26 Mart 2011 CUMARTESİResmî Gazete     Sayı : 27886

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/14)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti satın alınacak kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 8/9/2006 tarih ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 14/2/2011 tarihli ve 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların “Arılık ve Koloni Bildirim Formu” beyanına istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,

b) AKS Belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’nden alınan belgeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

e) Belge: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere  verilen Geçici Tarım Danışmanı Belgesini,

f) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

g) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarih ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’yle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve buna bağlı kayıt sistemlerini,

ğ) ÇKS Belgesi:  Tarımsal işletmelerin 2010 veya 2011 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi,

h) Gelir makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren dernek/vakıf, üretici örgütü ve ziraat odalarınca, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

ı) Genel Müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

i) Hayvan Kayıt Sistemi: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına aldığı Turkvet veri tabanını,

j) Hizmet alım/satım faturası: Tarımsal Danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı,

k) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık İl/ilçe müdürlüklerini,

l) Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS): 21/5/2008 tarih ve 26882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/8 nolu Başbakanlık genelgesinde belirtilen sistemi,

m) Koyun-keçi kayıt sistemi: 10/2/2009 tarih ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği’ne göre oluşturulan kayıt sistemini,

n) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,

o) Serbest meslek makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren serbest tarım danışmanınca, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

ö) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

p) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifikasını,

r) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar ile gönüllü kuruluşları,

s) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

ş) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

t) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

u) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince, ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

ü) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,

v) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık şirketlerini,

y) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

z) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere ödenen desteği,

aa) Uygulama Esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını,

bb) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

cc) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

çç) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

dd) Ziraat odaları: 6964 sayılı Kanuna göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve Kuruluşlar, Sorumlulukları ve Denetlenmesi

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, sorumlulukları

MADDE 5 –

(1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,

ç) Serbest tarım danışmanları.

(2) TYDD’ne başvuracak tarımsal işletmeler ile tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet sözleşmelerini esas alarak sözleşme imzalayacaklardır. Tarımsal danışmanlık hizmet sunumu sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kurum veya kuruluştaki tarım danışmanı mücbir sebeplerden dolayı değişirse aynı nitelikte danışman hemen ikame edilir. İkame edilen tarım danışmanına ait bilgi/belgeler bir hafta içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanı için düzenlenen Ek-5 bir hafta içinde ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne, Ek-6 bir hafta içerisinde il müdürlüğünden Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Hizmet sözleşmeleri en az oniki (12) aylık olmalıdır. Ancak 1/1/2011 tarihinden önce sözleşme imzalamış olanların, sözleşmeleri 31/12/2011 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli olacaktır.

(4) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, bünyesindeki her danışman için, Uygulama Esaslarının “Hizmet verilecek tarımsal işletme sayısı ve tarımsal işletme ziyaretleri” başlığını düzenleyen 17 nci madde hükümleri doğrultusunda hizmet verdikleri tarımsal işletme sayısını belirlerler ve il/ilçe müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar (Ek-3) ile bildirirler.

(5) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği tarımsal işletmelerden TYDD’ne başvuranlar adına düzenlediği fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzunu Genel Müdürlükçe belirlenen tarihe kadar il/ilçe müdürlüğüne teslim eder.

(6) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik ve Uygulama Esaslarında yer alan hükümler doğrultusunda verilecektir.

(7) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı veya karşılıklı fesh edilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

(8) TYDD’ne başvurmuş ancak TYDD’ne son başvuru tarihinden önce sözleşmesini karşılıklı veya tek taraflı fesh eden tarımsal işletme, tarımsal danışmanlık hizmeti veren başka kişi veya kuruluşlar ile sözleşme imzalar ve süresi içinde başvurusunu yeniler.

(9) TYDD’ne başvurusu her yönü ile tamamlanmış ve tarımsal danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluş ile sözleşmesini son başvuru tarihinden sonra karşılıklı veya tek taraflı fesh eden tarımsal işletme TYDD almak için, bir defaya mahsus olmak üzere, bir ay içerisinde tarımsal danışmanlık hizmeti veren başka kişi veya kuruluş ile sözleşme imzalar.

(10) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği alan sınırları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık dernek ve vakıfları; sadece bulundukları il sınırları içerisinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

b) Tarımsal danışmanlık şirketleri; bulundukları il sınırları dışında başka il veya ilçede ancak şube açmak şartıyla tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

c) Üretici örgütleri; bulundukları il sınırları dışında bulunan birimleri aracılığı ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

ç) Ziraat odaları; ilgili mevzuatlarına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği çiftçilerinin bulunduğu ilçe sınırları dahilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

(11) Tarım Danışmanı, sertifikasını Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre vize ettirmelidir. Aksi durumda tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez, tarımsal işletmeler ve tarımsal danışmanlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile sözleşme imzalayamaz.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi

MADDE 6 –

(1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürü, ilçede ilçe müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyonda varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan kişiler yer almalıdır.

b) Komisyon tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, şikayet, teftiş gibi durumlarda yapılacak denetimler hariç uygulama esaslarında belirtilen sıklıkta denetler.

c) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, Yönetmelik ve Uygulama Esaslarına göre denetlenerek, rapor tutulur. 

ç) Komisyon, denetimler sırasında, denetlenen kişi ve kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin en az %5’i ile görüşme yapar ve tutanak düzenler.

d) Denetim sonucu haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumları İl Teknik Komitesinde görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre yapılır. Sertifika/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması veya sertifika/yetki belgesinin iptali cezalarını alan kişi ve kuruluşların hizmet verdiği tarımsal işletmeler TYDD’ni almak için bir ay içinde tarımsal danışmanlık hizmeti sunan diğer kişi veya kuruluşlar ile sözleşme imzalar.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Satın Alacak Tarımsal İşletmeler ve Ödeme Miktarı

Destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler

MADDE 7 –

(1) Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki kriterlere sahip olmalıdır.

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,

b) Aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olmak,

1) Örtü altında en az 3 dekar,

2) Bağ-Bahçede en az 10 dekar,

3) Tarla ziraatında kuruda en az 100 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak.

4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçük baş hayvana,

5) En az 50 adet arı kolonisine, 

6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmalıdır.

Ödeme miktarı

MADDE 8 –

(1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran tarımsal işletmelere 500,00 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarımsal İşletmelerden İstenecek Belgeler, Başvuru Tarihi ve Başvuru İşlemleri, Askı İşlemleri, Listeler ve Ödeme

Tarımsal işletmelerden istenecek belgeler

MADDE 9 –

(1) Tarımsal işletmelerden istenecek belgeler aşağıda sıralanmıştır.

a) Başvuru formu ve taahhütname (Ek-1) ile tarımsal işletme bilgi formu (Ek-2). Bu formlar bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kayıt sistemlerine uygun olarak doldurulur. Tarımsal işletme bilgi formu (Ek-2), kayıt sisteminde yer alan bilgiler ile karşılaştırılarak onay makamınca onaylanır.

b) KPS’ye erişim sağlayan ilçe/il müdürlüğü, sistemden kişinin kimlik bilgilerini alacak ve nüfus cüzdanının aslını görerek bu bilgileri onaylayacaktır. KPS’ye erişim sağlayamayan il/ilçe müdürlüğü ise başvuru sahibinden nüfus cüzdanın onaylı suretini alacaktır.

c) Tarımsal işletme bilgi formunun (Ek-2) onaylanmaması durumunda, tarımsal işletmeden aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.

1) İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi,

2) AKS belgesi,

3) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,

4) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,

5) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi veya kuruluşlar tarafından son başvuru tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne verilecek liste (EK-3).

d) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği tarımsal işletmelerden TYDD’ne başvuranlar adına düzenlediği fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzunu Genel Müdürlükçe belirlenen tarihe kadar il/ilçe müdürlüğüne teslim eder.

e) TYDD’ne başvuran tarımsal işletme başvuruda bulunduğu il/ilçede tarımsal destekleme ödemesi yapan T.C. Ziraat Bankası Şubesinde hesap açar ve bu hesabın bilgileri Ek-1 formunda yer alır.

Başvuru tarihi ve başvuru işlemleri, askı işlemleri, listeler ve ödeme

MADDE 10 –

(1) Başvuru tarihi ve başvuru işlemleri, askı işlemleri ve ödemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD’den faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler.

b) Birden fazla ilde tarımsal üretim yapan ve tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletme EK-1 formunda beyan edilen kayıt sistemine,  kayıtlı olduğu ilden müracaat eder.

c) İl/ilçe müdürlüklerince tarımsal yayım ve danışmanlık desteği icmalleri (Ek-4) son başvuru tarihinden 15 gün sonra il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Bu süre zarfında yapılacak itirazlar İl Teknik Komiteleri tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Ancak Genel Müdürlükçe belirlenen tarihe kadar, fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmeyenler listeden çıkarılır.

ç) İl/ilçe müdürlüğü ödeme icmalini (Ek-4), TYDD’ne başvuran tarımsal işletmelere ait hesapların yer aldığı T.C. Ziraat Bankası Şubesine Genel Müdürlükçe belirlenen tarihte yazılı ve elektronik olarak gönderir. Banka Şubesi Ek-4 bilgilerini sisteme girer. Ödemeler banka tarafından yapılır. Tüm ödemeler gerekli kaynakların Bakanlık tarafından Bankaya aktarılmasından sonra Ek-4’teki ödeme icmallerine göre ilgili Banka şubesince tarımsal işletmelerin hesabına aktarılır. 

d) İlçe İcmali (Ek-5) listeler askıdan indikten 5 gün sonra ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne, İl İcmali (Ek-6) listeler askıdan indikten 10 gün sonra, il müdürlüğünden Genel Müdürlüğe yazılı ve elektronik olarak gönderilir. İl/ilçe müdürlüğüne fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu Genel Müdürlükçe belirlenen tarihe kadar teslim edilmeyenlerin listesi söz konusu tarihten bir hafta sonra Genel Müdürlüğe gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İl Teknik Komitelerinin Görevleri, Desteklemelerin Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler

İl Teknik Komitelerinin görevleri

MADDE 11 –

(1) İl Teknik Komiteleri aşağıdaki görevleri yapar.

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemleri yapmaya yetkilidir. Komite başkanı aracılığı ile alınan kararların uygulanması yönünde ilgili mercilerde girişimde bulunur. Haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen tarımsal işletmelerin, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

b) Destekleme ödemesinden faydalanmak üzere tarımsal işletmelerin başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

c) İl Teknik Komitesi bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin Kararlarına yapılan itirazlar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 12 –

(1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tâbidir.

(3) Bu denetimler sırasında, kişi ve kuruluşların bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi hâlinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

ALTINCI BÖLÜM

Desteklemeden Yararlanamayacaklar, Cezai Sorumluluklar ve Ceza Hükümleri

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 13 –

(1) Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmayan tarımsal işletmeler.

(2) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvurmayanlar.

(3) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler.

(4) Kamu tüzel kişileri.

(5) Birden fazla ilde tarımsal üretim yapan ve EK-1 formunda beyan edilen kayıt sistemine, kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerde TYDD’ne müracaat eden tarımsal işletmeler.

(6) Tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olanlar, men edildiği süre boyunca.

(7) Tarımsal danışmanlık hizmet faturası veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu Genel Müdürlüğün belirlediği tarihe kadar il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmeyenler.

(8) Tarım danışmanı, tarım yayımcısı veya geçici tarım danışmanı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda tarımsal işletme sahibi ise, sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal danışmanlık hizmeti alarak TYDD’den faydalanamaz.

(9) Oniki aydan daha az süreli tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti alanlar.

Cezai sorumluluklar ve ceza hükümleri

MADDE 14 –

(1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.

(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 15 –

(1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s