18 Nisan 2008 CUMA        Resmî Gazete     Sayı : 26851

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/2)

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 11/4/2008 tarihli ve 2008/4 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ ile Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birlikleri yararlandırılabilir.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

b) TİM: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisini,

c) Birlik: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birlikleri,

ç) Tasarım Derneği-Birliği: Tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ile bunların üst kurumlarını,

d) Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan, tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yüksek öğrenim görmüş Türk tasarımcıları,

e) Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu şirketleri;

f) Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan şirketleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Faaliyetler

I. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi

MADDE 4 –

(1) Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,

a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;

(1) Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

(2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000. ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

d) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, desteklenir.

II. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

MADDE 5 –

(1) Tasarım ofislerinin, doğrudan tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetiyle ilgili olmak kaydıyla, yurt dışı pazarlarda tanınması ve markalaşmaları amacıyla;

a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;

(1) Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

(2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000. ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

d) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, moda ve trendler, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, şirket kuruluşu, maliyet muhasebesi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi

MADDE 6 –

(1) Birlikler, tasarım dernek-birliklerinin, tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı, tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Kapsamına Alınma

Tasarım Destek Komitesi

MADDE 7 –

(1) Tasarım Destek Komitesi, Müsteşarlık, TİM, Birlik, tasarım dernek-birliklerin temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur.

(2) Tasarım Destek Komitesi, destek programı kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, Birlikler, tasarım dernek-birliklerinin seçimi ve uygulamaya yönelik konularda Müsteşarlığa istişari nitelikte görüş bildirir.

MADDE 8 –

(1) Bu Tebliğin 4’üncü maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için tasarımcı şirketlerin faaliyet yapmayı planladıkları hedef pazarları ve bütçelerini içeren bir projeyle; 5’inci maddede düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için ise tasarım ofislerinin planladıkları faaliyetleri ve varsa hedef pazarları ile bütçelerini içeren bir projeyle ilgili İhracatçı Birliği’ne müracaat etmesi ve söz konusu projelerin Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir.

(2) Bu Tebliğin 6’ncı maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; Birliklerin, tasarım dernek-birliklerinin faaliyet bazlı ve bütçe içeren projeleri ile faaliyetin gerçekleştirileceği tarihten en az 6 ay önce Müsteşarlığa müracaat etmeleri ve Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü ile projenin Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Desteğin Başlangıç Tarihi ve Süresi

Destek Başlangıç Tarihi

MADDE 9 –

(1) Bu Tebliğin 4’üncü ve 5’inci maddelerinde belirtilen desteğin başlangıç tarihi; tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri için bu Tebliğin 8’inci maddesi çerçevesinde Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir.

Desteğin Süresi

MADDE 10 –

(1) Bu Tebliğin 4’üncü ve 5’inci maddelerinde düzenlenen desteklerden, tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, bu Tebliğin 8’inci maddesi çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren en fazla dört (4) yıl süreyle yararlandırılabilir. Birlikler, tasarım dernek-birlikleri ise 8’inci madde kapsamında uygun görülen faaliyetleri bazında desteklenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Ödeme Esasları

MADDE 11–

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin harcama belgeleriyle tevsik edilmesi gerekmektedir. Destek ödemesine ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

Harcama Belgelerinin İbrazı

MADDE 12 –

(1) Bu Tebliğin 4, 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılacak olan tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekler-birlikleri tarafından yurtdışında gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer bilgi ve belgelerin, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı bölgedeki Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay, [4 ve 5’inci maddelerin (c) bentleri için bu süre 18 aydır] içerisinde, gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile tasarım dernek-birlikleri tarafından faaliyet alanına göre ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne, Birlikler tarafından Müsteşarlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Yukarıda belirtilen 6 ve 18 aylık sürelerin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır.

Ödeme

MADDE 13 –

(1) Müsteşarlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekler-birlikleri ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

MADDE 14 –

(1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden olan YTL, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı YTL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

ALTINCI BÖLÜM

İzleme ve Değerlendirme

MADDE 15 –

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren her yılın sonunda; Birlik, tasarım dernek-birlikleri ise gerçekleştirdikleri faaliyeti takip eden 3 ay içinde, faaliyetlerini ve buna ilişkin değerlendirmelerini içeren bir raporu Müsteşarlığa intikal ettirirler.

(2) Müsteşarlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, projelerinde belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit ettiği tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlik, tasarım dernek-birliklerini her aşamada destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Müeyyide

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Uygulama

MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarımcı dernekler-birlikleri, 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/4 sayılı “Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerinden yararlandırılmazlar.

MADDE 18 –

(1) 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde desteklenen tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, aynı pazar araştırması projesi ve/veya yurtdışı faaliyeti için bu Tebliğin 4 ve 5’inci maddelerinin (a) bentlerinde belirtilen pazar araştırması desteğinden yararlandırılmazlar.

Yetki

MADDE 19 –

(1) Bu Tebliğ kapsamında yıllık en fazla 12.000.000 ABD Doları tutarında destek ödemesi yapılabilir. Bu miktarı arttırmaya Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

MADDE 20 –

(1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernek-birliklerini ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 21 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 –

(1) Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s