11 Kasım 2010 Tarihli ve 27756 Sayılı Resmî Gazete

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı, 27/08/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı “Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, bazı tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2-

(1)Bu Tebliğ, 27/08/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı “Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar”a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-

(1) Bu Tebliğde yer alan;

a)   Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b)   Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

c)   Denetim Birimleri: Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ile Gümrük Müsteşarlığımın ilgili denetim birimlerini,

ç)   Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

d)    İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Müsteşarlıkça düzenlenen ve bir örneği Ek–1 ‘de yer alan belgeyi,

e)   Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,

f)   Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Tarife Kontenjanı Tahsisatı İçin Başvuru ve Başvuruların Sonuçlandırılması

MADDE 4-

(1) 27/08/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyarınca açılan tarife kontenjanları yalnızca, tarife kontenjanı kapsamı maddeyi aşağıdaki listede G.T.İ.P. ve madde ismi bulunan nihai mamullerin üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere tahsis edilecektir.

G.T.İ.P.Maddenin tanımı
1704.90 (1704.90.10 hariç)Diğerleri
18.06 (1806.10.15. 1806.10.30. 1806.10.90 hariç)Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları
1905.31Tatlı bisküviler
1905.32Waffle ve gofretler
1905.40Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller
1905.90(1905.90.90 hariç)Diğerleri
2008.19.19.00.41Tahin
2008.19.95.00.41Tahin

(2)  Tarife kontenjanından faydalanabilmek için. Ocak ayı içerisinde EK-2’de belirtilen belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak düzenlenerek Müsteşarlığa müracaat edilmesi zorunlu olup. Başvuruların değerlendirilmesinde Müsteşarlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır. Ek 4-A’ da yer alan “Firmanın Üretim ve/veya Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler”e ilişkin tablonun ayrıca ith@dtm.gov.tre-posta adresine de gönderilmesi gerekmektedir.

(3)  EK-2’de belirtilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya başvuru süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Ancak, başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlükçe EK-2’de yer alan belge ve bilgiler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, EK-2’de yer alan belge ve bilgilerin dışında ilave belge ve bilgiler isteyebilir.

(4)  Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Müsteşarlığa ibraz edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(5)  Tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(6)  Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurulara ilişkin tarife kontenjanlarının dağıtımı, 14/04/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(7) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki müracaatlarda ilgili maddeye ilişkin olarak talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Müsteşarlıkça yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

İthal Lisansı Düzenlenmesi

MADDE 5-

(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Müsteşarlıkça ithal lisansı düzenlenir.

(2) ithal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Müsteşarlıkta kalmak üzere (Müsteşarlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

İthal Lisansı Kullanımı

MADDE 6-

(1) Bu Tebliğ kapsamında Müsteşarlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3)  İthal lisansının firma tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4)   Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5)   İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisanstan üçüncü kişilere devredilemez.

(6)  İthal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine göre gümrük idaresine ibrazı gereken belgelerin firma tarafından ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(7)  İthal lisansı kapsamında yapılan ithalatta yükümlü tarafından ithal lisansının tarih ve sayısının gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi zorunludur.

Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler

MADDE 7-

(1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta, ithal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal Lisansının Zayii

MADDE 8-

(1) ithal lisansının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde. Müsteşarlıkça üzerine “Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

İthal Lisansının Revizesi

MADDE 9-

(1) İthal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Müsteşarlıkça sonuçlandırılır.

Yaptırım

MADDE 10-

(1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince tespiti halinde. Müsteşarlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer Mevzuat Hükümleri

MADDE 11-

(1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yetki

MADDE 12-

(1) Müsteşarlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) 01/01/2010 -31/12/2010 dönemine ilişkin tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, EK-2’de belirtilen belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak düzenlenerek Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında 01/01/2010 -31/12’2010 dönemine ait tarife kontenjanlarına ilişkin olarak Müsteşarlıkça düzenlenen ithal lisansları, 31/03/2011 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Yürürlük

MADDE 13-

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14-

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığımın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s