Resmi Gazete Tarihi: 24.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26177TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2006/4)Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 11/5/2006 tarihli ve 2006/7 sayılıKararına istinaden hazırlanmıştır.BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam ve TanımlarAmaçMADDE 1 –(1) Bu Tebliğde belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.KapsamMADDE 2 –(Değişik: RG-27/8/2014-29101)(1) Bu Tebliğkapsamındaki desteklerden, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçıBirlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler yararlandırılabilir.TanımlarMADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;(Değişik: RG-22/3/2012-28241)Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,(Değişik: RG-22/3/2012-28241)Birlik:İhracatçı Birliklerini,Üretici Derneği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri,Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikleri,(Değişik: RG-27/8/2014-29101)Kuruluş: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerini,Dış Ticaret SermayeŞirketi (DTSŞ) : (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Ekonomi Bakanlığıtarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) : (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Ekonomi Bakanlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,(Değişik: RG-16/5/2011-27936)Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile gastronomi sektöründe faaliyet gösteren zincir restoranlar,TURQUALITY® Sertifikası: 22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2004/14 sayılı “TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ”de belirtilen logoyu,TURQUALITY® Programı: TURQUALITY® nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece Program kapsamındaki şirket markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı,Marka: 556 sayılıMarkaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri,(Ek: RG-16/5/2011-27936)Zincir Restoran : Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan ve yurtiçinde en az 5 lokanta\kafe ile yurtdışında işletilen en az 1 lokanta\kafeden oluşan zinciri (otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalar\kafeler hariç)ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMTURQUALITY® Komitesi, Çalışma Grupları ve SekretaryaMADDE 4 –(1) (Değişik: R.G-26/2/2010-27505)TURQUALITY® Komitesi: Müsteşarın başkanlığında (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri temsilcilerinden oluşur.(2) Söz konusu Komite, TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak şirketler ile TURQUALITY® Sertifikası verilecek markalarının tespiti hususunda yetkilidir.(3) Anılan Komitenin teşkili ile çalışma usul ve esasları (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlıktarafından yürütülür.MADDE 5 –(1) TURQUALITY® Çalışma Grubu : (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur.(2) TURQUALITY® Çalışma Grubu; TURQUALITY® Programının teknik çalışmaları ile uygulamasını yürütür. TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacakşirketler ile TURQUALITY® Sertifikası verilecek markalarının seçimi konularında TURQUALITY® Komitesi’ne istişari nitelikte görüşbildirir.MADDE 6 –(1) TURQUALITY® Sektörel Çalışma Grubu : (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur.(2) TURQUALITY® Sektörel Çalışma Grubu; kuruldukları sektörle ilgili TURQUALITY® Programının teknik çalışmalarını yürütür ve TURQUALITY® Çalışma Grubuna istişari nitelikte görüş bildirir.MADDE 7 –(1) Bu Tebliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen Çalışma Gruplarının teşkili ile çalışma usul ve esasları (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi TURQUALITY® Sekretaryasıtarafından yürütülür.MADDE 8 –(1) TURQUALITY® Sekretaryası: TURQUALITY® Programının uygulanması konusundaki gerekli çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla istihdam edilen elemanlardan teşkil eder.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDesteklenecek FaaliyetlerI- İhracatçı birlikleri, üretici dernekleri/birliklerinin desteklenmesi:MADDE 9 –(Değişik: RG-27/8/2014-29101)(1) Kuruluşların iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda tanıtılması amacıyla gerçekleştirecekleri, EK-1’de belirtilen harcamalar,a) Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250.000 ABD Doları tutarında,b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,desteklenir.(2) Türkiyeİhracatçılar Meclisi (TİM) ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 500.000 ABD Dolarıdesteklenir.(3) Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik başına 250.000 ABD Doları tutarında desteklenir.(4) Her Birliğin ve TİM’in aynı anda bir projesi desteklenebilir. Projesi sona eren TİM/Birlikler yeni bir projeyle başvuru yapabilir.II- Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi:MADDE 10 –(Değişik: RG-27/8/2014-29101)(1)Şirketlerin, Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alındığı tarihten sonra;a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,b) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri, EK-1’de belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,c) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak açtıkları mağaza/lokanta/kafe, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlere ilişkin;1) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 ABD Doları,2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,ç) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (departmentstore)/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floordisplay) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,d) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teşhir mekanlarına (showroom) ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,e) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,f) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;1) Kurulum/dekorasyon harcamaları, %50 oranında ve mağaza başına en fazla 50.000 ABD Doları,2) Kira giderleri %50 oranında, mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 50.000 ABD Doları,g) Uluslararasıpazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, EK-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,h) Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 3 kişi için, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,ı) Bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri çerçevesinde açtıkları birimlerinin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı olması durumunda; Bakanlık/Birlik tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira uygulamasının bulunmadığı birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için kullanılan palet miktarına göre hesaplanan) ve Bakanlık/Birlik tarafından incelenen ilk kira tutarı, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası, ilgili bentlerde belirtilen limitler dâhilinde,i) Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,desteklenir.(2) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Şirketlerin bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (g) bendi çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler şirketler için; söz konusu fıkranın diğer bentleri ile bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler, destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir.III- TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesiMADDE 11 –(Değişik: RG-27/8/2014-29101)(1) TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin;a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri,c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 5 kişi için,ç) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri, EK-1’de belirtilen tanıtım harcamaları,d) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak;1) Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza/lokanta/kafeye ilişkin;i) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, mağaza/lokanta/kafe başına azami 200.000 ABD Doları,2) Açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (departmentstore)/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floordisplay) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;i) Brüt Kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 200.000 ABD Doları,3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 mağaza için,i) Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 200.000 ABD Doları,ii) Kurulum/Dekorasyon harcamaları mağaza başına azami 100.000 ABD Doları,4) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) ve (2)’nci alt bentleri çerçevesinde açtıkları birimlerin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı olması durumunda; Bakanlık/Birlik tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira uygulamasının bulunmadığı birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için kullanılan palet miktarına göre hesaplanan) ve Bakanlık/Birlik tarafından incelenen ilk kira tutarı, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası,e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, EK-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler,f) Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler,%50 oranında desteklenir.(2) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Şirketlerin bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bendi çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler şirketler için; söz konusu fıkranın diğer bentleri ile bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler, destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir.IV- TURQUALITY® programının desteklenmesiMADDE 12 –(Değişik: RG-14/12/2012-28497)(1) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda;a) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri,b) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb. konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,c) TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri,ç) TURQUALITY® Programının kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları,d) TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri,yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDestek Kapsamına Alınmaİhracatçı birlikleri, üretici dernekleri/birliklerinin destek kapsamına alınmasıMADDE 13 –(Değişik: RG-28/07/2007-26596)(1)Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için Kuruluşların, bütçelerini içeren bir projeyle doğrudan (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlığa müracaat etmesi ve söz konusu projenin (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir.Şirketlerin marka destek programı kapsamına alınmasıMADDE 14 –(Değişik: RG-14/12/2012-28497)Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir.Şirketlerin TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmasıMADDE 15 –(Değişik: RG-14/12/2012-28497)Bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık/TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir.2003/3 sayılı tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan şirket ve birliklerin destek kapsamına alınmasıMADDE 16 –(1) 2003/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde;a) Destek kapsamında bulunan şirketlerin bu Tebliğin 10 uncu,b) TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketlerin bu Tebliğin 11 inci,c) TURQUALITY®Programının yürütülmesi konusunda destek kapsamında bulunan Birlik/Birliklerin bu Tebliğin 12 nci maddelerinde belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamaları, (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık tarafından 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamında onaylanan projelerinde belirtilmiş olması kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren desteklenir.(2) (Değişik: RG-28/07/2007-26596) Söz konusu şirket, Birlik/Birliklerin bu Tebliğ kapsamında düzenlenen yeni destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Stratejik İş Planları/projeleri ile (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Anılan Planın/projenin (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlıkça onaylandığı tarihten itibaren, Plan/proje kapsamındaki faaliyetler bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenir.MADDE 17 –(1) (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, kuruluş ve şirketler tarafından destek kapsamına alınmak üzere ibraz edilen (Değişik ibare: RG-28/07/2007-26596)(1)Stratejik İş Planların incelenebilmesi ve anılan (Değişik ibare: RG-28/07/2007-26596)(1)Stratejik İş Planların destek kapsamına alınabilmesini teminen bu Tebliğin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir.BEŞİNCİ BÖLÜMDesteğin Başlangıç Tarihi, Süresi ve KapsamıDestek başlangıç tarihiMADDE 18 –(Değişik: RG-14/12/2012-28497)(1) Bu Tebliğin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen desteğin başlangıç tarihi, kuruluş ve şirketlerin bu Tebliğin 13, 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlık/TURQUALITY® Komitesi tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup, bu tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenebilir. Ancak şirketlerin destek ödemesi her halükarda Stratejik İş Planları Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir.MADDE 19 –(1) 2003/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ “çerçevesinde destek kapsamında bulunan şirketler, TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketler ile TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda destek kapsamında bulunan Birlik/Birlikler için desteğin başlangıç tarihi, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir.Desteğin süresiMADDE 20 –(1) Bu Tebliğin;a) (Değişik: RG-22/3/2012-28241)9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 10 uncu maddede düzenlenen desteklerden, kuruluş ve şirketler, 13 ve 14 üncü maddeler çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren dört yıl,b) 11 inci maddesinde düzenlenen desteklerden, şirketler, 15 inci madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren beş yıl,c) 10 uncu maddesinde düzenlenen desteklerden, 2003/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamında bulunan şirketler, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl,ç) 11 inci maddesinde düzenlenen desteklerden, 2003/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketler, bu Tebliğin Resmî Gazete’deyayımlandığı tarihten itibaren beş yıl,süreyle yararlandırılabilir.(2) (Ek: RG-22/3/2012-28241)Birlikler, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen desteklerden, proje bazında yararlandırılır.MADDE 21 –(Değişik: RG-16/5/2011-27936)(1) Bu Tebliğ’in 11’inci maddesinde düzenlenen desteklerden 5 (beş) yıl yararlandırılan şirketlerle ilgili olarak yapılacak performans değerlendirmesi neticesinde belirli bir düzeyin üzerinde performans gösterdiği belirlenen şirketlerin destek süresi, ilave 5 (beş) yıl süreyle uzatılabilir.(2) Bu Tebliğ’in 10’uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan şirketler, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yapılan inceleme neticesinde;a) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülen şirketler, yararlandıkları destek süresi düşülmek suretiyle 5 (beş) yıl ve bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde performanslarına bağlı olarak ilave 5 (beş) yıl süreyle desteklenebilir.b) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyen şirketler, kalan destek süreleri boyunca bu Tebliğ’in 10’uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılmaya devam edilir. Destek süresi sona eren şirketler bu Tebliğ kapsamında desteklenmez.Desteğin kapsamıMADDE 22 –(1) (Değişik: RG-14/12/2012-28497)Yurtiçi tescili aynı şirket üzerine olan en fazla iki marka Tebliğin 10 ve/veya 11 inci maddeleri kapsamına alınabilir. Yurtdışı tescilin ise, yurtiçi tesciline sahip şirket ya da bu şirketin organik bağının bulunduğu şirkete ait olması gerekir.(2) (Ek: RG-28/07/2007-26596) (Değişik: RG-16/5/2011-27936) Bir marka için; destek kapsamına alınan şirketle birlikte, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketler desteklenebilir.MADDE 23 –(Değişik: RG-28/07/2007-26596)Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde bir Holding/Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir.MADDE 24 –(Mülga: RG-14/12/2012-28497)MADDE 25 –(Değişik: RG-16/5/2011-27936)Bu Tebliğin 11’inci maddesinde belirtilen faaliyetler için bir şirkete sağlanacak azami destek miktarı (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir.MADDE 26 –(1) Marka/TURQUALITY® destek programına alınan şirketlerin, bu Tebliğin 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen destek sürelerinin dolması ve/veya 33 üncü madde uyarınca destek kapsamından çıkarılmaları halinde 12 nci maddede belirtilen ve TURQUALITY® Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlandırılmazlar.MADDE 27 –(1) TURQUALITY® destek programı kapsamından çıkarılan şirketler bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilir. Ancak TURQUALITY® ve marka destek programı kapsamında desteklendiği toplam süre, 20 nci maddenin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen süreyi geçemez.ALTINCI BÖLÜMÖdeme Belgelerinin İbrazı ve ÖdemeÖdeme esaslarıMADDE 28 –(Değişik: RG-27/8/2014-29101)(1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerden; sözleşme, fatura ve ödeme belgesi harcama belgeleridir.(2) Genelgede belirtilen belgelerin, “ödeme belgesi” tarihi esas alınarak en geç 6 ay (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) içinde; otomasyon sisteminden yapılan başvuruyu müteakip şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, Kuruluşlar tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.(3) Söz konusu 6 aylık sürenin (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) hesaplanmasında, destek türüne göre Genelgede zorunlu tutulan harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) şirketler için Birlik, kuruluşlar için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş yapılan tarih esas alınır.(4) 3’üncü fıkrada belirtilen harcama belgelerinin herhangi birinin destek başvurusunda ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcama başvurusu değerlendirmeye alınmaz.(5) Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılan inceleme neticesinde istenilecek eksik bilgi/belgelerin; şirkete/kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde otomasyon sisteminden yapılan başvuruyu müteakip Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. 3 (üç) aylık süre; otomasyon sisteminde eksik bilgi/belge tamamlama görevinin firmanın/Kuruluşun görev listesinde bulunduğu süre toplamı üzerinden hesaplanır.Ödeme belgelerinin ibrazıMADDE 29 –(Değişik: RG-27/8/2014-29101)(1) Destek başvurusuna ilişkin yurtdışında düzenlenen belge ve faaliyetler, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin onayına/incelemesine tabidir. Onay ve incelemeye konu belge ve faaliyetler Genelge ile belirlenir.(2) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık temsilcisi, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler.(3) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin de bulunmadığı durumlarda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler. Ülkede başka Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmadığı takdirde ise belgelerin ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir.(4) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunmadığı ülkelerde, belgelerin ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir.MADDE 30 –(1) (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, bu Tebliğin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılacak olan kuruluş ve şirketlerden, gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir.ÖdemeMADDE 31 –(Değişik: RG-22/3/2012-28241)(1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kuruluş ve şirket ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.MADDE 31/A –(Ek: RG-31/12/2008-27097 4. Mükerrer)(1) (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.MADDE 32 –(1) (Değişik: RG-21/11/2009-27413)Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.YEDİNCİ BÖLÜMİzleme ve DeğerlendirmeMADDE 33 –(1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan kuruluş ve şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren her yılın sonunda markalaşma faaliyetlerini içeren bir raporu (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlığa intikal ettirirler.(2) (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, anılan raporların değerlendirilmesi ve/veya destek kapsamına alınan kuruluş ve şirketlerin denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla destek süresinin her aşamasında bu Tebliğin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde danışmanlık/denetim firmalarının raporlarını talep edebilir.(3) (Değişik: RG-16/5/2011-27936) (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, Stratejik İş Planlarında belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığı ve/veya markalaşma konusunda herhangi bir gelişim göstermediğini tespit ettiği kuruluş ile şirketleri, Marka/TURQUALITY® destek programlarına ilişkin destek süresinin her aşamasında destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.SEKİZİNCİ BÖLÜMDiğer HükümlerMüeyyideMADDE 34 –(1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan kuruluş ve şirketler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.MADDE 35 –(1) Destek kapsamına alınan kuruluş ile şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi, markalaşma potansiyeli, performansları, program ve (Değişik ibare: RG-28/07/2007-26596)(1)Stratejik İş Planı kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. konularda kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiklerinin tespiti halinde, şirket ve kuruluş Marka/TURQUALITY® destek programından çıkarılır ve sağlanan destek 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.MADDE 36 –(1) (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık adına tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınmış bulunan TURQUALITY® sertifikasını, (Değişik ibare: RG-22/3/2012-28241) Bakanlık ve/veya TURQUALITY® Komitesinden izin almadan kullananlar hakkında, “Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.UygulamaMADDE 37 –(Değişik: RG-14/12/2012-28497)(1) (Değişik: RG-27/8/2014-29101)Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketler ve markalar, destek süresi içinde ve/veya bitiminde, Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar.(2) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde harcama yetkisi verilen şirketler, destek kapsamındaki markaya ilişkin harcamaları için, destek süresi içinde ve/veya bitiminde, Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar.(3) (Değişik: RG-27/8/2014-29101)Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan Kuruluşlar, destek kapsamına alınan projelerine ilişkin harcamaları için, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar.MADDE 38 –(Mülga: RG-14/12/2012-28497)MADDE 39 –(Mülga: RG-14/12/2012-28497)YetkiMADDE 40 –(Değişik: RG-27/8/2014-29101)(1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak kuruluş ile şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, bu Tebliğde yer alan lehe olan hükümleri uygulamaya ve destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve ödeme miktarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.Yürürlükten kaldırılan mevzuatMADDE 41 –(1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/8/2003 tarihli ve 2003/3 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 28/8/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2003/3 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 13/9/2005 tarihli ve 2005/8 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 23/9/2005 tarihli ve 25945 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan 2005/2 sayılı “2003/3 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.GEÇİCİ MADDE 1 –(Değişik: RG-27/8/2014-29101)(1) 28 inci maddenin beşinci fıkrası, bu Tebliğ değişikliğinin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer.YürürlükMADDE 42 –(1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 43 –(1) (Değişik: RG-22/3/2012-28241)Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.__________________(1) 28/07/2007 tarihli ve 26596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yapılan bu değişiklikler 1/1/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.27/8/2014 tarihli ve 29101 sayılı Resmi Gazete YayımlananTÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININYERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRTEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/2)’in ekidir.EK-12006/4 Sayılı Tebliğ’in 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci Maddeleri Çerçevesinde Destek Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri şunlardır:TV

TV reklamları
TV reklam yayın telifi
TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu
TV programlarına sponsorluk

RADYO

Radyo programlarına sponsorluk
Radyo reklam yayın telifi
Radyo reklamları
Radyo reklamlarının ülke bazlı adaptasyonu

İNTERNET

E-ticaret sitelerine üyelik
İnternet ortamında verilen reklamlar
Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi
Sosyal medyada verilen reklamlar
Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri

BASILI TANITIM

Afiş
Broşür
El ilanı
Gazete/dergi reklamları
Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme
Katalog/kartela

AÇIK HAVA

Açık hava elektronik ekranları
Billboard/pano/tabela
Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
Totem reklamı

FUAR

Fuar katılım bedeli/stant kirası
Stant tasarımı ve dekorasyonu
Organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetleri, fuar kataloğu
Nakliye
Fuar katılımına ilişkin ısıtma/elektrik/su/internet/temizlik/güvenlik/sigorta giderleri

ÖZEL TANITIM GİDERLERİ

Defile/show/özel sergi/lansman/basın tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans faaliyetleri
Marka promosyon/iletişim/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları
Tadım aktiviteleri
Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) standlar/soğutucular
Zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri

DİĞER TANITIM HARCAMALARI

Tanıtım filmi yapımı
Sinema reklamı
Sponsorluk
Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi

EK-22006/4 Sayılı Tebliğ’in 10 uncu ve 11 inci Maddeleri Çerçevesinde Destek Kapsamında Değerlendirilen Danışmanlık AlanlarıYönetim Danışmanlığı

Ar-Ge ve Ürün Geliştirme
Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
Bütçe ve Planlama
Değer Zinciri Yönetimi
Değişiklik Yönetimi Süreci
Depo Analiz
Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi
Gastronomi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Akış Yönetimi Sistemi
İş Ailesi ve Ücret Yönetimi
İş Geliştirme
İş Sürekliliği Yönetimi
İşletme Sermayesi Yönetimi
Kalite Kontrol Sistemi Oluşturulması
Kalite Geliştirme
Karar Destek Sistemlerinin Oluşturulması
Karbon Ayak İzi Çalışmaları
Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları
Kriz Yönetimi
Kurumsal Kimlik Oluşturulması
Kurumsal Yönetişim
Mağaza Açılması ve İşletilmesi
Mağaza Yönetimi
Marka Kimliği
Marka Stratejisi
Marka Yönetimi
Operasyonel Strateji
Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma
Pazara Giriş
Pazar Konumlandırma
Perakende Yönetimi
Proje Yönetimi
Risk Yönetimi
Satış ve Pazarlama Yönetimi
Sosyal Medya Yönetimi
Stratejik Pazarlama
Stratejik Planlama
Stratejik Şirket Yapılandırılması
Süreç Yönetimi
Şirket Kuruluşu
Şirket Satın Alınması
Tedarik Zinciri Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Üretim Performansının İyileştirilmesi
Üretim Yönetimi

Tasarım Danışmanlığı

Moda Tasarımı
Endüstriyel Ürün Tasarımı
Ambalaj Tasarımı

Uluslararası Hukuk Danışmanlığı

Uluslararası Hukuk Danışmanlığı

Bilişim Danışmanlığı: Bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları destek kapsamında değerlendirilir.

Araç Planlama Sistemleri
Bilgisayarlı Tasarım (CAD)
Doküman Yönetim Sistemleri (DMS)
Felaket Yönetimi
E-İş Yönetim Sistemi
İş Akış – Süreç Yönetim Sistemleri
İş Zekası Yönetim Sistemleri
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)
Kurumsal Sistem Entegrasyon Hizmetleri
Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri
Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri
Mobil Satış ve Takip Sistemleri
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri
Perakende Yönetimi
Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM)
Talep Planlama Sistemleri (DMS)
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Üretim Optimizasyon Sistemleri
Yönetim Raporlama Sistemleri
Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC)
 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
24/5/200626177
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.28/7/200726596
2.31/12/200827097
3.21/11/200927413
4.22/11/200927414
5.26/2/201027505
6.16/5/201127936
7.22/3/2/1228241
8.14/12/201228497
9.27/8/201429101

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s