Resmi Gazete Tarihi: 10.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27548

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/13)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile, Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar’da yer alan usul ve esaslar kapsamında, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması amacıyla, anaç sığır, anaç manda, damızlık anaç koyun ve keçi, tiftik keçisi, ipekböceği, arı, su ürünleri yetiştiricilerinin, seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı alıp kullanan üreticilerin, suni tohumlamadan doğan buzağıların, kaba yem açığının kapatılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilerin, çiğ süt üreticilerinin, hayvan hastalıklarının önlenmesi için tazminatlı hayvan hastalıklarının, ari işletmeler kurulabilmesi için hastalıktan ari işletmelerin, hastalıklara karşı programlı aşı uygulayıcılarının, akredite veteriner hekim uygulamalarının, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi ile sözleşmeli besiciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 2/3/2010 tarihli ve 27509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/158 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Akredite Veteriner Hekim: Bakanlıkça akredite veteriner hekim sertifikası verilmiş ve il müdürlüklerince görevlendirilmiş veteriner hekimi,

b) Arılı Kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,

c) Anaç manda: 1/1/2009 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,

ç) Anaç sığır: 1/1/2009 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

d) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arı yetiştiricileri birliği ve bal üreticileri birlik üyelerinin arı kolonilerine ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alınarak, kovanlarının etiketlendiği destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı,Bakanlık ile Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından ortak tutulan kayıt sistemini,

e) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğünü,

g) Banka şubesi: T.C. Ziraat BankasıA.Ş. Şube Müdürlüklerini,

ğ) Birlik: Hayvancılık ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı Bakanlıkça kurulan birlikleri,

h) Çiftçi belgesi: Maliye Bakanlığının 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Ziraat Odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilen, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen belgeyi,

ı) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

i) Damızlık anaç koyun-keçi: 15 ay ve üzeri yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,

j) EBK: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünü,

k) E-ıslah: Bakanlık ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,

l) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,

m) Hareketli sistemlerde su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünleri yetiştirmek üzere tasarlanan gemi ve benzeri sistemlerde yapılan su ürünleri yetiştiriciliğini,

n) Hastalıktan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,

o) Hayvan Kayıt Sistemi: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanını,

ö) Irk: Destek ödemesine konu olan saf yerli büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

p) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

r) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

s) İl/İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine istinaden oluşturulan komisyonu,

ş) İşletme: Hayvanların barındırıldığı,tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerleri,

t) İşletme Tescil Belgesi: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen belgeyi,

u) Karkas: Kesilen hayvanların kanının akıtılıp, yüzüldükten, iç organları çıkartılıp, baş ve ayakları ayrıldıktan sonra elde edilen gövdeyi,

ü) Kombina/mezbaha: Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça çalışma izni verilmiş, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün kombinaları ile Et ve Balık Kurumu tarafından anlaşma yapılmış özel kombinaları veya 1 inci ve 2 nci sınıf mezbahaları,

v) KORGEM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

y) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesisleri,

z) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,

aa) Ortak: Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarını,

bb) Pasaport: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre kulak küpesi ile tanımlanıp Türkvet veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belgeyi,

cc) Randıman: Kesilen hayvandan elde edilen karkas kilogramının hayvanın ödemeye esas canlı kilosuna oranını,

çç) Resmi veteriner hekim: Bakanlıkça 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,

dd) Seçim komisyonu: TAGEM, enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyonu,

ee) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

ff) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dahil her yaştaki sığır ve mandaları,

gg) Soy kütüğü: Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanını,

ğğ) Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında E-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,

hh) Sözleşmeli yetiştirici: Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında sözleşmeli besicilik yapan yetiştiricileri,

ıı) Su ürünleri işleme tesisi: Su ürünlerinin hammaddeden başlayarak, sınıflandırma, işleme, değerlendirme, tüketime veya pazarlamaya elverişli hale getirme işlemlerinin yapıldığı, satış yerlerine gönderilmek veya ihraç edilmek üzere depolandığı (fabrika gemileri dahil) tesisler ile bu tesisleri tamamlayıcı ünitelerini ihtiva eden ve Bakanlıktan çalışma izni alınmış yerleri,

ii) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

jj) Su ürünleri kuluçkahane yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesislere TÜGEM tarafından verilen belgeyi,

kk) Su ürünleri yetiştiriciliği: Yetiştiricilik tesislerinde, entansif, yarı entansif veya ekstansif şartlarda yapılan, su ürünlerini üretme ve/veya büyütme faaliyetini,

ll) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere TÜGEM tarafından verilen belgeyi,

mm) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

nn) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

oo) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

öö) Türkvet:Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,

pp) Ulusal Süt Kayıt Sistemi (USKS): Üreticilerin sattığı süt ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ile Süt Üreticileri Birliklerince ortak tutulan kayıt sistemini,

rr) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak çiftlik hayvan genetik kaynaklarının verim özelliklerinin geliştirilmesini,

ss) Yerinde koruma: Evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan oluşan yeterli büyüklükte bir sürü veya sürüler halinde korunmasını,

şş) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişileri,

tt) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlik üyeleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlik üyeleri, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatif ortaklarını,

uu) Yetiştiricilik tesisi: Su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri,

üü) Yönetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

ifade eder.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Anaç Sığır-Manda Yetiştiriciliği, Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı,Damızlık

Anaç Koyun-Keçi Yetiştiriciliği, Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği ve Tiftik

Üretiminin Arttırılması ile Çiğ Süt Desteklemeleri

Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri

MADDE 5 – (1) Anaç Sığır ve Manda desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;

1) Kriterleri aşağıda belirlenen, 31/12/2010 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, tebliğde tanımlanan yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2010 ile 31/12/2010 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

2) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2010 ile 31/12/2010 tarihleri arasında başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

3) Müracaatında eksikleri veya yeterliliği olmayanlar yazılı olarak uyarılır ve üç gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

c) İstenecek belgeler;

1) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan icmal hazırlama yetki belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir),

2) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi.

ç) Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;

1) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve E-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31/12/2010 tarihinde kayıtlı olmalıdır,

2) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz,

3) Anaç sığırlara, 1/11/2009 ile 31/12/2010 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama yapılmış ve E-ıslah’a kaydedilmiş olmalıdır. Sığırlarda onbeş aylık yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

4) Anaç sığırlar Türkvet ve/veya E-ıslah kayıt sistemlerinde, anaç mandalar ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletme adına 1/10/2010 tarihinden önce kayıt edilmiş olmalıdır.

5) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu Türkvet ve E-ıslah, diğer tüm bilgileri E-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

6) Soykütüğü farkından faydalanacak üretici, E-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2010 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı ve 2010 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile 1/10/2010 tarihinden sonra soykütüğüne üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

d) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

1) Destekleme ve müracaat koşulları ile zamanını yetiştiricilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır. Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının E-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.

2) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

3) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtların 31/12/2010 tarihine kadar Türkvet ve E-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

4) Anaç sığır desteklemesinde, E-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve örgütünün 15/1/2011 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar.

e) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

1) Türkvet veri tabanının 31/12/2010 tarihli, E-ıslah veri tabanının ise 31/12/2010 ve 15/1/2011 tarihli verilerinden yararlanılarak, Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda TÜGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve E-ıslah veri tabanından 20/1/2011 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde beş gün süreyle askıya çıkarılır.

2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek Türkvet ve E-ıslah’da eksik olan bilgilerin kaydedilmesi on iş günü içerisinde sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.

3) İcmal-2’ler, E-ıslah veri tabanlarının 31/12/2010 ve 15/2/2011 tarihli verileri esas alınarak TÜGEM tarafından hazırlanır ve E-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

4) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2011 Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir. Aynı zamanda örgüt bazlı icmaller, üyelerine bildirilmek üzere üretici örgütlerine de gönderilir.

f) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;

1) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2011 tarihinden itibaren beş gün süreyle askıya çıkarılır.

2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2011 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

3) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

4) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2011 Şubat ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir.

g) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri e- ıslah üzerinden yayınlanır.

ğ) Hastalıklardan ari işletme desteklemesinden faydalandırılan işletmeler bu desteklemeden faydalandırılmaz.

Buzağı desteklemesi

MADDE 6 – (1) Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara, destekleme ödemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Buzağı desteklemesinden yararlanacak olanlar;

1) Bu destekleme E-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk ve melezi sığırların ise ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğan ve Türkvet’te de kayıtlı olan 2010 yılı doğumlu tüm buzağıları için ödenir.

2) Dişi buzağılara Brusella S-19 aşısı yapılmış ve Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.

3) İşletmenin E-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlanamaz.

4) Desteklemeden her buzağı bir kez faydalanır.

5) İkiz veya üçüz doğan her buzağı desteklemeden faydalanır.

6) Buzağının doğum bilgisi E-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi E-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

7) Buzağının doğumunu sağlayan suni tohumlama uygulaması, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ve ülkemizde yapılmış olmalıdır. Suni tohumlama bilgisinin E-ıslah veri tabanında kayıt edilmiş olması zorunludur.

8) On beş aylık yaştan (450 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalandırılmaz.

9) Türkvet ve E-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğum ve yavru atıkları desteklemeden faydalandırılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar desteklemeden faydalandırılır.

10) Belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur. Yetiştiriciler, buzağılarını zamanında küpeletip, Türkvet ve E-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirmekten sorumludur.

b) Müracaat şekli, zamanı, yeri ve duyuru;

1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2010 – 31/12/2010 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar. Yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir.

c) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

1) Müracaatların düzenli yapılması için destekleme ve müracaat koşullarını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

2) İl/ilçe müdürlükleri, suni tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin E-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının E-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar.

3) Destekleme için müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2011 tarihine kadar E-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar.

ç) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

1) Türkvet ve E-ıslah veri tabanlarının 15/1/2010 tarihli verilerinden, 20/1/2011 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) E-ıslah veri tabanından hazırlanır ve İl/ilçe müdürlüklerince beş gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

2) 15/2/2011 tarihli verilerden yararlanılarak E-ıslah’tan yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2011 Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir. Ödemeler TÜGEM tarafından gerçekleştirilir.

3) 1/7/2011 tarihli E-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2011 Temmuz ayının ilk haftası Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) TÜGEM tarafından E-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından E-ıslah’tan alınan listeler, beş gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

4) 1/8/2011 tarihli verilerden yararlanılarak E-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2011 Ağustos ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir.

5) İcmaller, E-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile alınır.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri e- ıslah üzerinden yayınlanır.

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 7 – (1) Anaç koyun-keçi desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye olan ve hayvanlarını Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kaydettirerek küpeleten yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılırlar.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur.

2) (Değişik:RG-25/3/2011-27885)(1) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlikleri üyeleri adına ekinde başvuruda bulunan üye listesi olan birlik dilekçesi ile 30/11/2010 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir). Destekleme çalışmaları sırasında hak mahrumiyetine sebep olacak sorun yaşanan illerde, Bakanlığın uygun görüşü alınmak şartı ile bu tarih 15/4/2011’e kadar uzatılabilir.

c) İstenecek belgeler;

1) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerince düzenlenmiş dilekçe,

2) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Merkez Birliğince düzenlenmiş icmal hazırlama yetki belgesi,

ç) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;

1) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz,

2) (Değişik:RG-25/3/2011-27885)(1) Anaç koyun-keçiler, 3/1/2011 tarihi itibarı ile en az 15 ay yaşta ve aynı işletmede en az iki ay kayıtlı bulunmak zorundadır. Destekleme çalışmaları sırasında hak mahrumiyetine sebep olacak sorun yaşanan illerde, Bakanlığın uygun görüşü alınmak şartı ile bu tarih 20/4/2011’e kadar uzatılabilir.

d) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

1) Destekleme için müracaat koşullarını ve zamanını yetiştiricilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır,

2) Kayıt işlemlerinin düzenli olarak tutularak sisteme işlenmesini, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasını sağlar.

3) (Değişik:RG-25/3/2011-27885)(1) Hayvanların işletmede 3/1/2011 tarihinden önce 2 ay kaldığına ilişkin bilgileri Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi üzerinde ve yerinde kontrol eder. Destekleme çalışmaları sırasında hak mahrumiyetine sebep olacak sorun yaşanan illerde, Bakanlığın uygun görüşü alınmak şartı ile kontrollerin tamamlanma tarihi 20/4/2011’e kadar uzatılabilir.

4) Müracaat listelerinde adı bulunan yetiştiricilerin sahip olduğu hayvanların Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kayıt edilmesini sağlar. Örneği, Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi üzerinde yayınlanan icmal-1, icmal-2, icmal-3 listelerini hazırlar.

e) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

1) (Değişik:RG-25/3/2011-27885)(1) İl/İlçe müdürlüklerince Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi veri tabanından ilişkilendirilerek icmal-1 şeklinde hazırlanan ve 3/1/2011 tarihinde kayıt sistemi üzerinden yayınlanan veya Bakanlık tarafından oluşturulan kayıt sisteminden alınarak il müdürlüklerince oluşturulan listeler ilçe müdürlüklerinde beş iş günü süreyle askıya çıkarılır. Destekleme çalışmaları sırasında hak mahrumiyetine sebep olacak sorun yaşanan illerde, Bakanlığın uygun görüşü alınmak şartı ile, icmal-1 alma tarihi 20/4/2011’e kadar uzatılabilir.

2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

f) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

1) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç, icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

2) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

g) İcmallerin gönderilmesi;

1) Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

2) İlçelerden gelen onaylanmış icmal 2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek il müdürlüklerince onaylanıp beş iş günü içinde ödemeye esas olmak üzere TÜGEM’e gönderilir.

ğ) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi üzerinden yayınlanır.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 8 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftik birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme primi ödenir.

a) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tiftik alımındaki görevleri ve yapacakları işlemler,

1) Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar.

2) Tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.

3) İl ve/veya ilçe müdürlüklerince bildirilen üreticilerin ürününü satın alır.

4) Yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.

5) Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten bir “müstahsil makbuzu” düzenlenir ve bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keçisi sayısı, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile destek ödemesi tutarları gösterilir. Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

6) Müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak “alım bordrolarına” geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, hazırlanır kooperatifler ve/veya Birliklere teslim edilir.

b) Müracaat yeri ve şekli;

1) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler kooperatifler ve/veya birliklerine dilekçe ile müracaat ederler.

2) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde il ve/veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe bildirir.

c) Ödeme icmallerinin hazırlanması;

1) Kooperatifler ve/veya birlik aracılığı ile ödenecek olan desteklemeye esas olan icmaller ile üreticinin hesabına ödenecek icmaller ayrı ayrı Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından hazırlanır.

2) Yılı içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden tüm kooperatiflerin ve üreticilerin ayrı ayrı gösterildiği Hak Ediş icmali düzenler.

3) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği “Tiftik Desteklemeleri Hak Ediş Belgesini” onaylar. Onaylanan listeyi 2010 Temmuz ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderir.

4) TÜGEM icmallerde bildirilen destekleme tutarını, tiftik alımını gerçekleştiren kooperatife ve/veya birliğe, kooperatif ve/veya birlik dışında icmal listesinde yer alan üreticiye ödenmek üzere, Banka’ya gönderir.

5) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme ödemelerini hak sahiplerine yedi gün içerisinde müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

Çiğ süt üretiminin desteklemesi

MADDE 9 – (1) Süt desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) (Değişik:RG-30/10/2010-27744)(1)Üretmiş olduğu çiğ sütü, Bakanlıktan Çalışma İzni, Üretim İzni ve Süt Teşvik Kod Numarası almış, Gıda Siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satan üreticilere; USKS veri tabanına kaydettirmek şartıyla aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak, sığır sütüne ve sığır sütünden farklı olmak üzere koyun ve keçi sütüne beher litre çiğ süt için destekleme yapılır.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; örgütlü ise üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıile örgütlü değilse bizzat USKS veri girişinden sorumlu olan Süt Üretici Birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

2) Satılan çiğ süt miktarına ait fatura ve/veya müstahsil makbuzu 2010 Aralık ayına ait olanlar hariç en geç takip eden 2 nci ayın sonunda İcmal-1’i hazırlayacak üretici örgütlerine ve/veya il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. 2010 Aralık ayına ait fatura ve/veya müstahsil makbuzu ise 15/1/2011 tarihine kadar teslim edilir.

c) İstenecek belgeler

1) İcmal-1’i hazırlayacak olan üretici örgütleri için üyesi olduğu Merkez Birliğince düzenlenmiş icmal hazırlama yetki belgesi,

2) Satılan süt miktarı litre olarak düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzları,

3) Üretici örgütlü ise üyelik durumunu gösteren yazı,

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;

1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha olarak ve aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzunun aslı ve/veya faturaların ikinci nüshaları destekleme için esas alınır. Bunların her ne suretle olursa olsun, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda süt teşvik kod numaraları ile birlikte süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı ve soyadı, adresi ve teslim edilen süt miktarı (litre olarak), sütün litre fiyatı, tutarı, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.

2) Süt icmallerinin hazırlanması ve incelenmesinde, üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları, hayvan sayısı ve satılan süt miktarı dikkate alınır. Üreticinin sahip olduğu hayvan sayısı ile sattığı süt miktarının uyumlu olmaması durumunda üretici icmal listesinden çıkarılır.

3) Süt destekleme kapsamına alınan süt işleme tesisleri, aldıkları süt miktarını il/ilçe müdürlüklerine bildirmek zorunda olup, mevsimlik çalışan işletmeler hariç, üç ay içinde verisi gelmeyen süt işleme tesislerinin süt teşvik kod numaraları iptal edilir.

d) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

1) İcmal hazırlama yetki belgesi almışSüt Üretici Birliklerinin kurulu olduğu yerlerde; örgütlü üreticinin icmal-1’e esas listeleri örgütlerince, örgütsüz üreticinin icmal-1 listeleri ise Süt Üretici Birliklerince aylar bazında hazırlanır. İcmal-1 listelerinin USKS’ne veri girişleri bu birlik tarafından yapılır.

2) İcmal hazırlama yetki belgesi almışSüt Üretici Birliklerinin bulunmadığı yerlerde; örgütlü üreticinin icmal-1’e esas listeleri örgütlerince, örgütsüz üreticinin icmal-1 listeleri ise il/ilçe müdürlüklerince aylar bazında hazırlanır. İcmal-1 listelerinin USKS’ne veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

3) Örgütlü üreticinin üyelik durumunun,İcmal-1 listelerinde gösterilmesi zorunludur.

4) Aylar bazında Ulusal Süt Kayıt Sistemi veri tabanına kaydedilen İcmal-1 listeleri, TÜGEM tarafından USKS veri tabanında İcmal-2 listeleri şeklinde yayınlanır.

5) Aynı zamanda örgüt bazlı icmaller, süt üreticileri birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklerce olmadığı yerlerde il/ilçe müdürlüklerince üyelerine bildirilmek üzere icmal-1’e esas listeyi hazırlayan üretici örgütlerine de gönderilir.

e) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

1) (Değişik:RG-30/10/2010-27744)(1)İcmal-2 listeleri, TÜGEM tarafından belirlenecek tarihte USKS üzerinden yayınlanır. USKS üzerinden yayınlanan listeler, il/ilçe müdürlüklerinde üretici örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde beş iş günü süreyle askıya çıkarılır.

2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

3) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde USKS il ve ilçe sistem sorumlularınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

f) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

1) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri iki iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde İl Müdürlüklerince yapılır.

2) İlçelerden gelen onaylanmış icmal 2 listeleri il müdürlükleri tarafından, beş iş günü incelenir ve USKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak beş iş günü içinde TÜGEM’e gönderilir.

3) TÜGEM, gelen icmal-3 listeleri ile USKS merkezinden alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

g) Diğer hususlar

1) 1/1/2010 tarihinden bu Tebliğin yayım tarihine kadar geçen sürede destekleme için başvuruda bulunan üreticilerin icmal-1’e esas olacak işlemleri 31/7/2010 tarihine kadar tamamlanır.

2) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme için müracaat koşullarını ve zamanını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurmak üzere gerekli tedbirleri alır.

3) Bu Tebliğde yer alan icmallerin ve diğer eklerin örnekleri USKS üzerinden yayınlanır.

4) Süt üretici birlikleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.

5) USKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

6) USKS ile ilgili olarak yapılacak çalışmalara yönelik olarak Bakanlık ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında protokol düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arı Yetiştiriciliği, Bombus Arısı Kullanımı ve İpekböceği Desteklemeleri

Arı yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 10 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az otuz adet arılı kovana sahip asıl birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır. Ayrıca, Bingöl, Bitlis, Siirt, Kırklareli ve Van illerinde AKS ye kayıtlı etiket (plaka) takılmış geleneksel olarak eski tip arılı kovan ile üretim yapan arıcılar da desteklemeden faydalandırılır.

a) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcı, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 1/5/2010 ile 15/7/2010 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunur;

1) Dilekçe (Ek-1),

2) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu,

b) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 1/5/2010 ile 15/10/2010 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını (Ek-2) düzenler. Arılıkta yapılan tespit dilekçede (Ek-1) beyan edilen arılı kovan üzerinden değerlendirilir. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi ise 30/9/2010’dur. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt içi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletme adresinin kayıtlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 5/10/2010 tarihine kadar gönderir.

c) Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı (Ek-2) verileri işletme bazında il/ ilçe müdürlükleri tarafından destekleme butonu kullanılarak AKS ye kaydedilir.

ç) Arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri; AKS’de birliklere göre düzenlenen Arılı Kovan Hak Ediş Belgesini (Ek-3) 25/10/2010 ile 8/11/2010 tarihleri arasında on iş günü süre ile il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç (Ek-3) deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Arıcının kayıtlı olduğu ilçe müdürlükleri desteklemeye konu belgeleri, icmal ekinde en geç 15/11/2010 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.

e) Gönderilen belgeler il müdürlüğünce kontrol edilerek, AKS den ilçeler bazında alacakları Arılı Kovan Hak Ediş Belgesini (Ek-3) kontrol amacı ile ilgili ilçe müdürlüklerine gönderilir. Arılı Kovan Hak Ediş Belgesi ilçe müdürlüklerince onaylanarak tekrar il müdürlüğüne gönderilir.

f) AKS den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmalinin (Ek-4) en geç 30/11/2010 tarihine kadar onaylı bir sureti TÜGEM’e, ayrıca excel ortamında aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

g) Her işletme için azami 1000 adet kovana destekleme ödemesi yapılır.

Bombus arısı kullanımı desteği

MADDE 11 – (1) Seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı alıp kullanan üreticilere yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) 27/12/2003 tarih ve 25329 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında Bakanlıktan işletme numarası almış üreticilere, üretim izni almış bombus arısı üreten işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde bombus arı kolonisi başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

b) 2010 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2010 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-5) ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.

c) İl/ilçe müdürlükleri gerekli inceleme yaptıktan sonra “Bombus Arısı Hakediş Belgesi” (Ek-6) düzenler.

ç) İlçe müdürlükleri tarafından düzenlenen desteklemeye esas Bombus Arısı Hakediş Belgesi, 2011 Ocak ayı içerisinde il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü Bombus Arısı Hakediş Belgelerini toplu olarak üst yazı ile 2011 Şubat ayı içerisinde TÜGEM’e gönderir.

d) Ayrıca, il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen Bombus Arısı Hakediş Belgeleri excel ortamında istatistikî bilgi için aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

e) O yıla ait üretim sezonunda üreticinin 1 dekar serası için 2 adet koloniden fazlasına ödeme yapılmaz.

f) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesine sebep olan bombus arı kolonisi üreticisinin üretim, ithalat ve ihracat izinleri Bakanlıkça iptal edilir.

g) Aynı kişi ve/veya kuruluşa ait işletmeler arasında yapılacak alım ve satım işlemleri için destekleme ödemesi yapılmaz.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 12 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik’e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.

a) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

1) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.

2) Üreticiler ipekböceği tohum talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.

3) İl/ilçe veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gönderir.

4) Kozabirlik; il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflerce bildirilen talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, tohum dağıtım listelerini (Ek-7) düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

5) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde Bakanlıkça belirlenen kutu başına verilecek olan destekleme birim fiyat üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini (Ek-8) düzenler ve yazı ekinde il müdürlüğüne gönderir.

6) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini, onaylar ve mayıs ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderir.

7) TÜGEM icmallerde bildirilen destekleme tutarını, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren, Kozabirliğe ödenmek üzere Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne gönderir.

b) Ürünlerini Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) ve/veya kooperatiflerine satan yaş koza üreticilerine yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları:

1) Ürününü Kozabirlik veya kooperatiflerine satan üreticiler desteklemeden faydalanır.

2) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler bu talebini bir dilekçe ile ilgili kooperatife bildirir.

3) Kooperatifler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile uyumlu olup olmadığını kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ürün nevine göre verilecek olan destekleme birim fiyatı üzerinden, müstahsil makbuzu düzenler bir nüshasını üreticiye verir.

4) Kooperatifler alınan ürün için, her üreticinin ayrı ayrı gösterildiği alım tarihi, ürün cinsi, miktarı, fiyatı,toplam tutarı ve makbuz no, vb. detay bilgileri içeren Ürün Alım Bordrosu (Ek-9) düzenler ve onaylı bir nüshasını hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatifin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

5) İl/ilçe müdürlüğü Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi (Ek-10) icmalleri düzenler ve temmuz ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderir.

6) TÜGEM icmallerde bildirilen destekleme tutarını, yaş koza alımını gerçekleştiren kooperatife ödenmek üzere, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne gönderir.

7) Kooperatifler destekleme ödemesini hak sahiplerine yedi gün içerisinde yapar.

(2) Kozabirlik, yaş ipekböceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise açacağı geçici alım yerleri aracılığı ile, içinde bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla kendisine getirilen yaş ipekböceği kozasının tamamını, Kozabirliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlü olduğu gibi, destekleme ödemeleri ve ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımı uygulama esaslarını önceden üreticilere duyurmakla yetkili olup, destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi, düzenlenmesi ve muhafaza edilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri

Ürün desteklemeleri

MADDE 13 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre uygulanır.

a) Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan, alabalık, çipura, levrek, çift kabuklu ve yumuşakçalar ile yeni türlerde mersin balığı, yılan balığı, kerevit, karides, kalkan balığı,fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, karabalık ve deniz alabalığı yetiştiriciliği yapanlar ürün desteklemelerinden kişi ve kuruluşlar yararlandırılır.

b) İstenen Belgeler;

1) Desteklemeye konu ürününü, doğrudan pazarlayan veya Bakanlıktan çalışma izni alınmış işletmelerde ücreti mukabilinde işletip, fileto veya füme olarak pazarlayan yetiştiriciler;

– Müracaat dilekçesi,

– Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

– Ürününü doğrudan pazarlayan yetiştiriciler, müstahsil makbuzu veya satış faturasının aslı veya ikinci sureti

– Ürününü Bakanlıktan çalışma izni alınmış işletmelerde ücreti mukabilinde işletip, fileto veya füme olarak pazarlayan yetiştiriciler, ürün işleme faturasının aslı veya ikinci sureti,

– Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

– 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,

ile tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

2) Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı düzenlenmesini sağlamak suretiyle, yetiştirdikleri ürünlerini Bakanlıktan çalışma izni alınmış kendi işleme tesislerinde değerlendirecek olan su ürünleri yetiştiricileri ile ürününü değerlendirme şekline bakılmaksızın hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler;

– Müracaat dilekçesi,

– Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

– Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı (Ek-11),

– Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

– İşleme tesisine ait çalışma izin belgesi (hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler hariç),

– 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,

ile birlikte tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine; hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler ise, işlemlerini yürütmek üzere TÜGEM tarafından belirlenen il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

c) Uygulama Esasları

1) Desteklemeye konu miktar, su ürünleri yetiştiricilik belgesindeki kapasitesi 2.000 ton/yıl’dan daha fazla olan tesisler için 2.000 ton/yıl ile sınırlı olup, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesi miktarını aşamaz. Hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiricilerin faydalanabilecekleri desteklemeye konu miktar ise, 2.000 ton/yıl’ı aşmamak kaydıyla, projenin uygulanabilirliğini izlemekle görevlendirilen kuruluş veya teknik ekip tarafından yıl içerisinde üretilebileceği öngörülen ve raporlarında da yer verecekleri miktar ile sınırlıdır. Projenin uygulanabilirliğini izlemekle görevlendirilen kuruluş veya teknik ekip tarafından tespit edilen bu miktar, yine bu kuruluş veya teknik ekip tarafından ilgili il/ilçe müdürlüğüne ve TÜGEM’e bildirilir.

2) Desteklemeye konu ürününü, Bakanlıktan çalışma izni alınmış işletmelerde ücreti mukabilinde işletip, fileto veya füme olarak pazarlayan yetiştiricilerin ibraz ettikleri ürün işleme faturasında, işlenmemiş balık miktarının belirtilmesi halinde, faturada yer alan miktar, işlenmiş ürünün yani fileto veya fümenin belirtilmesi halinde ise, faturada yer alan miktarın iki katı desteklemeye esas miktar olarak alınır ve işlemler buna uygun olarak yürütülür.

3) Kuluçkahanelerde üretimi yapılabilen türlerin yetiştiriciliğinde, doğadan toplanan canlı materyalleri kullanan tesisler ürün desteklemesinden faydalanamazlar.

4) Yetiştiriciliği yapılan türün pazar boyuna ulaşması için ihtiyaç duyulan büyüme süresi, bölgenin çevre şartları,üretim sistemleri ve benzeri diğer teknik hususlar dikkate alınarak, il müdürlüklerince belirlenecek olup; Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgelerindeki onay tarihi başlangıç kabul edilerek, büyüme için gerekli olan söz konusu sürenin tamamlanmasından önceki tarihlere ait fatura, müstahsil makbuzu ve Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanakları için hak ediş işlemleri yapılmaz. Bu tesislerin daha sonraki dönemlerine ait üretimleri ile ilgili hak ediş işlemlerinde de, bahsedilen büyüme süresinin tamamlanması hususuna riayet edilecektir. Kapasite artırımında bulunan tesislerin başlangıç ve ilave kapasiteleri ise, bu uygulamaya uygun olarak, ayrı ayrı değerlendirilir.

5) Ürününü satan yetiştiriciler, desteklemeden faydalanmak için, müstahsil makbuzları ve faturaların kesim tarihinden itibaren yıl sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmek zorundadırlar. Ancak aralık ayına ait müstahsil makbuzları ve faturalar için son müracaat tarihi bir sonraki yılın ocak ayının son mesai günüdür.

6) Söz konusu desteklemelerden faydalanabilmek için, ürününü, Bakanlıktan çalışma izni alınmış kendi işleme tesislerinde değerlendirecek yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan ve desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, ürününü hasat etmeden en az beş gün önce, dilekçe ile müracaat ederek Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağının (Ek-11) tutulmasını ve söz konusu desteklemeden faydalanma isteklerini bildireceklerdir. Hasat tespiti için son müracaat tarihi o yılın aralık ayının son mesai günüdür. Hasat Tespit Tutanağı en az iki yetkili tarafından iki nüsha olarak tanzim edilerek bir nüshası tesis yetkilisine verilir.

7) Desteklemeye konu mahsulünü kendi işleme tesislerinde değerlendirecek yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin desteklemeden faydalanması için, tanzim edilen Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanakları ile belirlenen miktarlar, il/ilçe müdürlüklerince, müteakip ayın icmallerine dahil edilir.

8) Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait, farklı illerde üretim ve işleme tesisi bulunması halinde, desteklemeden faydalanabilmek amacıyla, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerince düzenlenecek Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı(Ek-11) ile birlikte yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat edilir.

9) Yetiştiricilik tesislerinin ticari amaçla diğer yetiştiricilik tesislerinden satın aldıkları su ürünlerine mükerrer destekleme ödemesi yapılmaması için, ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından yetiştiricilik tesislerinin üretim faaliyetleri takip edilerek gerekli tedbirler alınır.

10) Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler için, üretici birliğine üyelik şartı aranmaz.

11) Üretici birliğinin kurulu olduğu farklı il/ilçelerde tesisi bulunan üreticiler, desteklemeden faydalanabilmek için, müracaat sırasında, müracaata konu tesisin bulunduğu il/ilçedeki üretici birliğine ait üyelik belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

12) İl/ilçe müdürlüklerince, müracaat sahiplerinin ibraz ettikleri belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopileri tasdik edilip alıkonularak her müracaatla ilgili dosya oluşturulur.

13) İl/ilçe müdürlükleri, su ürünleri desteklemelerine ait müracaatlarla ilgili gerekli kontrolleri yaparak, SKS üzerinden Su Ürünleri Destekleri Hakediş Formunu (Ek-12) düzenler. 1 Ocak’tan itibaren ikişer aylık dönemler halinde, SKS kayıtları üzerinde veri girişinin tamamlanmasından sonra, Su Ürünleri Destekleri Üretici Detayındaki İcmal-1’ler (Ek-14) SKS vasıtasıyla oluşturulur. Oluşturulan icmal-1’ler, her dönem için, ilçe müdürlüklerince ilçe merkezinde ilan panosunda beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı tutanağının iki yetkili tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden mesai günü askıya çıkarılır. Askı süresince İcmal 1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz. İl ve ilçe müdürlüklerinden alınan İcmal 1’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözümlenir. İlçe müdürlüklerince SKS’den alınan İcmal 1’ler onaylanır ve en geç müteakip ayın 7’sine (yedi) kadar il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır. İl müdürlükleri tarafından, SKS kayıtları üzerinden oluşturulan icmal 3’ler (Ek-15), kontrol edilip onaylanarak, 1 Ocak’tan itibaren ikişer aylık dönemler halinde, en geç müteakip ayın 10’una kadar TÜGEM’e gönderilir. Ödemeler Banka aracılığı ile yapılır.

Yavru balık desteklemeleri

MADDE 14 – (1) Yavru balık desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Yararlanacak kişiler/kuruluşlar;

1) Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan yetiştiriciler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kuluçkahanelerden ve/veya kuluçkahaneli tesislerden, denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere, alabalık, çipura, levrek, mersin balığı, kalkan balığı, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, karabalık ve deniz alabalığı yavrularını satın alarak tesislerinde büyüten yetiştiriciler ile yukarıda belirtilen yavru balıkları kendi tesisinde üretip bu yavruları yine kendi tesisinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler, yavru balık desteklemelerinden yararlandırılır.

b) İstenen Belgeler;

1) Desteklemeye konu yavru balığı satın alan yetiştiriciler;

– Müracaat dilekçesi,

– Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

– Yavru balığın satın alındığı tesise ait su ürünleri kuluçkahane belgesi veya su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

– Müstahsil makbuzu veya faturanın aslı veya ikinci sureti,

– Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

– 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,

ile tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine; hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler ise, işlemlerini yürütmek üzere TÜGEM tarafından belirlenen il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

2) Desteklemeye konu yavru balığı kendi tesislerinde üreten ve kendi tesislerinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler;

– Müracaat dilekçesi,

– Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin, aynı gerçek veya tüzel kişilere ait farklı il ve/veya ilçelerde tesis bulunması halinde, desteklemeye konu tesislere ilişkin su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin, ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,

– Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-13),

– Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

– 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,

ile tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

c) Uygulama Esasları;

1) Desteklemeye konu yavru balık miktarı, su ürünleri yetiştiricilik belgesindeki kapasitesi 2.000 ton/yıl’dan daha fazla olan tesisler için 2.000 ton/yıl’ a karşılık gelen yavru balık ile sınırlı olup, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesine karşı gelen yavru miktarını aşamaz. Hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiricilerin faydalanabilecekleri desteklemeye konu yavru balık miktarı da, 2.000 ton/yıl’a karşı gelen yavru balık miktarı ile sınırlı olup, projenin uygulanabilirliğini izlemekle görevlendirilen kuruluş veya teknik ekip tarafından yıl içerisinde üretilebileceği öngörülen ve ilgili il/ilçe müdürlüklerine bildirilecek olan üretime karşı gelen yavru miktarını aşamaz. Desteklemeye konu söz konusu yavru balık adedinin hesaplanmasında,

– Alabalık ve deniz alabalığı yetiştiriciliğinde bir kg balık üretimi için dört adet yavru,

– Çipura, levrek, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, eşkine, minekop, sargoz, mırmır ve sarıağız yetiştiriciliğinde bir kg balık üretimi için üç adet yavru,

– Kalkan, mersin balığı, yayın ve karabalık yetiştiriciliğinde ise bir kg balık üretimi için iki adet yavru balık esas alınır.

2) Yavru balık, kuluçkahanelerde üretilen on gram ağırlığa kadar olan balıkları ifade eder. Ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği amacıyla stoklanacak otuz grama kadar olan balıklar da destekleme kapsamındadır.

3) Desteklemeye konu yavru balığın, su ürünleri kuluçkahane belgesi veya su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni bulunan ve kendi ihtiyacından fazla yavru balık üreten yetiştiricilere ait tesislerden ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait kuluçkahanelerden satın alınması gerekmektedir.

4) Yetiştiricilikte kullanmak üzere doğrudan ithal edilen veya ithal yumurta ve larvadan elde edilen yavrular, yavru balık desteklemeleri kapsamı dışındadır.

5) Kuluçkahanelerde üretimi yapılabilen türlerin yetiştiriciliğinde, doğadan toplanan canlı materyalleri kullanan tesisler, yavru balık desteklemesinden faydalanamazlar.

6) Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi onay tarihinden öncesine ait yavru balıklarla ilgili faturalar, müstahsil makbuzları ve Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanakları destekleme kapsamı dışında olup; bu tesislerin daha sonraki üretim dönemlerine ait yavru balık desteği ile ilgili hak ediş işlemlerinde, il müdürlükleri tarafından tespit edilecek olan, pazar boyuna ulaşması ile ilgili büyüme süresinin tamamlanması hususu göz önünde bulundurulur.

7) Yavru balık desteğinden faydalanmak üzere müracaat eden ve il/ilçe müdürlükleri tarafından fiilen yavru balık üretimi yaptığı tespit edilen alabalık işletmeleri, yetiştiricilik belgesinde yavru balık üretiminin belirtilip belirtilmediğine bakılmaksızın, Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-13) düzenlenerek yavru balık desteklemelerinden faydalandırılacak olup; desteklemeye konu yavru balık miktarı, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesi ile sınırlıdır.

8) Yavru balık satın alarak büyüten yetiştiriciler, bu destekten faydalanmak için, istenilen belgelerle birlikte yıl sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmek zorundadırlar. Ancak aralık ayına ait müstahsil makbuzu ve faturalar için son müracaat tarihi bir sonraki yılın ocak ayının son mesai günüdür.

9) İl/ilçe müdürlükleri tarafından desteklemeye konu yavru balığı kendi tesislerinde üreten ve yine kendi tesislerinde büyütmeye devam eden yetiştiricilere, müracaatları durumunda, Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-13), en az iki yetkili tarafından onbeş gün içerisinde iki nüsha olarak tanzim edilir. Yavru balık miktarının tespiti için son müracaat tarihi o yılın aralık ayının son mesai günüdür.

10) Birden fazla tesise sahip olan ve tesislerinden herhangi birinde, diğerleri için de kullanabileceği miktarda yavru balık üreten alabalık yetiştiricileri, yetiştiricilik belgelerinde uygun miktarda yavru balık üretim-kapasitesi bulunması kaydıyla, yavru balığın üretildiği il’deki il/ilçe müdürlükleri tarafından tutulacak Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı (Ek-13) ile birlikte, yavruların büyütmeye alınacağı tesisin bulunduğu il’deki il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yavru balık desteklemelerinden faydalandırılacak olup; bu kapsamda desteklemeye konu yavru balık miktarı, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan yavru balık üretim kapasitesi ile sınırlıdır.

11) Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiriciler için, üretici birliğine üyelik şartı aranmaz.

12) Üretici birliğinin kurulu olduğu farklı il/ilçelerde tesisi bulunan üreticiler, desteklemeden faydalanabilmek için, müracaat sırasında, müracaata konu tesisin bulunduğu il/ilçedeki üretici birliğine ait üyelik belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

13) İl/ilçe müdürlüklerince, müracaat sahiplerinin ibraz ettikleri belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopileri tasdik edilip alıkonularak her müracaatla ilgili dosya oluşturulacaktır.

14) İl/ilçe müdürlükleri, su ürünleri desteklemelerine ait müracaatlarla ilgili gerekli kontrolleri yaparak, SKS üzerinden Su Ürünleri Destekleri Hakediş Formunu (Ek-12) düzenler. 1 Ocak’tan itibaren ikişer aylık dönemler halinde, SKS kayıtları üzerinde veri girişinin tamamlanmasından sonra, Su Ürünleri Destekleri Üretici Detayındaki icmal-1’ler (Ek-14) SKS vasıtasıyla oluşturulur. Oluşturulan icmal-1’ler, her dönem için, ilçe müdürlüklerince ilçe merkezinde ilan panosunda beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı tutanağının iki yetkili tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden mesai günü askıya çıkarılır. Askı süresince icmal 1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz. İl ve ilçe müdürlüklerinden alınan İcmal 1’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözümlenir. İlçe müdürlüklerince SKS’den alınan İcmal 1’ler onaylanır ve en geç müteakip ayın yedisine kadar il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır. İl müdürlükleri tarafından, SKS kayıtları üzerinden oluşturulan icmal 3’ler (Ek-15), kontrol edilip onaylanarak, 1 Ocak’tan itibaren ikişer aylık dönemler halinde, en geç müteakip ayın 10’una kadar TÜGEM’e gönderilir. Ödemeler Banka aracılığı ile yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yem Bitkileri Desteklemeleri

Yem bitkileri üretimi desteklemeleri

MADDE 15 – (1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Destekleme ödemesinden yararlanacak üreticiler;

1) Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden üreticiler yararlanır.

b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri;

1) Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, silaj olarak ise mısır silajı ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

2) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına; valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak karar verilir.

3) Yapay çayır mera tesislerinde il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsünden o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan tekli veya çoklu yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınacaktır. Hazırlattırılan proje il müdürü tarafından onaylanır.

c) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Yem bitkileri ekilişleri için başvurular 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Ekim tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-16) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz. İl müdürlükleri gerek görüldüğü taktirde müracaat süreleri yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak ve İl Tahkim Komisyonu kararı almak kaydı ile bu süreyi ilin ekolojik şartlarına göre belirleyebilir.

ç) İstenen belgeler;

1) Başvuru dilekçesi (Ek-16).

2) Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF).

3) Gerektiğinde il/ilçe müdürlüğünce istenecek diğer belgeler.

d) Destekleme şekli;

1) Yem bitkileri ekilişlerine hasat edildiği yıl için tespit edilen destekleme birim fiyatları üzerinden dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

2) Çok yıllık yonca yem bitkisi ekilişleri ile yapay çayır mera tesisinde destekleme ödemesi ilk hasat edildiği yılki destekleme miktarından dört yıl için bir defa yapılır. Yine çok yıllık yem bitkilerinden Korunga için ise destekleme ödemesi ilk hasat edildiği yılki destekleme miktarından üç yıl için bir defa yapılır. Aynı parselde beşinci yılda yeni yonca ve yapay çayır mera ekilişi veya tesis yapıldığında, Korunga ekilişi yapılan aynı parsele dördüncü yılda ekiliş yapıldığı takdirde destekleme kapsamında değerlendirilir.

e) Destekleme uygulama esasları;

1) Tek yıllık yem bitkilerinde; % 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır. Çok yıllık yem bitkilerinde de ilk hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

2) Silajlık mısır ekilişlerinde ise, danenin hamur olum döneminden danelerin sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

3) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-18) düzenlenir.

4) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan üretici, ÇKS kaydının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecektir. Başka il/ilçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde yem bitkisi ekilişi yapan üretici, ÇKS kaydı yaptırdığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecektir. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığıil/ilçe müdürlüğünden kontrol ve onay tutanağını isteyecek ve ödemeye esas icmali oluşturacaktır.

5) Çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişleri yapan üreticilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için ekilişin dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-17) alınır.

6) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan üreticilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS sisteminde yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir. İl/İlçe müdürlükleri yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için ekilişleri ikinci ve dördüncü yıllarda, korunga ekilişi için ise üçüncü yılda kontrol eder. Taahhüdü ihlâl edenler varsa, tutanak icmali (Ek-22) düzenler ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemleri yapar.

7) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacaktır.

8) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse, sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulayarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisi ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

9) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

10) Tek yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkisi karışımlarından yapılan ekilişlerden yüksek verim ve kaliteli kaba yem üretimi yapılabilmesi için ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak Tahkim Komisyon kararı ile belirlenir.

f) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

1) 1 Ocak – 31 Ekim tarihleri arasında başvuran üreticilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri 15 Kasım mesai saati bitimine kadar tamamlanır ve İcmal 1’ler (Ek-19) 15 Kasım tarihinde ÇKS vasıtasıyla oluşturulur.

2) İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köy/mahalle muhtarlığının İcmal 1’i kendi köy/mahalle muhtarlığında, iki işgünü içinde beş iş günü süreyle askıya çıkarılır. Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati muhtar tarafından tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve en az iki aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır.

g) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

1) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

2) Askı süresinde İcmal 1’lere yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

ğ) İcmallerin gönderilmesi;

1) İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (Ek-20) düzenlenip onaylanır ve en geç iki iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

2) ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (Ek-21) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak icmal dönemini takip eden beş iş günü içinde TÜGEM’e gönderilir.

h) Sorunların çözümü;

Destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konulardaİl/İlçe Tahkim Komisyonları yetkilidir. İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular TÜGEM’e bildirilir.

ı) Destekleme kapsamı dışında kalan üreticiler;

1) Bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen hükümlere uymayan,

2) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat eden,

3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz eden,

4) Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştiren,

5) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakan,

6) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş yapan,

7) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır olan parseller üzerinde ekiliş yapan,

8) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayan,

9) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen,

10) Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyen,

11) Kuraklıktan etkilenen alanlara olası destekleme ödemesi yapılması halinde bu desteklemeden yararlanan, üreticiler yem bitkileri desteklemesinden yararlanamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Hayvan Hastalığı Tazminatı, Hastalıktan Ari İşletmeler, Hayvan Hastalıkları ile

Mücadele, Programlı Aşı Uygulamaları, Akredite Veteriner Hekim Çalıştırılması,

Sözleşmeli Besicilik Desteklemeleri

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

MADDE 16 – (1) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla resmi veteriner hekimi veya sorumluluğundaki veteriner sağlık teknisyeni ya da Bakanlıkça görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum veya ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteği aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Sığır Tüberkülozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması yapılır. Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliği çerçevesinde, Tüberkülin Teamül Cetveli 3 nüsha halinde tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürünce imzalanıp onaylanır. Sığır Tüberkülozu yönünden müspet sığırların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Sığır Brusellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Sığır Brusellozu hastalığı tespit edildiğinde, hasta sığırların 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

c) Ruam hastalığında; işletmede bulunan tek tırnaklı hayvanlarda mallein uygulaması yapılır. Ruam Yönetmeliği çerçevesinde, Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve onayı için 3 nüsha halinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık onayını müteakip, Ruam yönünden müspet hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir. Ayrıca, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre hastalığın açık belirtisini gösteren tek tırnaklı hayvanlar, kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir ve Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ç) At Vebası ve Sığır Vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce At Vebası veya Sığır Vebası hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

d) Şap hastalığında; Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde bulunan hayvanlarda, hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra mihrakta bulunan hasta hayvanların kıymet takdiri 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre yapılarak öldürülür ya da şarta tabi kestirilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

e) Aşı, serum ve ilaç reaksiyonlarında; ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla hükümet veteriner hekimi veya sorumluluğundaki veteriner sağlık teknisyeni ya da Bakanlıkça görevlendirilen veteriner hekim tarafından aşı, serum ve ilaç uygulamaları sebebiyle öldükleri veteriner otopsi raporu ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre yapılır. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

f) Düzenlenen Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası çerçevesinde, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-23) 3 nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası ve ekleri ile birlikte Bakanlığa, bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(2) İlgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi yapılır.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

MADDE 17 – (1) Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde faaliyette bulunan, Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dahilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-24)

b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.

c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı Şap aşıları yaptırılmış olmalıdır.

ç) Uygulanan aşılar için Aşılama ve Serumlama Makbuzu düzenlenecektir.

d) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.

e) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.

f) İşletmede bulunan sığırlar, Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, Tüberküloz ve Bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.

g) Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip işletmelerde bulunan damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlara, sığır başına destekleme ödenir.

ğ) Destekleme ödemesi her işletme için bir sertifika döneminde bir kez olmak üzere, Hak Ediş Belgesine göre (Ek-25) banka şubesince yapılır.

h) Hastalıktan Ari İşletmelere verilecek sertifikanın geçerlilik süresi her bir hastalık için ariliğin belirlendiği tarihten itibaren bir yıl olup, süre bitiminden önce hayvanlar tekrar teste tabi tutulur. İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili yönetmeliklere göre yılda en az bir kez teste tabi tutulması gereklidir. İki test arasında bir yıldan fazla süre geçtiğinde, işletmenin ariliğinin devamı için bir test yerine, her iki hastalık için yeniden yönetmelikte belirtilen aralıklarla ikişer test yapılacaktır.

ı) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır.

i) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.

j) Destekleme ödemesine esas Hak Ediş Belgesi üç nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte KORGEM’e, bir nüshası banka şubesine gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuar raporları ile birlikte muhafaza edilir.

Hayvan hastalıkları ile mücadele desteklemeleri

MADDE 18 – (1) Brusella S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığır desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Dişi sığırlar Türkvet veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.

b) Dişi sığırlar 2010 yılı içerisinde şap ve 3-6 aylık yaşta iken Brusella S-19 Genç aşısı ile aşılanmış, uygulanan aşılar Türkvet kayıt sistemine işlenmiş, Aşılama ve Serumlama Makbuzu tanzim edilmiş olmalıdır.

c) Desteklemeden her sığır bir kez faydalanır.

ç) Türkvet’e her iki aşı kaydı yapıldıktan sonra ölen, kesilen veya satılan sığır sahipleri de desteklemeden faydalandırılır.

d) Desteklemede her iki aşı uygulamasının aynı işletmede yapılması esas olup destekleme aşıların uygulandığı işletmeye ödenir.

e) Yukarıdaki şartları sağlayan dişi sığır sahipleri, 1/10/2010 – 31/12/2010 tarihleri arasında şahsen ya da yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile il/ilçe müdürlüğüne dilekçe ile müracaatta bulunurlar. Suni tohumlamadan doğan buzağı desteklemesi için yapılan başvurular bu desteklemeye de başvuru kabul edilecektir. Yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir.

f) Desteklemede 15/1/2011 tarihli Türkvet veri tabanı kayıtları kullanılır.

g) İl/İlçe müdürlüklerince müracaatların düzenli yapılması için destekleme ve müracaat koşulları üreticilere yerel imkânlar ile duyularak, gerekli tedbirler alınır.

ğ) Brusella S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığır desteklemesi uygulamasında E-ıslah veri tabanından yararlanılacaktır. İl/İlçe müdürlükleri, E-ıslah sistemine kayıtlı olan ya da olmayan yetiştiricilerin sığırlarına ait desteklemeye esas bilgilerin E-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının E-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar.

h) İl/İlçe müdürlükleri, destekleme için müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2011 tarihine kadar E-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar.

ı) 31/1/2011 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) E-ıslah veri tabanından hazırlanır ve İl/İlçe müdürlüklerince beş gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

i) 15/2/2011 tarihli Türkvet verilerinden yararlanarak hazırlanan icmal-2’ler 28/2/2011 tarihine kadar E-ıslah’tan yayınlanır, ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır.İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2011 Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e ve KORGEM’e gönderilir.

j) İcmaller, E-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır.

k) Bu desteklemenin uygulamasından KORGEM sorumlu olup, desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.

(2) Brusella Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlak desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Dişi kuzu ve oğlaklar 2010 yılı içerisinde 3-6 aylık yaşta iken Brusella Rev-1 Genç aşısı ile aşılanmış olmalıdır.

b) Uygulanan aşı için Aşılama ve Serumlama Makbuzu tanzim edilmiş olmalıdır.

c) Desteklemeden her dişi kuzu ve oğlak bir kez faydalanır.

ç) Aşılama yapıldıktan sonra ölen, kesilen veya satılan koyun keçi sahipleri de desteklemeden faydalandırılır.

d) Destekleme aşıların uygulandığı işletmeye ödenir.

e) Yukarıdaki şartları sağlayan dişi kuzu ve oğlak sahipleri il/ilçe müdürlüğüne yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile ya da şahsen 1/10/2010 ile 31/12/2010 tarihleri arasında dilekçe ile müracaat eder.

f) İl/İlçe müdürlüklerince müracaatların düzenli yapılması için destekleme ve müracaat koşulları üreticilere yerel imkânlar ile duyularak, gerekli tedbirler alınır.

g) Brusella Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlak desteklemesi uygulamasında damızlık koyun keçi kayıt sistemi veri tabanından yararlanılacaktır. İl/İlçe müdürlükleri, koyun keçi kayıt sistemine kayıtlı olan ya da olmayan yetiştiricilerin hayvanlarına ait desteklemeye esas bilgilerin, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar.

ğ) İl/İlçe müdürlüklerince, Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi veri tabanından alınan (icmal-1) askı listesi 31/1/2011 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerinde beş iş günü süreyle askıya çıkarılır.

h) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.

ı) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç, icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

i) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

j) Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

k) İlçelerden gelen onaylanmış icmal 2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek il müdürlüklerince onaylanıp beş iş günü içinde ödemeye esas olmak üzere TÜGEM’e gönderilir.

l) Bu desteklemenin uygulamasından KORGEM sorumlu olup, desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.

Programlı aşı uygulamaları

MADDE 19 – (1) Programlı aşılamalarda uygulayıcıların desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Şap hastalığına karşı 2 ay ve üzeri sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, Sığır Brusellozu hastalığına karşı3-6 ay arası dişi buzağılara S-19 Genç aşısı, Koyun Keçi Brusellozu hastalığına karşı 3-6 ay arası erkek-dişi kuzu ve oğlaklara Rev-1 Genç aşısı uygulamaları destekleme kapsamındadır. Şap ve Brusella aşıları aynı anda uygulanmayacaktır.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden (şap, brusella genç), aşıyı tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler yararlanır.

c) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında görev yapan veteriner hekimler ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

ç) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan serbest veteriner hekimler, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar. Destekler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

d) Kampanya dönemlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kullanılacak şap aşıları Türkiye’de Şap Hastalığının Kontrolü Projesinden karşılanacaktır.

e) Proje dışında kullanılacak aşılar il müdürlüğü döner sermayelerinden temin edilebileceği gibi, İl Müdürlüğüne yapılan müracaat ve bilgisi dahilinde doğrudan Bakanlıktan üretim izinli laboratuarlardan ya da ithal izni almış ithalatçı firmalardan temin edilebilir.

f) Serbest veteriner hekimlerin aşı uygulama bedelinin tespitinde, il müdürlüğü, uygulama tatbik ücretinin fahiş fiyatla üreticiye yansımaması için gerekli incelemeyi yapacak (araç, benzin, sarf malzemesi v.b.) ve uygun bulunan teklifler onaylanacaktır. Uygulayıcılar, onaylanan ücret dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edemezler.

g) Büyükbaş şap aşılama programı onaylanan serbest veteriner hekim, programındaki köyde bulunan küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş hayvanları aşılayacaktır. Büyükbaş hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme primi ödenmeyecek, yalnızca Bakanlıkça belirlenen aşılama ücreti alınacaktır.

ğ) Küçükbaş şap aşılama programı onaylanan serbest veteriner hekim, Şap aşısı ile birlikte PPR aşısını uygulaması durumunda destekten faydalanacaktır. Şap ve PPR aşısı aynı anda uygulanacaktır.

h) Küçükbaş şap aşılama programı il müdürlüklerince onaylanan veteriner hekimlerin, şap aşısı ile birlikte uygulayacakları koyun keçi vebası aşıları, proje kapsamında ücretsiz olarak karşılanacaktır.

ı) Aşılanan büyükbaş hayvanların küpe numaraları aşılama ve serumlama makbuzuna yazılacak, küçükbaş hayvanların küpe numaraları var ise aşılama ve serumlama makbuzuna yazılacaktır.

i) Bakanlar Kurulu Kararı ile destekleme kapsamına alınmış büyükbaş hayvan aşılamalarında, hayvanların küpelenerek tanımlanmış olmaları ve yapılan aşıların Türkvet kayıt sistemine veri girişlerinin yapılmış olması destekleme ödemesi için şarttır.

j) Serbest veteriner hekimler, desteklemelerden yararlanmak için, aşıladıkları büyükbaş hayvanlarla ilgili aşı kayıtlarını Türkvet kayıt sistemine uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işleyeceklerdir. Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest veteriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

k) Destekler veri tabanına kayıtlı işletmelerdeki hayvanlara yapılan uygulamalara verilir.

l) Destekleme ödemesinden yararlanacak uygulayıcılar, destekleme almak için aşılama yapılan işletmenin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine Aşılama ve Serumlama Makbuzunun aslı ve aşılama destekleme müracaat formu (Ek-26) ile müracaat eder.

m) Hak Ediş Belgesi düzenlenmeden önce aşılanan hayvanların veri tabanına aşı kaydının yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

n) Aşı yapılan hayvanlarda il/ilçe müdürlükleri aşılamanın yapılıp yapılmadığını ve etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analizler yaptırabilir.

o) Onaylanan program teklifinin gerekçesiz bir şekilde uygulanmaması durumunda uygulayıcılar hali hazırdaki ve gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz.

ö) İl/ilçe müdürlükleri gerekli kontrolleri yaparak, Hak Ediş Belgesini üç nüsha halinde düzenler (Ek-27) Düzenlenen Hak Ediş Belgesinin bir nüshası ilgili banka şubesine bir nüshası KORGEM’e gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

p) Aşılama ve Serumlama Makbuzunun aslına kırmızı renkli olarak “DESTEKLEME ÖDEMESİNDEN YARARLANMIŞTIR” kaşesi basılarak imza altına alınır.

r) Desteklemeden yararlanan veteriner hekimlere ilişkin (Ek-28) de yer alan icmal tablosu il müdürlüklerince aylık olarak KORGEM’e gönderilir.

Akredite veteriner hekim desteklemeleri

MADDE 20 – (1) Kombina, mezbaha veya kesimhanelerde mevzuata ve hijyen kurallarına uygun üretim sağlanarak insan ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliğini tesis etmek amacı ile Bakanlığın belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması desteklemesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Görevlendirme yapılacak veteriner hekimlerde aşağıdaki şartlar aranır;

1) T.C. vatandaşı olmak.

2) Akredite veteriner hekim sertifikasına sahip olmak.

3) Sosyal Güvenlik Kurumu Numarası veya Sosyal Güvenlik Kurumuna yeni üye olanlar için T.C. kimlik numarasını ibraz etmek.

4) Vergi mükellefi olmak.

5) Bulunduğu ilin bağlı olduğu veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak.

b) Eğitim, çalışma usul ve esasları,akredite veteriner hekimlerin alacakları eğitimler, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça düzenlenir.

c) Uygulama esasları;

1) Görevlendirme yapılacak veteriner hekim sayısı, müracaat şekli ve yeri il müdürlükleri tarafından ilan edilir.

2) Akredite veteriner hekimlerin seçimi ve görevlendirilmesi il müdürlüklerince yapılır.

3) İl müdürlükleri belirlenen veteriner hekimleri resmi yazı ile görev yapacağı kombina, mezbaha veya kesimhanede görevlendirir. Görevlendirme, yazı ile veteriner hekimin görev yapacağı kombina, mezbaha veya kesimhane yetkililerine bildirilir.

4) Vardiya sayısına bakılmaksızın kombina, mezbaha veya kesimhanelerde sadece bir akredite veteriner hekim görevlendirilir. Akredite veteriner hekimin çalışma saatleri il müdürlüğü tarafından tespit edilir.

5) Akredite veteriner hekim kombina, mezbaha veya kesimhanelerin mevzuata uygun olarak çalışmasının sağlanmasından sorumludur.

6) Akredite veteriner hekimler, ödemelerin yapılacağı banka şubesi adı, kodu ve hesap numarasını, T.C. kimlik numarasını, sosyal güvenlik numarası ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarasını il/ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

7) Her ayın ilk haftası il müdürlükleri, kesimi yapılan hayvan sayılarını KORGEM’ e gönderir.

8) KORGEM ödemeye esas icmal formlarını bankaya gönderir.

d) Görevlendirme bütçe yılı için geçerli olacak şekilde yapılır.

e) KORGEM talimatı olmadan takip eden yıl için görevlendirme yapılmaz.

f) İl veya ilçe müdürlüğü denetim elemanlarınca akredite veteriner hekimin Bakanlıkça belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği veya belirlenen çalışma usul ve esaslarına uymadığı tutanakla tespit edildiğinde görevlendirme resen sona erdirilir. Toptan veya kısım kısım yılda otuz günden fazla sağlık izni kullanan ve mazeretsiz olarak görevlendirme süresi içerisinde 7 gün görev yerinde bulunmadığı tespit edilen akredite veteriner hekimin görevlendirilmesi sona erdirilir.

g) Akredite veteriner hekimlerin yıllık izin süresi yirmi gündür. Yıllık izinler il müdürlüğünün uygun göreceği tarihlerde toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

ğ) Akredite veteriner hekimlerin izinli, raporlu veya mazeretsiz olarak işe gelmediği günler için ödeme yapılmaz.

h) Kamu kurum ve kuruluşlarına veya ortaklıklarına ait kombina, mezbaha veya kesimhaneler ile ihracat ön izin sertifikasına sahip kombina, mezbaha veya kesimhanelerde akredite veteriner hekim görevlendirilmez.

Sözleşmeli besicilik desteklemeleri

MADDE 21 – (1) Destekleme primi uygulaması aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşme yapmış ve kombina veya mezbahalarda kesilen kültür ırkı, kültür ırkı melezi, yerli ırk olan en fazla 3 yaşında, besi kondisyonları asgari % 55 randımanlı en az 190 Kg. ve üstü karkas ağırlığına ulaşmış büyükbaş sığır cinsi erkek hayvanların karkas ağırlığının beher kilogramı için sözleşmeli yetiştiricilere destekleme primi ödemesi yapılır.

b) EBK bu uygulama kapsamında alım fiyatlarının tespitinde Türkiye genelinde uyguladığı alım fiyatlarını uygulayacak olup fiyat tespitinde % 55 ve üzeri randımanlı, birinci kalite besi sığırlarının randıman fiyatları uygulanacaktır.

c) Sözleşmeli yetiştiriciler, kesime getirilen hayvanlarla ilgili olarak; Bakanlık il/ilçe müdürlüğünden alınmış veteriner sağlık raporu veya köylerde muhtarlıklardan, şehir ve kasabalarda belediyelerden alınmış menşe şahadetnamesi ile Bakanlık il/ilçe müdürlüğünden alınmış; sığır cinsi hayvan pasaportu (Türkvet Veri Tabanından), ve işletme tescil belgesini kombina veya mezbaha yetkililerine sunmak zorundadırlar. Bu belgelerin yasal mevzuata uygunluğundan, belgeleri düzenleyen birimler sorumlu olacaktır.

ç) Destekleme primi, karkasın tartılması sonucu bu kilograma isabet eden miktar üzerinden ödenir.

d) Kombinalar veya mezbahalarca, hayvanların kesimini müteakip üç nüsha olarak hazırlanan Taret Projesi Kapsamında Kesilen Hayvanlara Ait Kesim Cetveli (Ek-29) ve Sıcak Tartı Çizelgesi (Ek-30) her ayın on, yirmi, yirmi sekiz, otuz ve otuz birinci gününde yetiştiricinin ikamet ettiği yerin Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerine teslim edilecektir. Ödemeye Esas Teşvik Primi İcmal Formu (Ek-31) Tarım Kredi Kooperatiflerince düzenlenecek ve Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerince onaylandıktan sonra Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından da KORGEM’ e gönderilerek destekleme primi talebinde bulunacaktır. Destekleme ödemelerine esas Taret Projesi Kapsamında Kesilen Hayvanlara Ait Kesim Cetveli (Ek-29) ve Sıcak Tartı Çizelgesi (EK-30) ve Ödemeye Esas Teşvik Primi İcmal Formunu (Ek-31) tanzim eden ve işlem yapan birimler yaptıkları işlemlerin bu Tebliğ ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan mevzuata uygunluğu yönünden kontrol edecektir.

e) Kombina ve mezbaha yetkilileri, kesimi yapılan sığır cinsi hayvanların Türkvet Veri Tabanından düşümünü yapmak veya yaptırmak zorunda olup düşümü yapılmayan sığır cinsi hayvanlara destekleme alınmasını teminen Taret Projesi Kapsamında Kesilen Hayvanlara Ait Kesim Cetveli (Ek-29) ve Sıcak Tartı Çizelgesini (EK-30) düzenlemeyecek ve Bölge Birliğine göndermeyecektir.

f) KORGEM, icmaller üzerinden tespit edilen destekleme tutarlarını sözleşmeli yetiştiricilere ödenmek üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin banka şubesi nezdinde açılmış bulunan hesabına aktarır.

g) Destekleme priminden yararlanılamayacak durumlar;

1) Test ve muayeneler sonucu; herhangi bir nedenle imhasına veya mecburi kesime tabi tutulacak hayvanlar ile post mortem muayene sonucu şarta tabi olarak değerlendirilen veya imhasına karar verilen karkasların sahiplerine destekleme primi ödenmez.

2) Kombina ve mezbaha dışında kesilen hayvanların yetiştiricilerine herhangi bir destekleme primi ödemesi yapılmaz.

3) Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında olmayan illerdeki yetiştiricilere herhangi bir destekleme primi ödemesi yapılmaz.

4) Randımanı % 55’in altında kalanlar destekleme priminden yararlanamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Desteklemeleri

Hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi

MADDE 22 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacaklar; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre kayıt altına alınmış olan yerli büyükbaş hayvan ırkları, yerli küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı Irkını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden çiftçiler/yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilir. Çiftçi, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş olan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayan çiftçiler tercih edilir.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;yerli hayvan ırklarını koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve programa alınan çiftçilerden herhangi bir sebeple projeden çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar için TAGEM’in talebiyle ilgili ilde, il müdürlüklerince hayvan ırk ve sayıları ilan edilir. İl müdürlükleri haziran ayı içerisinde başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alır.

c) Desteklenen ırklar;

1) Koruma amaçlı desteklenen ırklar; yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj ve Norduz koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi, Kilis ve Honamlı keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı, Zavot; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası yetiştiricilerine hayvan başına ve arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine her koloni için ödenir. Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 200 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 2400 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 150 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı1250 başı; Kafkas Arı Irkı için de 8000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas ArıIrkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip ve Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı yetiştiriciler desteklenir.

2) Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar; yerli koyun ırklarımızdan Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya (Sakız x Kıvırcık), Kangal Akkaraman, Pırlak (Dağlıç Melezleri), Hemşin, Kıvırcık, Dağlıç ile yerli keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi, Kıl Keçisi ve Kilis keçisi yetiştiricilerine hayvan başına ödenir. Geliştirme amaçlı destekleme miktarı; Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya, Kangal Akkaraman, Pırlak, Hemşin, Kıvırcık, Dağlıç koyunları ile Ankara Keçisi, Kıl Keçisi ve Kilis keçi ırklarımızda her bir ırk için 6.300 başı (Karya koyun tipinde 12.600 başı) ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 100.800 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1,5 ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir çiftçi sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı 80 baş ve üzeri olacaktır. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Çiftçi ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmayacaktır.

ç) İstenecek belgeler;

1) Başvuru dilekçesi (Ek-32),

2) Nüfus Cüzdanının (T.C. kimlik numarası mevcut olan) onaylanmış fotokopisi,

3) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

4) Hak Ediş Formu (Ek-33),

5) Taahhütname (Ek-34),

6) İkamet ilmühaberi,

7) Sözleşme.

d) Uygulama esasları;

1) Koruma ve geliştirme mevkileri;

Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan bölge/iller;

Yerli Kara Sığırı: Ankara,

Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı:Hatay,

Yerli Güney Sarısı Sığırı: Adana,

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı: Erzurum,

Zavot Sığırı: Doğu Anadolu Bölgesi,

Anadolu Mandası: Balıkesir,

Kıvırcık Koyunu: Kırklareli,

Gökçeada Koyunu: Çanakkale,

Herik Koyunu: Amasya,

Çine Çaparı Koyunu: Aydın,

Sakız Koyunu: İzmir,

Karagül Koyunu: Karadeniz ve Geçit Bölgeleri,

Hemşin Koyunu: Artvin,

Norduz Koyunu: Van,

Dağlıç Koyunu: Afyon,

Kilis Keçisi: Kilis,

Honamlı Keçisi: Akdeniz ve Geçit Bölgeleri,

Tuj Koyunu: Artvin, Ardahan ve Kars,

Boz Sığır Irkı: Edirne,

Ankara Keçisi: Ankara.

Kafkas Arısı: Ardahan, Artvin,

Destekleme, bu illerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu illerde hayvan ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre İllerde destekleme uygulanır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 20 km uzak, son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan çiftçilerin aynı köyde ikamet etmesi tercih edilir. Belirtilen sayıda hayvan bir çiftçinin elinde bulunmuyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir. Kafkas Arı Irkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlar desteklenir.

Geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan bölge/iller;

Ankara Keçisi: Ankara,

Akkaraman Koyunu: Konya,

İvesi Koyunu: Şanlıurfa,

Karacabey Merinosu: Balıkesir,

Anadolu Merinosu: Eskişehir,

Karayaka Koyunu: Tokat,

Karya Koyunu: Aydın ve Denizli,

Morkaraman Koyunu: Erzurum,

Kangal Akkaraman Koyunu: Sivas,

Pırlak Koyunu: Afyon,

Hemşin Koyunu: Artvin,

Kilis Keçisi: Adana, Kilis ve Hatay,

Kıl Keçisi: Burdur,

Kıvırcık Koyunu: Kırklareli,

Dağlıç Koyunu: Konya ve Afyon.

2) Yerinde koruma ve geliştirme;

Yerinde koruma: sürüde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü yetiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz ve her hayvan numaralanarak kaydı tutulur. Sürü kompozisyonu büyükbaş hayvanlar için; asgari 56 dişi-16 erkek azami 134 dişi-16 erkekten; küçükbaş hayvanlar için asgari 56 dişi-16 erkek azami 184 dişi-16 erkekten oluşur. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16 dan ve dişi sayısı 56 dan az olmayacaktır. Koruma programına katılan çiftçi, enstitü ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri çiftçiye aittir. Destekleme kapsamına alınan sürülerde ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından birinden şüphe edilmesi veya hastalığın görülmesi durumunda, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince derhal il/ilçe tarım müdürlüklerine haber verilerek resmi veteriner hekimin müdahalesi sağlanır. Bakanlık gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasına, kan, süt, sperma, yapağı, vaginal sıvap vb. örneklerin alınarak laboratuar tetkiklerinin yapılmasına karar verebilir.

Yerinde geliştirme: seçilecek çiftçilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı geliştirme projeleri çerçevesinde yetiştirme yapılır. Sürü kompozisyonu Akkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya, Morkaraman, Kangal Akkaraman, Pırlak, Hemşin, Kıvırcık, Dağlıç koyunları ile Ankara Keçisi, Kıl Keçi ve Kilis keçi ırklarımızda her ırk için 6.000 er baş koyun/keçi ile her ırk için 300 er başkoç/teke (Karya koyun tipi için 12.000 baş koyun ve 600 baş koç) olmak üzere toplam 100.800 baş hayvandan oluşacaktır. Geliştirme programına katılan çiftçiler birlik kurmak zorundadır, birlik enstitü ile işbirliği halinde projeler çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, tartım ve kırkım gibi kayıtları teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirir. Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Geliştirme programına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri çiftçiye aittir.

3) Sözleşme;

2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında seçilen çiftçilerle yapılan sözleşmeler devam eder. Programa 2010 yılında katılacak çiftçi/birliklerle bir yıl süreyle noter tasdikli bir sözleşme imzalanır. Yapılacak sözleşmenin noter masrafları çiftçi/birlik tarafından karşılanır ve sözleşme şartlarını yerine getirmeyen çiftçi/birliklere ödeme yapılmaz. Programa katılan çiftçi her ne amaçla olursa olsun kültür ırkı ve melezleri ile saf olmayan yerli ırkları yetiştirmeyeceğini köy muhtarı ve ihtiyar heyeti huzurunda ve bir sureti Seçim Komisyonuna verilmek üzere tutulan tutanakla taahhüt eder. Çiftçi, koruma ve geliştirme amaçlı olarak bulundurduğu saf hayvanları ile arzu ettiği kadar sürüsünü genişletebilir ve kovan sayısını artırabilir. Ancak sürü ve kovan sayısı sözleşmede belirlenen sayının altına düşürülmez ve erkek dişi oranı değiştirilmez. Sözleşme süresi sona ermeden doğal afet, salgın hastalık, çiftçinin ölümü durumları hariç her ne sebeple olursa olsun programdan ayrılan çiftçi/birlik aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Koruma programında, sözleşme süresi sona erdiğinde yeni bir sözleşme yapılmadığı/yapılamadığı takdirde mevcut sürü, Seçim Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü raici bedeli mukabilinde sözleşme yapılarak başka bir çiftçiye veya enstitüye devredilir. Bakanlık gerek görüldüğü takdirde, geliştirme projeleri kapsamında döl kontrolünden geçmiş koç ve tekeleri o günkü rayiç bedeli mukabilinde satın alabilir.

e) Müracaatların değerlendirilmesi;

1) Destekleme kapsamına alınacak çiftçilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Seçim Komisyonu TAGEM yetkilisi başkanlığında, Enstitü Müdürü, Enstitü Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Projesi Lideri/Geliştirme Proje Lideri, il müdürü/il müdürlüğü ilgili şube müdürü/ilçe müdüründen oluşur.

f) Hak ediş ve ödemeler;

1) Hak Ediş Belgesi; Seçim Komisyonunun önceden programa dahil olan ve yeni katılacak çiftçilerin sürülerinde yapacağı çalışma sonucu düzenleyeceği rapor doğrultusunda il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenerek banka şubesine gönderilir. Ödemeler il/ilçe müdürlüğünün hazırlayacağı Hak Ediş Belgesine istinaden Banka şubesince yapılır.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 23 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifleri üyelerine, ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez birliklerinden yetki belgesi almak koşuluyla örgütleri aracılığıyla yapılabilir. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç yedi gün içerisinde üyelerine öder ve ödemeye ilişkin belgeyi on beş gün içinde TÜGEM’e gönderir. Örgütler, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı veya üyelerinin yazılı muvafakatleri olmadan kesinti yapamaz. Örgütlülük şartı aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 2010/158 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Tebliğ esasları çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürleri yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

Yararlanamayacaklar

MADDE 26 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 27 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeme veya çalışma usul ve esaslarına uymama nedeni ile görevlendirilmesi sona erdirilen Akredite Veteriner Hekimler bir daha kombina, mezbaha veya kesimhanelerde görevlendirilmez.

Sorumluluk

MADDE 28 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 29 – (1) 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ: 2009/44) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekleri görmek için tıklayınız

(1)          Bu değişiklik 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
10/4/201027548
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
 30/10/201027744
 25/3/201127885

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s