11 Haziran 2008 ÇARŞAMBA          Resmî Gazete     Sayı : 26903

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

KOMBİNA VEYA MEZBAHALARDA ÇALIŞACAK AKREDİTE VETERİNER HEKİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/32)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç

MADDE 1 –

(1) Kombina veya mezbahalarda mevzuata ve genel hijyen kurallarına uygun üretim sağlanarak insan ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliğini tesis etmektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Ruhsatlandırılmış kombina veya mezbahalarda görev yapan, akredite veteriner hekimleri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ 15/4/2008 tarih ve 26848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2008/13489 sayılı “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile 24/5/2008 tarihli ve 26885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/13695 sayılı “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İl Müdürlüğünü,

ç) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İlçe Müdürlüğünü,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

f) Akredite veteriner hekim: Bakanlıkça akredite veteriner hekim belgesi verilmiş ve il müdürlüklerince sözleşme imzalamış veteriner hekimi, ifade eder.

Kaynak aktarımı, ödemeler

MADDE 5 –

(1) İlgili yıl bütçesinden karşılanmak üzere gerekli nakdin Bakanlık tarafından ilgili banka şubesine kaynak aktarılmasını takiben ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Yapılacak Veteriner Hekimlerde Aranacak Şartlar ile Akredite Veteriner Hekimlerin Alacakları Eğitimler, Çalışma Usul ve Esasları

Sözleşme şartı

MADDE 6 –

(1) Sözleşme yapılacak veteriner hekimlerde aşağıdaki şartlar aranır;

a – T.C. Vatandaşı olmak.

b – Akredite veteriner hekim belgesine sahip olmak.

c – Bağ-Kur üyesi olmak. (emekli veteriner hekimlerde aranmaz)

ç – Vergi mükellefi olmak.

d – Bulunduğu ilin bağlı olduğu veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak.

Eğitim, çalışma usul ve esasları

MADDE 7 –

(1) Akredite veteriner hekimlerin alacakları eğitimler, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Esasları, Sözleşmenin Süresi, Sona Ermesi, Feshi, Mali Hükümler,

Yararlanılamayacak Durumlar, Cezai Hükümler

Uygulama esasları

MADDE 8 –

(1) Destekleme primi uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

a – Sözleşme yapılacak veteriner hekim sayısı, müracaat şekli ve yeri il müdürlükleri tarafından ilan edilir.

b – Akredite veteriner hekimlerin seçimi, il müdürlüklerince kurulan komisyon marifetiyle yapılır.

c – İl müdürlükleri, belirlenen veteriner hekimlere sözleşme için davetiye gönderir. Bir hafta içinde sözleşme yapılır.

ç – Sözleşme yapan veteriner hekimler kombina veya mezbahaların tüm faaliyetlerinde mevzuata uygunluk açısından sorumludur. Günlük çalışma süresi içerisinde burada bulunmak zorundadır.

d – Veteriner hekimlere ödenecek destekleme primi miktarı her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenir.

e – Her ayın ilk haftası il veya ilçe müdürlükleri, destekleme primi icmal formunu tanzim ederek ilgili banka şubesine gönderir.

f – Bankaya gönderilen icmal formunun kurumda kalan nüshası on yıl süreyle muhafaza edilir.

Sözleşme süresi

MADDE 9 –

(1) Sözleşmeler bütçe yılı için geçerli olacak şekilde yapılır.

Sözleşmenin sona erdirilmesi

MADDE 10 – (1) Sözleşmenin sona erme tarihinde, sözleşmenin yenilenmemesi halinde sözleşme kendiliğinden sona erer.

Sözleşmenin feshi

MADDE 11 –

(1) İl veya ilçe müdürlüğü denetim elemanlarınca akredite veteriner hekimin Bakanlıkça belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği veya belirlenen çalışma usul ve esaslarına uymadığı tutanakla tespit edildiğinde sözleşmesi feshedilir. Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişikle Akredite Veteriner Hekimlik uygulamasının kaldırılması halinde sözleşme tek taraflı olarak fesh edilmiş sayılır ve hak talep edilmez. Toptan veya kısım kısım yılda 30 günden fazla sağlık izni kullanan Akredite veteriner hekimin sözleşmesi kendiliğinden fesh edilmiş sayılır.

Yıllık izin ve kullanılışı

MADDE 12 –

(1) Akredite Veteriner Hekimlerin yıllık izin süresi 20 gündür. Yıllık izinler il müdürlüğünün uygun göreceği tarihlerde toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Akredite Veteriner hekimin izinli veya raporlu olduğu günler için ödeme yapılmaz.

Destekleme ödemesinden yararlanılamayacak durumlar

MADDE 13 –

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kombina veya mezbahalarda akredite veteriner hekim görevlendirilmez.

Cezai hükümler

MADDE 14 – (1) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeme nedeniyle veya çalışma usul ve esaslarına uymama nedeniyle sözleşmesi feshedilen akredite veteriner hekimlerle bir daha sözleşme yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s