текстуры для фотошопа

успешная оптимизация интернет сайтов

27 Ağustos 2010 CUMA                  Resmî Gazete                               Sayı : 27685

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2010 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/41)

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, 2010/159 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan listede belirtilen havzalarda desteklemeye esas 2010 yılı ürünü buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, .çeltik kuru fasulye, nohut ve mercirnek üreterek satışını gerçekleştiren üreticilere yapılacak, fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 2/3/2010 tarihli ve 27509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark ödemesi Desteğine Dair 2010/159 sayılı Karar esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a).Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ nı

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü,

c) ÇKS Belgesi: Üreticilerin 2010 yılı. ÇKS veri tabanında kayıtlı olan veya ÇKS’ ye kaydedilmek üzere çiftçilerden alınan Çiftçi Kayıt Formunun (C) bölümünde yer alan özlük, arazi ve ürün bilgilerini gösteren belgeyi,

ç) ÇKS: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

d) Fark ödemesi desteği: buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine Kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

e) İlçe Müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

f) İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

g) Kararname: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark ödemesi Desteğine Dair 2010/159 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı,

ğ) Kooperatif: Tarım Kredi Kooperatifleri’ ni,

h) Merkez Birliği: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ ni,

ı) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ nü,

i) Üretici: 2010 yılında ÇKS’ de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde pirime esas ürünleri üreten gerçek ve tüzel (kamu tüzel kişileri hariç) kişileri,

j) Ürün Satış Belgesi: Vergi Usul Kanununda (VUK) belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini,

ifade eder.

Fark ödemesi desteği uygulama esasları, ödeme miktarları, müracaat yeri ve zamanı

MADDE 4 –

(1) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, Kararname ekinde yer alan listede belirtilen havzalarda 2010 yılında desteklemeye esas üretilen buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercirnek üreticilerine, satış belgelerini ibraz şartıyla kilogram başına buğday için 5 kr, arpa için 4 kr, çavdar için 4 kr, tritikale için 4 kr, yulaf için 4 kr, çeltik için 10 kr, kuru fasulye için 10 kr, nohut için 10 kr ve mercimek için 10 kr destekleme primi belirlenmiştir.

(2) 2010 yılı ürünü satış belgelerinin, 1/5/2010 ve sonraki tarihlerde düzenlenmiş olması gerekir. Üretici müracaatları, 29/4/2011 tarihine kadar kabul edilir.

(3) Müracaatlar, ürün satış belgesi ile birlikte kooperatiflere, kooperatif örgütünün bulunmadığı Bingöl, Batman, Hakkâri, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde ekli listede (Ek:1) belirtilen 45 ilçe merkezinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

(4) Müracaatın alındığı kooperatif veya kooperatif örgütünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe müdürlüğü tarafından üreticiye ilişkin ÇKS belgesi Çiftçi Kayıt Sisteminden alınarak, üreticinin müracaat dosyasına eklenir.

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 5 –

(1) Kararnamede yer aldığı üzere fark ödemesi desteğine esas işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) İl/ilçe müdürlüğü, verimde etkili tüm faktörler ile bilgileri değerlendirerek her ürün için ilçe bazında prime esas alınabilecek ortalama verimleri sulu/kuru olarak belirler ve belirlenen ortalama verimleri kooperatiflere bildirir.

(3)İl/ilçe müdürlüğü, desteğe tabi hububat ve baklagil üretimine ilişkin olarak ÇKS’ ne 2010 yılı üretim sezonu için müracaat eden ve edecek olan üreticilerin köy bazlı arazi tespitlerini, ilgili birim, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çalışarak yazlık ve güzlük ekilişler bazında yapar ve bu bilgileri, Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtları ile karşılaştırarak ortaya çıkan sonuçlar ile birlikte Kooperatiflere bildirir.

(4) Kooperatif veya kooperatif örgütünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sisteminden alınacak ÇKS belgesinde belirtilen ekim alanları ile il/ilçe müdürlüğü tarafından belirlenen ortalama verim miktarları, kıyaslanarak desteklemeden yararlanılacak miktar tespit edilir Tespit edilen bu miktar satış belgesinde belirtilen miktar ile kontrol edilir Satış belgesindeki miktarın tespit edilen ürün miktarından fazla olması halinde fazlalık olan miktar dikkate alınmaz.

(5) Kooperatif veya kooperatif örgütünün bulunmadığı yerlerde İl/ilçe müdürlüğü, ürün satış belgelerinde herhangi bir tereddüt hasıl olduğunda belgenin menşeinden araştırılması için gerekli tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı Vergi. Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği yapar.

(6) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, TÜGEM ile Merkez Birliği arasında imzalanan protokol hükümlerine göre işlem yapılır.

Fark ödemesi desteği dışında kalan haller

MADDE 6 –

(1) Prim uygulamalarından;

a) 2010 yılı ÇKS’ de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

b) 2010 yılı ÇKS’ de kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri üretenler,

e) Kararname ekinde yer alan listede belirtilen havzalarda desteklemeye esas olmayan ürünleri üretenler yararlanamazlar.

Hukuki ve cezai sorumluluk

MADDE 7 –

(1) Haksız yere yapılan fark ödemesi desteği, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Fark ödemesi desteğinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 8 –

(1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK – 1

TARIM KREDİ KGOPERATİFİ BULUNMAYAN İLÇELER

SIRA NOPLAKA NOİLİİLÇESİ
172BATMANGERCÜŞ
272BATMANHASANKEYF
372BATMANKOZLUK
472BATMANSASON
512BİNGÖLGENÇ
612BİNGÖLKARLIOVA
712BİNGÖLKIĞI
812BİNGÖLSOLHAN
912BİNGÖLADAKU
1012BİNGÖLYAYLADERE
1112BİNGÖLYEDİSU
1230HAKKÂRİHAKKÂRİ MERKEZ
1330HAKKÂRİÇUKURCA
1430HAKKÂRİŞEMDİNLİ
1530HAKKÂRİYÜKSEKOVA
1649MUŞMALAZGİRT
1749MUŞVARTO
1849MUŞHASKÖY
1949MUŞKORKUT
2056SİİRTSİİRT MERKEZ
2156SİİRTBAYKAN
2256SİİRTERUH
2356SİİRTPERVARİ
2456SİİRTŞİRVAN
2556SİİRTAYDINLAR
2673ŞIRNAKŞIRNAK MERKEZ
2773ŞIRNAKBEYTÜŞŞEBAP
2873ŞIRNAKGÜÇLÜKONAK
2973ŞIRNAKİDİL
3073ŞIRNAKSİLOPİ
3173ŞIRNAKULUDERE
3262TUNCELİTUNCELİ MERKEZ
3362TUNCELİHOZAT
3462TUNCELİMAZGİRT
3562TUNCELİNAZİMİYE
3662TUNCELİOVACIK
3762TUNCELİPÜLÜMÜR
3865VANBAŞKALE
3965VANÇATAK
4065VANGÜRPINAR
4165VANMURADİYE
4265VANÖZALP
4365VANBAHÇESARAY
4465VANÇALDIRAN
4565VANSARAY

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s