26 Aralık 2009 CUMARTESİ           Resmî Gazete     Sayı : 27444

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BOMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2009/65)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bombus arıcılığını ve seralarda tarımsal üretiminin geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesi, insan ve çevre sağlığı ile yerli hayvan gen kaynaklarının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 16/11/2009 tarihli ve 15602 sayılı Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde Bombus Arısı kullanımına destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’na ve 16/11/2009 tarihli ve 15602 sayılı Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen ifadelerden;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

b) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü,

c) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğü’nü,

ç) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğü’nü,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü,

e) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şube müdürlükleri’ni,

f) Karar: 16/11/2009 tarihli ve 15602 sayılı Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Kararı,

g) Üreticiler: Kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) İşletme: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bombus Arısı Desteklemesi Usul ve Esasları

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede tarımsal destekler için ayrılan ödenekten karşılanmak üzere, Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Bombus arısı desteklemesi

MADDE 5 – (1) Seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı alıp kullanan üreticilere yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) 27/12/2003 tarih ve 25329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında Bakanlıktan işletme numarası almış üreticilere, üretim izni almış bombus arısı üreten işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde bombus arı kolonisi başına Bakanlar Kurulu Kararınca belirlenen miktarda doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

b) 2009 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 15 Şubat 2010 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-1) ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan üreticiler desteklemeden faydalandırılır.

c) İl/ilçe müdürlükleri gerekli inceleme yaptıktan sonra Hak Ediş Belgesi (Ek-2) düzenler. İlçe müdürlüklerinden alınan desteklemeye esas Hak Ediş Belgeleri il müdürlüğünce üst yazı ile 15 Mart 2010 tarihine kadar TÜGEM’e gönderilir.

ç) Ayrıca, il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen Hak Ediş Belgeleri excel ortamında istatistikî bilgi için aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

d) O yıla ait üretim sezonunda üreticinin 1 dekar serası için 2 adet koloniden fazlasına ödeme yapılmaz.

e) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesine sebep olan bombus arı kolonisi üreticisinin üretim, ithalat ve ihracat izinleri Bakanlıkça iptal edilir.

f) Aynı kişi ve/veya kuruluşa ait işletmeler arasında yapılacak alım ve satım işlemleri destekleme ödemesi yapılmaz.

g) Kamu Kurum ve Kuruluşları bu desteklemeden yararlanamazlar.

Destek miktarları

MADDE 6 – (1) Seralarda doğal polinasyon maksatlı bombus arısı kullanan üreticilere koloni başına, Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen miktarda, il ve ilçe müdürlüklerince düzenlenecek hakediş belgeleri üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 7 – (1) Bu Karar kapsamındaki ödemeler, 2010 yılı Tarımsal Destekleme bütçesinin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu ödenir.

Denetim

MADDE 8 – (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirler Bakanlıkça alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai hükümler ve sorumluluk

MADDE 9 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s