30 Aralık 2011 CUMA                             Resmî Gazete                                    Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATTA UYGUNLUK DENETİMİNE DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ‒(1)Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili standartlara veya mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Ek-1’de belirtilen ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ hükümleri şahsi eşya ve numuneler ile Ek-1’de belirtilen ve yatırım teşvik mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalat ile Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP Belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2 ‒(1) Bu Tebliğ 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan ürünü veya örneği,

c) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olmadığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

ç) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

Uygunluk denetimi

MADDE 4 ‒(1) Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatında uygunluk denetimi Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılır.

(2) Ek-1’de belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, uygunluk denetimi yapılmasını teminen, Ek-2’deki Başvuru Formunu doldurarak TSE’nin en yakın temsilciliğine başvurur.

(3) Uygunluk denetimi Ek-1’de belirtilen standartlara göre yapılır. İthalatçının talebi halinde uygunluk denetimi Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına veya varsa ürünle ilgili uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterleregöre yapılabilir.

(4) Başvuru formunda denetimde esas alınacak standart belirtilir.

(5) Ürünün ilgili standart kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, kapsam dışı yazısı düzenlenir ve bir örneği ilgili gümrük idaresine iletilir. Keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

Belge düzenlenmesi

MADDE 5 ‒ (1) Uygunluk denetimi, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınana kadar sürdürülerek tamamlanır.

(2) Ürünün ilgili standarda uygun olması halinde uygunluk belgesi düzenlenir. Düzenlenen uygunluk belgesi gümrük idaresine iletilir ve bir nüshası ithalatçıya veya temsilcisine verilir.

(3) Olumsuz sonuçlanan testten sonraki testler yapılmaz ve gerekçeli uygunsuzluk yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk yazısı gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.

(4) İthalatçının talebi halinde, uygunluk denetimi olumsuz sonuçlanan ürün, Ek-2’deki Başvuru Formunda belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden denetime tabi tutulabilir.

Akredite kuruluşlardan alınan raporların ibrazı

MADDE 6 ‒ (1) Aşağıdaki durumlarda uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış raporların TSE’ye ibrazı yeterlidir.

a) Testlerin yurt içinde yapılamaması,

b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi,

c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,

ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi,

d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi gibi teknik problemlerle karşılaşılması.

(2)Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, ibraz edilen rapordaki test sonucunun ilgili standardı karşılaması halinde TSE tarafından uygunluk belgesi, aksi takdirde uygunsuzluk yazısı düzenlenir.

Teknik problem             

MADDE 7 ‒(1) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında; 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulanamaması halinde, TSE tarafından verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, ithalatçıdan Ek-3’deki taahhütname alınarak, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ithalatçıya İthal Malı Belgesi verilir. Bu belgenin münhasıran teknik zorunluluklar nedeniyle düzenlendiği belgede belirtilir.

(2) TSE’nin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumlu sonuçlanması halinde uygunluk belgesi verilir; olumsuz sonuçlanması halinde ise keyfiyet, olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte, ithalatçıya veya temsilcisine taahhütlü yazıyla bildirilir. Ayrıca, olumsuz test raporu, taahhütnamenin aslı, başvuru formu ve firmadan alınmış diğer belgeler Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

Müteakip ithalatta denetim

MADDE 8 ‒ (1) Ek-1’de yer alan ve 5 inci maddede belirtilen testlerden olumlu sonuç alan ürünlerin test sonuçları oniki ay süreyle GTİP’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda kabul edilir. Bu ürünler tekrar teste tabi tutulmaz ve evrak üzerinden kontrol edilir.

(2) İthalatçının sunduğu belgelerin gerçeğe aykırılığının veya başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin tutarsızlığının tespiti halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz ve ürün teste tabi tutulur.

(3) İthalatçının test edilen partiden sonraki ithalatlarında, ürünlerin test edilen ürünlerle aynı olup olmadığı ve ilgili mevzuata uygunluğu yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip ithalatlarında aynı GTİP’li ürünler kontrole tabi tutulur. Bu kapsamda yapılan uygunluk denetiminden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir.

Parti teşkil etmeyen eşya

MADDE 9 ‒(1) Ek-1’de belirtilen ve parti teşkil etmeyen ürünlerde, TSE tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünün can ve mal güvenliği, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı değerlendirilir ve yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirilir.

İstisnalar

MADDE 10 ‒(1)Ek-1’de belirtilen geri gelen eşya kapsamındaki ürünler TSE tarafından numuneleri alınmak suretiyle, uygunluk belgesine gerek olmaksızın ithal edilebilir. Bu ürünler için, TSE tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünlerin ilgili standartlara veya mevzuata uygun olup olmadığını gösteren bir rapor düzenlenir ve TSE tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne iletilir.

(2) AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin, kendi ihtiyaçları için Ek-1’de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, bu belgelerin ilgili gümrük idaresine sunulması halinde TSE’den alınan uygunluk belgesi aranmaz.

Özel durumlar

MADDE 11 ‒ (1) TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatında TSE markası sahibi sanayicilere TSE tarafından verilen, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenecek ve uygunluk denetiminden muaf olarak ithal edilebilecek ürünlerin GTİP’lerini içerecek yazı ilgili gümrük idaresine iletilir.

(2) Ek-1’de belirtilen ve Avrupa Birliği mevzuatına göre belgelendirilerek Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmiş ürünlere eşlik eden belge ve/veya işaretlerin (“E” işareti gibi), birlik mevzuatına uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla ithalattan önce ithalatçı veya temsilcisi tarafından TSE’ye iletilmesi halinde, uygunluk belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve ürünlerin uygunluk denetiminden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir. Ancak, gerekli görülmesi halinde ithalatçıdan veya temsilcisinden ürünün teknik dosyası istenebilir ve ürün kontrole tabi tutulabilir.

(3) Ek-1’de belirtilen ve 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma çerçevesinde “E” işareti almış olan ve uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlerde, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun ithalattan önce TSE’ye iletilmesi halinde, uygunluk belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin uygunluk denetiminden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 12 ‒ (1) Gümrük idarelerince, Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin ithalatında TSE tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya kapsam dışı yazısı aranır.

(2) Gümrük idarelerince, 9 uncu ve 11 inci maddeler kapsamında TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin verilir.

(3) Gümrük idarelerince, 10 uncu madde kapsamındaki ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir.

(4) Gümrük idarelerince, 7 nci madde kapsamındaki ürünlerin ithalatında, TSE tarafından düzenlenen İthal Malı Belgesi aranır.

(5) Gümrük idarelerince, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına veya 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı ürünün özet beyanına ve taşıma belgesine iliştirilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 13 ‒(1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki

MADDE 14 ‒(1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 ‒ (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 ‒(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, 2011/1 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne göre sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğin Ek-1’inde belirtilen, ancak 2011/1 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük                                                           

MADDE 16 ‒(1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1

İTHALATTA UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER

GTİPMADDE ADITS NOSTANDART ADI
2711.19.00.00.11Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)TS EN 417Gaz kartuşları (tüpler) – Yeniden doldurulamayan – Metalik –Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ( LPG) için – Vanalı veya vanasız – Taşınabilir cihazlarda kullanılan – İmalât, muayene, deneyler ve işaretleme
2849.10.00.00.00Kalsiyum karbürTS 2222Karpit (Kalsiyum Karbür)-(Asetilen Üretiminde Kullanılan)
3605.00.00.00.00Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)TS 3778 EN 1783Kibritler – Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma
3813.00.00.00.13Bromoklordiflometan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenlerTS EN 615Yangından Korunma – Yangın Söndürücü Maddeler – Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) İçin Özellikler
3813.00.00.00.14Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC’ler) içerenlerTS EN 1568-1Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
3813.00.00.00.15Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC’ler) içerenlerTS EN 1568-2Yangın Söndürücü Maddeler – Köpük Konsantreleri – Bölüm 2: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri
3813.00.00.00.16Bromoklormetan içerenlerTS EN 1568-3Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
3813.00.00.00.17DiğerleriTS EN 1568-4Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
3917.33.00.00.00Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)(bağlantı elemanları olan)TS ISO 7375-1Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar
  TS ISO 7375-2Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri
3920.30.00.00.00Stiren polimerlerinden olanlarTS 5914PVC Filmler-Tarımda Kullanılan
3920.49.10.00.00Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler  
4009.11.00.00.00Bağlantı elemanları olmayanlarTS 1846Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin)
4009.21.00.90.11Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlarTS EN ISO 6134Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler
4009.41.00.90.00DiğerleriTS 745 EN ISO 2398Lâstik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları- Özellikler
  TS EN 559Gaz Kaynak Donanımları – Kaynak Yapma, Kesme ve Benzeri İşler İçin Lastik Hortumlar
4010.11.00.00.00Sadece metalle takviye edilmiş olanlarTS 198V-Kayışları
4010.12.00.00.00Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar  
4010.19.00.00.00Diğerleri  
4010.31.00.00.00Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları  
4010.32.00.00.00Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları  
4010.33.00.00.00Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları  
4010.34.00.00.00Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları  
4010.35.00.00.00Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar  
4010.36.00.00.00Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar  
4010.39.00.00.00Diğerleri  
4014.90.00.00.11Bebekler için emzikler ve benzeri eşyaTS EN 14350-1Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler
  TS EN 14350-2Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler
  TS 4270-1 EN 1400-1Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Mamul Özellikleri
  TS 4270-2 EN 1400-2Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler
  TS 4270-3 EN 1400-3Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler
5207.10.00.00.00Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içerenlerTS 11846Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri
5207.90.00.00.00Diğerleri  
5406.00.00.10.00Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla)  
5406.00.00.90.00Diğerleri  
5511.10.00.00.00Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)  
5511.20.00.00.00Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85’den az sentetik devamsız lif içerenler)  
5511.30.00.00.00Suni devamsız liflerden  
7013.41.10.00.007013.41.90.00.007013.49.10.00.007013.49.91.00.007013.49.99.00.00El imali olanlarMakina imali olanlarSertleştirilmiş camdan olanlarEl imali olanlarMakina imali olanlarTS EN 14350-1Çocuk kullanım ve bakımeşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler
  TS EN 14350-2Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler
7209.15.00.90.00DiğerleriTS 4696Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
  TS EN 10130Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları
7209.17.10.00.197209.18.10.00.19DiğerleriDiğerleriTS EN 10341Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden
7209.25.00.90.00DiğerleriTS 4696Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
7210.12.20.00.11Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmişTS EN 10202Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik
7210.12.20.00.80Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  
7210.50.00.10.11Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  
7210.50.00.90.11Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  
7211.23.20.10.00ŞeritlerTS EN 10341Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden
7211.23.20.20.00Yassı çubuklar  
7211.29.00.10.11Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon içerenlerTS 4696Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
7217.20.30.00.11Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlarTS EN 50189Hava Hattı İletkenleri İçin Çinko Kaplanmış Çelik Teller
7217.20.30.00.13Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar  
7217.20.50.00.12Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar  
7217.20.50.00.13Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  
7217.20.90.00.00   Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler   
7218.10.00.00.00Külçe veya diğer ilk şekillerdeTS EN 10213Basınç Amaçlı Çelik DökümlerNitrürlenebilen Çelikler – Teknik Teslim Şartları
7218.91.10.00.11Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş TS EN 10085
7218.91.10.00.12Dövülmüş 
7218.91.80.00.11Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş  
7218.91.80.00.12Dövülmüş 
7218.99.11.00.11Levha blokları 
7218.99.11.00.12Sac platinaları  
7218.99.11.00.19Diğerleri 
7218.99.19.00.00Dövülmüş  
7218.99.20.00.00Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş  
7218.99.80.00.11Levha blokları  
7218.99.80.00.12Sac platinaları  
7218.99.80.00.19Diğerleri  
7224.90.03.00.11BlumlarTS EN ISO 4957Takım Çelikleri
7224.90.03.00.12Kütükler  
7224.90.18.00.117224.90.18.00.127225.30.10.00.00BlumlarKütüklerTakım çeliğinden olanlar  
7225.30.30.00.11Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  
7225.30.30.00.19Diğerleri  
7225.30.90.00.00Diğerleri  
7225.40.12.00.00Takım çeliğinden olanlar  
7225.50.20.00.31Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmişTS EN 10130Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları
7225.50.20.00.39Diğerleri
7226.19.10.00.19DiğerleriTS EN ISO 4957Takım Çelikleri
7226.20.00.00.11Sadece sıcak haddelenmiş  
7226.20.00.00.12Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler  
7226.20.00.00.13Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler  
7226.20.00.00.21Diğerleri  
7226.91.20.00.00Takım çeliğinden olanlar  
7226.91.91.00.00Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar  
7226.91.99.00.00Kalınlığı 4,75 mm.’den az olanlar  
7227.90.95.00.00Diğerleri  
7304.31.80.90.00DiğerleriTS EN 10305-1Çelik borular – Hassas uygulamalar için – Teknik teslim şartları – Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular
7307.23.10.00.117307.23.10.00.127307.23.90.00.00DirseklerKavislerDiğerleriTS 2649Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı veya Flanşlı)
7307.91.00.00.00FlanşlarTS EN 1092-1      TS EN 1759-1Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-PN kısa gösterişli Bölüm 1: Çelik flanşlar Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar – Sınıf kısa gösterilişli – Bölüm 1: Çelik flanşlar, NPS ½ ila NPS 24
7307.93.11.00.117307.93.11.00.127307.93.19.00.00DirseklerKavislerDiğerleriTS 2649Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı veya Flanşlı)
7309.00.30.00.12Demir veya çelikten olanlarTS 1911Düşey Hidrofor (Su Basınçlardırma) Tankları
7310.10.00.90.00DiğerleriTS 11490Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları, Yatay
7313.00.00.00.11Dikenli tellerTS 1113 EN 10223-1Çelik Teller ve Tel Mamuller-Çitler İçin-Bölüm 1: Çinko ve Çinko Alaşımı Kaplanmış Dikenli Çelik Tel
7315.20.00.00.00Patinaj zincirleriTS 663Karayolu taşıtları -Patinaj Zincirleri
7403.19.00.10.00Elektrolitik bakırdanTS EN 13601Bakır ve bakır alaşımları – Bakır çubuk, tellik çubuk ve tel – Genel elektriksel amaçlar için
7408.11.00.00.11Elektrolitik telTS EN 13602Bakır ve bakır alaşımları – Çekilmiş yuvarlak kesitli bakır tel – Elektriksel iletkenlerin imalatı için
7408.19.10.00.11Elektrolitik tel 
7408.19.90.00.11Elektrolitik tel 
7419.99.30.00.00Bakır yaylarTS 1440  Yaylar, (Basınca Çalışan) Silindirik-Helisel; Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış
  TS 1441Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik – Helisel; Yuvarlak Çubuktan, Sıcak Sarılmış
  TS 1442Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik – Helisel-Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış
  TS 11772Karayolu Taşıtları-Jant Balans Ağırlıkları-Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar) İçin
7505.21.00.00.00Alaşımsız nikelden olanlarTS 4850Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri Elektrikli Isıtma Amaçlı
7505.22.00.00.00Nikel alaşımlarından olanlar 
7506.20.00.00.13Şeritler 
7612.10.00.00.00Tüp şeklinde esnek kaplarTS 4812 EN 13046Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Metalik Tüpler – Boyutlar ve Toleranslar
  TS 4936Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri
7612.90.90.10.00Tüp şeklinde sert kaplarTS 5463Alüminyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçin
8204.11.00.00.00Ağzı sabit olanlarTS 81Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Açık ağızlı anahtarlar
8204.12.00.00.00Ağzı ayarlanabilir olanlarTS 3793Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Geçme (Lokma) anahtarlar
8204.20.00.00.00Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)TS 3794Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar
  TS ISO 1174-1Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar
  TS ISO 1174-2Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar
  TS ISO 2725-1Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar
  TS ISO 2725-3Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“Darbesiz”)-Boyutlar
  TS ISO 3315Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler
   TS 3796 Anahtar- Borular İçin
  TS 3797Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Girme anahtarlar
  TS 3798Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik
8205.40.00.00.008205.90.90.00.00TornavidalarBu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşyaTS 11489Tornavidalar-Elektriğe Karşı Yalıtılmış-El ile Kullanılan
8206.00.00.00.0082.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)TS 3794Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar
  TS ISO 1174-1Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar
  TS ISO 1174-2Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar
  TS ISO 3315Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler
  TS ISO 2725-1Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar
  TS 3796Anahtarlar- Borular İçin
  TS 3797Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Girme anahtarlar
8307.10.00.00.11Metal körüklerTS 10880Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan
8307.10.00.00.19DiğerleriTS 6114Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları
8307.90.00.00.12Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA’ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)TS 10670Hortumlar-Esnek, Ondüleli-Paslanmaz Çelik (1,6MPa’a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin
8307.90.00.00.19DiğerleriTS 11394(Bağlantı Fişli Gaz Hortumları ve Gaz Bağlantı Armatürleri-Emniyetli (10 kpa’a kadar) Gaz Tüketim Cihazlarında Kullanılan-
8311.10.00.00.00Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yapmak için)TS EN ISO 2560Kaynak Sarf Malzemeleri – Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar – Sınıflandırma-
   
8416.20.20.00.19 8416.20.80.00.19Diğerleri DiğerleriTS EN 230Sıvı yakıt brülörleri için otomatik brülör kontrol sistemleri
8419.19.00.00.11Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)TS 733Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan
8431.39.00.00.00DiğerleriTS 2264Segmanlar, (Makina
8431.41.00.11.008426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Pistonları İçin) 
8431.41.00.19.00Diğerleri  
8431.41.00.21.008429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar  
8431.41.00.29.00Diğerleri  
8431.41.00.31.008430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar  
8431.41.00.39.00Diğerleri  
8431.42.00.00.00Buldozer ve angledozer bıçakları  
8431.43.00.00.008430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar  
8431.49.20.11.008426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar  
8431.49.20.19.00Diğerleri  
8431.49.20.21.008429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar  
8431.49.20.23.008429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar  
8431.49.20.29.00Diğerleri  
8431.49.20.31.008430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar  
8431.49.20.39.00Diğerleri  
8431.49.80.11.008426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar  
8431.49.80.19.00Diğerleri  
8431.49.80.21.008429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar  
8431.49.80.25.008429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar  
8431.49.80.29.00Diğerleri  
8431.49.80.31.008430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar  
8431.49.80.39.00Diğerleri  
8481.10.99.00.00DiğerleriTS 5310Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin)
  TS EN ISO 2503Gaz Kaynak Donanımı, Basınç Regülatörleri (300 Bar’a Kadar) – Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin
8482.10.10.00.11Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenlerTS 6269Rulmanlı Yataklar-Bir
8482.10.10.00.12Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler Sıra Bilyalı-Radyal
8482.10.90.00.11Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler  
8482.10.90.00.12Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler  
8482.10.90.00.13Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar  
8483.50.20.00.12KasnaklarTS 148Kasnaklar – Kayışlar İçin
8536.69.90.00.11Ev tipi fişler ve soketlerTS 40   TS IEC 60884-1Fişler ve Prizler – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan- Standard FöylerEv ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler
8547.20.00.00.00Plastik maddelerden izole ediciTS 3066PVC Kuru Yer Buvatları
 bağlantı parçalarıTS 3112PVC Nemli Yer Buvatları (Antigron Buvatları) Boru sistemleri – Kablo tesisi için – Bölüm 1: Genel özellikler
   Boru sistemleri – Kablo tesisi için – Bölüm 21: İlgili özellikler – Rijit boru sistemleri
  TS 5104Sıva Altı Montaj Kutuları – Sıva Altı Anahtarlar İçin – Evlerde ve Benzeri Yerlerde Sabit Elektrik Tesisatında Kullanılan – Standard Föyler
8708.70.10.00.00Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlarTS 8987Karayolu Taşıtları – Otomobiller – Hafif Alaşımlı Döküm jantlar
8708.70.50.00.13Jantlar  
8708.70.99.00.13Jantlar  
8708.80.20.00.00Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlarTS 3034Karayolu taşıtları -Süspansiyon sistemleri -Amortisörler
8708.80.35.00.00Süspansiyon amartisörleri  
9303.20.10.00.00Yivsiz, tek namlulularTS 870Tüfekler-Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve Müsabakalar İçin
9303.20.95.00.00Diğerleri 
9306.21.00.00.00FişeklerTS 1889Av Fişekleri
9306.29.00.00.00DiğerleriTS 352Kurşun Av Saçmaları
9613.10.00.00.00Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarıTS EN ISO 9994Çakmaklar-Emniyet Kuralları
9613.20.00.00.11Ateşleme sistemi elektrikli olanlar  
9613.20.00.00.19Diğer ateşleme sistemli olanlar 
9613.80.00.00.12Masa Çakmakları
9613.80.00.00.19Diğer çakmaklar

EK-2

BAŞVURU FORMU

TSE …………………                                                                               …… / …… / 20..

Temsilciliğine

            İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİalmak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesindebütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

Ekleri:  

–        Fatura veya proforma fatura fotokopisi

–        İmza sirküleri veya vekaletname sureti

–        Aşağıdaki belgelerden biri:

–        Antrepo Beyannamesi

–        Özet Beyan

–        Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

İTHALATÇININ:

–         Unvanı ve Adresi

–         Telefon ve Faks Numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

–         Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

–         Menşei ve markası

–         Cinsi, sınıfı, modeli

–         Miktarı

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART (*):

TS

ISO

EN

IEC

Diğer

*Denetimde esas alınacak standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.

                                                                                                                                                                                 EK-3

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI’NA

2012/1 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ uyarınca, ithal etmek istediğimiz…………………GTİP’li ve……………………………………………… isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen “Teknik Problem” raporunda belirtilen süre içerisinde denetimi yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE’nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yurtdışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal konusu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi:
İlgili gümrük idaresi:
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı:
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı:
İthalatçının vergi sicil numarası:
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası:
İthal konusu maddenin CİF değeri:

Not: Taahhütname Türk Standardları Enstitüsü’ne verilecektir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s