17 Ağustos 2012 CUMA                        Resmî Gazete                                    Sayı : 28387

TEBLİĞ

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2012 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/59)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın, ekinde yer alan listede belirtilen havzalardan; Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz Havzalarında desteklemeye esas 2012 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/4/2012 tarihli ve 28276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan ruhsatlı çay alanlarında 2012 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a)         Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çay tarım alanı: Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve çay üretimine izin verilen çay alanlarını,

c) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Kararname: 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

d) Özel sektör işletmeleri: Ruhsatlı üreticilerden yaş çay alımını yapan ve satın aldığı yaş çayı ticaret borsalarında tescil ettiren ticari firmaları/işletmeleri,

e) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,

f) Ruhsatlı üretici: Çay tarım alanlarında çay tarımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,

g) Üretim sezonu: 1/5/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak üreticiler

MADDE 5 –(1) Ödemeler, ruhsatlı üretici olup, Kararnameden önceki Bakanlar Kurulu Kararları ile yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2012 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2012 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen ruhsatlı üreticilere 2012 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği yapılır. Fark ödemesi desteği kilogram başına, 12 Kr olarak belirlenmiştir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 7 – (1) Bakanlık, 2013 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere ÇAY-KUR’a kaynak aktarır. Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR’a, % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Bakanlık tarafından ayrıca ödenir.

(2) Fark ödemesi desteği, kamu ve özel sektör işletmelerine ruhsatlı üreticiler tarafından satılan yaş çay yaprağı ürünü karşılığında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığın ilgili kuruluşu olan ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenir.

(3) Ödemeler, ÇAY-KUR’a kaynak aktarılmasını müteakip, ruhsatlı üreticilerin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalardaki üretici adına önceden açılmış bulunan hesaplara yapılır.

(4) Ruhsatlı üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikasının anlaşmalı olduğu bankada adına açılmış hesabı bulunmayan üreticilere ödeme yapılmaz. Ödeme hesap açılması halinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Ödemesinin Uygulanması ve Denetim

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 8 – (1) 2012 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık tarafından yürütülür.

Başvurular

MADDE 9 – (1) Ruhsatlı üretici olup, Kararnameden önceki Bakanlar Kurulu Kararları ile yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2012 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2012 yılı fark ödemesi desteği için de geçerlidir. Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2012 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2012 yılı fark ödemesi desteği düzenlenir. Ancak, kamu ve/veya özel sektör işletmelerine 2012 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 21/12/2012 tarihi mesai bitimine kadar çiftçi belgesi ve Ek-1 de yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte T.C.Kimlik Numarasını beyan ederek yaş çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvururlar. Başvuru dilekçesi ve çiftçi belgesinin yaş çay satılan tüm kamu ve özel sektör işletmelerine verilmesi zorunludur.

Fark ödemesi desteğine esas yaş çayın satın alınması, tescili, onayı ve icmallerin hazırlanması

MADDE 10 – (1) Kamu ve özel sektör işletmeleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarlarının; ticaret borsalarınca tescil edilmesi, müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek sureti ile satın alınması esastır. Satın alma işlemine ait bu belgeler üreticiye verilir. Bu belgelerin üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

(2) Tescil edilen miktar doğrultusunda kamu ve özel sektör işletmeleri, fark ödemesi desteğinden faydalanacak olan ruhsatlı üreticiler için, başvuru tarihinin bitimini müteakip 10 gün içinde ÇAY-KUR tarafından hazırlanan forma (EK-2) göre üretici bazında icmaller düzenler. EK-2 ÇAY-KUR tarafından, EK-3 ise özel sektör işletmeleri tarafından hazırlanır.

(3) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmelerince düzenlenen bu icmaller 10 gün içerisinde ticaret borsalarında onaylattırılır.

(4) Ticaret borsaları 2012 yılı üretim sezonunda kendilerine tescil ettirilen yaş çay miktarlarını fark desteği ödemelerinin kontrolü amacıyla ÇAY-KUR’a işletme bazında bildirir.

(5) Özel sektör işletmeleri, üretici bazında hazırladıkları icmallerin (EK-3) ticaret borsalarında onayını müteakip, ÇAY-KUR fabrikası bazında fark ödemesi desteğine esas toplam yaş çay miktarını gösteren icmali (EK-4) hazırlar ve onaylar. Hazırlanan icmal (EK-4), borsa onayına gerek olmaksızın ÇAY-KUR’a iki suret olarak gönderilir. Teslim edilen icmalin (EK-4) bir sureti, ÇAY-KUR tarafından üzerine “görülmüştür” ibaresi konularak ilgili özel sektör işletmesine gönderilir.

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen üretici bazında icmallerin (EK-3) ticaret borsalarında onayını müteakip, üç gün içerisinde EK-3 ve EK-4, ÇAY-KUR’a ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir.

(7) ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarınca, özel sektör işletmeleri tarafından gönderilen üretici icmallerindeki yaş çay miktarları ile kendi icmallerindeki yaş çay miktarları 10 gün içinde üretici bazında birleştirilir ve üreticilerin 2012 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarları belirlenir. Buna göre üretici bazında yaş çay ürünü fark ödemesi destek tutarlarını gösteren üretici bazında icmal (EK-5) hazırlanır.

Fark ödemesi desteğine esas üretici icmallerinin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar

MADDE 11 – (1) Ticaret borsalarına tescil ettirilmeyen miktarlar ile müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmeden satın alınan yaş çaylar için, fark ödemesi desteği ödemesi yapılmaz.

(2) Müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu hangi ruhsatlı üretici adına düzenlenmiş ise fark ödemesi desteği icmali de mutlak surette o ruhsatlı üretici adına düzenlenir.

(3) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından düzenlenecek olan icmal (EK-2), üreticilerin T.C.Kimlik Numarasına göre hazırlanır. Birden fazla ruhsatı olan üreticilerin fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarları tek bir cüzdanda T.C. Kimlik Numarası üzerinden birleştirilmek suretiyle düzenlenir.

(4) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen icmal (EK-3), borsada tescil yaptığı isme göre hazırlanır. Özel sektör işletmeleri; fark ödemesi desteği icmallerini (EK-3), üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikası bazında hazırlar ve kendisine yaş çay satan üreticinin birden fazla ÇAY-KUR fabrikasına kayıtlı olması durumunda her bir fabrika için ayrı olmak üzere toplam fabrika sayısı kadar icmal hazırlar.

(5) Özel sektör işletmeleri borsada tescil yaptığı adla bir üretici için yalnızca bir ÇAY-KUR fabrikası adına fark ödemesi icmali (EK-3) hazırlar. Aynı üretici için birden fazla ÇAY-KUR fabrikası adına icmal (EK-3) hazırlanmaz.

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından hazırlanacak olan icmalde (EK-3), Ruhsat No ve Cüzdan No sütunlarına üreticinin ÇAY-KUR kayıtlarında yer alan Ruhsat Numarası ile Cüzdan Numarası yazılır. Hiçbir şekilde adı, soyadı ve baba adlarında kısaltma yapılmaz, icmallerde T.C. Kimlik Numarası belirtilmeyen üreticilere ödeme yapılmaz. Fark ödemesine esas icmaller bilgisayar ortamında hazırlanır ve icmallerin her sayfası yetkililer tarafından imzalanır.

Askı işlemleri

MADDE 12 – (1) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından üretici bazında hazırlanan, üreticilerin 2012 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarlarına göre hesaplanan destek tutarlarını gösteren üretici icmalleri (EK-5), ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarında 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma, indirme, tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak herhangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) ÇAY-KUR’a ait çay fabrikaları tarafından icmallerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller yeniden düzenlenir. Düzenlenen icmallerdeki destek tutarları ÇAY-KUR tarafından ödenek tahsisi için Bakanlığa bildirilir.

(3) Özel sektör işletmelerince düzenlenen icmallerin (EK-3 ve EK-4) karşılaştırılması yapılır. Tespit edilen hatalar, ilgili işletmeye bir yazı ile bildirilerek birlikte düzeltilmesi sağlanır.

(4) Özel sektör işletmeleri tarafından ÇAY-KUR fabrikalarında üreticilik kaydı bulunmayan üreticiler adına icmal düzenlenmiş ise, bu üreticilerin fark ödemesi desteğinden yararlanamayacakları ilgili özel sektör işletmelerine yazı ile bildirilir.

Fark ödemesi desteğinden yararlanamayacak olanlar

MADDE 13 – (1) Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabi afetler dışında aşağıdaki üreticiler fark ödemesi desteğinden yararlanamazlar.

a) 9 uncu maddede belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle başvuruda bulunmayan üreticiler.

b) Askı listelerinde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru da bulunmayan üreticiler.

c) Ruhsatsız üreticiler.

ç) Üretim sezonundan önce ruhsatlı üreticiliği sona erenler.

d) Kamu kurum ve kuruluşları.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14 – (1) Yaş çay ürünü fark ödemesi desteği ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ziraat odaları ve ticaret borsalarının hizmetlerinden yararlanılır.

(2) İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 15 – (1) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çay yaprağı karşılığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır. Bu belgelerin üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(2) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işletmeleri hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

(3) Kamu ve özel sektör işletmeleri fark ödemesi desteği ile ilgili olarak yapılan tüm bilgi ve belgelerin suretlerini kontrol amacıyla muhafaza ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s