Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25469

Bakanlık Adı:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından:
Tebliğin Adı:Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karara Ait Uygulama Tebliği
Tebliğ No:2004/21
R. Gazete Tarihi:22/05/2004
R. Gazete Sayısı:25469

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARA AİT UYGULAMA TEBLİĞİ

(Tebliğ No: 2004/21)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ; besicilik sektöründe istikrarın sağlanmasını, hayvansal üretim ve verimin arttırılarak maliyetlerin düşürülmesini, tarım sektöründe yaşayan kesimin gelir düzeyinin diğer sektörlerde yaşayan kesimin gelir düzeyine yaklaştırılmasını, kaçak ve kontrolsüz kesimlerin önlenmesini, Bakanlığımızca ruhsatlandırılan kombina ve mezbahalarda kesimin teşvik edilmesi ile buralarda kesilen hayvan sayılarının artırılmasını, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesini amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ hükümleri, Bakanlığımızdan ruhsatlı kombina ve mezbahalarda 190 kg ve üzeri karkas ağırlığına sahip erkek sığır kestiren yetiştiricileri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- (Değişik:RG-23/10/2004-25622) Bu Tebliğ, 23/3/2000 tarih ve 2000/467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapan 2004/7863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4– Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

c) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

d) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İl Müdürlüğünü,

e) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İlçe Müdürlüğünü,

f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

g) Banka Şubesi: T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

h) Yetiştirici: İşletmelerde hayvanlardan sorumlu ve bunların yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri veya bunlara ait hayvanların geçici veya daimi olarak sorumluluğu ile sevk ve idarelerini üstlenen kanuni temsilcilerini,

ı) İşletme Tescil Belgesi: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği her hangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerlere İl veya İlçe Müdürlüklerince verilen belgeyi,

Karkas: Kesilen hayvanların kanının akıtılıp, yüzüldükten, iç organları çıkartılıp, baş ve ayakları ayrıldıktan sonra elde edilen gövdeyi,

ifade eder.

Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Madde 5- Desteklemeler için gerekli kaynak 2004 yılı mali bütçesinden karşılanmak üzere gerekli nakdin Müsteşarlık tarafından Ziraat Bankasına kaynak aktarılmasını müteakiben adı geçen banka şubeleri tarafından ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşvik Primi Uygulaması, Teşvik Priminden Yararlanılamayacak Durumlar, Cezai Hükümler ve Sorumluluklar

Teşvik Primi Uygulaması

Madde 6- Teşvik primi uygulaması aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a- Teşvik primi ödemesi, 11/9/2000 tarih ve 24167 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Bakanlığımızdan ruhsat almış kombina veya mezbahalarda kesilen 190 kg ve üstü karkas ağırlığına ulaşmış büyükbaş sığır cinsi erkek hayvanların karkas kilogramı üzerinden yapılır.

b- Teşvik priminin ödenmesi hayvanın kesiminin yapıldığı İl veya İlçede bulunan ilgili Ziraat Bankası Şubelerinden yapılır.

c- Yetiştiriciler, kesim öncesi kesime getirilen hayvanlarla ilgili olarak; Veteriner Sağlık Raporu ve/veya Menşe Şahadetnamesi ile Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu ve İşletme Tescil Belgesini kombina veya mezbaha yetkililerine sunmak zorundadırlar.

d- (Değişik:RG-23/10/2004-25622) Teşvik primi, karkasın tartılması sonucu bu kilograma isabet eden miktara ödenir.

Ödenecek olan bu miktar 500.000 TL/Kg’ dır.

e- Kesim Fişleri (Ek-1) kombina veya mezbahalarca 3 nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası yetiştiriciye verilir. Bir nüshası Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerine gönderilir, diğer nüshası ise kombina veya mezbahalarca saklanır.

f- Bakanlığımızdan ruhsat almış kombina veya mezbahaların yetkililerince, kesimini yaptıkları hayvanlara ait Teşvik Primi İcmal Formu (Ek-2) kesimi takip eden her ayın ilk haftası içerisinde 2 nüsha düzenlenerek bir nüshası Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerine gönderilir. Bir nüshası ise kombina veya mezbahalarda saklanır.

g- Kesim Fişi ve Teşvik Primi İcmal Formları, kesilen hayvanlara ait Sığır Cinsi Hayvan Pasaportundaki yetiştirici adına düzenlenir.

h- İl veya İlçe Müdürlüğü Yetkililerince, gönderilen Teşvik Primi İcmal Formu üzerinde hayvanların kesiminin yapıldığı kombina ve mezbahaların Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılıp ruhsatlandırılmadığı ve kulak numaraları belirtilen hayvanların bilgileri ile primi alacak yetiştiriciye ait olup olmadığı kontrol edilir. Teşvik Primi ödenmesi uygun olanlar için İl veya İlçe Müdürlüğü yetkililerince Ödemeye Esas Teşvik Primi İcmal Formu (Ek-3 ) düzenlenip, tasdik edilerek ödemenin yapılacağı ilgili banka şubesi müdürlüklerine gönderilir.

ı- 15.11.2004 tarihi ve öncesinde kesim yaptıran ancak işlemleri bu tarihten sonraya kalan yetiştiricilere, teşvik primi ödemesi Müsteşarlık tarafından kaynak aktarılmasını müteakiben ilgili banka şubesi tarafından yapılır.

i- Teşvik Primi ödemesi yapan banka şubeleri ödenen prim tutarı üzerinden % 1 oranında hizmet komisyonu alır.

(EK Bend:RG-23/10/2004-25622) j-Yetiştiricilerin kestireceği hayvanları en az altmış gün süre ile kendi adlarına kayıtlı işletmelerinde bulundurmaları gerekmektedir

Teşvik Priminden Yararlanılamayacak Durumlar

Madde 7- Teşvik priminden yararlanılamayacak durumlar aşağıda belirtilmiştir.

a-Test ve muayeneler sonucu; her hangi bir nedenle imhasına veya mecburi kesime sevk edilmesine karar verilen hayvan ve şarta tabi olarak değerlendirilecek karkasların sahiplerine teşvik primi ödenmez.

b- 11/9/2000 tarih ve 24167 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Bakanlığımızdan ruhsat almamış kombina veya mezbahalarda kesilen hayvanların yetiştiricilerine her hangi bir teşvik primi ödemesi yapılmaz.

(EK Bend:RG-23/10/2004-25622) c-Yetiştiriciler, kesime getirdikleri hayvanları kendi adlarına kayıtlı işletmelerinde altmış günden az bulundurmuş iseler bu yetiştiricilere teşvik primi ödenmez

Cezai Hükümler ve Sorumluluklar

Madde 8- Cezai hükümler ve sorumluluklar aşağıdaki esaslara göre uygulanır;

a- Haksız yere teşvik primi aldıkları tespit edilen yetiştiriciler hakkında 6183 sayılı “ Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Haksız yere aldıkları teşvik primi kanuni faizleri ile birlikte tahsil edilir.

b- Kesim yapan kombina veya mezbahalar teşvik primi ödemesi yapılan yetiştiriciye ve hayvanlara ait her türlü belge ile fatura, irsaliye, tesellüm fişleri gibi belgeleri istendiğinde ibraz etmek üzere arşivlerinde on yıl süre ile saklayacaklardır. Bu belgeleri saklamayan veya sahte belge düzenleyen kombina veya mezbahaların sorumlu yöneticileri ile sahipleri, bu fiillerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Hazine Müsteşarlığı’ nın bağlı olduğu Devlet Bakanı birlikte yürütür.

Ekler:

Ek1

Ek2

Ek3

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s