27 Ağustos 2011 CUMARTESİ        Resmî Gazete     Sayı : 28038

TEBLİĞ

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNOLOJİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO:2011/38)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin kullanılması yoluyla zirai ilaç kullanımının azaltılması için açık alanda domates, turunçgil ve örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılması için hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2011 yılında açık alanda domateste biyoteknolojik ve turunçgilde biyolojik mücadele, örtüaltı bitkisel üretimde ise biyolojik ve/veya biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 24/2/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin 2011/1430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

c) BBMD: Biyolojik ve/veya Biyoteknolojik Mücadele Desteğini,

ç) BKÜ (Bitki Koruma Ürünü): Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatları,

d) BBMD İcmal–1: ÇKS veya ÖKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici detayında üretici ve BBMD’ne ilişkin bilgileri içeren bir örneği Ek–3’te yer alan belgeyi,

e) BBMD İcmal–2: Müdürlük tarafından oluşturulan İcmal–1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında BBMD’ne ilişkin bilgileri içeren ve bir örneği Ek–4’te yer alan belgeyi,

f) BBMD İcmal–3: Müdürlük tarafından oluşturulan İcmal–2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında BBMD’ne ilişkin bilgileri içeren ve bir örneği Ek–5 (a ve b)’te yer alan belgeyi,

g) Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Tespit Tutanağı: Üreticinin destekleme başvurusunda yer alan (Ek-1) bilgilerinin Müdürlükçe yerinde kontrol edilmesiyle düzenlenen ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

ğ) ÇKS: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemini,

h) Faydalı Böcek: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde geçiren parazit-parazitoitleri ve bu zararlı organizmanın populasyonunu sınırlayabilen predatörleri,

ı) Feromon: Feromon adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,

i) Müdürlük: İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

j) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nü

k) ÖKS: 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan Örtüaltı Kayıt Sistemini,

l) Tül: Örtüaltı üretiminde zararlı organizma girişini önlemek amacı ile kullanılan 40-70 mesh ölçüsünde pamuk, iplik veya sentetik tül dokumayı,

m) Feromon + Tuzak: Bitkisel üretiminde ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,

n) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri, (kamu kurum ve kuruluşları hariç)

o) ÜKD: Üreticinin, kimlik, ürün, üretim yeri bilgileri ile bitkisel üretimde kullanılan BKÜ kayıtlarının tutulduğu Üretici Kayıt Defterini,

ö) Açık alan: Örtü altı dışında, tarla şartlarındaki bitkisel üretim yerlerini,

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Ödemesi; Şartları, Miktarı, Başvuru, Değerlendirme ve Ödemesi

Destekleme ödemesi için aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS, açıkta domates ve turunçgil üretim yerinin ise ÇKS de kayıtlı olması,

(2) Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden örtüaltı üretiminde biyolojik ve/veya biyoteknolojik ve açık alanda domateste biyoteknolojik, turunçgilde ise biyolojik mücadele uygulanmış olması,

(3) “Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” gereği ÜKD kayıtlarını tutması,

(4) Dilekçe (Ek-1) ekinde, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarda belirtilen hususları belgeleyen eklerle birlikte Müdürlüğe başvurması,

(5) 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilerin Desteklenmesine ilişkin 2010/963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve buna bağlı 8/12/2010 tarihli ve 27779  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği kapsamında 2011 yılı uygulamaları için aynı tür desteklemeden faydalanmamış olması,

(6) Örtüaltı bitkisel üretimde domates güvesine karşı mücadele amaçlı kullanılacak olan feromonun  dekara 2-4 adet, açıkta domates yetiştiriciliğinde domates güvesine karşı mücadele amaçlı kullanılacak olan feromonun ise dekara 4-6 adet kullanması, şartları aranır.

Destekleme miktarı

MADDE 6 – (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknolojik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltı bitkisel üretimde;

a) Feromon + tuzak kullananlara 30 TL/dekar

b) Tül kullananlara 70 TL/dekar

c) Tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara 100 TL/dekar

ç) Tül ve feromon + tuzak kullananlara 100 TL/dekar

d) Feromon + tuzak ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara 130 TL/dekar

e) Tül kullanan ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara 170 TL/dekar

f) Tül, feromon tuzağı ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara 200 TL/dekar,

destekleme ödemesi yapılır.

(2) Açık alanda bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla biyolojik mücadele yapan üreticilerden;

a) Açık alanda domates güvesine karşı feromon kullananlara 20 TL/dekar,

b) Turunçgil üretiminde faydalı böcek kullananlara 20 TL/dekar,

destekleme ödemesi yapılır.

(3) Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, üreticinin biyolojik ve/veya biyoteknolojik mücadele yaptığı toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknolojik mücadele yapan üreticilerden;  örtü altı üretimi için 31 Aralık 2011, açık alanda domates için 30 Eylül 2011 ve turunçgil için ise 1 Kasım 2011 günü mesai bitimine kadar başvuru dilekçesi (Ek–1) ve gerekli belgeleri ile  ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu Müdürlüğe başvurur.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin bu tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan hususlara uygunluğu Müdürlükçe kontrol edilir ve tespit tutanağı (Ek-2) hazırlanır.

İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri

MADDE 8 – (1) Destekleme ödemesinden faydalanacak üreticilerin, tebliğin 7 nci maddesine göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri, başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1 (Ek-3)’e işlenerek on gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) Askı süresi sonunda itirazlar, İlde; İl Müdürü başkanlığında, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü ve en az iki teknik eleman, İlçede; İlçe Müdürü başkanlığında en az iki teknik elemandan oluşan komisyon marifetiyle askıdan indirildikten sonra beş gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 (Ek-3)kesinleştirilir.

(3) İlçe müdürlükleri tarafından oluşturulan İcmal-1ve İcmal-2’ler, açıkta domates için 3 Kasım 2011, turunçgil için 5 Aralık 2011, örtüaltı için 3 Şubat 2012 tarihine kadar İl Müdürlüğüne  bildirilir.

(4) İl müdürlüğü, ödemeye esas İcmal-3’leri açıkta domates için 10 Kasım 2011, turunçgil için 12 Aralık 2011, örtüaltı için ise 10 Şubat 2012 tarihine kadar Bakanlığa bildirir, ayrıca excel ortamında zirmucadele@kkgm.gov.tr adresine gönderir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme

MADDE 9 – (1) BBMD ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığıyla ödenir.

(2) Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü ile üreticilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden, Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 10- (1) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11- (1) Destekleme ödemelerinin denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama Tebliğinde belirlenen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden  ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 12 – (1) Üreticilerin, beyan ve belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s