18 Nisan 2010 PAZAR       Resmî Gazete     Sayı : 27556

TEBLİĞ

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

DOSYAYA GİRİŞ HAKKININ DÜZENLENMESİNE VE TİCARİ SIRLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: 2010/3

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, tarafların dosyaya giriş haklarını kullanmalarına dair usul ve esaslar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun uygulanması sırasında elde edilen bilgilerin ticari sır niteliklerinin tespiti ve ticari sır olarak tasnif edilen bilgi ve belgelerin korunmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun uygulanması çerçevesinde elde edilen her türlü bilgi ve belge için dosyaya giriş hakkı ve ticari sır değerlendirmesi bakımından uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 27 nci maddesinin (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğ hükümleri bakımından,

(a) Dosya: Soruşturma kapsamında elde edilen, oluşturulan ya da bir araya getirilen tüm bilgi ve belgeleri,

(b) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,

(c) Kurul: Rekabet Kurulunu,

(ç) Kurum: Rekabet Kurumunu,

(d) Şikâyetçi: Kuruma başvuru yapan ve meşru bir menfaati olan gerçek veya tüzel kişileri,

(e) Taraf: Haklarında soruşturma açılan ya da nihai inceleme başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Dosyaya Giriş Hakkının Kullanılması

Genel esaslar

MADDE 5 –

(1) Dosyaya giriş hakkı, Kanun kapsamında yürütülmekte olan soruşturmalarda tarafların süresi içinde yaptıkları yazılı talepler üzerine tanınır. Dosyaya giriş hakkı, soruşturma kapsamında yeni deliller elde edilmediği müddetçe bir kez kullandırılır.

(2) Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca haklarında idari para cezası istenen, teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ya da çalışanlarına da, talep etmeleri halinde, dosyaya giriş hakkı tanınır.

(3) Şikâyetçi ve üçüncü kişilerin talepleri genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

Dosyaya giriş hakkı kapsamındaki bilgi ve belgeler

MADDE 6 –

(1) Taraflar, dosyaya giriş hakkı kapsamında, Kurum içi yazışmalar ve başka teşebbüs, teşebbüs birliği ve kişilere ilişkin ticari sır ve diğer gizli bilgileri içerenler hariç olmak üzere, Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili düzenlenmiş her türlü evraka ve elde edilmiş olan her türlü delile erişebilir.

Kurum içi yazışmalar

MADDE 7 –

(1) Kurum içi yazışmalar, Kurulun aldığı nihai kararlar bakımından hazırlayıcı işlem niteliğinde olan birimler arası yazışmalardır.

(2) Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde elde edilen bilgi ve belgeler ile Kurumun diğer kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel sektör gerçek ve tüzel kişileri gibi bilgisine başvurulanlarla yaptığı yazışmalar da iç yazışma olarak kabul edilir.

Dosyaya giriş hakkının kullanılabileceği süre

MADDE 8 –

(1) Haklarında soruşturmaya başlandığı bildirilen taraflar, Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili düzenlenmiş her türlü evrakın ve mümkünse elde edilmiş olan her türlü delilin bir nüshasının kendilerine verilmesini isteyebilir.

(2) Soruşturmanın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi ve muhtemel delillerin karartılması tehlikesinin önlenmesi amacıyla, soruşturma raporunun tebliğ edilmesinden önceki dönemdeki dosyaya giriş talepleri, somut olayın özelliği dikkate alınarak, hukuki gerekçeleri açıklanmak suretiyle ertelenebilir. Erteleme durumunda, dosyaya giriş talebi soruşturma raporunun tebliğ edilmesinden itibaren makul bir süre içinde karşılanır.

(3) Taraflar nihai olarak, son yazılı savunma sürelerinin dolmasına kadar dosyaya giriş talebinde bulunabilirler.

Dosyaya giriş taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 9 –

(1) Dosyaya giriş talepleri soruşturma heyeti tarafından değerlendirilir. Talebin kabul edilmesi halinde, dosyaya giriş yöntemi, zamanı ve dosyaya girişe ilişkin diğer hususlar yazılı olarak talep sahibine bildirilir.

(2) Soruşturma heyeti talebin uygun olmadığı kanaatine varırsa, talebe ilişkin karar Kurul tarafından verilir. Dosyaya giriş talebinin reddedilmesi halinde gerekçesi talepte bulunana bildirilir.

Dosyaya giriş hakkının kullandırılması

MADDE 10 –

(1) Dosyaya giriş hakkı, ilgilinin talebi de dikkate alınarak; dosya mevcudunda bulunan ve erişime açılan evrakın fotokopi yolu ile çoğaltılmış nüshalarının veya elektronik kopyalarının verilmesi ya da gönderilmesi suretiyle kullandırılabilir.

(2) Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde elde edilen bilgiler ile aklayıcı ya da suçlayıcı delil niteliği bulunan diğer kurum içi yazışmalar, Kurum merkezinde incelenebilir.

(3) Dosyaya giriş hakkı kapsamında taraflara verilecek belgelerin niteliği ve sayfa sayısı tutanakla veya taraflara gönderilecek yazıyla kayıt altına alınır.

(4) Dosyaya giriş hakkı kapsamında sağlanan bilgi ve belgeler için talep sahibinden, erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücret talep edilebilir.

Dosyaya giriş hakkıyla erişilen bilgi ve belgelerin kullanılması

MADDE 11 –

(1) Dosyaya giriş hakkı kapsamında elde edilen bilgi veya belgeler, yalnızca erişime açılan dosyayla ilgili olarak 4054 sayılı Kanun kapsamında yapılacak savunmalar ve idari yargıya başvurularda kullanılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ticari Sırların Belirlenmesi ve Gizli Tutulması

Genel esaslar

MADDE 12 –

(1) Ticari sır; teşebbüslerin faaliyet alanları ile ilgili olan ve gizli tutma iradesine sahip oldukları, yalnızca belirli ve kısıtlı bir kesim tarafından bilinen ve elde edilebilen, başta rakipleri olmak üzere üçüncü kişilere ve kamuya açıklanması halinde ilgili teşebbüsün ciddi zarar görme ihtimali bulunan her türlü bilgi ve belgedir.

(2) Olayın ve teşebbüsün özelliklerine göre, teşebbüslerin iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, üretim ve imalata ilişkin teknik bilgiler, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantıları gibi bilgi ve belgeler ticari sır olarak kabul edilebilir.

(3) Açıklanması halinde ilgili teşebbüs veya rakiplerinin zarar görme ihtimali bulunsa bile, rekabet hukuku mevzuatının ihlali niteliğinde olan sözleşme, anlaşma, uzlaşma ve eylemlere ilişkin bilgi ve belgeler ticari sır sayılmaz.

(4) Yayımlanan, kamuya açıklanan ya da resmi sicil veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan bilgiler ile üzerinden beş yıl veya daha fazla zaman geçmesi gibi sebeplerle artık ticari önemini kaybetmiş bilgiler ticari sır olarak değerlendirilmeyebilir.

Teşebbüslerin ticari sır beyanında bulunmaları

MADDE 13 –

(1) Kurum kayıtlarına giren bilgi ve belgelerin ticari sır içerip içermediklerinin belirlenmesi ve bu durumun gerekçelendirilmesi, esas olarak sır sahibi teşebbüslerin sorumluluğundadır.

(2) Teşebbüsler, gizlilik taleplerinde;

a) Ticari sır içeren bilgi ve belgelerin neler olduğunu,

b) Bu bilgi ve belgelerin ticari sır niteliğini açıklayan gerekçelerini,

c) Belgelerin ticari sır taşımayan hallerini

yazılı olarak Kuruma bildirirler.

(3) Kanunun 15 inci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen yerinde incelemelerde teşebbüslerden sureti alınan bilgi ve belgelere ilişkin ticari sır değerlendirmesi, görevli meslek personelince belirlenen süre içerisinde, teşebbüsler tarafından Kuruma gönderilir.

(4) Kurum gerek gördüğünde, süre tanımak suretiyle, teşebbüslerden gizlilik taleplerine ilişkin olarak ayrıntılı açıklama isteyebilir.

(5) Gizlilik talebinde bulunan teşebbüsler, ilgili belgelerde yer alan ticari sırları ayrı ayrı belirtir. Haklarında gizlilik talep edilen belgelerin tümünün ticari sır niteliğinde olduğu yönündeki beyanlar kabul edilmez.

(6) Teşebbüsler yalnızca kendilerinden elde edilen ve kendileriyle ilgili ticari sırlar bakımından gizlilik talebinde bulunabilirler.

Ticari sırların belirlenmesi

MADDE 14 –

(1) Teşebbüslerin gizlilik taleplerinin bulunmaması halinde, ilgili bilgi ve belgelerin ticari sır içermediği kabul edilir. Ancak bilgi ve belgelerde yer alması muhtemel ticari sırlara yönelik olarak, Kurum tarafından süre tanımak suretiyle teşebbüslerden değerlendirme istenebilir ya da resen değerlendirme yapılabilir.

(2) Gerek görüldüğünde, teşebbüsler Kuruma çağrılarak, kendilerinden elde edilen ve kendileriyle ilgili olan evraklarda ticari sır taraması yapmaları istenebilir.

(3) Kurumun talebine rağmen ticari sır değerlendirmesi yapmayan teşebbüsler, ticari sır iddiasında bulunamazlar.

Ticari sırların korunması

MADDE 15 –

(1) Kurum, ticari sırların gizliliğiyle ilgili talepleri kabul ettiği takdirde bunları açıklamaz.

(2) Kurum, rekabet ihlalinin ispat edilebilmesi için delil olarak kullanılması kaçınılmaz olan bilgi ve belgelere yönelik gizlilik taleplerini dikkate almayabilir. Böyle durumlarda Kurum, ticari sır niteliği bulunan söz konusu bilgi ve belgeleri, kamu menfaati ile özel menfaat dengesini gözeterek ve ölçülülük kriterine uygun olarak açıklayabilir.

(3) Kurul kararlarında, ihlalin ispatlanması bakımından zorunlu olmayan ticari sırlar, sırf gerekçenin güçlendirilmesi amacıyla açıklanamaz. Fakat bilginin niteliğine göre yaklaşık değerler veya aralıklar verilmesi gibi yöntemler benimsenebilir.

(4) Kurul üyeleri ve diğer Kurum personeli Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu Kanunun uygulanması sırasında öğrendikleri teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin ticari sırlarını görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Kıyasen uygulama

MADDE 16 –

(1) Dosyaya giriş hakkına ilişkin olarak bu Tebliğde yer alan hükümler, Kurulun nihai incelemeye aldığı birleşme ve devralma işlemleri ile muafiyetin geri alınmasında da, niteliklerine uygun düştüğü ölçüde, kıyasen uygulanır.

(2) Ticari sırlara ilişkin olarak bu Tebliğde yer alan hükümler, ticari sır niteliğinde olmayan ancak açıklanması halinde ilgili tarafların ya da üçüncü kişilerin önemli ölçüde zarar görme ihtimali bulunan diğer gizli bilgiler hakkında da, niteliklerine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanır.

Mevcut soruşturmalar

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, yürürlüğe girmesinden önce yapılmasına karar verilmiş olan soruşturmalarda uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s