30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATTA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/12)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı Ek-1’de yer alan ve ürün denetmenleri tarafından ithalatta zorunlu standart ve ticari kalite denetimi yapılan ürünlerin, ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulmak istenen ve Ek-1’de yer alan ürünlerin ithalatında, Ek-2’de belirtilen Grup Başkanlıkları tarafından yapılacak zorunlu standart ve kalite denetimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü Mükerrerinde yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar testini,

ç) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

d) TAREKS referans numarası: TAREKS üzerinden yapılan başvuru sonucunda, ürünün ithal edilebileceğine dair sistem tarafından oluşturulan numarayı,

ifade eder.

Firma tanımlaması

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

Denetim başvurusu

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılır.

(2) Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin ithalatında, Ek-2’de yer alan Grup Başkanlıklarına yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen kullanıcılar tarafından Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” uygulaması ile TAREKS üzerinden gerçekleştirilir.

(3) TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, Ek-3 Başvuru Formu ve eki belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru tarihini takip eden en geç bir iş günü içinde TAREKS’e elektronik ortamdayüklenir ya da ithalatçı veya temsilcisi tarafından ilgili Grup Başkanlığına sunulur.  Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir.

(4) Firmaya tanınan süre içinde istenilen belgelerin TAREKS yoluyla ya da doğrudan Grup Başkanlığına iletilmemesi durumunda, denetim başvurusu doğrudan iptal edilir.

Fiili denetim

MADDE 7 – (1) Başvuru kapsamındaki ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve ilgili Türk standardına ilişkin hükümler çerçevesinde denetime tabi tutulur.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalatının fiili denetiminde, ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen vasıfları esas alınır.

(3) İhraç edildikten sonra geri gelen ürünün fiili denetime tabi tutulması yerine, ihraç edilen ürün ile aynı olduğunun tespiti yeterlidir.

(4) Fiili denetim sonucunda ürünlerin ilgili mevzuatına uygun olması ya da kapsam dışında olduğunun belirlenmesi veya geri gelen ürünün ihraç edilen ürün ile aynı olduğunun tespit edilmesi durumlarında, TAREKS vasıtasıyla TAREKS referans numarası oluşturulur.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 8 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla gerçekleştirir.

(2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimlerde ürünün ticari kalite yönünden ilgili standardına uygun bulunmaması halinde, durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 9 – (1) TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İdari yaptırımlar

MADDE 10 – (1)  Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/42 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK- 1

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

GTİPMadde İsmiİlgili Standart
0307.60.90.00.00Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç) (Diğerleri)TS/89 Salyangoz
0407.21.00.00.00Tavuk yumurtalarıTS/1068 Tavuk Yumurtası -Kabuklu
0701.90.50.00.00Taze patates (1 Ocak’tan 30 Haziran’a kadar olanlar)TS/1223 Turfanda Patates
0701.90.90.00.00Diğerleri (Patates)TS/1222 Patates
0702.00.00.00.00Domates (Taze veya soğutulmuş)TS/794 Domates
0703.10.19.00.11Kuru SoğanTS/ 796 Kuru Soğan
0703.20.00.00.11Taze SarımsakTS/1131 Sarımsak
0703.20.00.00.12Kuru Sarımsak
0703.90.00.00.11PırasaTS/795 Pırasa
0704.10.00.00.11KarnabaharTS/1074 Karnabahar
0704.20.00.00.00Brüksel lahanasıTS/13169 Brüksel Lahanası
0704.90.10.00.11Beyaz lahanaTS/1075 Başlahana
0704.90.10.00.12Kırmızı lahana
0704.90.90.00.00Diğerleri
0705.11.00.00.00Baş marulTS/1194 Yeşil Salata ve Marul
0705.19.00.00.00Diğerleri
0705.21.00.00.00Başlı HindibaTS/13151 Acı Marul
0705.29.00.00.00Diğerleri
0706.10.00.00.11HavuçlarTS/1193 Havuç
0706.90.10.00.00Kök kereviziTS/1206 Sap ve Kök Kereviz
0709.40.00.00.00Yaprak kerevizleri
0707.00.05.00.00HıyarlarTS/1253 Hıyar
0707.00.90.00.00Kornişonlar
0708.10.00.00.11Kabuklu bezelyeTS/798 Taze Bezelye
0708.20.00.00.11FasulyeTS/797 Taze Fasulye
0708.20.00.00.12Barbunya (Kabuklu)
0708.90.00.00.11Kabuklu baklagillerTS/2123 Taze Bakla
0709.20.00.00.00KuşkonmazlarTS/1254 Kuşkonmaz
0709.91.00.00.00EnginarlarTS/1133 Enginar
0709.30.00.00.00PatlıcanlarTS/1255 Patlıcan
0709.51.00.00.00Agaricus cinsi mantarlarTS/2410 Sebzeler-Yemeklik KültürMantarı
0709.60.10.00.11Sivri biberTS/1205 Taze Biber
0709.60.10.00.12Dolmalık biber
0709.60.10.00.13Çarliston biber
0709.60.10.00.14Kırmızı biber (Paprika)
0709.60.10.00.19Diğerleri
0709.70.00.00.11IspanakTS/1130 Ispanak
0709.93.10.00.00Dolmalık kabakTS/1898 Yazlık Kabak
0709.93.90.00.00Diğerleri (Sakız kabağı)
0709.99.90.00.11BamyaTS/2122 Taze Bamya
0709.99.90.00.13MaydanozTS/1816 Maydanoz
0713.20.00.00.19Diğerleri (Nohut)TS/142 Nohut
0713.31.00.00.19Diğerleri (Vigna mungo (L.) Hepper veyavignaradiata (L.) wilczek  türü fasulyeler)TS/141 Kuru Fasulye
0713.32.00.00.19Diğerleri (Küçük kırmızı (Adzuki)fasulye)
0713.33.90.00.00Diğerleri (Adi fasulye, beyaz fasulye dâhil)
0713.39.00.00.19Diğerleri
0713.90.00.00.15Barbunya
0713.40.00.00.12Yeşil mercimekTS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) ve TS/4201 Sarı Mercimek (KaraMercimek İçi)
0713.40.00.00.13Kırmızı mercimek
0713.40.00.00.19Diğerleri
0802.31.00.00.00Kabuklu CevizlerTS/1275 Kabuklu Ceviz
0802.32.00.00.00Kabuksuz CevizlerTS/1276 Ceviziçi
0802.21.00.00.00Kabuklu fındıkTS/3074 Kabuklu Fındık
0802.22.00.00.00Kabuksuz fındıkTS/3075 İç Fındık ve TS/1917 İşlenmiş İç Fındık
0802.41.00.00.00Kestane (Castanea Spp.) (Kabuklu)TS/1072 Kestane
0802.51.00.00.00Antep fıstığı (Kabuklu)TS/1279 Kabuklu Antep Fıstığı ve TS/1280 İç Antep Fıstığı
0802.52.00.00.00Antep fıstığı (Kabuksuz)
0804.20.10.00.00Taze incirTS/1813 Taze İncir
0804.20.90.00.00İncir-KurutulmuşTS/541 Kuru İncir
0804.40.00.00.00Avokado ArmuduTS/11305 Avokado
0805.10.20.00.00Portakal (Tatlı, taze)TS/34 Turunçgil Meyveleri
0805.20.10.00.00Mandarin (Klemantin )
0805.20.30.00.11Monreale
0805.20.30.00.12Satsuma
0805.20.50.00.00Mandarin ve vilking
0805.20.70.00.00Tanjerin
0805.20.90.00.00Diğerleri (Mandarin)
0805.40.00.00.00Greyfurt (Pomelolar dâhil)
0805.50.10.00.00Limon (Citrus limon, Citrus limonum)
0805.50.90.00.00Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citruslatifolia)
0805.90.00.00.11Diğer taze turunçgiller
0806.10.10.00.00Üzümler (Taze, sofralık)TS/101 Sofralık Üzüm
0806.20.30.00.00Sultani üzümü(Kurutulmuş üzüm)TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm
0806.20.90.00.00Diğerleri(Kurutulmuş üzüm)TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm
0807.11.00.00.00KarpuzlarTS/1132 Karpuz
0807.19.00.00.00Diğerleri (Kavun)TS/1073 Kavun
0808.10.80.00.11Elma (Golden cinsi )TS/100 Elma
0808.10.80.00.13Starking elma
0808.10.80.00.14Starkrimson elma
0808.10.80.00.19Diğerleri (Elma)
0808.30.90.00.00Armut (Diğerleri)TS/184 Armut
0808.40.00.00.00AyvaTS/1817 Ayva
0809.10.00.00.00Kayısı (Zerdali dâhil)TS/791 Kayısı
0809.21.00.00.00Vişne (Prunus cerasus)TS/793 Kiraz ve Vişne
0809.29.00.00.00Diğerleri (Kiraz)
0809.30.90.00.00Diğerleri (Şeftali)TS/42 Şeftali 
0809.40.05.00.11Can eriğiTS/792 Erik
0809.40.05.00.13Mürdüm eriği
0809.40.05.00.19Diğer erikler
0810.10.00.00.00ÇilekTS/185 Çilek
0810.50.00.00.00KiviTS/11306 Kivi
0810.90.75.00.11NarTS/4953 Nar
0813.10.00.00.00Meyveler (Kurutulmuş)-Kayısı (Zerdali dâhil)TS/485 Kuru Kayısı
0910.99.91.00.11MahlepTS/1049 Mahlep
1106.30.90.00.12İncir ezmesiTS/542 İncir Ezmesi
1202.41.00.00.00Diğerleri (Kabuklu yer fıstığı)TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç)
1202.42.00.00.00Kabuksuz yer fıstığı (Kırılmış olsun olmasın)
1404.90.00.92.14PalamutTS/1016 Palamut ve PalamutTırnakları
1404.90.00.92.15Palamut tırnağı
1507.90.90.00.00Diğerleri (Soya yağı-yemeklik)TS/890 Yemeklik Soya Yağı
1508.90.90.00.00Diğerleri (Yer fıstığı yağı-yemeklik)TS/891 Yemeklik Yer Fıstığı Yağı
 Zeytinyağı ve fraksiyonları (Saf zeytinyağı)TS/341 Yemeklik Zeytinyağı
1509.10.90.00.11Net ağırlığı 1 kg’a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.10.90.00.12Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.10.90.00.13Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.10.90.00.14Diğerleri
 Zeytinyağı ve fraksiyonları (Diğerleri)
1509.90.00.00.14Net ağırlığı 1 kg’a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.15Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.16Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.18Diğerleri
 Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunlarınfraksiyonları
1516.20.91.00.14Zeytinyağı
1510.00.90.00.11Prina yağıTS/5269Prina Yağı
1511.90.99.00.19Diğerleri (Palm yağı-yemeklik)TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)
1512.19.90.00.11Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)TS/886 Yemeklik Ayçiçek Yağı
1516.20.91.00.16Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)
1512.19.90.00.19Aspir yağı (Yemeklik)TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)
1512.29.90.00.00Diğerleri (Pamuk tohumu yağı-yemeklik)TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı
1513.19.91.00.00Diğerleri  (Hindistan cevizi yağı-yemeklik), net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlarTS/12303 Yemeklik Hindistan Cevizi Yağı
1513.19.99.00.00Diğerleri (Hindistan cevizi yağı-yemeklik)
1513.29.50.00.00Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar (Yemeklik palmçekirdeği ve babassu yağları ve bunlarınfraksiyonları)TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)
1513.29.90.00.11Palm çekirdeği yağı
1513.29.90.00.19Babassu yağı
1514.19.90.00.00Diğerleri (Yemeklik rep, kolza (kanola) ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları)TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan), TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı
1514.99.90.00.00Diğerleri (Diğerleri-Yemeklik rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları)
1515.29.90.00.00Diğerleri (Mısır yağı-yemeklik )TS/888 Yemeklik Mısır Yağı
1515.50.99.00.00Diğerleri (Susam yağı-yemeklik)TS/889 Yemeklik Susam Yağı
2008.19.19.00.11Kıyılmış fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)TS/1917 İşlenmiş İç Fındık
2008.19.19.00.12Dilinmiş fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.19.00.13Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık
2008.19.19.00.15Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık
2008.19.19.00.16Beyazlatılmış kabuksuz fındık
2008.19.19.00.17Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık
2008.19.19.00.18Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (Çıkıntısı ayrılmamış)
2008.19.19.00.29Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar
2008.19.95.00.11Kıyılmış fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.95.00.12Dilinmiş fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.95.00.13Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık  
2008.19.95.00.15Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık
2008.19.95.00.16Beyazlatılmış kabuksuz fındık
2008.19.95.00.17Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık
2008.19.95.00.18Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (Çıkıntısı ayrılmamış)
2008.19.95.00.29Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar
1509.10.10.00.00Lampant zeytinyağıTS/341 Yemeklik ZeytinyağıStandardı, 2004/30 sayılı DTS Tebliğinin 3. maddesi hükmü
1510.00.90.00.19Diğerleri-Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları
0803.90.10.00.00Diğerleri (Muz)TS/1802 Muz
7. FasılYalnızca 7. Fasıldaki karışık olarak olarak 3kg’a kadar ambalajlanmış yaş sebzelerTS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları
8. FasılYalnızca 8. Fasıldaki karışık olarak olarak 3kg’a kadar ambalajlanmış yaş meyvelerTS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları

EK- 2

EKONOMİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE BAĞLI GRUP BAŞKANLIKLARI

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve AdresleriGörev Alanındaki Grup Başkanlıkları
Batı Anadolu Bölge MüdürlüğüAdres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:7, Basmane, İzmirTel: 0 232 483 40 26 – 445 10 53 – 441 97 94 – 489 68 55Faks: 0 232 483 77 24İzmir
Antalya
Aydın
Balıkesir
Denizli
Manisa
Alaşehir
Fethiye
Kumluca
Ödemiş
Söke
Batı Karadeniz Bölge MüdürlüğüAdres: Cumhuriyet Meydanı, Özel İdare İşhanı Kat: 2, SamsunTel: 0 362 432 64 13 – 432 60 06 – 431 22 00Faks: 0 362 435 96 40Samsun
Doğu Anadolu Bölge MüdürlüğüAdres: Cumhuriyet Cad., Kuloğlu Mah. Özel İdare İş Merkezi, Kat:1, ErzurumTel: 0 442 235 61 65 – 234 75 49Faks: 0 442 235 61 66Iğdır
Doğu Karadeniz Bölge MüdürlüğüAdres: Hükümet Konağı, Üst Zemin Kat TrabzonTel: 0 462 230 19 82 – 230 19 83Faks: 0 462 229 73 09Trabzon
Giresun
Rize
Ordu
Güney Anadolu Bölge MüdürlüğüAdres: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. Kat:6 No:32, MersinTel: 0 324 237 62 31- 239 07 37Faks: 0 324 237 19 59Mersin
Adana
İskenderun
Antakya
Güneydoğu Anadolu Bölge MüdürlüğüAdres: Valilik Binası Kat:5 GaziantepTel: 0 342 230 78 52 / 53 – 221 21 42 – 221 21 43 – 230 17 26Faks: 0 342 221 21 44 Gaziantep
Malatya
Diyarbakır
Kahramanmaraş
Şanlıurfa
İç Anadolu Bölge MüdürlüğüAdres: Mithatpaşa Cad., No:18/4, Kızılay, AnkaraTel: 0 312 431 66 40 / 41 / 42 – 430 61 07 / 08Faks: 0 312 430 61 09Ankara
Konya
Niğde
Marmara Bölge MüdürlüğüAdres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1-2,Yenibosna, Bahçelievler, İstanbulTel: 0212 454 08 20 / 21Faks: 0212 454 08 22  İstanbul
Bursa
Adapazarı
Edirne
Akçakoca
Yenişehir

EK- 3

BAŞVURU FORMU

EKONOMİ BAKANLIĞI                                                                                        ….. / ….. / …..

………………… ………………………….Bölge Müdürlüğü

Ürün Denetmenleri ………………… Grup Başkanlığına    

               İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için TAREKS referans numarasıalmak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesindebütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

Ekler:

-Fatura veya proforma fatura fotokopisi

-Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)

-Dâhilde İşleme İzin Belgesi örneği (Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s