26 Nisan 2009 PAZAR      Resmî Gazete     Sayı: 27211

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 323)

I. GİRİŞ

(1) 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinde; “28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş arazi ve arsalar hariç olmak üzere (Değişik İbare: RG-04.09.2021-31588) Cumhurbaşkanının onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazineye ait (Değişik İbare: RG-04.09.2021-31588) taşınmazlar ve Hazine adına tescil edilecek (Değişik İbare: RG-04.09.2021-31588) taşınmazların mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

(2) Bu hüküm uyarınca, tapuda Hazine adına tescilli taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici olan ve Hazine adına tapuya tescil edilecek taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devrine ilişkin işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması amacıyla bu Genel Tebliğ düzenlenmiştir.

II. TANIMLAR

(1) Bu Genel Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: (Değişik İbare: RG-04.09.2021-31588) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Başkanlık: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

c) Kanun: 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu,

ç) (Mülga: RG-04.09.2021-31588),

d) Tebliğ: Bu Genel Tebliği,

e) (Ek bent: RG-04.09.2021-31588) Arsa üretim alanı: Sınırları Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca belirlenen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan alanı,

f) (Ek bent: RG-04.09.2021-31588) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa millî emlak şefliğini,”

ifade eder.

III. (Mülga Başlık: RG-04.09.2021-31588),

IV. (Mülga ibare: RG-04.09.2021-31588) İZİN

(1) Başkanlıkça talep edilmesi halinde, arsa üretim alanı olarak belirlenen alanda; imar planının yapılması, değiştirilmesi, tescil, ifraz, tevhit ve benzeri işlemlerin yerine getirilebilmesi ve bu işlemlerin devir işlemleriyle birlikte yürütülmesine imkan vermek amacıyla, Bakanlıkça (Mülga ibare: RG-04.09.2021-31588) izin verilebilir.

V. DEVİR İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ (Değişik: RG-04.09.2021-31588)

(1) Arsa üretim alanlarında bulunan ve Başkanlığın bedelsiz devir talebinde bulunduğu taşınmazlar İdareye bildirilerek taşınmazlara ilişkin;

a) Tebliğin Ek-1’inde yer alan bilgi formunun,

b) Tapu kayıt örneğinin,

c) Emlak vergi değerinin,

ç) Rayiç bedelinin,

d) Tebliğin Ek-2’sinde yer alan taşınmazları gösterir renkli haritalı (uzaktan ve yakından uydu görüntülerini içerir) bilgi notunun,

on gün içinde Bakanlığa gönderilmesi istenir.

(2) İdarece, taşınmazların güncel tapu kaydı ve dosyasındaki bilgi ve belgelere göre taşınmazların devrine engel herhangi bir şerh, beyan veya kısıtlılık olup olmadığı ile taşınmazların, Tebliğin “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı altıncı bölümünde yer alan taşınmazlardan olup olmadığı tespit edilerek birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgelerle birlikte belirtilen süre içerisinde Bakanlığa gönderilir.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda aşınmazların devredilemeyecek nitelikte olması durumunda bu husus Bakanlık tarafından Başkanlığa bildirilir.

(4) Taşınmazların, Tebliğin “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı altıncı bölümü kapsamında görüş alınması gereken taşınmazlardan olması halinde; ilgili idarelerle yazışma Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, Bakanlık talimatı doğrultusunda, İdare tarafından da yapılabilir. Yazışmalar sonrasında devrinde sakınca olmadığı değerlendirilen taşınmazların devir işlemleri İdare tarafından gerçekleştirilir.

(5) Arsa üretim alanı olarak belirlenen alanda kalan taşınmazların devir işlemlerine ilişkin Bakanlıkça bilgi ve belge istenilmeksizin doğrudan devir işleminin yapılmasının İdareye bildirilmesi halinde, bu bölüm hükümlerine göre İdarece yapılan değerlendirme sonucunda, devrine engel bir durum bulunmayan taşınmazların devir işlemleri İdarece sonuçlandırılır. Bu fıkra kapsamında ilgili kurumlarla yazışmalar İdare tarafından yapılır. Taşınmazların devredilemeyecek nitelikte olması halinde ise bu durum Bakanlığa bildirilir.

(6) Devir işlemlerinin herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi halinde, gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa bilgi verilir.

(7) Arsa üretim alanı sınırları içerisinde kalmakla birlikte, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici alanlardan olan ve Başkanlıkça devri talep edilen taşınmazların Hazine adına tapuya tescil işlemleri öncelikle Başkanlık tarafından yapılır.

VI. DEVREDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR

(1) Tebliğ kapsamında;

a) Kamu hizmetlerine tahsisli bulunan taşınmazlar,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici olan ve Hazine adına tapuya tescili mümkün olmayan taşınmazlar,

c) (Değişik: RG-04.09.2021-31588) 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında kalıp Milli Savunma Bakanlığınca devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,,

ç) (Değişik: RG-04.09.2021-31588) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre tamamı kıyıda kalan yerler,

d) (Değişik: RG-04.09.2021-31588) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup, ilgisine göre Bakanlık veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

e) (Değişik: RG-04.09.2021-31588) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalması nedeniyle tahsisi gereken taşınmazlar,

f) (Değişik: RG-04.09.2021-31588) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

g) (Değişik: RG-04.09.2021-31588)

18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

ğ) (Değişik: RG-04.09.2021-31588) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,

h) (Değişik: RG-04.09.2021-31588) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi gereken taşınmazlar (Hazineye ait olmayanlarla tevhit şartı olanlar ile Hazinenin hissedar olduğu taşınmazlar hariç)

,ı) 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna göre tapu tahsis belgesi verilen taşınmazlar,

i) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kalan taşınmazlar,

j) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,

k) (Değişik: RG-04.09.2021-31588) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanlarda ve 2863 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık görev ve sorumlulukları kapsamında bulunan taşınır tabiat varlıkları hariç tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanlarında kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

l) Teferruğ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmazlar,

m) Kamulaştırma yoluyla edinilip 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamış taşınmazlar,

n) Özel kanun hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi, devri, terki ve kullanım hakkı verilmesi gereken taşınmazlar,

o) Elbirliği halindeki mülkiyet durumu paylı mülkiyete dönüştürülmemiş taşınmazlar,

ö) Bakanlıkça devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

(Değişik ibare: RG-04.09.2021-31588) devre konu edilemez.

VII. DEVİR YETKİSİ

(1) Tebliğ kapsamında devrinde sakınca olmadığı tespit edilen taşınmazların devrine Valilikler (Defterdarlıklar) yetkilidir. Valilikler (Defterdarlıklar) bu yetkisini devredemez. Taşınmazların ilçe sınırları içinde bulunması halinde, Kaymakamlıklarca (Malmüdürlüğü) Tebliğin “Devir İşlemlerinin Yürütülmesi” başlıklı beşinci bölümünde belirtilen işlemler tamamlanarak ve Tebliğin eki “Hazine Taşınmazlarının Toplu Konut İdaresine Devrine İlişkin Bilgi Formu (Ek 1)” hazırlanarak Valiliklere (Defterdarlık) onay için gönderilecek, devir işlemleri Valiliklerin (Defterdarlıkların) onayından sonra gerçekleştirilecektir.

(2) Başkanlığa yapılan devirlerden sonra devredilen taşınmazların ada, parsel ve yüzölçümleri ile birlikte Bakanlığın 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca takdir edilecek satışa esas bedelleri belirtilmek suretiyle bilgiler MEOP kapsamında ilgili programa aktarılacaktır. Bilgilerin MEOP kayıtlarına doğru olarak aktarılması Valiliklerin (Defterdarlık) sorumluluğunda olacaktır.

VIII. KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER

(1) (Değişik ibare: RG-04.09.2021-31588) Kanun kapsamında Başkanlığa bedelsiz devredilen taşınmazlardan, Bakanlık veya İdare tarafından imar planı bulunmadığı bildirilen taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine; “Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca farklı amaçlarda kullanılmak üzere talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” belirtmesi konulur.

(2) (Değişik ibare: RG-04.09.2021-31588) Birinci fıkraya göre belirtme konularak Başkanlığa devredilen taşınmazlardan uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmayan taşınmazların ve üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilen bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarındaki bahse konu belirtmeler Başkanlığın veya Bakanlıkla yazışma yapılmaksızın İdarenin talebi üzerine tapu idaresince terkin edilir.

Tebliğ olunur.

Ek-1

(Değişik: RG-04.09.2021-31588)

HAZİNE TAŞINMAZLARININ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA DEVRİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

İl Pafta/Cilt 
İlçe Ada / Sayfa 
Mahalle /Köy Parsel/Sıra 
Cadde/Sokak Yüzölçümü 
Yöre Hazine Hissesi 
Taşınmaz No.   
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
1* Mülkiyetinin ihtilaflı olup olmadığı, 
2-  Devrine engel herhangi bir şerh, beyan veya kısıtlılık olup olmadığı, 
3-  Tahsisli olup olmadığı, tahsisli ise hangi kamu idaresine tahsisli olduğu, 
4-  Devletin hüküm ve tasarrufu altında tescili mümkün olmayan taşınmazlardan olup olmadığı, 
5-  4342, 6831 ve 7269 sayılı Kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı, 
6-  3621 sayılı Kıyı Kanununa göre kıyıda kalan yerlerden olup olmadığı, (Kalıyorsa tamamen veya kısmen kaldığı belirtilir) 
7-  189, 2565, 2634, 2863, 2872, 2873, 3083 sayılı Kanunlar ve 383 sayılı KHK kapsamında kalıp kalmadığı. 
8-  2981 sayılı Kanuna göre tapu tahsis belgesi verilen taşınmaz olup olmadığı, 
9-   Teferruğ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmaz olup olmadığı, 
10-Kamulaştırma yoluyla edinilip 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamış taşınmaz olup olmadığı, 
11-Özel kanun hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi, devri, terki ve kullanım hakkı verilmesi gereken taşınmaz olup olmadığı, 
12-Elbirliği halindeki mülkiyet durumu paylı mülkiyete dönüştürülmemiş taşınmaz olup olmadığı, 
13-Taşınmazla ilgili olarak Bakanlıkla yazışma yapılmış ise, yazıların tarih ve sayıları 
TAŞINMAZA AİT BELGELER(Yazı Ekinde Gönderilenlerin Karşısına X İşareti Konulacak)
1- Tapu kayıt örneği 
2- İşgal ve kullanım durumu ile muhdesat ve benzeri fiili durumlar konusunda bilgiler ihtiva eden tespit tutanağı 

ONAY”

Ek-2

(Ek: RG-04.09.2021-31588)

HAZİNE TAŞINMAZLARININ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA DEVRİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

  
UZAK UYDU GÖRÜNTÜSÜYAKIN UYDU GÖRÜNTÜSÜ
  
İŞİN MUHTEVASITAŞINMAZ BİLGİLERİRAYİÇ BEDELİ (TL)AÇIKLAMA
1164 sayılı Kanun uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Devirİl   
İlçe 
Mahalle / Köy 
Ada EMLAK VERGİ DEĞERİ (TL)
Parsel  
Yüzölçüm 
Hazine Yüzölçümü 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s