18/5/2002 tarihli ve 24759 sayılı Resmî Gazete

Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA TAHSİSLİ OLAN BAZI YERLER İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN MÜTEŞEBBİSLERE TAHSİSİNDE VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

Madde 1-

Bu Tebliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tahsisli üretme istasyonları, üretim laboratuarları, araştırma enstitüleri ve su ürünü üretim sahalarında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının gözetiminde projeye dayalı olarak tarımsal yatırım yapmak ve/veya işletmek isteyen T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilere bedeli karşılığında ön izin verilmesine, ön İznin kesin İzne dönüştürülmesine, bu yerlerin kiralanmasına, irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tahsisli veya başka bir kamu kuruluşuna tahsisli olduğu halde fiilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kullanımında bulunan araziler, üretme istasyonları, üretim laboratuarları, araştırma enstitüleri ve su ürünü üretim sahaları ile tahsisli olmayan ancak, Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygun görülecek tarım arazilerinin kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun, projeye dayalı olarak yapılacak tarımsal yatırımlara tahsisleri ve değerlendirilmesi bu Tebliğ esaslarına göre yapılır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu Tebliğ kapsamına giren yerlerde ve konularda müteşebbisler ile birlikte ortak tarımsal yatırımlar ve projeler gerçekleştirebilir.

Dayanak

Madde 3-

Bu Tebliğ, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca çıkarılan ve 16/12/1984 tarihli ve 18607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 65 ve 72 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

Tarımsal yatırım: Tarımsal üretim ile ilgili her türlü üretim, işleme, paketleme, pazarlama, değerlendirme, depolama, ‘tarımsal eğitim, yayın, araştırma, laboratuar yatırımlarını,

Komisyon: Proje Değerlendirme Komisyonunu, ifade eder.

Başvuru ve inceleme

Madde 5-

Bu Tebliğ kapsamında bulunan yerlere yönelik yatırım ve işletme talepleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yapılır. Ancak diğer kamu kuruluşlarına tahsisli olup, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kullanılan taşınmazların ayrıca tahsisi yapılmaz. Bu Bakanlık tarafından, gerek talep üzerine, gerekse, resen bu Tebliğe göre değerlendirilmesi uygun görülen yerler hakkında Maliye Bakanlığından uygun görüş istenilir.

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda; bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmesinde sakınca bulunmadığı belirlenen yerler Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tahsisli değilse tahsisi yapılarak, bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirilmek üzere anılan Bakanlığa bildirilir. Ancak diğer kamu kuruluşlarına tahsisli olup, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kullanılan taşınmazların ayrıca tahsisi yapılmaz

İlan

Madde 6-

Bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca belirlenen yerler müteşebbislere ilan yoluyla duyurulur, ilan, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan ve günlük tirajı 100.000’in üzerinde olan gazetelerde 5 gün ara ile iki kez yapılır.

İlanda;

a.     İşletme veya taşınmaz malın bulunduğu il, ilce, mahalle, köy ile mevkii, pafta, ada, parsel numarası ve yüzölçümü,

b.    Yapılacak yatırımla ilgili asgari teknik bilgiler,

c.     Kira veya irtifak hakkının süresi,

d.     Alınacak geçici teminat miktarı,

e.     7 nci maddede belirtilen hususlar ile ilgili istenilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu,

f.     Başvuruların hangi tarih ve saate kadar nereye yapılacağı, yer alır.

Müteşebbisten istenilecek bilgi ve belgeler

Madde 7-

Başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur.

I-Müteşebbise ait bilgiler:

a.     Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu,

b.    Önemli tarımsal yatırımları ve ticari ilişkileri,

c.     Tarımsal faaliyetlere ilişkin deneyimi,

d.     Varsa, son üç yıllık onaylı bilanço ve kar zarar cetveli,

e.     Taşınır ve taşınmaz mal varlığı,

f.     Mali durumunu açıklayabilecek diğer bilgi ve belgeler,

g.     Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

h.     Yapılacak yatırımın proje maliyet bedelinin %3 (yüzde üçü) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

II-Yatırım hakkındaki bilgiler;

Yapılacak yatırıma ilişkin teknik bilgiler,

a.     Projedeki yatırımların hangi sürede bitirileceği, varsa aşamaları ve öngörülen maliyeti ve kapasitesi,

b.    Detaylı fizibilite raporu,

c.     Yatırım için planlanan finansman kaynağı (öz kaynak veya kredi).

Bu bilgi ve belgeler 8 inci maddede belirtilen Komisyonca yapılacak değerlendirmede esas alınır.

Komisyon

Madde 8-

Komisyon, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkam ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gene! Müdürlüğünden en az Daire Başkanı düzeyinde iki kişiden oluşur.

Komisyonun raportörlüğünü yapacak birim Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından belirlenir.

Komisyon, Başkanın daveti üzerine toplanır.

Komisyonun raportörlüğünü yapacak birim her talep ve her müteşebbis için ayrı ayrı rapor ve dosya tanzim ederek komisyona sunar.

Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Karara muhalif kalan üye, muhalefet sebebini yazılı olarak belirtmek zorundadır.

Komisyonun yetkileri

Madde 9- Komisyon;

a)Müteşebbise ön izin vermeye,

b)Ön izin bedelini belirlemeye,

c)Ön izni kesin izne dönüştürmeye,

d)Alınacak geçici, kesin ve/veya ek teminat miktarını belirlemeye,

e)Ön veya kesin iznin, kiralama veya irtifak hakkının iptaline ve geçici veya kesin teminatın Hazineye irat kaydına karar vermeye,

f)Ön izin süresini uzatmaya,

g)Ön iznin kesin izne dönüştürüldüğü hallerde kesin izin tarihinden başlamak üzere ilk yıl kullanım bedelini tespit etmeye,

h)Kesin izin döneminde vaki olacak devir taleplerini karara bağlamaya,

i)Sözleşme süresinin dörtte üçünün tamamlandığı hallerde; yatırımı projesine uygun olarak yapan, işletmeyi usulüne uygun olarak yürüten, yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getiren müteşebbisin süre uzatımına ilişkin taleplerini değerlendirmeye, yetkilidir.

Ön izin

Madde 10-

Yatırım talepleri, ilanda belirtilen son başvuru tarihinden itibaren iki ay İçinde Komisyonca değerlendirilir. Değerlendirmede, yapılacak yatırımın tutarı, yaratacağı istihdam, teknoloji k yenilikler, yurt dışından getirilecek yabancı sermaye tutarı gibi kriterler ile 7 nci madde hükmü birlikte dikkate alınır. Değerlendirme sonucunda, uygun görülen proje için termin planında belirtilen yatırımlar ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere komisyonca müteşebbise altı aya kadar ön izin verilebilir. Bu durumda diğer başvuru sahiplerinin geçici teminatları iade edilir.

Müteşebbis ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmediği veya yatırım yapmaktan vazgeçtiği takdirde ön izni iptal edilerek, teminatı Hazineye irat kaydedilir. Tahsil edilen ön izin bedeli de iade edilmez.

Kesin izin

Madde 11-

Müteşebbis ön izin süresi İçinde yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından kesin izin talebinde bulunur. Kesin izin talepleri Komisyonca değerlendirilir.

Komisyonca belirlenen kesin izin şartlan Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Maliye Bakanlığına bildirilir. Sözleşmeye konulacak diğer hükümler Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Müteşebbis, kesin izin kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde komisyonca belirlenen kesin teminat ve/veya ek teminatı yatırarak aynı süre içerisinde kiralama veya irtifak hakkı işlemlerinin yapılması için Maliye Bakanlığına başvurur.

Bedel

Madde 12-

Yatırım yapılacak taşınmazın ön izin, kira veya irtifak hakkı bedeli:

Ön izin bedeli; ilk veya uzatılan dönemlere ilişkin yıllık ön izin bedeli, proje maliyet bedelinin % 0,5 (bindebeş)’inden az olmamak üzere komisyonca belirlenir.

Kira bedeli; ilk yıl kira bedeli proje maliyet bedelinin % 0,25 (bindeyirmibeş)’inden az olmamak üzere komisyonca belirlenir. Kiraya verilecek alanda bulunan bina ile makine, teçhizat ve diğer demirbaşlar rayiç değerleri üzerinden kira bedelinin tespitinde ayrıca dikkate alınır.

İrtifak hakkı bedeli; ilk yıl irtifak hakkı bedeli, yatırım tutarının binde beşidir.

Müteşebbis tarafından, kiralamaya veya irtifak hakkına konu taşınmazın üzerinde gerçekleştirilecek tesisin işletmeye geçmesinden sonra tesislerin işletilmesinden elde edilecek yıllık toplam hasılatın yüzde biri oranında pay ayrıca Hazineye ödenir. Ancak kalkınmada öncelikli yörelerde bu oran yüzde elli indirimli uygulanır.

Müteakip yıllar kira ve irtifak hakkı bedelleri, bir önceki yıl kullanım bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce ilan edilen Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) oranında artırılması suretiyle hesaplanır.

Mevcut yapı ve tesislerin modernizasyonu amacıyla, yeni yatırımlar yapılmak üzere İrtifak hakkı tesis işlemi sırasında, taşınmaz mal ile üzerindeki mevcut yapı ve tesislerin değeri ve proje maliyet bedeli birlikte dikkate alınmak suretiyle ilk yıl irtifak hakkı bedeli Komisyonca belirlenir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile müteşebbisin birlikte yürüteceği yatırım ve projelerde, müteşebbisten alınacak kira ve/veya İrtifak hakkı bedeli, yukarıdaki kriterler dikkate alınmak suretiyle Komisyon tarafından belirlenir.

Kira ve irtifak hakkı süresi

Madde 13-

Bu Tebliğ kapsamında kalan yerler ile ilgili olarak; müteşebbis ile yapılacak olan kira sözleşmelerinin süresi on yılı; irtifak hakkı sözleşmelerinin süresi ise yirmidokuz yılı geçmemek üzere. 8 inci maddede belirtilen Komisyonca belirlenir.

Kira süresi, sözleşmenin taraflarca imzalanarak noterde tasdik ettirildiği tarihte, irtifak hakkı süresi ise, hakkın tapuya tescil edildiği tarihte başlar.

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

Madde 14-

Müteşebbis, kiralamanın yapıldığı veya irtifak hakkının tesis edildiği tarihten itibaren proje termin planında ve sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde yatırıma başlamak ve bitirmek zorundadır. Aksi takdirde geçen her gün için sözleşmede belirtilen oranda Hazinece tazminat alınır.

Yatırımın ve işletmenin denetimi

Madde 15-

Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, kira veya irtifak hakkı süresi içerisinde, yatının konusu taşınmaz malın üzerindeki yapı ve tesisleri her yönüyle kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda belirlenecek hata veya noksanlıkların müteşebbis tarafından, kira ve İrtifak hakkı sözleşmelerinde belirtilen şekilde ve 8 inci maddede belirtilen Komisyonca verilecek süre içerisinde giderilmesi zorunludur.

Uygulanacak hükümler

Madde 16-

Müteşebbis proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 2886 ‘sayılı Devlet İhale Kanunu, bu Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sözleşme süresinin sona ermesi

Madde 17-

Kira veya irtifak hakkı sözleşmelerinin sürelerinin sona ermesi halinde, taşınmaz ile üzerindeki tüm yapı ve tesisler, sözleşmesinde öngörülen şekilde mevcut haliyle Hazineye intikal eder.

Bu durumda, müteşebbis yaptığı yatırımdan dolayı her hangi bir hak, tazminat veya talepte bulunamaz.

Sözleşmenin iptali

Madde 18-

Müteşebbis tarafından, kira veya irtifak hakkı sözleşmesinde belirtilen hükümlere aykırı davranılması veya müteşebbisin kendi isteğiyle yatırımdan vazgeçmesi halinde, 8 inci maddedeki Komisyonca sözleşmenin iptaline karar verilerek, alman teminatlar Hazineye irat kaydedilir.

Bu durumda, taşınmaz ile üzerindeki tüm yapı ve tesisler sözleşmesinde öngörülen şekilde mevcut haliyle Hazineye intikal eder ve müteşebbis yaptığı yatırımdan dolayı her hangi bir hak, tazminat veya talepte bulunamaz.

Yürürlük

Madde 19-

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20-

Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1 —

18/5/2002 tarihli ve 24759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ”in 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tahsisli veya başka bir kamu kuruluşuna tahsisli olduğu halde fiilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kullanımında bulunan araziler, üretme istasyonları, üretim laboratuarları, araştırma enstitüleri ve su ürünü üretim sahaları ile tahsisli olmayan ancak, Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygun görülecek tarım arazilerinin kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun, projeye dayalı olarak yapılacak tarımsal yatırımlara tahsisleri ve değerlendirilmesi bu Tebliğ esaslarına göre yapılır.”

MADDE 2 —

Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

“Ancak diğer kamu kuruluşlarına tahsisli olup, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kullanılan taşınmazların ayrıca tahsisi yapılmaz.”

MADDE 3 —

Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü ve onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müteşebbis tarafından, kiralamaya veya irtifak hakkına konu taşınmazın üzerinde gerçekleştirilecek tesisin işletmeye geçmesinden sonra tesislerin işletilmesinden elde edilecek yıllık toplam hâsılatın yüzde biri oranında pay ayrıca Hazineye ödenir. Ancak kalkınmada öncelikli yörelerde bu oran yüzde elli indirimli uygulanır.”

MADDE 4 —

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 —

Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s