olmadan birlik herhangi bir kesinti yapamaz.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak birlik üyesi yetiştiricilere yapılacak ödemeler, merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla birlikleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

(2) Birlikler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç yedi gün içerisinde sadece Banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listelerinin bir nüshasını TAGEM’e iletilmek üzere on beş gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden, birlik yönetim kurulu sorumludur.

(3) Birlikler, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz.

(4) Birlik üyesi olma şartı aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ve bu Tebliğ esasları çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürleri yetkilidir.

(2) Sorunların çözümü; destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan hayvan genetik kaynaklarının korunmasına ilişkin konularda İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konularında ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir. İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular Bakanlığa bildirilir.

(3) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 9 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince İl/İlçe Tahkim Komisyonlarınca yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(5) Üyelerinin destekleme ödemelerini, Banka hesapları üzerinden yedi iş günü içinde ödemediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi on beş iş günü içinde il müdürlüğüne bildirmediği tespit edilen birlikler hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüğünce yapılır. Destekleme ödemelerini süresi içerisinde üyelerine ödemeyen yetiştirici/üretici birlik yönetim kurulu hakkında il müdürlüklerince Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(6) Üyelerinin yazılı muvafakatleri karşılığı proje hizmet bedeli olarak hakedişlerinden kesilen tutarı, projenin yürütülmesi için harcamayan veya proje uygulama esaslarına uygun olmayan şekilde harcayarak dolayısıyla projenin işleyişini aksatan birlikler hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işler İl müdürlüğünce yapılır. Bu durumun tespit edilmesi halinde il müdürlüklerince Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(7) Haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici birlikleri üzerinden, inceleme tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu süre içerisinde destekleme ödemesi yetiştiriciye doğrudan yapılır. İnceleme sonucu hakkında işlem yapılması kararı alınan yetiştirici/üretici birlikleri üzerinden iki yıl süreyle destekleme ödemesi yapılmaz ve inceleme konusu ödemeye ilişkin olarak, yetiştirici/üretici birliklerine ödenen Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme payı, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 11 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s